Shortcuts


IDEXX EUROPE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR EUROPA, HET MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA (“VOORWAARDEN”)
UITGAVE 2018

TENZIJ SCHRIFTELIJK UITDRUKKELIJK ANDERS OVEREENGEKOMEN DOOR EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN IDEXX IS ELKE VERKOOP VAN PRODUCTEN DOOR IDEXX EUROPE B.V. OF ENIGE OP EEN FACTUUR OF BESTELFORMULIERVERMELDE VERWANTE ONDERNEMING (“IDEXX” of “wij” of “ons”) ONDERWORPEN AAN DEZE VOORWAARDEN. In deze Voorwaarden wordt onder “Koper” verstaan een koper of licentiehouder van producten van IDEXX.
Indien IDEXX voorwaarden (waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt een garantie of softwarelicentie) aan Koper verstrekt betreffende een specifiek product of een specifieke dienst in verband met de aankoop door Koper van het oorspronkelijke product (of licentie in geval van software) welke vermeld worden op een bestelformulier/koopbon, of in een gebruikershandleiding, voorschriften of overige gelijksoortige documentatie meegeleverd bij het product, of in een directory van diensten of gelijksoortig document, dan zullen dergelijke voorwaarden (waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt eventuele beperkte garantie of aansprakelijkheid of softwarelicentie, indien van toepassing) die IDEXX meelevert bij een specifiek product of dienst, onderhavige Voorwaarden vervangen en daarop voorrang hebben met betrekking tot dergelijk product of dienst. Voor het overige zijn onderhavige Voorwaarden (waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, de hierna vermelde garantie en softwarelicentievoorwaarden, indien van toepassing) van toepassing op producten of diensten die hieronder worden verkocht of in licentie gegeven.
Indien Koper deze Voorwaarden niet aanvaardt, dan dient Koper de producten binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst te retourneren in de verpakking waarin zij ontvangen zijn. Indien de producten niet terstond geretourneerd worden, of indien zij al gebruikt zijn, dan zal dit als aanvaarding van deze Voorwaarden beschouwd worden.

Artikel 1: Volledige overeenkomst
Onderhavige Voorwaarden vormen samen met eventuele hierin genoemde documenten de volledige overeenkomst tussen IDEXX en Koper betreffende het onderwerp en komen in plaats van alle eerdere mondelinge verklaringen of eerdere schriftelijke voorwaarden van IDEXX. Geen enkele voorwaarde op de aankoopopdracht of enig ander document van Koper dat op enige wijze in strijd is met of een aanvulling is op onderhavige Voorwaarden, zal onderdeel worden van het contract tussen IDEXX en Koper of onderhavige Voorwaarden en IDEXX verwerpt hierbij uitdrukkelijk dergelijke voorwaarden en/of enig ander document van Koper. Geen van deze Voorwaarden mag gewijzigd, aangevuld of vervangen worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van IDEXX. Koper verklaart dat hij niet door enige toezegging of garantie anders dan vastgelegd in deze Voorwaarden tot de aankoop van IDEXX-producten gebracht is en aanvaardt dat er geen rechtsmiddel voor hem openstaat tegen een dergelijke toezegging of garantie behalve in geval van fraude.

Artikel 2: Offertes
Uitsluitend schriftelijke offertes van IDEXX zullen geldig zijn. Offertes blijven geldig gedurende zestig (60) dagen vanaf de datum van uitbrengen tenzij eerder door IDEXX ingetrokken na kennisgeving aan Koper, of indien er andere voorwaarden gelden.

Artikel 3: Bestellingen

3.1 Koper kan bestellingen plaatsen bij verkoopmaatschappijen of de klantendienst van IDEXX per telefoon, fax, post of e-mail indien beschikbaar. Alle bestellingen zijn onderworpen aan aanvaarding door IDEXX.

3.2 Eventuele toepasselijke vereisten voor een minimum bestelhoeveelheid gelden zoals vermeld op het bestelformulier van IDEXX of zoals op gezette tijden vastgelegd in andere documenten. Op bestellingen kunnen verzend- en afhandelingskosten van toepassing zijn en in dat geval zullen wij dergelijke kosten bij facturering optellen en vermelden.

3.3 IDEXX zal uitsluitend naar eigen keuze annuleringen van bestellingen aanvaarden, maar onder geen enkele omstandigheid zal IDEXX annuleringen aanvaarden nadat een verzendformulier is aangemaakt. Hierop kunnen kosten van toepassing zijn. Nadat wij een verzendformulier aangemaakt hebben, vormt eventuele wijziging van een bestelling een nieuwe bestelling en dit kan aparte verzend- en afhandelingskosten met zich meebrengen.

