Shortcuts


VetConnect PLUS Servicevoorwaarden

(buiten Noord-Amerika)

(Herziening 18 mei 2023)


1. Aanvaarding van de Servicevoorwaarden

Behalve indien specifiek gewijzigd door deze Servicevoorwaarden en zoals hieronder bepaald met betrekking tot Noord-Amerika, zijn de standaard verkoopvoorwaarden ("Verkoopvoorwaarden") van IDEXX, zoals van tijd tot tijd van kracht, van toepassing op het gebruik van de Dienst, zoals gedefinieerd in artikel 2 hieronder. U kunt hier de Verkoopvoorwaarden vinden die op uw regio van toepassing zijn. Bij gebruik van of registratie voor deze Dienst stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden, door en tussen u en de IDEXX entiteit die u factureert ("IDEXX"). De woorden "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar IDEXX en aan IDEXX gelieerde entiteiten. Deze servicevoorwaarden kunnen van tijd tot tijd door IDEXX worden bijgewerkt zonder kennisgeving aan u. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment inzien, zoals hier vermeld op de pagina Algemene voorwaarden van IDEXX.

Indien u bent gevestigd in Noord-Amerika, valt uw gebruik van VetConnect PLUS onder de ‘One IDEXX Master Terms’ hier en de VetConnect PLUS Specifieke Voorwaarden die daarin zijn opgenomen.


2. Beschrijving van de dienst

De VetConnect PLUS-dienst en alle andere diensten die op deze site of mobiele applicatie beschikbaar worden gesteld (gezamenlijk de "Dienst" genoemd) bieden of kunnen gebruikers toegang bieden tot online hulpmiddelen, met inbegrip van en zonder beperking, online laboratorium- (indien beschikbaar in uw regio) en klinische diagnoseresultaten, laboratoriumbestellingen (indien beschikbaar in uw regio), telegeneeskundige- (indien beschikbaar in uw regio) consultatieresultaten, medische- en productreferenties, toegang tot elektronische afbeeldingen (indien beschikbaar in uw regio), diverse communicatiemiddelen, gepersonaliseerde inhoud en e-mailmogelijkheden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn op alle nieuwe functies of eigenschappen die de huidige Dienst uitbreiden of verbeteren, de Servicevoorwaarden van toepassing. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Dienst verleend wordt op  basis van “zoals het is” en “zoals beschikbaar” en dat IDEXX niet verantwoordelijkheid is voor de nauwkeurigheid, beschikbaarheid, tijdigheid, verwijdering of verkeerde levering van, of het niet opslaan van communicatie, gegevens of personalisatie-instellingen van gebruikers. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient u verbonden te zijn met internet en bent u verantwoordelijk voor de apparatuur en de kosten die voor een dergelijke verbinding vereist zijn. IDEXX levert de noodzakelijke informatie, documentatie, software en interface aan veel leveranciers van praktijkinformatiebeheersystemen (Practice Information Management System PIMS), zodat zij hun PIMS rechtstreeks op de Dienst kunnen aansluiten (een "Geautoriseerde Integratie"). Een Geautoriseerde Integratie maakt de overdracht van laboratoriumwerkaanvragen, -resultaten en gerelateerde gegevens mogelijk en faciliteert eveneens e-mailcommunicatie via de Dienst. Als uw PIMS is uitgerust om verbinding te maken met de Dienst via een Geautoriseerde Integratie en u ervoor kiest om de Dienst via deze integratie te gebruiken, kan het nodig zijn om op uw eigen kosten extra hardware of software aan te schaffen om dit te verwezenlijken. U begrijpt dat de technische verwerking en verzending van de Dienst, inclusief uw Inhoud (zoals gedefinieerd in Artikel 5 hieronder), gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) aanpassingen kan vereisen om te voldoen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten  Alle medische aanbevelingen die worden vermeld in medische en productreferenties of huidige artikelen en samenvattingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene richtlijnen. Zoals bij elke diagnose of behandeling, dient u klinische discretie toe te passen bij elke patiënt op basis van een volledige evaluatie van de patiënt, inclusief fysieke presentatie en volledige laboratoriumgegevens. In het geval van een behandeling met geneesmiddelen of een monitoringprogramma, dient u de bijsluiters van het product te raadplegen voor een volledige beschrijving van doseringen, indicaties, interacties en waarschuwingen. De resultaten van referentielaboratoria die via de Dienst worden weergegeven (indien beschikbaar in uw regio) zullen worden gepresenteerd in een vereenvoudigde rapportformaat. Voor alle analyses die IDEXX ontvangt, zult u nog steeds een volledig testrapport ontvangen.
 


