Shortcuts


VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IDEXX EUROPE PRO EVROPU, BLÍZKÝ VÝCHOD A AFRIKU  (dále jen „Podmínky“)
Vydání z roku 2018

POKUD POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI IDEXX NESJEDNÁ VÝSLOVNĚ A PÍSEMNĚ JINAK, ŘÍDÍ SE VEŠKERÝ PRODEJ VÝROBKŮ SPOLEČNOSTÍ IDEXX EUROPE B.V. NEBO KTEROUKOLIV SPŘÍZNĚNOU SPOLEČNOSTÍ UVEDENOU VE FAKTUŘE NEBO OBJEDNÁVKOVÉM FORMULÁŘI (dále jen „IDEXX“ nebo „my“ nebo „nás“) TĚMITO PODMÍNKAMI. Pro účely těchto Podmínek znamená „kupující“ kupujícího výrobků nebo nabyvatele licence na tyto výrobky od společnosti IDEXX.
Pokud společnost IDEXX poskytne kupujícímu podmínky (zejména záruku nebo licenci na software) v souvislosti s konkrétním výrobkem nebo službou v rámci prvního nákupu výrobku kupujícím (nebo licence, pokud se jedná o software) v objednávkovém formuláři či dokladu o prodeji nebo v jiném uživatelském manuálu, pokynech či jiné podobné dokumentaci připojené k výrobku nebo v jakémkoliv přehledu služeb či podobném dokumentu, pak jsou tyto podmínky (zejména záruka nebo případně licence na software), které společnost IDEXX poskytuje v souvislosti s konkrétním výrobkem nebo službou, řídicí a ve vztahu k takovému výrobku či službě nahrazují tyto Podmínky; v ostatních případech platí tyto Podmínky (zejména záruka a případně podmínky licence na software, uvedené níže) pro výrobky a služby, které byly podle těchto Podmínek prodány nebo na které byla poskytnuta licence.
Pokud kupující nebude s těmito Podmínkami souhlasit, musí výrobky vrátit v balení, ve kterém je obdržel, do pěti (5) pracovních dnů od obdržení takových výrobků. Pokud výrobky nebudou okamžitě vráceny nebo pokud bude kterýkoliv z výrobků používán, zakládá to souhlas s těmito Podmínkami.

Článek 1: Úplná dohoda
Tyto Podmínky spolu s jakýmikoliv dokumenty uvedenými v těchto Podmínkách zakládají úplnou dohodu mezi společností IDEXX a kupujícím ve vztahu k danému předmětu a nahrazují veškerá předchozí ústní prohlášení nebo předchozí písemné podmínky a ujednání společnosti IDEXX. Pokud kupní objednávka kupujícího nebo jiný dokument obsahuje podmínku, která jakýmkoliv způsobem neodpovídá těmto Podmínkám nebo je doplňuje, nestává se taková podmínka součástí smlouvy mezi společností IDEXX a kupujícím nebo těchto Podmínek a společnost IDEXX tímto takové podmínky výslovně odmítá. Žádnou z těchto Podmínek není možné měnit, doplňovat nebo nahrazovat, pokud to nebude výslovně písemně odsouhlaseno a podepsáno pověřeným zástupcem společnosti IDEXX. Kupující potvrzuje, že při koupi výrobků nebo služeb společnosti IDEXX vycházel pouze z prohlášení a záruk uvedených v těchto Podmínkách, a souhlasí s tím, že v souvislosti s jakýmkoliv takovým prohlášením či zárukou neuplatní opravný prostředek, vyjma případů podvodného jednání.

Článek 2: Cenová nabídka
Žádná cenová nabídka společnosti IDEXX nenabude účinnosti, nebude-li v písemné podobě. Cenové nabídky platí po dobu šedesáti (60) dnů od data jejich vydání, pokud je společnost IDEXX neukončí dříve na základě oznámení kupujícímu nebo nebudou-li podmíněny jinak.

Článek 3: Objednávky

3.1 Kupující může zadat objednávky u zástupce prodeje společnosti IDEXX nebo v oddělení služeb zákazníkům společnosti IDEXX telefonicky, faxem, poštou nebo tam, kde je to možné, e-mailem. Veškeré objednávky musejí být akceptovány společností IDEXX.

3.2 Případné požadavky na minimální objem objednávky jsou uvedeny ve formuláři prodejní objednávky společnosti IDEXX nebo příležitostně oznámeny jiným způsobem. U objednávek se účtují poplatky za případnou dopravu a manipulaci, které budou započteny při vystavení faktury.

3.3 Storna objednávek bude společnost IDEXX akceptovat dle svého uvážení; za žádných okolností však společnost IDEXX nebude akceptovat storno poté, co byl vystaven expediční příkaz. Další poplatky jsou vyhrazeny. Poté, co vystavíme expediční příkaz, zakládá jakákoliv změna objednávky novou objednávku, která může podléhat samostatným přepravním a manipulačním poplatkům.

