IDEXX EUROPEN YLEISET MYYNTIEHDOT (”Ehdot”) 2010 versio

ELLEI IDEXXIN VALTUUTTAMA EDUSTAJA OLE KIRJALLISESTI MUUTA NIMENOMAISESTI SOPINUT, KAIKKIIN IDEXX EUROPE B.V:N TAI MINKÄ TAHANSA LASKUSSA TAI TILAUSLOMAKKEESSA MAINITUN, EUROOPASSA TOIMIVAN TYTÄR- TAI OSAKKUUSYRITYKSEN (”IDEXX” tai ”me” tai sen johdannaiset) TUOTTEIDEN KAUPPAAN SOVELLETAAN NÄITÄ EHTOJA. Näissä Ehdoissa ”Ostaja” tarkoittaa IDEXXin tuotteiden ostajaa tai lisenssinhaltijaa.

Mikäli IDEXX toimittaa Ostajalle jotakin tiettyä tuotetta tai palvelua koskevat ehdot (mukaan luettuna rajoituksetta takuun tai ohjelmistolisenssin) Ostajan alun perin hankkiessa tuotteen (tai lisenssin, mikäli kyseessä on ohjelmisto) sitä koskevassa tilauslomakkeessa/myyntikuitissa tai käyttöoppaassa, -ohjeissa tai muissa vastaavissa tuotteen mukana toimitettavissa asiakirjoissa tai missä tahansa palveluhakemistossa tai vastaavassa asiakirjassa, niin tällöin kyseiset ehdot (mukaan luettuna rajoituksetta ja soveltuvin osin mahdolliset takuut tai ohjelmistolisenssit), jotka IDEXX toimittaa johonkin tiettyyn tuotteeseen tai palveluun liittyen, korvaavat nämä Ehdot kyseisen tuotteen tai palvelun osalta. Muilta osin näitä Ehtoja (mukaan luettuna rajoituksetta jäljempänä esitettäviä takuita ja ohjelmistolisenssiä tapauksen mukaan) sovelletaan näiden Ehtojen mukaisesti myytyihin tai lisensoituihin tuotteisiin tai palveluihin.

Mikäli Ostaja ei hyväksy näitä Ehtoja, Ostajan tulee palauttaa ostamansa tuotteet siinä pakkauksessa, jossa ne on vastaanotettu viiden (5) arkipäivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Ostajan katsotaan hyväksyneen nämä Ehdot, mikäli Ostaja ei viipymättä palauta tuotteita tai mikäli Ostaja käyttää tuotteita.

Kohta 1: Ei muita sopimuksia

Nämä Ehdot sekä kaikki niissä mainitut asiakirjat muodostavat IDEXXin ja Ostajan koko sopimuksen tässä käsiteltyjen asioiden osalta ja kumoavat kaikki aikaisemmat suulliset sitoumukset tai IDEXXin aikaisemmat kirjalliset ehdot. Ostajan ostotilauksessa tai muussa asiakirjassa- esittämät ehdot, jotka eivät ole näiden Ehtojen mukaisia tai jotka esitetään näiden Ehtojen lisäksi, eivät tule IDEXXin ja Ostajan välisen sopimuksen tai näiden Ehtojen osaksi ja IDEXX nimenomaisesti sanoutuu irti tällaisista ehdoista. Näitä Ehtoja ei saa miltään osin muuttaa, lisätä tai korvata, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu ja ellei IDEXXin asianmukaisesti valtuuttama edustaja ole kirjallisesti tällaista muutosta allekirjoittanut. Ostaja vahvistaa, ettei sitä ole painostettu hankkimaan IDEXXin tuotteita tai palveluita sellaisten väitteiden tai vakuutusten perusteella, joita ei ole mainittu näissä Ehdoissa. Ostaja hyväksyy, ettei se tule vetoamaan tällaisiin väitteisiin tai vakuutuksiin, ellei kyseessä ole petos.

Kohta 2: Hintatarjous

IDEXXin antama hintatarjous on voimassa vain, mikäli se on annettu kirjallisesti. Jollei muuta ole sovittu, hintatarjoukset ovat voimassa kuusikymmentä (60) päivää niiden antamisesta, ellei IDEXX päätä tarjouksen voimassaoloa aikaisemmin ilmoittamalla siitä Ostajalle.

Kohta 3: Tilaukset

3.1

Ostaja voi tehdä tilauksensa IDEXXin myyntihenkilöstölle tai IDEXXin asiakaspalveluosastolle puhelimitse, faksitse, postitse tai sähköpostitse. IDEXXin tulee erikseen hyväksyä kaikki tilaukset.

3.2 Kaikki tilauksiin sovellettavat vähimmäistilausmäärät on ilmoitettu IDEXXin myyntitilauslomakkeella tai muulla kulloinkin ilmoitetulla tavalla. Tilauksiin saattaa liittyä kuljetus- ja käsittelymaksuja, jotka veloitetaan laskutuksen yhteydessä.
3.3

IDEXX voi oman harkintansa mukaisesti hyväksyä tilauksen peruuttamisen, mutta IDEXX ei missään tapauksessa hyväksy peruutusta sen jälkeen, kun tilauksesta on tehty lähetysmääräys. Tilauksen peruuttamisesta voi aiheutua erillisiä veloituksia. Mikäli tilaukseen tehdään muutoksia sen jälkeen, kun IDEXX on laatinut lähetysmääräyksen, muutettu tilaus katsotaan uudeksi tilaukseksi, johon voidaan lisätä erilliset toimitus- ja käsittelymaksut.

Kohta 4: Hinnoittelu

4.1

Hinnoittelussa noudatetaan IDEXXin tilauslomakkeessa ilmoitettuja hintoja tai muulla tavoin kulloinkin ilmoitettuja hintoja. Voimassa oleva hinnasto on lisäksi saatavilla IDEXXin asiakastukiosaston maksuttomasta palvelunumerosta 00800 1234 3399. IDEXXillä on oikeus muuttaa hintoja ilman erillistä ilmoitusta. Muutettuja hintoja sovelletaan tilauksiin, jotka vastaanotetaan hinnanmuutoksen jälkeen. Hintoihin lisätään kaikki sovellettavat verot (esimerkiksi arvonlisävero (ALV)), tuontitullit ja -maksut ja muut mahdolliset maksut. Mikäli hankinta tehdään Euroopan talousalueella (ETA), Ostaja sitoutuu toimittamaan IDEXXille kaikki arvonlisäveron suorittamista varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat, mukaan luettuna muun muassa arvonlisäverotunnisteen ja arvonlisäverosta vapauttavat asiakirjat.