3. Registratieverplichtingen

Als tegenprestatie voor uw gebruik van de Dienst stemt u ermee in: (a) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier van de Dienst (dergelijke informatie wordt de "Registratie-informatie" genoemd) en (b) de Registratie-informatie te onderhouden en deze tijdig bij te werken om deze nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Indien u informatie verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of IDEXX heeft redelijke gronden om te vermoeden dat dergelijke informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft IDEXX het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en huidig en elk huidig of toekomstig gebruik van de Dienst (of een gedeelte daarvan) te weigeren.


4. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

De Dienst wordt kosteloos verstrekt. In het geval dat uw gebruik van de Dienst onderhevig zal zijn aan bepaalde kosten, wordt u ten minste zestig (60) dagen van tevoren op de hoogte gesteld van dergelijke kosten, of enige daaropvolgende verhoging van dergelijke kosten, en kunt u het gebruik van de Dienst stopzetten indien u dergelijke vergoedingen niet wenst te betalen. Indien u de Dienst blijft gebruiken na het verstrijken van deze kennisgevingstermijn, wordt u geacht de kosten te hebben aanvaard en worden deze dienovereenkomstig in rekening gebracht. U zult tevens IDEXX betalen of vergoeden voor alle kosten en uitgaven (waaronder redelijke advocaatkosten) die IDEXX maakt of betaalt om uw verplichtingen op grond hiervan af te dwingen.


5. Gegevensbescherming en licentie

U zult, bij het gebruik van de Dienst, persoonsgegevens (alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon) verwerken in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. IDEXX zet zich in voor de juiste verwerking van persoonsgegevens en heeft een Privacybeleid vastgesteld, waarin de verwerking van persoonsgegevens is opgenomen waarvoor IDEXX optreedt als een gegevensbeheerder. Het Privacybeleid is te vinden op www.idexx.com. Daarnaast treedt IDEXX op als gegevensverwerker voor de verwerkingsactiviteiten die zij via de Dienst uitvoert namens en in opdracht van de gebruikers. Indien u onderworpen bent aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, of een van de andere gegevensbeschermingswetten die hier gezamenlijk worden aangeduid als "Gegevensbeschermingswetten"), dan worden onze verwerkingsactiviteiten beschreven in en zijn deze onderworpen aan de IDEXX Customer Data Processing Agreement en de DPA Schedule for SmartService (gezamenlijk de "DPA"), die u hier kunt vinden. De DPA maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene voorwaarden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij delen geen Persoonsgegevens met derden behalve in een geaggregeerd geanonimiseerd formaat en behalve zoals bepaald in ons Privacybeleid of anderszins met uw uitdrukkelijke toestemming. IDEXX zal geaggregeerde geanonimiseerde persoonsgegevens die via de Dienst worden verstrekt, gebruiken om marktanalyses uit te voeren teneinde te anticiperen op de behoeften van onze klanten, kennis te vergaren waarvan veterinaire praktijken in het algemeen zullen profiteren en professionele diensten en medische voorlichting te bieden aan de veterinaire sector. U stemt ermee in dat dergelijke geaggregeerde geanonimiseerde persoonsgegevens en alle niet-persoonsgegevens die door IDEXX via de Dienst worden opgeslagen, uitgewisseld of verwerkt, aan derden verstrekt kunnen worden zonder uw voorafgaande toestemming. U stemt er tevens mee in dat IDEXX geaggregeerde geanonimiseerde persoonsgegevens mag blijven gebruiken nadat uw gebruik van de dienst is beëindigd.

