Shortcuts


ข้อกำหนดในการให้บริการ IDEXX SmartService

(นอกทวีปอเมริกาเหนือ)

(แก้ไขเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566)


1. การยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ

เว้นแต่ที่มีการแก้ไขโดยเฉพาะตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ และตามที่ระบุไว้ด้านล่างในส่วนที่เกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของการขายของ IDEXX (“ข้อกำหนดการขาย”) ที่มีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว จะมีผลกับการใช้บริการ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ด้านล่าง) ท่านสามารถดูข้อกำหนดการขายที่บังคับใช้ในภูมิภาคของท่าน ที่นี่ เมื่อใช้หรือลงทะเบียนกับบริการนี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ โดยและระหว่างท่านกับหน่วยงาน IDEXX ที่ออกใบแจ้งหนี้ให้ท่าน (“IDEXX”) คำว่า “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” หมายถึง IDEXX และหน่วยงานในเครือ IDEXX ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อาจมีการปรับปรุงโดย IDEXX เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาตามที่โพสต์ในหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ IDEXX ที่นี่

หากท่านอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ การใช้ SmartService ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ One IDEXX Master ที่นี่ และข้อกำหนดเฉพาะของ SmartService ที่รวมอยู่ในนั้น


2. ขอบเขตการให้บริการ

IDEXX SmartService เป็นบริการจัดการอุปกรณ์อัจฉริยะ (“บริการ”) สำหรับอุปกรณ์บางอย่าง (เช่น เครื่องมือวินิจฉัย ระบบการจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ทางเซลล์วิทยาและภาพรังสีดิจิทัล และคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง) ที่ให้บริการโดยหน่วยงาน IDEXX ที่ออกใบแจ้งหนี้ให้ท่าน รวมถึงบริษัทในเครือหรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตโดยเรา (“อุปกรณ์ IDEXX”) เมื่อท่านยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ซอฟต์แวร์ที่จัดการความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ (“DRM”) ซึ่งได้ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ IDEXX ของท่าน จะถูกเปิดใช้งานเพื่ออนุญาตให้พวกเราเข้าถึงอุปกรณ์ IDEXX จากระยะไกลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ บริการนี้จะช่วยให้ IDEXX สามารถตรวจสอบ แก้ไขปัญหา วินิจฉัย และให้บริการอุปกรณ์ IDEXX ของท่าน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับมันจากบริเวณการปฏิบัติงานของท่านจากระยะไกล บริการนี้จะรวมถึงการอัปเกรดซอฟต์แวร์อุปกรณ์ IDEXX ของท่านจากระยะไกล รวมถึงซอฟต์แวร์ภายในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย เพื่อที่เราจะให้บริการนั้น เราจะเข้าถึงและดึงข้อมูลเฉพาะจากระยะไกลซึ่งจะช่วยให้พวกเราวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ รวมถึงชื่อสัตว์ที่ป่วย (สัตว์เลี้ยง) อายุและสายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง ชื่อลูกค้า (เจ้าของสัตว์เลี้ยง) และข้อมูลการทดสอบและการวิเคราะห์ต่อการทดสอบในแต่ละครั้ง หากท่านมีข้อตกลงเพิ่มเติมในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ IDEXX ของท่าน (เช่น IDEXXCare Plus) บริการตามที่อธิบายไว้ในที่นี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ฟีเจอร์เพิ่มเติมใดๆก็ตามที่เราอาจให้บริการในอนาคต อันรวมถึงการสำรองและกู้คืนฐานข้อมูล รายงานการใช้งาน และบัตรรายงานสัตว์ที่ป่วย อาจมีการเสนอให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม บริการนี้อาจไม่รองรับในทุกผลิตภัณฑ์ของ IDEXX ที่ท่านใช้หรือเป็นเจ้าของ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่การบริการจากระยะไกลนั้นยังไม่รองรับ จะมีการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการบำรุงรักษาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ข้อตกลงการบำรุงรักษาเพิ่มเติมของท่านกับพวกเราได้ถูกยกเลิก เราอาจใช้ดุลพินิจของเราฝ่ายเดียว ในการยุติการให้บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคจากระยะไกล แต่ยังคงให้บริการอัปเกรดซอฟต์แวร์ระยะไกลหรือส่วนอื่น ๆ ของบริการแก่ท่านโดยใช้ซอฟต์แวร์ DRM โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หากเราเลือกที่จะให้บริการผ่านซอฟต์แวร์ DRM นี้ต่อ ข้อตกลงนี้ (รวมถึงความสามารถของเราในการใช้ข้อมูลของท่านตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้านี้และในส่วนที่ 4 ด้านล่าง) จะยังคงมีอยู่ หากท่านต้องการยุติการใช้งานซอฟต์แวร์ DRM และความสามารถของเราในการเข้าถึงอุปกรณ์ IDEXX จากระยะไกลสิ้นสุดลง ท่านต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งอีเมลไปที่ smartservice@idexx.com


3. สภาพแวดล้อมทางเทคนิค

เพื่อที่จะใช้บริการ ท่านต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ท่านจะต้องจัดหาและเสียค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ IDEXX และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามที่เรากำหนด ท่านจะต้องจัดให้มีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เหมาะสมสำหรับบริการเพื่อการทำงานอย่างถูกต้อง ซอฟต์แวร์ DRM ที่ใช้กับบริการนี้มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพื่ออนุญาตให้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นในการเข้าถึงอุปกรณ์ IDEXX


4. การใช้ข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล

ในการใช้บริการของท่าน ท่านจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่มีชีวิต ที่ได้ระบุตัวตน หรือที่ระบุตัวตนได้) ตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ IDEXX มุ่งมั่นที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และได้นำนโยบายความเป็นส่วนตัวมาใช้ ซึ่งกำหนดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ IDEXX ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล สามารถหาดูนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่นี่ นอกจากนี้ IDEXX ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลสำหรับการทำกิจกรรม โดยดำเนินการผ่านบริการในนามและตามคำสั่งของผู้ใช้งาน หากท่านอยู่ภายใต้กฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป 2016/679 หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่นใดที่ระบุไว้ ที่นี่ (ร่วมกับ "กฎหมายคุ้มครองข้อมูล") กิจกรรมการประมวลผลของเราจะอธิบายไว้และอยู่ภายใต้ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลลูกค้า IDEXX และกำหนดการ DPA สำหรับ SmartService (เรียกรวมกันว่า "DPA") แต่ละข้อตกลงสามารถดูได้ ที่นี่ DPA จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม ยกเว้นในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อ และยกเว้นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือมิเช่นนั้น ด้วยความยินยอมของท่าน IDEXX จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ระบุชื่อที่จัดให้ผ่านบริการเป็นไปเพื่อทำการวิเคราะห์ตลาด เพื่อคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า ได้รับความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ศาสตร์โดยทั่วไป และเพื่อให้บริการระดับมืออาชีพและการศึกษาทางการแพทย์แก่อุตสาหกรรมทางสัตวแพทย์ศาสตร์ ท่านตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ระบุชื่อที่รวบรวมไว้ดังกล่าว และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ถูกจัดเก็บ ใช้ในการแลกเปลี่ยน หรือประมวลผลโดย IDEXX ผ่านบริการนี้ อาจถูกส่งให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า ท่านตกลงอีกว่า IDEXX อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ระบุชื่อที่รวบรวมไว้ต่อไปหลังจากการใช้บริการของท่านสิ้นสุดลง