Shortcuts


Warunki świadczenia usług IDEXX SmartService

(poza Ameryką Północną)

(Wersja z 18 maja 2023 r.)


1. Akceptacja Warunków świadczenia usług

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie zmodyfikowanych w niniejszych Warunkach świadczenia usług i zgodnie z poniższymi postanowieniami w odniesieniu do Ameryki Północnej, do korzystania z Serwisu (zgodnie z definicją w sekcji 2 poniżej) mają zastosowanie standardowe warunki sprzedaży IDEXX („Warunki sprzedaży”) obowiązujące każdorazowo. Warunki sprzedaży obowiązujące w danym regionie znajdują się tutaj. Korzystając z tego Serwisu lub rejestrując się w nim, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług przez użytkownika i między użytkownikiem a podmiotem IDEXX, który wystawia mu fakturę („IDEXX”). Słowa „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do IDEXX i podmiotów stowarzyszonych IDEXX. Niniejsze Warunki świadczenia usług mogą być każdorazowo aktualizowane przez IDEXX bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków świadczenia usług, zamieszczoną na stronie Ogólne warunki świadczenia usług IDEXX tutaj.

Jeśli użytkownik przebywa w Ameryce Północnej, korzystanie przez niego z serwisu SmartService podlega Warunkom Ogólnym One IDEXX tutaj oraz Warunkom Szczegółowym SmartService włączonym do tychże Warunków.


2. Zakres usługi

IDEXX SmartService to serwis inteligentnego zarządzania urządzeniami („Serwis”) dla niektórych urządzeń (takich jak instrumenty diagnostyczne, laboratoryjne systemy informatyczne i systemy zarządzania praktyką, cyfrowe produkty cytologiczne i radiograficzne oraz powiązane komputery) dostarczanych przez podmiot IDEXX, który wystawia faktury użytkownikowi, jego podmiotom stowarzyszonym lub autoryzowanym dystrybutorom („Urządzenia IDEXX”). Po zaakceptowaniu niniejszych Warunków świadczenia usług, oprogramowanie do zarządzania relacjami z urządzeniem („DRM”), które jest już zainstalowane na Urządzeniu IDEXX, zostanie aktywowane, umożliwiając nam zdalny dostęp do Urządzenia IDEXX w celu udostępniania Serwisu. Serwis umożliwi IDEXX zdalne monitorowanie, rozwiązywanie problemów, diagnozowanie i serwisowanie Urządzeń IDEXX i podłączonych do niego urządzeń z miejsca prowadzenia praktyki. Serwis obejmuje również zdalne aktualizacje oprogramowania Urządzenia IDEXX i oprogramowania podłączonych do niego urządzeń. Aby udostępniać Serwis, będziemy zdalnie uzyskiwać dostęp i pobierać określone dane, które pomogą nam zdiagnozować i rozwiązać problemy z wydajnością sprzętu, a także imię pacjenta (zwierzęcia domowego), jego wiek i rasę, imię i nazwisko klienta (właściciela zwierzęcia domowego) oraz informacje o testach i analizach dotyczących poszczególnych testów. W przypadku posiadania rozszerzonej umowy serwisowej na Urządzenia IDEXX (takiej jak IDEXXCare Plus), Serwis opisany w niniejszym dokumencie jest świadczony bez dodatkowych opłat. Wszelkie rozszerzone funkcje, które możemy zaoferować w przyszłości, w tym kopie zapasowe i przywracanie bazy danych, raporty użytkowania i karty raportów pacjentów, mogą być oferowane za dodatkową opłatą. Serwis może nie być dostępny dla wszystkich produktów IDEXX posiadanych lub używanych przez użytkownika. W przypadku produktów, dla których usługa zdalna nie jest dostępna, usługa będzie świadczona zgodnie z postanowieniami odpowiedniej rozszerzonej umowy serwisowej. W przypadku rozwiązania z nami rozszerzonej umowy serwisowej możemy, według własnego uznania, zaprzestać świadczenia zdalnej pomocy technicznej, ale nadal zapewniać użytkownikowi zdalne aktualizacje oprogramowania lub inne części Serwisu przy użyciu oprogramowania DRM bez pobierania opłat. Jeśli zdecydujemy się nadal świadczyć usługi za pośrednictwem oprogramowania DRM, niniejsza Umowa (w tym nasza zdolność do wykorzystywania danych użytkownika w sposób opisany w niniejszym paragrafie i w sekcji 4 poniżej) pozostanie w mocy. Jeśli użytkownik życzy sobie, aby oprogramowanie DRM zostało dezaktywowane, a nasza możliwość zdalnego dostępu do Urządzeń IDEXX zakończona, należy powiadomić nas o tym pisemnie, wysyłając wiadomość e-mail na adres smartservice@idexx.com.


3. Środowisko techniczne

Aby korzystać z Serwisu, użytkownik musi posiadać szybkie łącze internetowe. Użytkownik zapewni i poniesie koszty Urządzeń IDEXX i szybkiego połączenia internetowego zgodnie z naszymi zaleceniami. Aby Serwis działał prawidłowo, Użytkownik zapewni odpowiednią łączność sieciową. Oprogramowanie DRM używane z Serwisem zawiera funkcje bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do Urządzeń IDEXX wyłącznie upoważnionym pracownikom.


4. Wykorzystanie danych i ochrona danych

Korzystając z Serwisu, użytkownik będzie przetwarzać Dane osobowe (wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej) zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych. IDEXX zobowiązuje się do właściwego przetwarzania Danych osobowych i przyjęła Politykę prywatności, która określa zasady przetwarzania danych osobowych, w odniesieniu do których IDEXX działa jako administrator danych. Polityka Prywatności znajduje się tutaj. Ponadto IDEXX działa jako podmiot przetwarzający dane w odniesieniu do czynności przetwarzania, które wykonuje za pośrednictwem Serwisu w imieniu i na polecenie użytkowników. Jeśli użytkownik podlega ogólnemu rozporządzeniu UE o ochronie danych 2016/679 lub innym przepisom o ochronie danych wskazanym tutaj (łącznie „Przepisy o ochronie danych”), nasze działania związane z przetwarzaniem danych są opisane i podlegają Umowie o przetwarzaniu danych klienta IDEXX oraz Załącznikowi DPA dla SmartService (łącznie „DPA”), które znajdują się tutaj. DPA stanowi integralną część niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Nie udostępniamy Danych osobowych użytkownika osobom trzecim, chyba że w zagregowanym, zanonimizowanym formacie i z wyjątkiem przypadków określonych w naszej Polityce prywatności lub w inny sposób za wyraźną zgodą użytkownika. IDEXX będzie wykorzystywać zagregowane zanonimizowane Dane osobowe dostarczone za pośrednictwem Serwisu do przeprowadzania analiz rynkowych w celu przewidywania potrzeb naszych klientów, zdobywania wiedzy, która przyniesie ogólne korzyści praktykom weterynaryjnym oraz świadczenia profesjonalnych usług i edukacji medycznej dla branży weterynaryjnej. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby takie zagregowane zanonimizowane Dane osobowe i wszelkie dane nieosobowe przechowywane, wymieniane lub przetwarzane przez IDEXX za pośrednictwem Serwisu mogły być udostępniane osobom trzecim bez jego uprzedniej zgody. Użytkownik wyraża również zgodę na to, aby IDEXX mogła nadal wykorzystywać zagregowane zanonimizowane Dane osobowe po zakończeniu korzystania z Serwisu przez użytkownika.