Artikel 4: Prijsstelling

4.1 De prijzen zijn zoals vermeld op het bestelformulier van IDEXX of zoals op gezette tijden op andere wijze bekendgemaakt. Actuele prijzen zijn ook te verkrijgen via de gratis telefoonlijn van de klantendienst van IDEXX 00800-1234-3399. Prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voor bestellingen die op het moment van verhoging nog niet ontvangen zijn. Prijzen worden met alle geldende belastingen verhoogd (bijv. BTW), importheffingen, andere heffingen of andere kosten ongeacht de aard daarvan. In geval van een transactie binnen de Europese Economische Ruimte (EER) zegt Koper toe IDEXX alle informatie en documenten te verstrekken die voor BTW-doeleinden vereist zijn, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, het BTW-nummer en de documenten voor ontheffing van de BTW.

4.2 Indien een bestelling toekomstige leverdata vermeldt, vormt de levering van een deel van de bestelling op een verzochte leverdatum geen aanvaarding van de prijs voor toekomstige verzochte leverdata en mag IDEXX de prijzen overeenkomstig aanpassen.

Artikel 5: Leverantie en opslagvoorwaarden

5.1 Tenzij anders overeengekomen tussen IDEXX en Koper zullen de producten Af Fabriek (Internationale Kamer van Koophandel Incoterms 2010) geleverd worden vanaf bedrijfspanden van IDEXX. Titel en risico van de producten (met uitzondering van software) gaan op Koper over bij overdracht door IDEXX van de bestelde producten vanaf de bedrijfspanden van IDEXX aan een vervoerder. Om enige twijfel uit te sluiten zonder de Af Fabriek- voorwaarden in hun algemeenheid te beperken: indien Koper geen andere aanwijzingen geeft in zijn bestelling, zal IDEXX een vervoerder kiezen en regelen op risico en kosten van Koper. IDEXX sluit geen aanvullende verzekering af buiten de standaardvoorwaarden van de vervoerder, die afhankelijk van het te verzenden product minder kunnen zijn voor de Koper dan de waarde die het te verzenden product voor de Koper vertegenwoordigt. Indien Koper aanvullende verzekering voor vervoer van een product wenst, kan IDEXX op aanwijzingen en kosten van Koper een verzekering afsluiten tot de door Koper vermelde limiet voor zover mogelijk bij de vervoerder.

5.2 Levertijden of -data zijn altijd bij benadering en vormen geen overeenkomst tussen IDEXX en Koper. Producten met specifieke temperatuursvereisten worden verzonden volgens de daarvoor geldende voorwaarden. Bij ontvangst dienen producten opgeslagen te worden onder de in de productdocumentatie aangegeven omstandigheden.

Artikel 6: Aanvaarding, Claims
Koper dient de producten terstond bij ontvangst te controleren en binnen tien (10) dagen na ontvangst daarvan de klantendienst van IDEXX telefonisch op de hoogte te brengen, gevolgd door schriftelijke bevestiging, van eventuele claims betreffende ontbrekende onderdelen, afwijkingen of defecten. Koper dient de producten onder de aangegeven opslagomstandigheden te bewaren in afwachting van schriftelijke instructies van IDEXX betreffende de afhandeling. Indien Koper IDEXX niet binnen tien (10) dagen na ontvangst van de producten op de hoogte brengt, zullen de producten geacht worden aan onderhavige Voorwaarden te voldoen en wordt Koper geacht de producten onherroepelijk aanvaard te hebben.

Artikel 7: Geretourneerde producten en crediteringsbeleid

7.1 Iedere verkoop van producten is definitief. Met uitzondering van daadwerkelijke weigering door Koper op grond van artikel 6, of indien het product niet aan de garantie van IDEXX op grond van artikel 9 voldoet, mag IDEXX volledig naar eigen keuze een geretourneerd product weigeren. Met uitzondering van de gevallen waarin IDEXX zelf om retour van een product heeft gevraagd, dient IDEXX voor elk geretourneerd product toestemming te geven door een Return Goods Authorization (RGA) af te geven.

7.2 Koper dient eventuele verzoeken om producten te retourneren bij de klantendienst van IDEXX in te dienen. Een dergelijk verzoek om een RGA dient de toepasselijke productinformatie te bevatten (zoals catalogusnummer, partijnummer en houdbaarheidsdatum) en aankoopinformatie en/of factuurnummer, evenals de reden voor retour.

7.3 Een RGA zal niet worden verstrekt in de volgende gevallen (met uitzondering van daadwerkelijke weigering door Koper op grond van artikel 6 of indien het product niet aan de garantie van IDEXX op grond van artikel 9 voldoet):

  • producten die temperatuurgevoelig, bevroren of gekoeld zijn
  • aangepaste of speciaal op bestelling gemaakte producten
  • verouderde of beëindigde producten
  • verlopen producten, of producten over de minimale houdbaarheidsdatum van IDEXX heen (Koper kan de houdbaarheidsvereisten opvragen bij de klantendienst van IDEXX).