4.2 Mikäli toimituspäivät on yksilöity tilauksessa, tilauksen toimittaminen erissä ilmoitettuna toimituspäivänä ei merkitse hintojen hyväksymistä myöhempien toimituspäivien osalta, vaan IDEXXillä on oikeus tarkistaa hinnoittelua vastaavasti.

Kohta 5: Toimitus ja varastointi

5.1

Elleivät IDEXX ja Ostaja toisin sovi, tuotteet toimitetaan IDEXXin tuotantolaitokselta Ex Works (Vapaasti varastossa) -toimitusehdon mukaisesti (Kansainvälisen kauppakamarin Incoterms 2000 -toimituslausekkeet). Omistusoikeus tuotteisiin ja vaaranvastuu tuotteista (ohjelmistoja lukuun ottamatta) siirtyvät Ostajalle sillä hetkellä, kun IDEXX luovuttaa tilatut tuotteet kuljetusliikkeelle IDEXXin tuotantolaitoksella. Selvyyden vuoksi todetaan, että Ex Works -toimitusehdon sovellettavuutta rajoittamatta IDEXXillä on oikeus valita kuljetusliike. IDEXX myös huolehtii tarvittavien järjestelyjen tekemisestä kuljetusliikkeen kanssa Ostajan kustannuksella ja riskillä, ellei Ostaja tilauksessaan muuta ilmoita. IDEXX ei hanki lähetykselle kuljetusliikkeen tavanomaiset ehdot ylittävää lisävakuutusta. Kuljetusliikkeen vakuutuksen ehtojen mukainen vakuutusarvo voi olla pienempi kuin mitä lähetyksen arvo on Ostajalle. Mikäli Ostaja haluaa lisävakuuttaa lähetyksen, IDEXX voi Ostajan ohjeiden mukaisesti ja Ostajan kustannuksella hankkia vakuutuksen lähetykselle Ostajan ilmoittamaan enimmäismäärään saakka edellyttäen, että kuljetusliike tarjoaa tällaista lisävakuutusta.

5.2 Ilmoitetut toimitusajat ja -päivämäärät ovat ainoastaan arvioita, eivätkä sellaisenaan sido IDEXXiä. Mikäli tuote on säilytettävä tietyssä lämpötilassa, tuote säilytetään lähetyksen aikana tällaisten lämpötilavaatimusten mukaisesti. Tuotteet on varastoitava vastaanottamisen yhteydessä niitä koskevissa asiakirjoissa ilmoitettujen olosuhteiden mukaisesti.

Kohta 6: Vastaanotto, vaatimukset
Ostajan tulee tarkastaa tuotteet viipymättä tuotteet vastaanotettuaan. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan IDEXXin asiakaspalveluun kymmenen (10) päivän kuluttua lähetyksen vastaanottamisesta puhelimitse ja tämän jälkeen erikseen kirjallisesti kaikista vaatimuksista, jotka koskevat toimituksessa tai tuotteissa mahdollisesti olevia puutteita, poikkeamia tai vikoja. Ostajan tulee säilyttää tuotteet ilmoitetuissa olosuhteissa siihen saakka, kunnes IDEXX on antanut kirjalliset ohjeet tuotteiden palauttamisesta. Mikäli Ostaja ei tee IDEXXille ilmoitusta kymmenen (10) päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta, tuotteiden katsotaan olevan näiden Ehtojen mukaisia ja Ostajan katsotaan peruuttamattomasti vastaanottaneen tuotteet.

Kohta 7: Tuotteiden palauttaminen ja palautusten hyvittäminen

7.1

Kaikki tuotemyynnit ovat lopullisia. Lukuun ottamatta tilanteita, joissa Ostaja asianmukaisesti kieltäytyy vastaanottamasta toimitusta kohdan 6 mukaisesti, tai mikäli tuote ei vastaa IDEXXin kohdan 9 mukaisesti antamaa takuuta, IDEXX voi kieltäytyä vastaanottamasta palautusta harkintansa mukaisesti. Lukuunottamatta tilanteita, joissa IDEXX on pyytänyt palauttamaan tuotteen, IDEXX antaa tuotteen palauttamista varten erillisen luvan (Palautuslupa eli Return Goods Authorization, RGA).

7.2 Ostajan on esitettävä kaikki tuotteiden palauttamista koskevat vaatimukset IDEXXin asiakaspalvelulle. Palautuslupaa eli RGA:ta varten esitetyssä pyynnössä on yksilöitävä tuotetiedot soveltuvin osin (kuten esimerkiksi luettelonumero, eränumero ja viimeinen voimassaolopäivä) ja ostotiedot ja/tai laskun numero sekä palautuksen syy.
7.3

Palautuslupaa eli RGA:ta ei voida myöntää seuraavissa tapauksissa (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Ostaja on asianmukaisesti kieltäytynyt vastaanottamasta toimitusta kohdan 6 mukaisesti tai mikäli tuote ei vastaa IDEXXin kohdan 9 mukaisesti antamaa takuuta):

  • lämpötilalle herkät, jäähdytetyt tai valvotuissa olosuhteissa pakastetut tuotteet

  • räätälöidyt tai tilauksesta tehdyt tuotteet

  • vanhentuneet tai valikoimista poistuneet tuotteet

  • tuotteet, joiden viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut tai tuotteet, jotka eivät täytä IDEXXin asettamia säilymisaikaa koskevia vähimmäisvaatimuksia (säilymisajan vähimmäisvaatimukset ovat saatavilla IDEXXin asiakaspalveluosastolta).

