Shortcuts


Podmínky Služby IDEXX SmartService

(mimo Severní Ameriku)

(Revize 18. května 2023)


1. Přijetí Podmínek Služby

Na používání Služby (jak je definována v části 2 níže) se vztahují standardní podmínky prodeje společnosti IDEXX ("Podmínky prodeje") v aktuálním znění s výjimkou případů výslovně upravených těmito Podmínkami Služby a s výjimkou případů uvedených níže s ohledem na Severní Ameriku. Podmínky prodeje platné pro Váš region naleznete zde. Při používání této Služby nebo při registraci v této Službě souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito Podmínkami Služby, uzavíranými mezi Vámi a subjektem IDEXX, který Vám bude fakturovat ("IDEXX"). Výrazy  "my", "nás" a "naše" se vztahují na společnost IDEXX a přidružené subjekty společnosti IDEXX. Tyto Podmínky Služby může společnost IDEXX průběžně aktualizovat, aniž by Vás o tom informovala. Kdykoli se můžete seznámit s nejaktuálnější verzí Podmínek Služby, která je zveřejněna na stránce Všeobecné obchodní podmínky společnosti IDEXX zde.

Pokud se nacházíte v Severní Americe, Vaše používání služby SmartService se řídí Všeobecnými podmínkami One IDEXX zde a Specifickými podmínkami služby SmartService, které jsou jejich nedílnou součástí.


2. Rozsah Služby

Služba IDEXX SmartService je služba inteligentní správy zařízení ("Služba") pro určitá zařízení (jako jsou diagnostické přístroje, laboratorní informační systémy a systémy pro správu praxe, digitální cytologické a rentgenové produkty a související počítače) poskytovaná subjektem IDEXX, který vám fakturuje, jeho přidruženými společnostmi nebo našimi autorizovanými distributory ("zařízení IDEXX"). Po Vašem souhlasu s těmito Podmínkami Služby se aktivuje software pro správu vztahů se zařízeními ("DRM"), který je již nainstalován ve vašem zařízení IDEXX, aby nám umožnil vzdálený přístup k zařízení IDEXX za účelem poskytování Služby. Služba umožní společnosti IDEXX vzdáleně monitorovat, řešit problémy, diagnostikovat a servisovat vaše zařízení IDEXX a k němu připojená zařízení z Vašeho pracoviště. Služba bude rovněž zahrnovat vzdálené aktualizace softwaru Vašeho zařízení IDEXX a softwaru v připojených zařízeních. Za účelem poskytování Služby budeme na dálku přistupovat ke specifickým údajům, které nám pomohou diagnostikovat a řešit problémy s výkonem zařízení, a také ke jménu pacienta (domácího mazlíčka), jeho věku a plemeni, jménu klienta (majitele domácího mazlíčka) a informacím o testech a analýzách na základě jednotlivých testů. Pokud máte uzavřenou smlouvu o rozšířené údržbě zařízení IDEXX (například IDEXXCare Plus), je Služba popsaná v tomto dokumentu poskytována bez dalších poplatků. Jakékoli rozšířené funkce, které můžeme v budoucnu nabídnout, včetně zálohování a obnovení databáze, zpráv o využití a přehledu pacientů, mohou být nabízeny za příplatek. Služba nemusí být dostupná pro všechny produkty IDEXX, které vlastníte nebo používáte. U produktů, pro které není vzdálená Služba k dispozici, bude Služba poskytována podle příslušné smlouvy o rozšířené údržbě. V případě, že Vaše smlouva o rozšířené údržbě s námi bude ukončena, můžeme podle vlastního uvážení ukončit poskytování vzdálené technické podpory, ale nadále vám poskytovat vzdálené aktualizace softwaru nebo jiné části Služby pomocí softwaru DRM bez účtování poplatku. Pokud se rozhodneme pokračovat v poskytování služeb prostřednictvím softwaru DRM, tato Smlouva (včetně naší možnosti používat Vaše data, jak je popsáno v tomto článku a v části 4 níže) zůstává v platnosti. Pokud si přejete, aby byl software DRM deaktivován a naše možnost vzdáleného přístupu k zařízení IDEXX ukončena, musíte nám to písemně oznámit zasláním e-mailu na adresu smartservice@idexx.com .


3. Technické prostředí

Abyste mohli Službu používat, musíte mít vysokorychlostní připojení k internetu. Zařízení IDEXX a vysokorychlostní připojení k internetu, které jsme specifikovali, jste povinni si zajistit sami  na své náklady. Pro správné fungování Služby jste povinni si zajistit odpovídající síťové připojení. Software DRM používaný se Službou obsahuje bezpečnostní prvky, které umožňují přístup k zařízení IDEXX pouze oprávněným osobám.


4. Používání osobních údajů a jejich ochrana

Při používání Služby zpracováváte osobní údaje (jakékoli údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné žijící fyzické osoby) v souladu s požadavky platných zákonů a právních předpisů na ochranu osobních údajů. Společnost IDEXX se zavázala k řádnému zpracování osobních údajů a přijala Zásady ochrany osobních údajů, které upravují takové zpracování osobních údajů, kde společnost IDEXX vystupuje jako správce osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde. Kromě toho společnost IDEXX vystupuje jako zpracovatel osobních údajů pro takové činnosti zpracování, které provádí prostřednictvím Služby jménem uživatelů a na jejich pokyn. Pokud se na vás vztahuje Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 nebo některý z dalších zde uvedených zákonů o ochraně osobních údajů (společně dále jen "Zákony o ochraně osobních údajů"), jsou naše činnosti zpracování popsány ve Smlouvě o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti IDEXX a v Dodatku smlouvy o zpracování osobních údajů pro službu SmartService (společně dále jen "DPA"), které naleznete zde. ,. DPA tvoří nedílnou součást této Smlouvy v souladu s platnými Zákony o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou agregovaného anonymizovaného formátu a s výjimkou případů uvedených v našich Zásadách ochrany osobních údajů, nebo případně s Vaším výslovným souhlasem. Společnost IDEXX bude používat agregované anonymizované osobní údaje poskytnuté prostřednictvím Služby k provádění analýz trhu s cílem předvídat potřeby našich zákazníků, získávat know-how, které bude přínosem pro veterinární praxi obecně, a poskytovat odborné služby a lékařské vzdělávání ve veterinárním odvětví. Souhlasíte s tím, že tyto agregované anonymizované osobní údaje a jakékoli neosobní údaje uložené, vyměňované nebo zpracovávané společností IDEXX prostřednictvím Služby mohou být poskytnuty třetím stranám bez Vašeho předchozího souhlasu. Souhlasíte rovněž s tím, že společnost IDEXX může agregované anonymizované osobní údaje používat i po ukončení Vašeho používání Služby.