7.4 De volgende producten zullen niet gecrediteerd worden (tenzij anders vastgelegd in de garantie van IDEXX aan Koper op grond van artikel 9):

  • producten zonder aangehechte RGA-formulier of zonder duidelijk vermeld RGA-nummer aan de buitenkant van de retourverpakking
  • producten die meer dan veertien (14) dagen na afgifte van een RGA geretourneerd worden.
  • producten die geretourneerd worden in een staat die doorverkoop onmogelijk maakt. Bijvoorbeeld, maar niet daartoe beperkt, geopende of beschadigde producten, producten met markeringen op de originele verpakking, producten die niet in de originele verpakking of niet in de volledige verzendcontainer zitten.
  • Producten die tijdens het retourneren beschadigd zijn. Koper dient er voor te zorgen dat geretourneerde producten voldoende beschermende verpakking hebben zodat zij in staat van verkoopbaarheid blijven.

7.5 Op een geretourneerd product zijn kosten voor heropslag van toepassing ten bedrage van 25% van de factuurprijs of € 35 al naar gelang wat hoger is. Koper is tevens verantwoordelijk voor alle verzendkosten naar en van het bedrijf van Koper. In geval van een verzendfout van IDEXX, of daadwerkelijke weigering van Koper op grond van artikel 6 of indien het product niet aan de garantie van IDEXX voldoet op grond van artikel 9, mag Koper het product retourneren (nadat IDEXX hiervoor toestemming heeft gegeven) op kosten van IDEXX via een aangegeven vervoerder en zullen er geen heropslagkosten van toepassing zijn.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

8.1 De betalingsvoorwaarden zijn binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen. IDEXX kan de betalingsvoorwaarden op gezette tijden wijzigen of een eventueel eerder verstrekt krediet herroepen. Indien Koper niet alle verschuldigde, niet te goeder trouw betwiste, bedragen betaald heeft, of Koper anderszins enige van deze Voorwaarden overtreedt, dan kan IDEXX onverminderd eventuele andere rechten zijn prestaties op grond van deze Voorwaarden, waaronder garantieverplichtingen, opschorten en eventuele door Koper verschuldigde bedragen onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar verklaren.

8.2 Indien Koper nalaat enige factuur op tijd te betalen, mag IDEXX Koper maandelijkse kosten voor te late betaling in rekening brengen tot twaalf (12%) procent per jaar of het maximale wettelijk toegestane percentage over de verschuldigde som. Indien IDEXX bankkosten moet betalen op grond van wanbetaling van Koper, mag IDEXX aan Koper administratiekosten in rekening brengen.

8.3 Alle betalingen die een documentaire kredietbrief vereisten, dienen gedaan te worden door middel van een onherroepelijk documentair krediet gelijk aan de totale prijs van de bestelling/het contract ten gunste van en zonder kosten voor IDEXX binnen twintig (20) dagen na aanvaarding van een bestelling door IDEXX en dienen bevestigd te worden door een internationale door IDEXX goedgekeurde bank. Dit documentair krediet dient betaalbaar op eerste afroep te zijn bij de confirmerende bank voor een bedrag van een derde (1/3) daarvan als vooruitbetaling bij aanvaarding van een bestelling en tweederde (2/3) daarvan wanneer IDEXX de goederen aan een vervoerder overdraagt op het bedrijfsterrein van IDEXX.

Artikel 9: Algemene garanties

9.1 Dekking: Als begunstigden van de IDEXX- garantie gelden uitsluitend de oorspronkelijke Koper en eindgebruiker van nieuwe producten die rechtstreeks door Koper zijn gekocht van of in licentie gegeven door IDEXX of bevoegde distributeurs of wederverkopers van IDEXX. De producten en diensten van IDEXX zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik door opgeleid personeel. De garantie van IDEXX is niet van toepassing op enige (rechts)persoon niet zijnde de Koper en dergelijke eindgebruiker.

9.2 IDEXX Kit garantie: IDEXX garandeert dat de IDEXX-tests die uitgevoerd worden met apparaten, reagentia en kit-producten van IDEXX (gezamenlijk: “Kits”) aan de vastgelegde specificatie van IDEXX voldoen, indien gebruikt en opgeslagen onder de omstandigheden vastgelegd door IDEXX en bij normaal en juist gebruik voor het bestemde doel totdat de houdbaarheid daarvan verstreken is of als dit niet vermeld wordt, gedurende een jaar na levering aan Koper. Koper begrijpt dat voor een diagnostisch product geen 100% betrouwbaarheid gegarandeerd kan worden. IDEXX garandeert geen ononderbroken of foutloze werking van Kits. Gedurende de garantieperiode zal IDEXX zonder extra kosten een niet goed werkende Kit door een nieuw product vervangen en IDEXX zal een dergelijk product aan Koper verzenden op kosten van IDEXX.