7.4

Oikeuta hyvitykseen ei ole (ellei IDEXXin kohdan 9 mukaisesti annetuissa takuissa ole toisin todettu), jos:

  • tuote on palautettu ilman palautuslomaketta tai ilman, että palautuksen päälle on selvästi merkitty palautustunnus

  • tuote on palautettu yli neljätoista (14) päivää palautusluvan myöntämisen jälkeen

  • tuote on palautettu sellaisessa kunnossa, ettei sitä voi enää myydä uudelleen. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa, tuotteet, jotka on avattu tai jotka ovat vaurioituneet ja tuotteet, joiden alkuperäiseen pakkaukseen on tehty merkintöjä sekä tuotteet, joita ei ole toimitettu alkuperäisessä pakkauksessaan tai jotka on toimitettu vaillinaisesti pakatuissa kuljetuspakkauksissa.

  • palautuksen aikana vahingoittuneet tuotteet. Ostaja on velvollinen pakkaamaan palautettavat tuotteet niin huolellisesti, että tuotteet voidaan myydä uudelleen.

7.5 Palautettujen tuotteiden uudelleenvarastoinnista peritään joko 25 prosenttia laskun loppusummasta tai 35 euroa, 28 Englannin puntaa tai 56 Sveitsin frangia sen mukaan, mikä näistä summista on suurin. Ostaja vastaa lisäksi kaikista lähetyskuluista Ostajalle tai Ostajalta. Mikäli kyseessä on virhe IDEXXin toimituksessa tai mikäli Ostaja on asianmukaisesti kieltäytynyt vastaanottamasta tuotteen kohdan 6 mukaisesti tai mikäli tuote ei vastaa IDEXXin kohdan 9 mukaisesti antamaa takuuta, Ostajalla on oikeus palauttaa tuote (sen jälkeen kun IDEXX on antanut siihen suostumuksensa) IDEXXin kustannuksella määritellyn kuljetusliikkeen välityksellä. Näissä tilanteissauudelleen varastoinnista ei peritä erillistä maksua.

Kohta 8: Maksuehdot

8.1

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, maksuehto on 30 päivää netto laskun päivämäärästä. IDEXXillä on milloin tahansa oikeus muuttaa maksuehtoja tai peruuttaa aiemmin myönnettyjä luottoja. Mikäli Ostaja ei ole suorittanut kaikkia erääntyneitä maksujaan, lukuun ottamatta vilpittömässä mielessä riitautettuja summia, tai mikäli Ostaja muutoin rikkoo mitä tahansa näistä Ehdoista, muita oikeuksia rajoittamatta IDEXXillä on oikeus keskeyttää näiden Ehtojen mukaisen tuotteen tai palvelun toimittaminen takuuhuollot mukaan lukien ja vaatia Ostajaa välittömästi suorittamaan kaikki erääntyneet summat.

8.2 Mikäli Ostaja ei suorita laskua sen erääntyessä, IDEXXillä on oikeus periä Ostajalta kuukausittainen viivästyskorko, jonka suuruus on joko kaksitoista (12 %) prosenttia vuotuista korkoa tai suurin lain sallima erääntyneille saataville maksettava korko sen mukaan, kumpi näistä on pienempi. Mikäli IDEXXille aiheutuu pankkikuluja siitä, että Ostaja kieltäytyy suorittamasta maksujaan, IDEXXillä on oikeus periä Ostajalta palkkio asian hallinnoinnista.
8.3 

Kaikkien remburssin käyttöä edellyttävien maksujen suorittamisessa on käytettävä peruuttamatonta remburssia, joka vastaa tilauksen/sopimuksen kokonaissummaa ja joka avataan IDEXXin hyväksi ilman, että siitä aiheutuu IDEXXille kustannuksia, kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa siitä, kun IDEXX on vastaanottanut tilauksen ja jonka IDEXXin hyväksymä kansainvälinen pankki vahvistaa. Kyseinen remburssi on maksettava asiakirjojen esittämistä vastaan remburssin vahvistaneeseen pankkiin siten, että summasta yksi kolmasosa (1/3) suoritetaan ennakkomaksuna, kun tilaus on vastaanotettu ja kaksi kolmasosaa (2/3) suoritetaan, kun IDEXX on siirtänyt tavarat kuljetusliikkeen hallintaan IDEXXin toimitiloissa.

Kohta 9: Yleinen takuu

9.1 

Takuun piiriin kuuluvat tahot: IDEXXin takuu myönnetään ainoastaan niille alkuperäisille Ostajille ja loppukäyttäjille, jotka ovat ostaneet tai lisensoineet uuden tuotteen suoraan IDEXXIltä tai IDEXXin valtuuttamalta jakelijalta tai jälleenmyyjältä. IDEXXin tuotteet on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön, ja ainoastaan koulutettu henkilökunta saa käyttää niitä. IDEXXin takuuta ei myönnetä sellaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka ei ole edellämainittu Ostaja tai loppukäyttäjä.

9.2 IDEXXin pakkaustakuu: IDEXX takaa, että IDEXXin instrumenteilla, IDEXXin reagensseilla ja IDEXXin pakkauksilla (yhdessä ”Pakkaukset”) tehtävät testit vastaavat IDEXXin julkaisemia määrittelyjä, kun niitä käytetään ja kun ne varastoidaan IDEXXin määrittelemien olosuhteiden mukaisesti tavanomainen, asiallinen ja tarkoituksenmukainen käyttö huomioon ottaen siihen saakka, kunnes niiden ilmoitettu viimeinen säilymisaika päättyy ja mikäli tällaista säilymisaikaa ei ole ilmoitettu, kunnes yksi vuosi on kulunut tuotteen tai palvelun toimittamisesta Ostajalle. Ostaja on tietoinen siitä, että mikään diagnostinen tuote ei voi taata sataprosenttista tarkkuutta. IDEXX ei takaa sitä, että Pakkaukset toimivat keskeytyksettä tai virheettömästi. IDEXX korvaa lisämaksutta soveltuvan takuuajan aikana määrittelyjä vastaamattoman Pakkauksen uudella tuotteella, ja IDEXX palauttaa tällaisen tuotteen Ostajalle IDEXXin kustannuksella.
9.3