Článek 4: Cenová politika

4.1 Ceny jsou uvedeny ve formuláři objednávky společnosti IDEXX nebo příležitostně oznámeny jiným způsobem. Informace o aktuálních cenách lze získat u oddělení zákaznické podpory společnosti IDEXX na bezplatné telefonní lince 00800-1234-3399. Ceny mohou být bez předchozího oznámení změněny u objednávek, které nebyly v době navýšení dosud akceptovány. Ceny dále podléhají všem platným daním (např. DPH), dovoznímu clu, odvodům, poplatkům nebo jiným platbám jakéhokoliv druhu. V případě transakcí v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) se kupující zavazuje poskytnout společnosti IDEXX veškeré informace a dokumenty vyžadované pro účely DPH, zejména identifikační číslo DPH a dokumenty ohledně osvobození od DPH.

4.2 Jestliže jsou v objednávce uvedeny budoucí požadované dodací termíny, nezakládá dodání části objednávky v požadovaném termínu akceptaci cen pro budoucí požadované dodací termíny a společnost IDEXX může tyto ceny adekvátně upravit.

Článek 5: Dodací a skladovací podmínky

5.1 Pokud se společnost IDEXX a kupující nedohodnou jinak, budou výrobky dodávány Ex Works (ze závodu) (podle mezinárodní dodací doložky Incoterms 2010) ze zařízení společnosti IDEXX. Titul a riziko ztráty výrobků (vyjma softwaru) přechází na kupujícího poté, co společnost IDEXX dodá objednané výrobky přepravci v zařízení společnosti IDEXX. Aby se předešlo jakýmkoliv pochybnostem a aniž by se omezila obecná platnost ujednání dodací doložky Ex Works, nedá-li kupující ve své objednávce jiné pokyny, společnost IDEXX vybere a sjedná přepravce na riziko a náklady kupujícího. Společnost IDEXX nemá sjednané dodatečné pojistné krytí nad rámec standardních podmínek přepravce, v důsledku čehož může případné odškodnění představovat nižší hodnotu, než jakou má náklad pro kupujícího. Pokud si kupující přeje v souvislosti s dodávkou uzavřít dodatečné pojištění přepravy, může společnost IDEXX dle pokynů kupujícího a na jeho náklady sjednat pojištění na limity uvedené kupujícím, pokud takové pojištění přepravce poskytuje.

5.2 Navržené termíny nebo časy dodání představují pouze odhad a nezakládají dohodu mezi společností IDEXX a kupujícím. Výrobky se specifickými nároky na teplotu jsou přepravovány podle příslušných podmínek. Poté, co budou výrobky obdrženy, musejí být skladovány za podmínek uvedených v průvodní dokumentaci.

Článek 6: Akceptace, reklamace
Kupující je povinen výrobky neprodleně po obdržení zkontrolovat a zavazuje se, že do deseti (10) dnů od jejich obdržení bude telefonicky a následně také písemně informovat oddělení služeb zákazníkům společnosti IDEXX o případné reklamaci nedostatků, nesrovnalostí či vad. Kupující je povinen skladovat výrobky určeným způsobem, s výhradou písemných pokynů společnosti IDEXX ohledně nakládání. Pokud kupující nepodá společnosti IDEXX oznámení do deseti (10) dnů od obdržení výrobků, bude se mít za to, že výrobky s konečnou platností vyhovují těmto Podmínkám a že kupující tyto výrobky neodvolatelně akceptoval.

Článek 7: Vrácení výrobků a systém poskytování kreditů

7.1 Veškerý prodej výrobků je konečný. Vyjma případů řádného odmítnutí ze strany kupujícího podle článku 6 nebo v případě, že výrobek neodpovídá záruce společnosti IDEXX podle článku 9, může společnost IDEXX dle svého uvážení odmítnout případné vrácení výrobku. Vyjma případu, kdy dojde ke stažení výrobku na popud společnosti IDEXX, musí společnost IDEXX schválit jakékoliv vrácení na základě vystavení dokumentu Schválení vrácení zboží (Return Goods Authorization – RGA).

7.2 Kupující musí jakoukoliv žádost o vrácení výrobku předložit oddělení služeb zákazníkům společnosti IDEXX. Jakákoliv žádost o RGA musí obsahovat informace o příslušném výrobku (např. katalogové číslo, identifikační číslo materiálu/číslo šarže a datum exspirace) a údaje o nákupu a/nebo číslo faktury, jakož i důvod vrácení výrobku.

7.3 RGA nebude uděleno v následujících případech (vyjma případů řádného odmítnutí ze strany kupujícího podle článku 6 nebo případu, kdy výrobek nevyhovuje záruce společnosti IDEXX podle článku 9):

  • výrobky citlivé na teplotu, chlazené nebo mražené výrobky;
  • výrobky upravené podle přání zákazníka nebo výrobky na zakázku;
  • zastaralé výrobky nebo výrobky, které se již nevyrábějí;
  • výrobky s prošlým datem spotřeby nebo výrobky neodpovídající požadavkům společnosti IDEXX na minimální dobu skladování (tyto požadavky společnosti IDEXX na minimální dobu skladování sdělí kupujícímu oddělení služeb zákazníkům společnosti IDEXX).