9.3 IDEXX apparatuurgarantie: IDEXX garandeert dat IDEXX-instrumenten, analyzers en onderdelen (gezamenlijk “Apparatuur”) voldoen aan de vastgelegde IDEXX-specificaties, indien gebruikt en opgeslagen onder de omstandigheden vastgelegd door IDEXX en bij normaal en juist gebruik voor het bestemde doel voor de langere termijn van een jaar na levering aan Koper, of na voltooide installatie, indien van toepassing, of zoals vermeld op het bestelformulier/de aankoopbon van IDEXX. Koper begrijpt dat voor een diagnostisch product geen 100% betrouwbaarheid gegarandeerd kan worden. IDEXX garandeert geen ononderbroken of foutloze werking van de Apparatuur. IDEXX garandeert geen verbruikbare of secundaire onderdelen, zoals zekeringen, accu’s, lampen, kabels, elektriciteitssnoeren, adapters, pipettors, calibratoren, printkoppen, toetsenborden, muizen, linten, tapes, cd’s of andere benodigdheden of middelen, of producten van derden, zoals printers of software die niet van IDEXX is; dit alles wordt door IDEXX geleverd op een “as is” basis tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen door IDEXX. Tijdens de geldende garantieperiode zal IDEXX zonder extra kosten naar keuze van IDEXX hetzij niet goed werkende Apparatuur repareren met nieuwe onderdelen of gereviseerde onderdelen die even goed als of beter werken dan nieuwe onderdelen, of dergelijke Apparatuur vervangen door een nieuw product of een gereviseerd product dat even goed als, of beter werkt dan een nieuw product en IDEXX zal een dergelijk product aan Koper doen toekomen op kosten van IDEXX. De garantie van IDEXX op vervangende onderdelen en productreparaties strekt zich uit voor de rest van de geldende garantieperiode.

9.4 IDEXX softwaregarantie: IDEXX garandeert gedurende 90 dagen na levering aan Koper voor de twee meest recente versies van IDEXX-software die in licentie aan Koper gegeven is (samen met eventuele bijbehorende documentatie, “Software”), dat deze grotendeels presteert overeenkomstig onze vastgelegde specificaties. Koper begrijpt dat voor een diagnostisch product geen 100% betrouwbaarheid gegarandeerd kan worden. IDEXX garandeert geen ononderbroken of foutloze werking van de Software. IDEXX garandeert geen producten van derden, zoals software die niet van IDEXX afkomstig is; dit alles wordt geleverd op “as is” basis tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen door IDEXX. IDEXX garandeert geen software patch, update, upgrade, wijziging of andere verbetering die IDEXX levert na de oorspronkelijke garantieperiode voor de Software die aanvangt met de oorspronkelijke licentie van Koper van IDEXX. IDEXX garandeert geen compatibiliteit van Apparatuur of Software van IDEXX met practice managementsystemen die niet van IDEXX afkomstig zijn of het kunnen uitwisselen van diagnostische resultaten met practice managementsystemen die niet van IDEXX afkomstig zijn. Tijdens de geldende garantieperiode zal IDEXX zich zonder extra kosten redelijke commerciële inspanningen
getroosten (i) om eventuele niet goed werkende Software zodanig aan te passen dat deze goed werkt binnen een, naar ons redelijk oordeel, redelijk tijdbestek gezien de ernst van het probleem en (ii) periodieke wijzigingen aan te brengen die IDEXX tevens kosteloos beschikbaar stelt aan andere ondersteunde klanten. IDEXX zal deze ondersteuning alleen verlenen voor de twee meest recent uitgegeven versies van de Software. Indien Koper een netwerk heeft en er treedt een systeemstoring op, dan is Koper gehouden eerst met de provider van de netwerkondersteuning contact op te nemen om uit te sluiten dat het probleem door netwerkproblemen veroorzaakt wordt, alvorens met IDEXX contact op te nemen voor Softwareondersteuning. De garantie van IDEXX op Software die IDEXX aanpast om de werking ervan te proberen te verbeteren, strekt zich uit voor de rest van de garantieperiode die voor de originele Software geldt.
Eventuele “open broncode” of “gratis software” van een derde die in de IDEXX software opgenomen is, valt onder het auteursrecht van dergelijke derden-licentiegevers, IDEXX verleent namens dergelijke licentiegevers geen garantie en IDEXX sluit alle aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke software uit.