Licentie

U verleent IDEXX een royaltyvrije, wereldwijde, niet-exclusieve licentie voor toegang, bewerking, wijziging, aanpassing, vertaling, expositie, publicatie, verzending en deelname aan de overdracht, reproductie, creatie van afgeleide werken, distributie, uitvoering, weergave en anderszins gebruik van uw inhoud in informatie of materialen die geüpload, gepost, gemaild of anderszins verzonden worden als gevolg van of in verband met uw gebruik van de Dienst (de "Inhoud"), waaronder via uw software voor praktijkinformatiebeheer.


6. Accountbeveiliging

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord(en) en gebruikersnaam (-namen) en u bent volledig verantwoordelijk voor alle gebruik en activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord(en) of gebruikersnaam (-namen), ongeacht of deze al dan niet daadwerkelijk of uitdrukkelijk door u zijn geautoriseerd. U stemt ermee in om (a) IDEXX onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging en (b) ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie afsluit. IDEXX kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van niet-naleving van dit artikel 6 door u.


7. Vrijwaring

U stemt ermee in IDEXX en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, vertegenwoordigers, aangewezen personen, ‘co-branders’ of andere partners en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke vordering of eis, inclusief redelijke advocaatkosten en juridische verschotten, ingediend door een derde als gevolg van of voortvloeiend uit Inhoud die u indient, plaatst op of verzendt via de Dienst, uw gebruik van de Dienst, uw verbinding met de Dienst, uw schending van de Servicevoorwaarden of uw schending van de rechten van een ander.


8. Algemene praktijken met betrekking tot gebruik en opslag

U erkent dat IDEXX algemene praktijken en limieten kan vaststellen met betrekking tot het gebruik van de Dienst. U stemt ermee in dat IDEXX geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt voor het om welke reden dan ook verwijderen of niet opslaan van Inhoud die door de Dienst wordt onderhouden of verzonden. U erkent dat IDEXX zich het recht voorbehoudt om naar eigen goeddunken accounts te beëindigen die gedurende langere tijd inactief zijn of die niet voldoen aan de hierin vermelde voorwaarden. U erkent voorts dat IDEXX zich het recht voorbehoudt deze algemene praktijken en beperkingen te allen tijde, naar eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving te wijzigen.


9. Wijzigingen aan de Dienst

IDEXX behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de Dienst (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten. U stemt ermee in dat IDEXX niet aansprakelijk zal zijn jegens u of derden voor wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.


10. Transacties met derden

Uw correspondentie of zakelijke transacties met, of deelname aan promoties van distributeurs, productaanbieders, dienstverleners en adverteerders op of via de Dienst, met inbegrip van betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, en eventuele andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en deze persoon of entiteit. U stemt ermee in dat IDEXX niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies of schade als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke personen of entiteiten op de Dienst.


11. Links

De dienst kan links naar andere sites of bronnen bevatten, of derden kunnen dergelijke links verstrekken. Omdat IDEXX geen zeggenschap heeft over dergelijke sites en bronnen, erkent u en stemt u ermee in dat IDEXX niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen en geen goedkeuring verleent aan en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. Verder erkent u en stemt u ermee in dat IDEXX niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn, direct of indirect, voor schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke sites of bronnen.