7.4 Kredity nebudou poskytnuty v následujících případech (vyjma případů, kdy bude uvedeno jinak v záruce společnosti IDEXX ve prospěch kupujícího podle článku 9):

  • výrobky vrácené bez připojeného formuláře RGA nebo bez jasně vyznačeného čísla RGA na vnější straně vraceného balíku;
  • výrobky vrácené více než čtrnáct (14) dnů od vystavení RGA;
  • výrobky vrácené ve stavu, který brání jejich dalšímu prodeji. Příkladem jsou mimo jiné otevřené nebo znehodnocené výrobky, výrobky s ušpiněným původním obalem, výrobky, které nejsou v původním balení nebo nejsou celé v přepravním obalu;
  • výrobky poškozené během vracení. Kupující nese odpovědnost za to, že vracené výrobky budou opatřeny odpovídajícím ochranným obalem, aby je bylo možno nabídnout k dalšímu prodeji.

7.5 Poplatek za vrácení do skladu činí v případě vrácení výrobku 25 % z fakturované ceny nebo 35,- EUR, 28,- GBP či 56,- CHF, podle toho, která částka je vyšší. Kupující také ponese veškeré přepravní náklady do a ze zařízení kupujícího. Pokud dojde na straně společnosti IDEXX k chybě při přepravě nebo pokud je zboží řádně odmítnuto kupujícím podle článku 6, případně pokud výrobek nevyhovuje záruce společnosti IDEXX podle článku 9, může kupující výrobek vrátit (jakmile takové vrácení schválí společnost IDEXX) na náklady společnosti IDEXX prostřednictvím určeného přepravce a nebude mu účtován žádný poplatek za vrácení do skladu.

Článek 8: Lhůta splatnosti

8.1 Lhůta splatnosti činí 30 dnů od data vystavení faktury, pokud nebude sjednáno písemně jinak. Společnost IDEXX může lhůtu splatnosti kdykoliv změnit nebo zrušit jakýkoliv dříve poskytnutý kredit. Pokud kupující nezaplatil veškeré splatné částky, vyjma těch, které jsou v dobré víře rozporovány, nebo pokud kupující jinak poruší jakékoliv ujednání těchto Podmínek, pak aniž by byla dotčena jakákoliv jiná práva, může společnost IDEXX zastavit plnění dle těchto Podmínek, včetně záručního servisu, a prohlásit jakékoliv částky dosud dlužné ze strany kupujícího za okamžitě splatné.

8.2 Pokud kupující nezaplatí fakturu k datu její splatnosti, může mu společnost IDEXX účtovat měsíčně poplatky z prodlení, vypočítané jako dvanáct procent (12 %) za rok nebo maximální možnou sazbou povolenou ze zákona ve vztahu k neuhrazeným částkám, a to podle toho, která z takových částek je nižší. Pokud banka naúčtuje společnosti IDEXX poplatky za odmítnutí plateb iniciované kupujícím, může společnost IDEXX přeúčtovat tyto manipulační poplatky kupujícímu.

8.3 Veškeré platby, u nichž je vyžadován dokumentární akreditiv, musejí být provedeny na základě neodvolatelného dokumentárního akreditivu v celkové výši objednávky/zakázky, který bude zdarma otevřen ve prospěch společnosti IDEXX do dvaceti (20) dnů od přijetí objednávky společností IDEXX a bude potvrzen mezinárodní bankou schválenou společností IDEXX. Tento dokumentární akreditiv bude splatný na viděnou u potvrzující banky ve výši jedné třetiny (1/3) takové částky jako záloha po přijetí objednávky a dvou třetin (2/3) takové částky poté, co společnost IDEXX předá zboží přepravci v zařízení IDEXX.

Článek 9: Obecné záruky

9.1 Na koho se záruka vztahuje: Výhody ze záruky společnosti IDEXX jsou poskytovány výhradně původnímu kupujícímu a konečnému uživateli nových výrobků přímo zakoupených nebo licencovaných kupujícím od společnosti IDEXX či jejích autorizovaných distributorů nebo prodejců. Výrobky a služby společnosti IDEXX jsou určeny pouze k odbornému užívání vyškoleným personálem. Záruka společnosti IDEXX se nevztahuje na jinou osobu nebo subjekt než na takového kupujícího a konečného uživatele.

9.2 Záruka na sady společnosti IDEXX: Společnost IDEXX zaručuje, že její testy používané na přístrojích IDEXX, reagenty IDEXX i sada výrobků společnosti IDEXX (dále společně jen „sady“) budou vyhovovat zveřejněné specifikaci společnosti IDEXX, jsou-li používány a skladovány za podmínek stanovených společností IDEXX a za předpokladu běžného řádného a stanoveného používání, po celou dobu skladovatelnosti, nebo pokud taková doba není stanovena, po dobu jednoho roku od dodání kupujícímu. Kupující chápe, že u žádného diagnostického výrobku nemůže být zaručena 100% přesnost. Společnost IDEXX neručí za nepřerušený nebo bezchybný provoz sad. Během platné záruční doby vymění společnost IDEXX bez dalších poplatků nevyhovující sadu za nový výrobek a vrátí na své náklady takový výrobek kupujícímu.