9.5 Garantieondersteuning: Garantieondersteuning is beschikbaar onder normale werktijden bij de servicebureaus van IDEXX met uitzondering van officiële feestdagen in de landen van waaruit IDEXX deze ondersteuning verleent. Koper dient eventuele claims binnen de geldende garantieperiode in te dienen. Bij storing van een product dient Koper eerst telefonisch contact op te nemen met de klantendienst van IDEXX op het in de productdocumentatie van IDEXX vermelde nummer. De medewerkers van de klantendienst van IDEXX zullen Koper begeleiden bij het zelf oplossen van de gemelde problemen. Indien Koper elektronische ondersteuning wenst voor Apparatuur of Software waarvoor IDEXX dergelijke ondersteuning biedt, dan dient Koper een elektronische linkup met IDEXX in stand te houden, zoals IDEXX op gezette tijden zal aangeven. IDEXX heeft geen verplichting om service op het bedrijf van Koper te verlenen. Indien het nodig is om het product voor onderzoek te retourneren, dient Koper dat te doen op kosten van IDEXX naar het door IDEXX aangegeven adres. Voordat Koper dergelijke Apparatuur of Software retourneert, dient Koper een volledige systeemback-up van zijn gegevens te maken. IDEXX dient Koper een Return Authorization Number te geven alvorens retour van het product overeenkomstig artikel 7. Indien het product niet goed werkt, zal IDEXX het gerepareerde/vervangende product aan Koper retourneren op kosten van IDEXX overeenkomstig de garantie van IDEXX zoals hiervoor beschreven. Indien IDEXX vaststelt dat het gemelde probleem niet door de garantie van IDEXX of enige voor Koper geldende wettelijke garantierechten gedekt wordt, dan dient Koper IDEXX de retourkosten van het product naar Koper te vergoeden en zal IDEXX proberen om het product op kosten van Koper te repareren/vervangen tegen de dan bij IDEXX geldende standaardtarieven voor dergelijke werkzaamheden, of op aanwijzing en kosten van Koper retourneren. Alle vervangen onderdelen en producten worden eigendom van IDEXX.

9.6 Rechtsmiddelen Koper: Voor zover wettelijk toegestaan, zal de uitsluitende aansprakelijkheid van IDEXX en het enige rechtsmiddel voor Koper in geval van onbevredigende werking of niet-nakoming van enige garantiebepaling zijn: vervanging van een niet goed werkende Kit, reparatie of vervanging van niet goed werkende Apparatuur, of aanpassing van niet goed werkende Software die niet aan de garantie van IDEXX voldoet. Voor zover wettelijk toegestaan, zal indien na redelijke inspanningen IDEXX niet in staat is een niet goed werkend product te repareren of te vervangen (of software bevredigend aan te passen), het enige rechtsmiddel van Koper en de uitsluitende aansprakelijkheid van IDEXX zijn: hetzij korting op de aankoopprijs of op de licentievergoeding die aan IDEXX voor het product betaald zijn of vergoeding van deze aankoopprijs of licentievergoeding (met aftrek voor gebruik op basis van lineaire afschrijving over drie jaar) bij retour door Koper (op kosten van IDEXX) van het betreffende product(en). Koper kan telefonisch contact opnemen met de klantendienst van IDEXX op het telefoonnummer vermeld op de factuur of productinformatie van IDEXX voor verdere informatie over de garantie.

9.7 Verplichtingen Koper: Koper dient redelijke zorg voor producten te dragen, deze in een schone en correcte omgeving te houden en bij Apparatuur het routineonderhoud uit te voeren zoals aanbevolen bij IDEXX in de betreffende gebruikershandleiding, gebruiksaanwijzingen, overige documentatie of anderszins aan Koper op gezette tijden meegedeeld. Koper dient redelijke ondersteunende informatie te verstrekken om de gemelde problemen te kunnen vaststellen. Koper dient onmiddellijk nieuwe release versies van Software te installeren die IDEXX periodiek aan Koper zendt en Koper dient de besturingssoftware van Koper te upgraden zoals IDEXX periodiek zal aanbevelen. IDEXX is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens van Koper; IDEXX beveelt met nadruk aan dat Koper op gezette tijden een systeem backup uitvoert op de betreffende Apparatuur en Softwareproducten en eigen data op een ander medium opslaat om de kans op verlies bij storingen te verkleinen.

9.8 Uitzonderingen bij incorrect gebruik, enz.: IDEXX garandeert de prestaties van de producten niet, als Koper deze niet overeenkomstig de productaanwijzingen van IDEXX gebruikt, als gebruikers niet daarvoor opgeleid zijn, als Koper deze op of samen met producten of diensten gebruikt die niet door IDEXX geleverd en geconfigureerd zijn, of indien Koper eventuele softwaretoepassingen installeert op producten van Koper die geen toepassingen zijn die IDEXX aan Koper levert. BIJ GEBRUIK VAN ANDERE NIET GOEDGEKEURDE PRODUCTEN OF DIENSTEN IN OF OP PRODUCTEN VAN IDEXX VERVALLEN DE GARANTIEVERPLICHTINGEN VAN IDEXX AAN KOPER. De garantie van IDEXX dekt geen schade aan IDEXX-producten die ontstaat uit enige externe oorzaak, zoals verwaarlozing of incorrect gebruik of behandeling, ongelukken, externe elektrische storing, het niet volgen van aanwijzingen voor verpakking of verzending, gebruik van niet goedgekeurde producten samen met producten van IDEXX, computervirussen, spyware, malware, wormen of andere schadelijke programma’s, of reparaties of wijzigingen uitgevoerd door iemand anders dan IDEXX of door IDEXX goedgekeurde dienstverleners. IDEXX zal normale schade door slijtage aan Apparatuur uitsluitend repareren voor zover nodig is voor het juiste functioneren van Apparatuur en tegen betaling daarvan tegen de dan geldende tarieven van IDEXX; cosmetische schade is niet gedekt.