12. Gebruik van Dienst via applicatieproviders

Bij toegang tot de diensten via een applicatie die u hebt gedownload van een app store of app distributieplatform (de "App"), zoals de Apple® App Store® of Google PlayTM, (de "App Provider"), erkent u en stemt u ermee in dat: (a) deze Algemene Voorwaarden gesloten worden tussen u en IDEXX, en niet met de App Provider, en dat IDEXX als enige verantwoordelijk is voor de App (niet de App Provider); (b) de App Provider geen verplichting heeft tot het verlenen van onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de App; (c) in geval van niet-naleving van enige toepasselijke garantie door de Applicaties, (i) kunt u de App-aanbieder hiervan op de hoogte stellen en zal de App-aanbieder de aankoopprijs voor de Applicaties aan u restitueren (indien van toepassing), (ii) voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft de App aanbieder geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Applicaties en (iii) alle andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die toe te schrijven zijn aan niet-naleving van enige garantie zullen voor rekening van IDEXX zijn; (d) de App aanbieder is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van claims van u of van derden in verband met de App of uw bezit en gebruik van de App, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheidsclaims; (ii) claims dat de App niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten; en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving; (e) in geval van claims van derden dat de App of uw bezit en gebruik van die App inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde, zal IDEXX verantwoordelijk zijn voor het onderzoek, de verdediging, de afhandeling en de kwijting van een dergelijke vordering wegens inbreuk op intellectuele eigendom voor zover vereist door deze Servicevoorwaarden; (f) de App-aanbieder en haar dochterondernemingen derden-begunstigden zijn van deze Servicevoorwaarden voor zover betrekking hebbend op uw licentie van de App en dat, na uw aanvaarding van deze Servicevoorwaarden, de App-aanbieder het recht zal hebben (en geacht zal worden dit recht te hebben aanvaard) om de Servicevoorwaarden, voor zover betrekking hebbend op uw licentie van de App, tegen u als derde-begunstigde daarvan af te dwingen; en (g) u zich bij gebruik van de App ook aan alle toepasselijke servicevoorwaarden van derden dient te houden.


13. Afwijzing van garanties

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT: (A) UW GEBRUIK VAN DE SERVICE OP UW EIGEN RISICO IS. DE DIENST WORDT GELEVERD OP BASIS VAN "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". BEHALVE VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST IDEXX UITDRUKKELIJK ALLE VOORWAARDEN, GARANTIES, CONDITIES, VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VOORTVLOEIEND UIT DE WET (HETZIJ KRACHTENS WET, GEWOONTERECHT OF ANDERE WETGEVING, GEWOONTE OF ANDERSZINS), MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE VOORWAARDEN OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. (B) IDEXX geeft geen garantie dat (i) de Dienst aan uw eisen zal voldoen, (ii) de Dienst niet onderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn, (iii) de resultaten die uit het gebruik van de Dienst kunnen worden verkregen nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn, (iv) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u via de Dienst wordt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zullen voldoen, en (v) eventuele fouten in de software zullen worden gecorrigeerd. (C) HET DOWNLOADEN OF ANDERSZINS VERKRIJGEN VAN MATERIAAL VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENST GESCHIEDT NAAR EIGEN INZICHT EN OP EIGEN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. (D) GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING DAN WEL SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN IDEXX OF VIA OF VAN DE DIENST CREËERT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE SERVICEVOORWAARDEN VERMELD STAAT (E) INDIEN U TOEGANG KRIJGT TOT DE DIENST VIA EEN GEAUTORISEERDE INTEGRATIE, GEEFT IDEXX GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES VAN UW PIMS OF DE INTERPRETATIE VAN GEGEVENS OF INHOUD DIE DOOR IDEXX WORDEN GELEVERD. BOVENDIEN GEEFT IDEXX GEEN GARANTIE IN HET GEVAL DAT U TOEGANG KRIJGT TOT DE SERVICE ANDERS DAN VIA EEN GEAUTORISEERDE INTEGRATIE.


14. Overtredingen; Contact

Gelieve eventuele schendingen van de Servicevoorwaarden te melden aan vccontactus@idexx.com. Mocht u vragen, klachten of claims hebben met betrekking tot de Service, dan kunt u deze richten aan:

Per post:
IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive
Westbrook, ME 04032
V.S.

Per telefoon: +1 (207) 556-0300
Per e-mail: vccontactus@idexx.com