IDEXXin laitetakuu: IDEXX takaa, että IDEXXin instrumentit, analysaattorit ja varaosat (yhdessä ”Laitteet”) vastaavat IDEXXin julkaisemia määrittelyjä yhden vuoden ajan tuotteen tai palvelun toimittamisesta Ostajalle tai soveltuvin osin tuotteen asentamisesta sen mukaan, kumpi näistä on suurempi, tai muun IDEXXin tilauslomakkeella/myyntikuitissa ilmoitetun ajanjakson ajan edellyttäen, että Laitteita käytetään ja Laitteet varastoidaan IDEXXin määrittelemissä olosuhteissa tavanomainen, asiallinen ja tarkoituksenmukainen käyttö huomioon ottaen. Ostaja on tietoinen siitä, että mikään diagnostinen tuote ei voi taata sataprosenttista tarkkuutta. IDEXX ei takaa sitä, että Laitteet toimivat keskeytyksettä tai virheettömästi. IDEXXin antama takuu ei kata kertakäyttö- tai sivutuotteita. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa sulakkeet, akut, polttimot, kaapelit, virtajohdot, muuntajat, pipettorit, kalibrointilaitteet, kirjoitinpäät, näppäimistöt, hiiret, nauhat, CD-levyt tai muut tarvikkeet tai välineet ja kolmansien osapuolten tarjoamat tuotteet, kuten tulostimet ja muut kuin IDEXXin omat ohjelmistot, jotka IDEXX toimittaa ”sellaisina kuin ne ovat” -ehtoa noudattaen, ellei IDEXX ole kirjallisesti muuta nimenomaisesti sopinut. Soveltuvan takuuajan aikana IDEXX joko korjaa määrittelyjä vastaamattoman Laitteen käyttäen uusia osia tai uutta vastaavia käytettyjä osia, jotka suorituskyvyltään joko vastaavat uusia osia tai ovat uusia osia parempia, tai korvaa Laitteen uutta vastaavalla käytetyllä laitteella, joka suorituskyvyltään vastaa uutta laitetta tai on uutta laitetta parempi, lisämaksutta ja palauttaa tällaisen tuotteen Ostajalle IDEXXin kustannuksella. IDEXXin takuu on voimassa korvaavien osien ja tuotteen korjaamisen osalta soveltuvan takuuajan loppuun asti.

9.4

IDEXXin ohjelmistotakuu: IDEXX takaa, että Ostajalle lisensoidun IDEXXin ohjelmiston kaksi viimeisintä päivitysversiota (yhdessä ohjelmistoon kuuluvien asiakirjojen kanssa ”Ohjelmisto”) toimii olennaisilta osin IDEXXin julkaisemien määritelmien mukaisesti 90 päivän ajan siitä, kun Ohjelmisto on toimitettu Ostajalle. Ostaja on tietoinen siitä, että mikään diagnostinen tuote ei voi taata sataprosenttista tarkkuutta. IDEXX ei takaa sitä, että sen Ohjelmisto toimii keskeytyksettä tai virheettömästi. IDEXXin antama takuu ei kata kolmansien osapuolten tuotteita, kuten esimerkiksi muita kuin IDEXXin omia ohjelmistoja, jotka toimitamme ”sellaisina kuin ne ovat” -ehtoa noudattaen, ellei IDEXX ole kirjallisesti muuta nimenomaisesti sopinut. IDEXXin mahdollisesti toimittamia muutostiedostoja, päivityksiä, versiopäivityksiä, muokkauksia tai muita muutoksia koskeva IDEXXin takuu on voimassa yhtä kauan kuin Ohjelmiston alkuperäinen takuu, jonka voimassaolo alkaa sillä hetkellä, kun Ostaja on ensimmäisen kerran hankkinut IDEXXiltä lisenssin. IDEXXin takuu ei kata tilanteita, joissa IDEXXin Laite tai Ohjelmisto on liitetty muiden kuin IDEXXin ylläpitämiin toiminnanohjausjärjestelmiin tai joissa diagnostisten testien tuloksia jaetaan muihin kuin IDEXXin ylläpitämiin järjestelmiin. IDEXX suorittaa soveltuvan takuuajan aikana lisämaksutta kaikki kaupallisessa mielessä kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että (i) Ohjelmistotuotteiden yhteensopimattomuusongelmat saadaan ratkaistua IDEXXin kohtuulliseksi arvioimassa ajassa ongelman vakavuusaste huomioon ottaen ja että (ii) muille tukipalvelun piiriin kuuluville asiakkaille toimitettavat päivitykset saadaan suoritettua veloituksetta. IDEXXin velvollisuus päivittää ohjelmistoa koskee ainoastaan ohjelmiston kahta viimeisintä versiota. Jos Ostajan käytössä on tietokoneverkko ja järjestelmään tulee käyttöhäiriö, Ostajan tulee ensin ottaa yhteyttä omaan verkko-operaattoriinsa sen varmistamiseksi, ettei ohjelmiston käyttöhäiriö johdu verkko-ongelmista. Tämän jälkeen Ostaja voi ottaa yhteyttä IDEXXiin ohjelmistotukea varten. Siinä tapauksessa, että IDEXX muokkaa Ohjelmistoa yhteensopimattomuusongelmien poistamiseksi, niin tällaisen muokatun IDEXXin Ohjelmiston takuu on voimassa soveltuvan Ohjelmiston alkuperäisen takuuajan loppuun saakka.

Tekijänoikeus kaikkiin ”avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin” tai ”ilmaisohjelmistoihin”, jotka on liitetty osaksi IDEXXin ohjelmistoa, on tällaisella ulkopuolisella lisenssinantajalla, eikä IDEXX anna tällaisen lisenssinantajan puolesta mitään takuita vaan irtisanoutuu kaikesta vastuusta tällaisten ohjelmistojen osalta.