9.9 Afwijzing aanvullende garanties: BEHALVE ZOALS VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN GEVEN IDEXX EN DE LICENTIEGEVERS VAN IDEXX GEEN ANDERE GARANTIE, TOEZEGGING OF VOORWAARDE EN ZIJ OMVATTEN GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE, SCHRIFTELIJKE OF MONDELINGE VOORWAARDEN EN IDEXX SLUIT UITDRUKKELIJK GARANTIES UIT BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OVEREENSTEMMING MET BESCHRIJVING OF MONSTER, ZORG EN VAARDIGHEID, OF NIET-INBREUK. IDEXX aanvaardt geen enkele andere aansprakelijkheid met betrekking tot de producten van IDEXX, noch machtigt enige medewerker, agent, distributeur of andere persoon ten behoeve van IDEXX dit te aanvaarden. Indien Koper als “consument’ gezien moet worden onder geldende wetgeving, dan kan Koper recht hebben op eventuele impliciete, bij de wet toegestane garanties beperkt tot de periode van de uitdrukkelijke garanties en de rechtsmiddelen vastgelegd in die garantie. Sommige rechtsstelsels staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie of op rechtsmiddelen, zodat bovenstaande beperkingen misschien niet van toepassing zijn op Koper.

Artikel 10: Aansprakelijkheidsbeperking

10.1 IDEXX IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET NIET NAKOMEN VAN DEZE VOORWAARDEN DOOR OMSTANDIGHEDEN BUITEN DE REDELIJKE MACHT VAN IDEXX. MET UITZONDERING VAN, EN VOOR ZOVER BEPAALD ONDER GELDENDE WETGEVING, AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT GROVE NALATIGHEID, FRAUDE OF OPZETTELIJK WANGEDRAG, OF VOOR DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VOORTVLOEIEND UIT NALATIGHEID VAN IDEXX, ZULLEN IDEXX, OF DE LICENTIEGEVERS VAN IDEXX NIET TEGENOVER KOPER OF ENIG ANDERE PERSOON AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GEBRUIKS- OF ANDERE MOGELIJKHEDEN, OF VOOR SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG, INDIRECTE, PUNITIEVE OF MEERVOUDIGE SCHADE WAARONDER BEGREPEN MAAR DAARTOE NIET BEPERKT VERLIES AAN GOODWILL, CONTRACTEN, GEGEVENS OF APPARATUUR, OF VOOR BEDRIJFSONDERBREKING ONTSTAAN DOOR DE VERVAARDIGING, VERKOOP, LEVERING OF GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN IDEXX OF HET NIET OF TE LAAT LEVEREN VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF DIENSTEN, ONGEACHT OF DIT OP GROND VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS IS, ZELFS ALS IDEXX OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES.

10.2 MET UITZONDERING VAN, EN VOOR ZOVER VAN TOEPASSING NAAR GELDENDE WETGEVING, AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT GROVE NALATIGHEID, FRAUDE OF OPZETTELIJK WANGEDRAG, DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VOORTVLOEIEND UIT NALATIGHEID VAN IDEXX, ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN IDEXX VOOR EEN PRODUCT OF DIENST, ONGEACHT OF DIT OP GROND VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS IS, HET BEDRAG NIET OVERSCHRIJDEN DAT KOPER BETAALD HEEFT VOOR DERGELIJK PRODUCT OF DIENST.
10.3 Sommige rechtsstelsels staan geen uitsluiting of beperkingen zoals vastgelegd in artikel 10.1 en 10.2 toe, zodat bovenstaande uitsluitingen of beperkingen niet van toepassing kunnen zijn op Koper. De garantie van IDEXX geeft Koper specifieke wettelijke rechten en Koper kan daarnaast andere wettelijke rechten hebben.