9.3 Záruka společnosti IDEXX na zařízení: Společnost IDEXX zaručuje, že nástroje společnosti IDEXX, analyzátory a náhradní díly (dále jen „zařízení“) budou vyhovovat zveřejněné specifikaci společnosti IDEXX, jsou-li používány a skladovány za podmínek stanovených společností IDEXX a za předpokladu běžného řádného a stanoveného používání, po dobu jednoho roku od dodání kupujícímu nebo případně od dokončení instalace, podle toho, co bude delší, nebo jak bude stanoveno v objednávkovém formuláři společnosti IDEXX/dokladu o prodeji. Kupující chápe, že u žádného diagnostického výrobku nemůže být zaručena 100% přesnost. Společnost IDEXX neručí za nepřerušený nebo bezchybný provoz zařízení. Společnost IDEXX neposkytuje záruku na vyměnitelné nebo související součásti, jako jsou svíčky, baterie, žárovky, kabely, elektrické šňůry, adaptéry, pipetory, kalibrátory, tiskové hlavy, klávesnice, myši, pásy, pásky, CD nebo jiný spotřební materiál či média nebo výrobky třetích stran, jako jsou tiskárny či software, který nepatří společnosti IDEXX; všechny výše uvedené součásti poskytuje společnost IDEXX „tak, jak jsou“ („AS IS“), pokud společnost IDEXX výslovně nesjedná písemně jinak. Během platné záruční doby společnost IDEXX bez dalších poplatků dle svého uvážení nevyhovující zařízení buď opraví za použití nových součástí nebo provozuschopných použitých součástí, které se provedením vyrovnají nebo jsou lepší než nové součásti, nebo nevyhovující zařízení nahradí novým výrobkem či provozuschopným použitým výrobkem, který je provedením funkčně stejný nebo lepší než nový výrobek, a společnost IDEXX na své náklady dodá takový výrobek zpět kupujícímu. Záruka společnosti IDEXX na vyměněné součásti a opravené výrobky platí i po zbývající platnou záruční dobu.

9.4 Záruka společnosti IDEXX na software: Společnost IDEXX zaručuje, že dvě nejaktuálnější verze softwaru IDEXX, na které byla kupujícímu poskytnuta licence (spolu s jakoukoliv související dokumentací dále jen „software“), budou fungovat v podstatných ohledech v souladu s našimi zveřejněnými specifikacemi po dobu 90 dnů od dodání kupujícímu. Kupující chápe, že u žádného diagnostického výrobku nemůže být zaručena 100% přesnost. Společnost IDEXX neručí za nepřerušený nebo bezchybný provoz svého softwaru. Společnost IDEXX neručí za výrobky třetích stran, jako je software, který nepatří společnosti IDEXX; veškeré takové výrobky poskytujeme „tak, jak jsou“ („AS IS“), pokud společnost IDEXX výslovně nesjedná písemně jinak. Společnost IDEXX neručí za softwarové opravné kódy (tzv. software patch), aktualizace, vyšší verze, modifikace nebo jiná vylepšení poskytnutá společností IDEXX ve vztahu k softwaru nad rámec původní záruční doby, která začíná prvotní licencí kupujícího od společnosti IDEXX. Společnost IDEXX neručí za to, že zařízení nebo software společnosti IDEXX bude možné propojit s jinými systémy vedení praxe, než jsou systémy společnosti IDEXX, nebo za funkčnost sdílení údajů o diagnostických výsledcích s jinými systémy vedení praxe, než jsou systémy společnosti IDEXX. Během platné záruční doby vynaloží společnost IDEXX bez dalších poplatků přiměřené úsilí, aby (i) upravila jakýkoliv nevyhovující software tak, aby se stal vyhovujícím, ve lhůtě, která dle našeho názoru odpovídá závažnosti problému, a (ii) provedla pravidelné úpravy, které společnost IDEXX jinak poskytuje i dalším podporovaným zákazníkům zdarma. Společnost IDEXX tuto podporu poskytne pouze ve vztahu ke dvěma nejaktuálnějším verzím softwaru. Pokud má kupující síť a dojde k závadě na systému, je kupující předtím, než se obrátí na společnost IDEXX za účelem podpory softwaru, povinen obrátit se nejprve na svého poskytovatele síťové podpory, aby určil, zda problém nevznikl v důsledku problémů se sítí. Záruka společnosti IDEXX na software, který společnost IDEXX upraví tak, aby byl vyhovující, platí i po zbývající záruční dobu na původní software.
„Software s otevřeným zdrojovým kódem“ (open source code) nebo „svobodný software“ (free software) jakékoliv třetí strany, který je začleněn do softwaru společnosti IDEXX, je chráněn autorskými právy poskytovatelů licence takové třetí strany; společnost IDEXX neposkytuje jménem takových poskytovatelů licence žádné záruky a vylučuje veškerou odpovědnost ve vztahu k takovému softwaru.