9.5 Takuun mukaisen tuen saatavuus: Takuun mukaista tukea on saatavilla IDEXXin palvelupisteissä tavanomaisten aukioloaikojen mukaisesti pyhäpäiviä lukuunottamatta kaikissa niissä maissa, joissa IDEXX tarjoaa tällaista tukipalvelua. Ostajan tulee esittää mahdolliset vaatimuksensa soveltuvan takuuajan kuluessa. Jos tuote ei toimi kunnolla, Ostajan tulee ensin ottaa yhteyttä puhelimitse IDEXXin asiakastukeen, jonka puhelinnumero on ilmoitettu tuotteeseen liittyvissä IDEXXin asiakirjoissa. IDEXXin huoltohenkilökunta ohjaa Ostajaa korjaamaan ensin itse ilmoittamansa ongelmat. Siltä osin kuin IDEXX tarjoaa Laitteelle tai Ohjelmistolle sähköistä tukipalvelua, Ostajalla on oltava sähköistä tukipalvelua varten IDEXXille sen kulloinkin antamien ohjeiden mukainen sähköinen yhteys. IDEXXillä ei ole velvollisuutta korjata vikoja asiakkaan toimitiloissa. Mikäli tuote on palautettava sen tutkimista varten, Ostajalla on velvollisuus palauttaa tuote IDEXXin kustannuksella IDEXXin ilmoittamiin osoitteeseen. Ennen Sopimuksen piiriin kuuluvan Laitteen tai Ohjelmiston palauttamista IDEXXille Ostajan on otettava varmuuskopio tiedostoistaan. Ennen Laitteen tai Ohjelmiston palauttamista kohdan 7 mukaisesti IDEXXin on annettava Ostajalle palautusnumero (Return Authorization Number). Mikäli tuotteessa on yhteensopivuusongelma, IDEXX palauttaa korjatun/korvatun tuotteen Ostajalle IDEXXin kustannuksella IDEXXin antaman takuun mukaisesti edellä kuvatulla tavalla. Mikäli IDEXX määrittelee, että ilmoitettu ongelma ei kuulu IDEXXin antaman takuun piiriin tai minkään soveltuvan lainsäädännön mukaisesti Ostajalle myönnettyjen takuuoikeuksien piiriin, Ostajan tulee korvata IDEXXille tuotteen palauttamisesta aiheutuneet kulut ja IDEXX pyrkii korjaamaan/korvaamaan tuotteen Ostajan kustannuksella IDEXXin kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti tai palauttamaan tuotteen Ostajan kustannuksella Ostajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kaikki vaihdetut osat ja tuotteet siirtyvät IDEXXin omistukseen.
9.6 Ostajan oikeuskeinot: Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Ostaja sitoutuu siihen, että tilanteissa, joissa tuote tai palvelu ei ole takuun mukainen tai joissa tuote tai palvelu rikkoo takuuta, IDEXXin vastuu rajoittuu yhteensopimattoman Pakkauksen korvaamiseen, yhteensopimattoman Laitteen korjaamiseen tai korvaamiseen tai yhteensopimattoman Ohjelmiston muokkaamiseen siltä osin kuin nämä eivät ole IDEXXin takuun mukaisia. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, jos IDEXX ei kohtuullisiksi katsottavien pyrkimysten jälkeen pysty korjaamaan tai korvaamaan yhteensopimatonta tuotetta (tai muokata ohjelmistoa yhteensopivaksi), Ostaja sitoutuu siihen, että IDEXX vastaa ainoastaan tuotteesta IDEXXille suoritettuun hankintahintaan tai lisenssimaksuun tai tällaisen hankintahinnan tai lisenssimaksun palauttamiseen Ostajan palautettua kyseenä olevan tai kyseenä olevat tuotteet (IDEXXin kustannuksella) vähennettyinä kolmen vuoden tasapoistoilla. Ostaja voi ottaa takuuta koskevien tiedustelujen osalta yhteyttä puhelimitse IDEXXin asiakaspalveluun, jonka puhelinnumero on ilmoitettu IDEXXin laskussa tai tuotetta koskevissa ohjeissa.
9.7 Ostajan velvollisuudet: Ostajan tulee huolehtia tuotteista riittävässä määrin, säilytettävä niitä puhtaassa ja tarkoitukseen soveltuvassa ympäristössä sekä Laitteen kyseessä ollen huollettava tuote säännöllisesti tuotetta koskevassa käyttöoppaassa, käyttöohjeissa tai muussa dokumentaatiossa tai muulla tavoin IDEXXin kulloinkin antamien suositusten mukaisesti. Ostajan tulee antaa IDEXXille kaikki tarpeellinen tieto raportoitujen ongelmien selvittämistä varten. Ostajan tulee viipymättä asentaa uudet Ohjelmistoversiot, joita IDEXX toimittaa Ostajalle määräajoin. Lisäksi Ostajan tulee päivittää käyttöjärjestelmänsä IDEXXin antamien suositusten mukaisesti. IDEXX ei vastaa Ostajan tiedostojen menettämisestä. IDEXX suosittelee Sopimuksen piiriin kuuluvien Laitteisiin ja Ohjelmistoihin liittyvien tiedostojen säännöllistä varmuuskopiointia ja arkistointia sen varmistamiseksi, ettei mahdollinen laitevika johtaisi Ostajan tiedostojen menettämiseen.
9.8 Asiattomasta käytöstä johtuvat poikkeukset jne: Mikäli Ostaja ei noudata tarkasti tuotteen käyttöohjeita tai jos tuotteen käyttäjiä ei ole koulutettu sen käyttämiseen tai mikäli tuotetta käytetään yhdessä sellaisten tuotteiden tai palveluiden kanssa, joita IDEXX ei ole toimittanut tai konfiguroinut, tai jos Ostaja asentaa tuotteisiin muita kuin IDEXXin tarjoamia ohjelmistosovelluksia, IDEXX ei voi taata tuotteidensa toimivuutta. MUIDEN KUIN IDEXXIN VALTUUTTAMIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN OSTAJAN TUOTTEESSA JOHTAA TÄMÄN SOPIMUKSEN MITÄTÖITYMISEEN, EIKÄ IDEXXILLÄ SEN JÄLKEEN OLE OSTAJAA KOHTAAN MITÄÄN TAKUUSEEN PERUSTUVIA VELVOLLISUUKSIA. IDEXXin takuu ei kata IDEXXin tuotteiden ulkoisista syistä aiheutuvaa vahinkoa. Tällaisia ulkoisia syitä ovat muun muassa huolimattomuus, tuotteen asiaton käyttö tai käsittely, onnettomuus, ulkoiset sähköviat, pakkaus- tai lähetysohjeiden laiminlyönti, luvattomien tuotteiden käyttö IDEXXin tuotteiden yhteydessä, tietokonevirukset, vakoiluohjelmat, haittaohjelmat, madot tai muut haitalliset ohjelmat tai muiden kuin IDEXXin tai IDEXXin valtuuttamien palvelutarjoajien tekemät korjaukset tai muokkaukset. IDEXX korjaa Laitteen normaalista kulumisesta aiheutuneet vahingot vain Laitteen asianmukaisen toiminnallisuuden edellyttämässä laajuudessa ja veloittaa tällaisesta työstä kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Takuu ei kata kosmeettisia vaurioita.
9.9 Vastuunrajoitus ja lisätakuut: ELLEI NÄISSÄ EHDOISSA OLE TOISIN TODETTU, IDEXX JA IDEXXIN LISENSSINANTAJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN MUITA NIMENOMAISIA TAIKKA KIRJALLISIA TAI SUULLISIA TAKUITA, VAKUUTUKSIA TAI EHTOJA, EIKÄ NÄIHIN EHTOIHIN SISÄLLY MITÄÄN MUITA EHTOJA, JA IDEXX NIMENOMAAN IRTISANOUTUU KAIKISTA TAKUISTA, JOTKA KOSKEVAT TUOTTEEN KAUPATTAVAVUUTTA TAI TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA, YHDENMUKAISUUTTA TUOTEKUVAUKSEN TAI -NÄYTTEEN KANSSA, PALVELUN TOTEUTUSTA HUOLELLA JA TAIDOLLA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA. IDEXX ei vastaa eikä valtuuta työntekijäänsä, agenttiaan, jakelijaansa tai muuta henkilö vastaamaan IDEXXin tuotteisiin liittyvää vastuuta. Mikäli Ostaja katsotaan soveltuvan lainsäädännön nojalla ”kuluttajaksi”, Ostajalla on lain sallimissa rajoissa oikeus lainsäädäntöön perustuviin takuisiin, joiden voimassaoloaika rajoittuu tässä takuussa nimenomaisesti ilmoitettuihin takuisiin ja oikeuskeinoihin. Tietyt takuiden kestoa koskevat rajoitukset eivät ole sallittuja kaikkien valtioiden lainsäädännössä, joten on mahdollista, että edellä mainitut rajoitukset eivät koske Ostajaa.