Artikel 11: Softwarelicentie

11.1 Indien IDEXX Koper een softwarelicentie verstrekt op grond waarvan IDEXX licentiegever is met betrekking tot specifieke software bij de oorspronkelijke productlicentie van Koper, of enige documentatie behorend bij een dergelijk product of installatieroutine voor dergelijke software, dan zullen de bepalingen van een dergelijke softwarelicentie de overige aan Koper onder dit artikel 11 verleende licenties vervangen. Dit artikel 11 is van toepassing op hieronder in licentie gegeven producten. Software die IDEXX levert wordt in licentie aan Koper gegeven uitsluitend in object code op non-exclusieve basis uitsluitend voor installatie en gebruik door Koper op het product waarvoor het bedoeld is en wordt niet verkocht; de woorden “aankoop”, “verkocht” of woorden van gelijke strekking betekenen “licentie” zoals gebruikt in deze Voorwaarden. Onverminderd eventuele overige rechten mag IDEXX de softwarelicentie van Koper beëindigen, indien Koper onderhavige Voorwaarden niet nakomt. IDEXX of de licentiegevers of leveranciers van IDEXX houden alle het eigendom van en auteursrecht op software en eventuele kopieën. Koper verklaart hierbij eventuele software patches, update, upgrade, verbetering of overige wijziging die IDEXX kan verstrekken als “software” volgens deze Voorwaarden te zullen behandelen en deze uitsluitend te gebruiken zoals toegestaan in deze Voorwaarden. Koper mag de software uitsluitend op één computer gebruiken. Koper mag één kopie maken van de software, uitsluitend als backup. Koper mag de kopie van de software permanent overdragen mits Koper onmiddellijk de naam en adres van ontvanger aan IDEXX doorgeeft, geen kopieën achterhoudt en de ontvanger schriftelijk akkoord gaat met de overdracht en deze Voorwaarden (de garantie van IDEXX zal zich echter niet uitstrekken tot de degene aan wie Koper overdraagt).

11.2 De Software is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door Koper en Koper verklaart dit niet ten gunste van iemand anders te gebruiken of iemand anders toe te staan dit te gebruiken (waaronder op basis van time- sharing, service bureau of andere basis) of om applicatieprogramma’s, geschreven materiaal of andere producten te ontwikkelen of te wijzigen, of enige andere applicatie te laten draaien dan de software van IDEXX. Koper verklaart de software niet te zullen wijzigen, verbeteren, reverse engineren, decompileren, demonteren of anderszins te wijzigen of aan te vullen. Indien reproductie van de code en vertaling van de vorm daarvan nodig zijn om de vereiste informatie te verkrijgen om de werking van softwareproducten met andere programma’s binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te realiseren, dan zal Koper IDEXX daarvan schriftelijk op de hoogte stellen en IDEXX zal Koper vervolgens binnen twintig (20) werkdagen na ontvangst van het verzoek van Koper meedelen dat: (i) IDEXX het werk zal uitvoeren om dergelijke werking te verkrijgen en Koper een redelijke kostenvergoeding daarvoor in rekening zal brengen, of (ii) Koper zal machtigen om deze handelingen uit te voeren, maar alleen voor zover vereist om de werking van de softwareproducten samen met andere programma’s te realiseren.

11.3 Met uitzondering van de bepaling in het eerste lid van dit artikel 11 verklaart Koper geen openbaarmaking, kopiëren, weergave, lenen, publicatie of overig verspreiding van dergelijke software te zullen veroorzaken of toe te staan, geheel of gedeeltelijk, aan enige derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IDEXX en Koper dient gebruik en toegang tot de software te beperken tot medewerkers van Koper die rechtstreeks bij gebruik daarvan betrokken zijn. Koper dient redelijke stappen te ondernemen om de software veilig te stellen en ervoor te zorgen dat onbevoegde personen geen toegang daartoe hebben en dat personen die wel toegang daartoe hebben geen handelingen uitvoeren die in strijd met onderhavige Voorwaarden zouden zijn, indien Koper deze handelingen zelf uit zou voeren. Ongeacht het voorgaande met betrekking tot de eventuele “open broncode” of “gratis software” die in IDEXX-software ingebouwd is en IDEXX gewijzigd heeft: (1) voor zover dit uitdrukkelijk vereist wordt door licentiegevers van IDEXX staat IDEXX reverse engineering van deze code toe uitsluitend voor het doel dat dergelijke licentiegever eist en niet voor enig ander doel, en
(2) voor zover uitdrukkelijk vereist door licentiegevers van IDEXX, zal IDEXX Koper een machinaal leesbare kopie verstrekken van de broncode voor dergelijke softwareonderdelen op schriftelijk verzoek van Koper.

11.4 Bepaalde Apparatuur en Software van IDEXX heeft een communicatieprotocol waardoor diagnostische resultaten gedeeld kunnen worden met een groot aantal practice managementsystemen van andere providers. IDEXX is niet verantwoordelijk voor de installatie van eventuele bedrading of verbinding tussen Apparatuur of Software en het practice managementsysteem van Koper. Er kan van Koper verlangd worden aanvullende hardware of software te kopen om diagnostische resultaten van IDEXX Apparatuur te delen met het practice managementsysteem van Koper. De kosten van dergelijke aanvullende hardware of software komen bovenop de kosten van de analyzers van IDEXX. IDEXX staat niet in voor de verbindingsmogelijkheden met practice managementsystemen die niet van IDEXX zijn of prestaties van het uitwisselen van diagnostische resultaten met practice managementsystemen die niet van IDEXX zijn.