9.5 Jak získat záruční podporu: Záruční podpora je poskytována v rámci běžné pracovní doby na servisních místech společnosti IDEXX, vyjma svátků v zemi, ze které společnost IDEXX tuto podporu poskytuje. Jakoukoliv reklamaci musí kupující uplatnit během platné záruční doby. V případě poruchy výrobku se musí kupující nejprve telefonicky obrátit na zákaznickou podporu společnosti IDEXX na telefonní číslo uvedené v dokumentaci k výrobku společnosti IDEXX. Servisní pracovníci společnosti IDEXX budou kupujícímu dávat pokyny, pomocí kterých se může pokusit nahlášený problém opravit sám. Pokud si bude kupující u zařízení nebo softwaru, u nichž společnost tuto možnost nabízí, přát elektronickou podporu, musí mít se společností IDEXX nastavené elektronické spojení (link-up) podle pokynů vydaných čas od času společností IDEXX. Společnost IDEXX není povinna poskytovat servisní služby na místě. Pokud bude nutné vrátit výrobek k přezkoumání, musí jej kupující vrátit do zařízení určeného společností IDEXX, a to na náklady společnosti IDEXX. Předtím, než kupující jakékoliv příslušné zařízení nebo software vrátí, musí provést v plném rozsahu systémové zálohování svých dat. Předtím, než dojde k vrácení výrobku, musí společnost IDEXX kupujícímu vystavit číslo schválení vrácení zboží v souladu s článkem 7. Pokud bude výrobek nevyhovující, vrátí společnost IDEXX kupujícímu opravený/vyměněný výrobek, a to na své náklady v souladu se zárukou společnosti IDEXX, jak je popsáno výše. Pokud společnost IDEXX rozhodne, že se na nahlášený problém nevztahuje záruka společnosti IDEXX ani žádná záruční práva udělená kupujícímu ze zákona, musí kupující uhradit společnosti IDEXX náklady na vrácení výrobku kupujícímu a společnost IDEXX se pokusí daný výrobek na náklady kupujícího opravit/nahradit za aktuálně platné ceny za takovou práci nebo výrobek na základě pokynu kupujícího a na jeho náklady vrátit. Veškeré vyměněné součásti a výrobky se stávají majetkem společnosti IDEXX.

9.6 Opravné prostředky kupujícího: V maximální možné míře povolené příslušnými zákony bude výhradní odpovědností společnosti IDEXX a jediným opravným prostředkem kupujícího v případě nevyhovujícího výrobku nebo porušení jakékoliv záruky nahrazení nevyhovující sady, oprava nebo náhrada nevyhovujícího zařízení nebo provedení úpravy nevyhovujícího softwaru, který nesplňuje podmínky záruky společnosti IDEXX. V maximální míře povolené příslušnými zákony platí, že pokud společnost IDEXX nebude ani s vynaložením přiměřeného úsilí schopna nevyhovující výrobek opravit nebo vyměnit (nebo upravit software tak, aby se stal vyhovujícím), je jediným opravným prostředkem kupujícího a výhradní odpovědností společnosti IDEXX buď snížení kupní ceny či licenčního poplatku hrazeného společnosti IDEXX za výrobek, nebo vrácení takové kupní ceny či licenčního poplatku (s odečtením odpisů za užívání na základě přímých odpisů za tři roky) poté, co kupující (na náklady společnosti IDEXX) předmětný výrobek nebo výrobky vrátí. Další informace o záruce může kupující získat telefonicky na lince služeb zákazníkům společnosti IDEXX na čísle uvedeném ve faktuře společnosti IDEXX nebo v pokynech připojených k výrobku.

9.7 Závazky kupujícího: Kupující je povinen věnovat výrobkům přiměřenou péči, udržovat je v čistém a vhodném prostředí a u zařízení provádět běžnou údržbu doporučovanou společností IDEXX v příslušné uživatelské příručce, pokynech nebo jiné dokumentaci, popřípadě příležitostně sdělenou kupujícímu jiným způsobem. Aby bylo možné správně identifikovat nahlášené problémy, je nutné, aby kupující poskytl odpovídající podkladové údaje. Kupující je povinen neprodleně nainstalovat nově vydané verze softwaru, které mu může společnost IDEXX průběžně zasílat, a vyšší verze softwaru svého operačního systému na základě průběžných doporučení společnosti IDEXX. Společnost IDEXX nenese odpovědnost za ztrátu dat kupujícího; společnost IDEXX kupujícímu důrazně doporučuje, aby u příslušného zařízení a softwarových produktů prováděl pravidelné zálohování systému a archivoval svá data tak, aby snížil riziko jejich ztráty v případě poruchy na minimum.

9.8 Výluky ze záruky v případě nesprávného zacházení apod.: Společnost IDEXX neručí za fungování svých výrobků, pokud je kupující používá jinak než v naprostém souladu s pokyny společnosti IDEXX pro takové výrobky, pokud nejsou uživatelé řádně proškoleni, pokud kupující používá výrobky společně s výrobky nebo službami, které neposkytla a nenakonfigurovala společnost IDEXX, nebo pokud si kupující na svých výrobcích nainstaluje jakékoliv jiné aplikace, než které mu poskytne společnost IDEXX. ZÁRUČNÍ ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI IDEXX VŮČI KUPUJÍCÍMU NEPLATÍ, BUDOU-LI S VÝROBKY SPOLEČNOSTI POUŽITY JAKÉKOLIV JINÉ VÝROBKY NEBO SLUŽBY, NEŽ JSOU VÝROBKY A SLUŽBY SCHVÁLENÉ SPOLEČNOSTÍ IDEXX. Záruka společnosti IDEXX se nevztahuje na škodu, kterou nezapříčinily výrobky společnosti IDEXX, jako je například škoda vzniklá v důsledku nedbalosti nebo nesprávného používání či zacházení, nehody, externí elektrické závady, nedodržení pokynů pro balení nebo přepravu, použití neschválených výrobků ve spojení s výrobky společnosti IDEXX, počítačových virů, spyware, malware, tzv. počítačových červů (worms) nebo jiných škodlivých programů, popřípadě oprav nebo úprav provedených kýmkoliv jiným než společností IDEXX nebo jejími autorizovanými poskytovateli služeb. Poškození vzniklé v rámci běžného opotřebení zařízení opraví společnost IDEXX pouze v rozsahu nutném pro řádné fungování zařízení a za poplatek ve výši dle aktuálního sazebníku společnosti IDEXX; záruka se nevztahuje na kosmetické vady.