Kohta 10: Vastuunrajoitus

10.1

IDEXX EI VASTAA SIITÄ, ETTÄ NÄIDEN EHTOJEN MUKAISEN PALVELUN TARJOAMINEN ESTYY IDEXXIN KOHTUULLISTEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN ULKOPUOLELLA OLEVASTA SYYSTÄ. SILTÄ OSIN KUIN SOVELTUVASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ EI TOISIN SÄÄDETÄ VASTUUSTA, JOKA JOHTUU IDEXXIN TÖRKEÄSTÄ TUOTTAMUKSESTA, PETOKSESTA TAI TAHALLISUUDESTA TAIKKA HUOLIMATTOMUUDESTA AIHEUTUVASTA KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA, IDEXX EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA ITSE EIKÄ IDEXXIN LISENSSINANTAJA VASTAA OSTAJALLE TAI KENELLEKÄÄN MUULLE OSAPUOLELLE VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA KUTEN VOITTOJEN MENETYKSESTÄ TAI LAITTEEN KÄYTÖN TAI KÄYTTÖMAHDOLLISUUDEN ESTYMISESTÄ, TAI ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURANNAISISTA, EPÄSUORISTA, RANGAISTUSLUONTEISISTA TAI USEISTA VAHINGOISTA, KUTEN GOODWILL-ARVON, SOPIMUSTEN, TIETOJEN TAI LAITTEIDEN MENETYKSESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, JOTKA JOHTUVAT IDEXXIN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN VALMISTUKSESTA, MYYNNISTÄ, TOIMITTAMISESTA TAI KÄYTÖSTÄ TAI TÄLLAISTEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN LAIMINLYÖNNISTÄ TAI VIIVÄSTYMISESTÄ SIITÄ RIIPPUMATTA, PERUSTUUKO VASTUU TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, TUOTTAMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN TAI SIITÄ, ETTÄ IDEXXILLE OLI ILMOITETTU TÄLLAISEN VAHINGON TAI MENETYKSEN MAHDOLLISUUDESTA.

10.2  SILTÄ OSIN KUIN SOVELTUVASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ EI TOISIN SÄÄDETÄ VASTUUSTA, JOKA JOHTUU MEIDÄN TÖRKEÄSTÄ TUOTTAMUKSESTAMME, PETOKSESTAMME TAI TAHALLISUUDESTAMME TAIKKA HUOLIMATTOMUUDESTAMME AIHEUTUVASTA KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA, TUOTETTA TAI PALVELUA KOSKEVA VASTUUMME SIITÄ RIIPPUMATTA, PERUSTUUKO VASTUU SOPIMUKSEEN, TUOTTAMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN, RAJOITTUU MÄÄRÄÄN, JONKA OSTAJA ON SUORITTANUT KYSEISESTÄ TUOTTEESTA TAI PALVELUSTA.
10.3  

Tietyt kohdissa 10.1 ja 10.2. mainitut rajoitukset eivät ole sallittuja kaikkien valtioiden lainsäädännössä, joten on mahdollista, että edellä mainitut rajoitukset eivät koske Ostajaa. IDEXXin takuu antaa Ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja Ostajalla voi lisäksi olla muita oikeuksia Ostajaan sovellettavan lainsäädännön nojalla.