Artikel 12: Verzameling en gebruik van persoonsgegevens 
IDEXX hecht veel belang aan een correcte verwerking van Persoonsgegevens (d.w.z. alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon) en heeft het privacybeleid overgenomen dat te vinden is op www.idexx.com. 

Artikel 13: Naleving wet; verzekeringen op grond van exportwetgeving

13.1 Koper verklaart met de producten te zullen handelen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving van de Europese Economische Ruimte of de rechtsgebieden waarin de producten verkregen zijn of gebruikt worden. Koper wordt geacht alle vergunningen, licenties en overige vereiste documentatie te verkrijgen in verband met aankoop, installatie, verkoop, export, verzending of gebruik van de producten.

13.2 Koper zal producten geen andere bestemming geven of overschepen, of iemand anders daar toestemming voor geven, behalve binnen het land aangegeven in de vrachtbrief van IDEXX of binnen lidstaten van de Europese Economische Ruimte. IDEXX- producten mogen met name, maar niet daartoe beperkt, niet uitgevoerd of opnieuw uitgevoerd worden (a) naar een iemand die woont of verblijft, of een rechtspersoon gevestigd in een land dat onderhevig is aan een embargo, sancties of exportbeperkingen van de Amerikaanse regering, de EU of de VN of (b) naar een persoon vermeld op de lijst van Specially Designated Nationals van de V.S. Treasury Department of de Denied Person’s list of Entity list van de V.S. Department of Commerce of iedereen die wordt vermeld onder beperkende maatregelen van de EU of VN-sancties. Door IDEXX-producten te gebruiken verklaart en garandeert Koper niet in een dergelijk land gevestigd te zijn of onder zeggenschap te staan, of daar te wonen of verblijven, of op een dergelijke lijst te staan.

Artikel 14: Geen overdracht door Koper
Met uitzondering van hetgeen in artikel 11 betreffende Software bepaald is, mag Koper geen plichten, rechten of claims op grond van deze Voorwaarden overdragen zonder voorafgaande toestemming van IDEXX en iedere poging daartoe is nietig.

Artikel 15: Bepalingen overheidscontracten
Eventuele software of documentatie die onder deze Voorwaarden geleverd wordt en door of namens de V.S. overheid of andere nationale overheid verkregen is, is “commerciële computersoftware” of “documentatie voor commerciële computersoftware” en bij gebreke van een andersluidende, schriftelijke overeenkomst, zijn de rechten van de overheid met betrekking tot dergelijke software of documentatie beperkt door de voorwaarden van dit document.

Artikel 16: Ongeldige bepalingen
Indien een van de bepalingen van deze Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig of onuitvoerbaar geoordeeld wordt, dan zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten of beïnvloeden en Koper en IDEXX komen overeen een dergelijke nietige of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een uitvoerbare en geldige regeling die wat economisch effect betreft zo dicht mogelijk de nietige en onuitvoerbare bepaling benadert.

Artikel 17: Toepasselijk recht, plaats, arbitrage

17.1 DE RESPECTIEVELIJKE RECHTEN EN PLICHTEN VAN KOPER EN IDEXX EN ALLE GESCHILLEN TUSSEN PARTIJEN OP GROND VAN OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN, ONGEACHT OF DEZE ONTSTAAN UIT OVEREENKOMST OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, WORDEN BEHEERST DOOR EN ZULLEN UITGELEGD EN UITGEVOERD WORDEN OVEREENKOMSTIG NEDERLANDS RECHT ZONDER TOEPASSING VAN DE BEGINSELEN VAN CONFLICTENRECHT DAAROP. IDEXX EN KOPER BEVESTIGEN DAT HET VERDRAG VAN DE VERENIGDE NATIES OP CONTRACTEN VOOR DE INTERNATIONALE VERKOOP VAN GOEDEREN NIET VAN TOEPASSING IS OP DEZE VOORWAARDEN.

17.2 EVENTUELE GESCHILLEN DIE ONTSTAAN IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF ENIGE ANDER OVEREENKOMST DIE UIT DEZE VOORWAARDEN VOORTVLOEIT, OF WANPRESTATIE, BEËINDIGING OF ONGELDIGHEID HIERVAN OF DAARVAN ZULLEN DEFINITIEF BESLECHT WORDEN DOOR EEN BEVOEGDE RECHTER IN AMSTERDAM, NEDERLAND.

Artikel 18: Officiële taal
Eventuele vertalingen die van deze Voorwaarden gemaakt worden, zijn uitsluitend voor plaatselijke vereisten. In geval van geschil tussen de Engelse en niet-Engelse versie zal de authentieke Engelse versie van deze Voorwaarden voorrang hebben voor alle uitlegvragen in verband daarmee. Eventuele overige documenten die in vervolg op deze Voorwaarden geleverd of gegeven worden, waaronder kennisgevingen, mogen in het Engels zijn.

Herziening 25 mei 2018