9.9 Vzdání se dalších záruk: S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ STANOVENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST IDEXX A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, NEČINÍ ŽÁDNÁ DALŠÍ PROHLÁŠENÍ ANI NESTANOVUJÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ PODMÍNKY A VEŠKERÉ DALŠÍ PODMÍNKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, PÍSEMNÉ NEBO ÚSTNÍ, JSOU TÍMTO VYLOUČENY, PŘIČEMŽ SPOLEČNOST IDEXX VÝSLOVNĚ VYLUČUJE ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI NEBO USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, SHODNOSTI S POPISEM NEBO VZORKEM, PÉČE A ZPŮSOBILOSTI NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ. Společnost IDEXX nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti se svými výrobky a ani nepověřuje žádného svého zaměstnance, zástupce, distributora nebo jinou osobu, aby tak činili jejím jménem. Pokud je kupující podle příslušného právního řádu kvalifikován jako „zákazník“, může mít nárok na veškeré mlčky předpokládané záruky přiznané takovým právním řádem, a to s omezením na dobu platnosti výslovných záruk a opravných prostředků uvedených v této záruce. V některých jurisdikcích není povoleno stanovovat dobu platnosti výslovných záruk nebo omezení opravných prostředků, a tudíž se může stát, že výše uvedená omezení se na kupujícího nevztahují.

Článek 10: Omezení odpovědnosti

10.1 SPOLEČNOST IDEXX NENESE ODPOVĚDNOST ZA NESPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK V PŘÍPADĚ, ŽE SE TAK STANE V DŮSLEDKU OKOLNOSTÍ MIMO PŘIMĚŘENOU KONTROLU SPOLEČNOSTI IDEXX. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ UPRAVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY A V JIMI STANOVENÉM ROZSAHU VE VZTAHU K ODPOVĚDNOSTI VZNIKLÉ V DŮSLEDKU HRUBÉ NEDBALOSTI, PODVODU NEBO ÚMYSLNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI IDEXX NEBO VE VZTAHU KE SMRTI ČI ZRANĚNÍ OSOB, KE KTERÝM DOŠLO V DŮSLEDKU JEJÍ NEDBALOSTI, NEBUDOU SPOLEČNOST IDEXX NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ VŮČI KUPUJÍCÍMU NEBO JAKÉKOLIV JINÉ OSOBĚ ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTU OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY, ZVÝŠENOU NÁHRADU ŠKODY, NÁHRADU ŠKODY S TRESTNÍ FUNKCÍ NEBO NĚKOLIKANÁSOBNOU NÁHRADU ŠKODY, ZEJMÉNA ZA ZTRÁTU OBCHODNÍ HODNOTY (GOODWILL), ZTRÁTU ZAKÁZEK, DAT NEBO ZAŘÍZENÍ ČI ZA PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝROBY, PRODEJE, DODÁVKY NEBO POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ ČI SLUŽEB SPOLEČNOSTI IDEXX NEBO NEDODÁNÍ ČI PRODLENÍ V DODÁVCE TAKOVÝCH VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU ČI JINAK, A TO ANI TEHDY, KDYŽ BYLA SPOLEČNOST IDEXX NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY UPOZORNĚNA.

10.2 S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ UPRAVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY A V JIMI STANOVENÉM ROZSAHU VE VZTAHU K ODPOVĚDNOSTI VZNIKLÉ V DŮSLEDKU HRUBÉ NEDBALOSTI, PODVODU NEBO ÚMYSLNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI IDEXX NEBO VE VZTAHU KE SMRTI ČI ZRANĚNÍ OSOB, KE KTERÝM DOŠLO V DŮSLEDKU JEJÍ NEDBALOSTI, NEPŘESÁHNE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI IDEXX ZA VÝROBEK NEBO SLUŽBU, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU ČI JINAK, ČÁSTKU ZAPLACENOU KUPUJÍCÍM ZA TAKOVÝ VÝROBEK NEBO SLUŽBU.

10.3 V některých jurisdikcích nejsou povoleny výluky ani omezení stanovená v bodech 10.1 a 10.2, a tudíž se může stát, že se výše uvedená omezení na kupujícího nemusejí vztahovat. Záruka společnosti IDEXX dává kupujícímu zvláštní zákonná práva a kupující může mít i další práva podle právního řádu, který se na něho vztahuje.