Kohta 11: Ohjelmistolisenssi

11.1

Jos IDEXX myöntää Ostajalle Ostajan alkuperäisen tuotelisenssin mukana tai sen mukaiseen tuotteeseen tai sen mukaisen ohjelmiston asentamiseen liittyvissä asiakirjoissa ohjelmistolisenssin, jonka perusteella IDEXX on jonkin tietyn ohjelmiston lisenssinantaja, tällaisen ohjelmistolisenssin määräykset korvaavat Ostajalle tässä kohdassa 11 myönnetyt lisenssit. Muutoin tätä kohtaa 11 sovelletaan niihin ohjelmistotuotteisiin, joihin tässä annetaan lisenssi. Ostajalle myönnettävä IDEXXin tarjoaman ohjelmiston lisenssi koskee ainoastaan objektikoodimuotoa ja antaa Ostajalle ei-yksinomaisen ohjelmiston asennus- ja käyttöoikeuden, joka koskee vain sitä instrumenttituotetta, jolle ohjelmisto on tarkoitettu. Ohjelmistoa ei myydä Ostajalle. Sanat ”osto”, ”myyty” ja vastaavat sanat tarkoittavat näissä Ehdoissa ”lisenssiä”. IDEXX voi irtisanoa tai purkaa Ostajan ohjelmistolisenssin, jos Ostaja ei noudata näitä Ehtoja. Tämä ei kuitenkaan rajoita mitään muita oikeuksia. IDEXXilla, IDEXXin lisenssinantajilla ja IDEXXin toimittajilla on kaikki omistus- ja tekijänoikeudet ohjelmistoon ja kaikkiin sen kopioihin. Ostajan on käsiteltävä näiden Ehtojen tarkoittamana ”ohjelmistona” kaikkia IDEXXin mahdollisesti toimittamia muutostiedostoja, päivityksiä, versiopäivityksiä, muutoksia tai muita muokkauksia, ja käytettävä niitä ainoastaan näiden Ehtojen sallimiin tarkoituksiin. Ostaja saa käyttää ohjelmistoa ainoastaan yhdessä tietokoneessa. Ostaja saa tehdä ohjelmistosta yhden kopion ainoastaan varmuuskopiointia varten. Ostaja voi siirtää ohjelmistosta tekemänsä kopion edellyttäen, että Ostaja ilmoittaa IDEXXille viipymättä kopion vastaanottajan nimen ja osoitteen, että Ostaja ei pidä itsellään kopioita ja että vastaanottaja suostuu siirtoon ja hyväksyy nämä Ehdot kirjallisesti (IDEXXin takuu ei kuitenkaan koske Ostajan siirronsaajaa).

11.2 Ohjelmistoa saa käyttää vain Ostajan sisäisiin tarkoituksiin. Ostaja sitoutuu siihen, että se ei käytä ohjelmistoa minkään toisen tahon hyödyksi, ei luovuta ohjelmistoa minkään toisen tahon käyttöön (mukaan lukien osituskäyttö, palvelukeskus tai muut käyttömuodot) eikä käytä ohjelmistoa sovellusohjelmien, kirjallisen aineiston tai muiden tuotteiden kehittämiseen tai muokkaamiseen tai muiden sovellusten kuin IDEXXin ohjelmiston käyttämiseen. Ostaja sitoutuu siihen, ettei se muokkaa, paranna, käännä tai takaisinkäännä ohjelmistoa, pura sitä osiin tai muutoin muuta tai täydennä sitä. Jos koodin kopiointi ja koodin tekstin kääntäminen on välttämätöntä sellaisen tiedon saamiseksi, jota ohjelmistotuotteiden yhteentoimivuus muiden Euroopan talousalueella käytettävien ohjelmien kanssa edellyttää, Ostajan tulee ilmoittaa tästä IDEXXille kirjallisesti, minkä jälkeen IDEXX ilmoittaa Ostajalle kahdenkymmenen (20) arkipäivän kuluessa Ostajan pyynnön vastaanottamisesta joko että: (i) IDEXX suorittaa mainitun yhteentoimivuuden edellyttämät työt ja veloittaa Ostajalta kohtuullisen korvauksen tällaisista töistä, tai että (ii) Ostajalla on oikeus ryhtyä mainittuihin toimenpiteisiin, kuitenkin vain siltä osin kuin on tarpeen ohjelmistotuotteiden ja muiden ohjelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi.
11.3

Ellei kohdassa 11.1 toisin määrätä, Ostaja sitoutuu olemaan aiheuttamatta tai sallimatta tällaisten ohjelmistojen ilmaisemista, kopiointia, näyttämistä, lainaamista, julkaisemista tai muuta levittämistä kokonaan tai osittain kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman IDEXXin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta; ja Ostajan tulee rajoittaa ohjelmiston käyttö ja käyttöoikeus sellaisille Ostajan työntekijöille, jotka ovat välittömästi tekemisissä ohjelmiston kanssa. Ostajan tulee suojata ohjelmisto kohtuullisin toimenpitein ja varmistaa, etteivät asiattomat henkilöt pääse käsiksi siihen ja etteivät luvan saaneet henkilöt ryhdy sellaisiin toimenpiteisiin, jotka rikkoisivat näitä Ehtoja, mikäli Ostaja ryhtyisi niihin itse. Edellä sanotusta riippumatta suhteessa mihin tahansa IDEXXin ohjelmistoon sisällytettyyn ja IDEXXin muokkaamaan ”avoimeen lähdekoodiin” tai ”ilmaisohjelmistoon”: (1) siltä osin kuin IDEXXin lisenssinantajat ovat sitä nimenomaisesti vaatineet, IDEXX antaa luvan tällaisen koodin kääntämiseen yksinomaan kyseisten lisenssinantajien edellyttämiin rajattuihin tarkoituksiin; ja (2) siltä osin IDEXXin lisenssinantajat ovat sitä nimenomaisesti vaatineet, IDEXX toimittaa Ostajalle Ostajan kirjallisesta pyynnöstä konekielisen jäljennöksen kyseisten ohjelmistokomponenttien lähdekoodista.

11.4

Tietyissä IDEXXin Laitteissa ja Ohjelmistoissa on yhteyskäytäntö, joka mahdollistaa diagnostisten tulostietojen jakamisen useiden muiden toimittajien toiminnanohjausjärjestelmien kanssa. IDEXX ei vastaa Laitteiden tai Ohjelmistojen tai Ostajan toiminnanohjausjärjestelmän välisten kytkentöjen tai yhteyksien asentamisesta. On mahdollista, että Ostajan tulee ostaa lisälaitteita tai -ohjelmistoja IDEXXin laitteiden tuottamien diagnostisten tulosten jakamiseksi Ostajan toiminnanohjausjärjestelmään. Tällaisten lisälaitteiden tai -ohjelmistojen kustannukset lisätään IDEXXin analysaattoreiden kustannuksiin. IDEXXin takuu ei kata tilanteita, joissa tuote on liitetty muiden kuin IDEXXin ylläpitämiin toiminnanohjausjärjestelmiin tai joissa diagnostisten testien tuloksia jaetaan muihin kuin IDEXXin ylläpitämiin järjestelmiin.