Článek 11: Licence na software

11.1 Pokud společnost IDEXX poskytuje kupujícímu licenci na software a v rámci prvotní licence kupujícího na výrobek nebo v jakékoliv jiné průvodní dokumentaci k takovému výrobku či postupu při instalaci takového softwaru figuruje jako poskytovatel licence na konkrétní software, mají ustanovení takové licence na software přednost a nahrazují licence poskytnuté kupujícímu podle tohoto článku 11; v ostatních případech se na softwarové produkty licencované podle těchto Podmínek vztahuje tento článek 11. Společnost IDEXX poskytuje kupujícímu software pouze v podobě cílového kódu, a to na základě nevýhradní licence k nainstalování a použití výhradně s přístrojem k tomuto účelu určeným, a software tedy není kupujícímu prodáván; výrazy „koupě“, „prodat“ nebo další obdobné výrazy znamenají „licenci“ tak, jak je tento pojem používán v těchto Podmínkách. Aniž by tím byla ovlivněna jakákoliv jiná práva, může společnost IDEXX licenci kupujícího na software ukončit, pokud nebude kupující dodržovat tyto Podmínky. Společnost IDEXX nebo její poskytovatelé licence či dodavatelé jsou vlastníky veškerých titulů a autorských práv k softwaru a jeho případným kopiím. Kupující se zavazuje, že s jakoukoliv opravou, aktualizací, vyšší verzí, rozšířením nebo jinou úpravou softwaru, kterou mu případně poskytne společnost IDEXX, bude zacházet jako se „softwarem“ v souladu s těmito Podmínkami a bude je používat výhradně způsobem těmito Podmínkami povoleným. Kupující může software používat pouze na jednom počítači. Kupující si může pořídit jednu kopii softwaru výhradně pro účely zálohování. Kupující může svůj software trvale převést, pokud společnosti IDEXX neprodleně oznámí jméno a adresu příjemce, neponechá si žádnou kopii a pokud bude dotyčný příjemce s takovým postoupením a s těmito Podmínkami písemně souhlasit (nicméně s tím, že výhody ze záruky poskytované společností IDEXX se na takového nabyvatele nebudou vztahovat).

11.2 Software je určen výhradně pro interní potřeby kupujícího a kupující se zavazuje nepoužívat ho ku prospěchu žádné jiné osoby ani neumožnit jiné osobě, aby ho používala (například jeho sdílením s dalšími uživateli, v rámci poskytování služeb nebo na jiném základě), a nepoužívat ho k vývoji nebo úpravě aplikačních programů, písemných materiálů nebo jiných produktů či k provozování jakýchkoliv jiných aplikací, než je software společnosti IDEXX. Kupující se zavazuje, že nebude provádět úpravy softwaru, nebude ho rozšiřovat, provádět zpětnou analýzu nebo dekompilaci, dezasemblovat ho nebo jinak měnit či doplňovat, s tím, že pokud bude nezbytná reprodukce kódu a převod jeho formy za účelem získání informací nutných k dosažení vzájemné součinnosti (interoperability) softwarových produktů s jinými programy v rámci Evropského hospodářského prostoru, bude o tom kupující společnost IDEXX písemně informovat a společnost IDEXX pak kupujícího do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení žádosti vyrozumí o tom, zda: (i) práce nezbytné k zajištění takové interoperability provede společnost IDEXX a vyúčtuje za ně kupujícímu přiměřené náklady, nebo zda (ii) kupující sám bude oprávněn provést takové kroky, ovšem pouze v rozsahu nezbytném k zajištění interoperability softwarových produktů s jinými programy.

11.3 S výjimkou případů uvedených v prvním bodu tohoto článku 11 se kupující zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti IDEXX částečně ani zcela nezpřístupní tento software třetím stranám, nebude z něj pořizovat kopie, zobrazovat ho, zapůjčovat, zveřejňovat nebo jinak šířit, ani výše uvedené nedovolí a omezí své používání softwaru a přístup k němu na ty své zaměstnance, kteří ho přímo používají. Kupující podnikne odpovídající kroky k tomu, aby software zabezpečil a zajistil, že k němu nebudou mít přístup nepovolané osoby a že žádné oprávněné osoby, které k němu přístup mají, neučiní nic, co by bylo v rozporu s těmito Podmínkami, kdyby totéž učinil kupující. Bez ohledu na výše uvedené společnost IDEXX ve vztahu k jakémukoliv „softwaru s otevřeným zdrojovým kódem“ (open source code) nebo „svobodnému softwaru“ (free software) tvořícímu součást softwaru společnosti IDEXX, který společnost IDEXX upravila: (1) v rozsahu výslovně vyžadovaném jejími poskytovateli licence povoluje zpětnou analýzu takového kódu pro omezené účely vyžadované takovými poskytovateli licence a pro žádné jiné účely a (2) v rozsahu výslovně povoleném jejími poskytovateli licence poskytne kupujícímu na jeho písemnou žádost kopii zdrojového kódu takových softwarových komponentů ve strojově čitelné podobě.

11.4 Některá zařízení a software společnosti IDEXX mají komunikační protokol, který umožňuje sdílení diagnostických dat s mnoha systémy vedení praxe nabízenými jinými poskytovateli. Společnost IDEXX nenese odpovědnost za instalaci jakýchkoliv rozvodů nebo propojení mezi zařízením či softwarem a systémem vedení praxe kupujícího. Může se stát, že kupující bude muset zakoupit další hardware nebo software, aby mohl diagnostické údaje ze zařízení IDEXX sdílet se svým systémem vedení praxe. Náklady na takový další hardware nebo software nejsou zahrnuty do nákladů na analyzátory společnosti IDEXX. Společnost IDEXX nezaručuje propojitelnost s jinými systémy vedení praxe, než jsou systémy společnosti IDEXX, ani možnost sdílení údajů o diagnostických výsledcích s takovými systémy.

Článek 12: Shromažďování a používání osobních údajů
Společnost IDEXX považuje řádné zpracování osobních údajů (což znamená jakékoli údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné žijící fyzické osoby) za velmi důležité a přijala zásady ochrany osobních údajů, které lze nalézt na adrese www.idexx.com. 

Článek 13: Dodržování právních předpisů; záruky podle zákonů o vývozu

13.1 Kupující se zavazuje nakládat s výrobky v souladu s příslušnými právními předpisy Evropského hospodářského prostoru a jurisdikcí, ve kterých byly výrobky získány nebo jsou používány. Kupující je povinen získat veškerá povolení, licence a jiné dokumenty nezbytné v souvislosti s koupí, instalací, prodejem, vývozem, přepravou nebo používáním jakýchkoliv výrobků.

13.2 Kupující nesmí odklonit nebo přeložit dodávku výrobků jinam než v rámci země určení uvedené v expedičním příkazu společnosti IDEXX nebo členských zemí Evropského hospodářského prostoru ani nesmí takové odklonění nebo přeložení dodávky povolit komukoliv jinému. Výrobky společnosti IDEXX nesmějí být zejména vyváženy nebo zpětně vyváženy (a) do žádné ze zemí, na které jsou uvalena embarga, sankce nebo omezení vývozu ze strany vlády USA, EU nebo OSN, nebo státnímu příslušníkovi takové země, rezidentovi či subjektu z takové země nebo (b) komukoliv, kdo je uveden na seznamu zvláště určených osob, vedeném Ministerstvem financí USA, nebo na seznamu zakázaných osob či seznamu zakázaných subjektů, vedeném Ministerstvem obchodu USA, nebo na seznamu omezujících opatření EU či sankcí OSN. Používáním výrobků společnosti IDEXX kupující prohlašuje a zaručuje, že se nenachází v žádné takové zemi, není pod její kontrolou, není jejím státním příslušníkem nebo rezidentem ani není uveden v žádném z těchto seznamů.

Článek 14: Zákaz postoupení ze strany kupujícího
S výjimkou případů uvedených v článku 11 ve vztahu k softwaru nesmí kupující postoupit žádné své povinnosti, práva nebo nároky podle těchto Podmínek bez předchozího souhlasu společnosti IDEXX a jakýkoliv pokus o takové postoupení bude neplatný.

Článek 15: Ustanovení o státních zakázkách
Jakýkoliv software nebo dokumentace dodaná podle těchto Podmínek, které jsou získány vládou Spojených států amerických nebo jinou národní vládou či jejich jménem, představují „komerční počítačový software“, respektive „dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru“, a pokud neexistuje písemné ujednání o opaku, jsou práva příslušné vlády ve vztahu k takovému softwaru nebo dokumentaci omezena podmínkami tohoto dokumentu.

Článek 16: Oddělitelnost ustanovení
Pokud jakýkoliv soud příslušné jurisdikce shledá kterékoliv ustanovení těchto Podmínek v jakémkoliv ohledu neplatným nebo nevynutitelným, nebude tímto ovlivněna nebo oslabena platnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení a kupující a společnost IDEXX souhlasí s tím, že takové neplatné nebo nevynutitelné ustanovení nahradí vynutitelným a platným ujednáním, které bude svým ekonomickým účinkem co nejbližší neplatnému nebo nevynutitelnému ustanovení.

Článek 17: Rozhodné právo, místo konání rozhodčího řízení, řešení sporů

17.1 PŘÍSLUŠNÁ PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO A SPOLEČNOSTI IDEXX A VEŠKERÉ SOUVISEJÍCÍ SPORY MEZI STRANAMI VZNIKLÉ Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO JINAK, SE ŘÍDÍ A BUDOU VYKLÁDÁNY A VYKONÁVÁNY V SOULADU S PRÁVNÍM ŘÁDEM NIZOZEMSKA, BEZ OHLEDU NA ZÁSADY KOLIZNÍCH NOREM. SPOLEČNOST IDEXX A KUPUJÍCÍ VÝSLOVNĚ POTVRZUJÍ, ŽE SE NA TYTO PODMÍNKY NEVZTAHUJE ÚMLUVA OSN O SMLOUVÁCH O MEZINÁRODNÍ KOUPI ZBOŽÍ.

17.2 JAKÝKOLIV SPOR VZNIKLÝ V SOUVISLOSTI S TĚMITO PODMÍNKAMI NEBO JAKOUKOLIV JINOU SMLOUVOU Z TĚCHTO PODMÍNEK VYPLÝVAJÍCÍ NEBO S PORUŠENÍM, UKONČENÍM ČI PLATNOSTÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEBO TAKOVÉ SMLOUVY BUDE S KONEČNOU PLATNOSTÍ ŘEŠEN PŘÍSLUŠNÝM SOUDEM V AMSTERDAMU, NIZOZEMSKO.

Článek 18: Rozhodný jazyk
Případný překlad těchto Podmínek je pořizován výhradně za účelem splnění požadavků místních právních předpisů. V případě rozporu mezi anglickou jazykovou verzí a jakýmikoliv jinými jazykovými verzemi těchto Podmínek se budou veškeré otázky výkladu těchto Podmínek řídit jejich původním anglickým zněním. Jakékoliv jiné dokumenty doručované nebo předkládané na základě těchto Podmínek, včetně oznámení, mohou být v anglickém jazyce.

Revidováno 25. května 2018