Kohta 12: Tietojen kerääminen ja käyttö

IDEXX kerää Ostajalta tietoja Ostajan tilaamien laitteiden ja tarvikkeiden toimittamiseksi Ostajalle, muutoin IDEXXille tehtyjen tilausten ja sen kanssa tehtyjen sopimusten velvoitteiden täyttämiseksi ja hallinnoimiseksi, IDEXXille tehtyihin tilauksiin ja sen kanssa tehtyihin sopimuksiin liittyvien Ostajan maksusuoritusten (tai IDEXXin Ostajalle suorittamien hyvitysten) järjestämiseksi ja käsittelemiseksi ja IDEXXin lakisääteisten oikeuksien toteuttamiseksi tai puolustamiseksi. IDEXX ei luovuta Ostajan tietoja kolmansille osapuolille, ellei laki tätä edellytä tai ellei tämä ole kohtuullisesti arvioiden tarpeen IDEXXille tehtyjen tilausten tai sen kanssa tehtyjen sopimusten täyttämiseksi tai hallinnoimiseksi. Lisäksi mikäli Ostaja valitsee maksutavaksi suoraveloituksen, IDEXX luovuttaa tiettyjä tietoja Ostajan rahoituslaitokselle maksujärjestelyjä varten. Koska IDEXX on monikansallinen yhtiö, se saattaa käsitellä Ostajan tietoja muissa maissa, mukaan luettuna Yhdysvalloissa ja muissa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa valtioissa, joissa tietosuojan taso ei välttämättä vastaa ETA-valtioissa noudatettavaa EY:n tietosuojadirektiivin (95/46/EY) mukaista tietosuojan tasoa. IDEXXilllä on niin ikään oikeus käyttää Ostajan tietoja lähettääkseen Ostajalle koulutustietoja, tietoja tulevista seminaareista, tietoja saataville tulevista uusista testeistä ja tietoja sellaisista IDEXXin ja IDEXXin yhteistyökumppaneiden tuotteista ja palveluista, jotka saattaisivat IDEXXin näkemyksen kiinnostaa Ostajaa. Mikäli Ostaja ei halua vastaanottaa kaupallisia tietoja pyytämättä, hänen tulee ottaa yhteyttä IDEXXiin puhelimitse numeroon 00800 1234 3399 tai sähköpostitse osoitteeseen csfrance@idexx.com, csgermany@idexx.com, csitaly@idexx.com, csnetherlands@idexx.com, csspain@idexx.com tai csuk@idexx.com.

Kohta 13: Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (”WEEE”) (ainoastaan Euroopassa)

13.1

Tätä kohtaa sovelletaan IDEXXin 13. elokuuta 2005 jälkeen Euroopan markkinoille tuomiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin (”Uudet Laitteet”) sekä kaikkiin sellaisiin Euroopan markkinoille ennen 13. elokuuta 2005 tuotuihin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin (”Vanha Romu”), joista tulee romua sen johdosta, että IDEXXiltä ostetaan uusia laitteita 13. elokuuta 2005 jälkeen.

13.2 Ostaja vastaa Euroopan yhteisön direktiivin 2002/96/EY ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti yksin kustannuksista, joita aiheutuu Uusien Laitteiden ja/tai Vanhan Romun keräämisestä ja toimittamisesta IDEXXin ilmoittamaan kierrättäjän osoitteeseen.
13.3

Mikäli Ostaja jälleenmyy IDEXXin laitteita kolmannelle osapuolelle, Ostajan tulee varmistaa, että tämä kohta sisällytetään kokonaisuudessaan myyntiä kolmannelle osapuolelle koskevaan sopimukseen. Ostaja sitoutuu korvaamaan IDEXXille ja sen määrittelemälle vaatimustenmukaisuusjärjestelmän tarjoajalle – ENVIRON B2B WEEE:lle tai vastaavalle IDEXXin kulloinkin mahdollisesti määrittelemälle vaatimustenmukaisuusjärjestelmälle – kaikki kustannukset, joita IDEXXille tai mainitulle järjestelmälle mahdollisesti aiheutuu siitä, että Ostaja ei noudata täysimääräisesti tämän kohdan mukaisia velvoitteitaan.

Kohta 14: Lainsäädännön noudattaminen, vientilainsäädäntöä koskevat vakuutukset

14.1

Ostaja sitoutuu käsittelemään tuotteita soveltuvan Yhdysvaltain lainsäädännön mukaisesti ja tuotteiden hankintamaiden ja käyttömaiden lainsäädännön mukaisesti. Ostajan tulee hankkia kaikki tuotteiden hankkimista, asennusta, myyntiä, vientiä, rahtausta tai käyttöä varten tarvittavat luvat, lisenssit ja muut asiakirjat.

14.2 Ostaja ei saa itse eikä saa antaa minkään muun tahon kuljettaa tai jälleenlastata mitään tuotteita mihinkään muuhun maahan kuin IDEXXin lähetysmääräyksessä määriteltyyn kohdemaahan tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan maahan. Sanotun rajoittamatta nimenomaisesti todetaan, että IDEXXin tuotteita ei saa viedä tai jälleenviedä (a) mihinkään valtioon, jonka Yhdysvallat on asettanut kauppasaartoon, tai kenellekään tällaisen valtion kansalaiselle tai tällaisessa valtiossa kirjoilla olevalle henkilölle tai millekään tällaiseen valtioon rekisteröidylle yhteisölle tai (b) kenellekään henkilölle, joka on mainittu Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ylläpitämässä nimettyjen henkilöiden (Specially Designated Nationals) luettelossa tai Yhdysvaltain kauppaministeriön ylläpitämällä kiellettyjen henkilöiden (Denied Person) tai yhteisöjen (Entity) luettelossa. Käyttämällä IDEXXin tuotteita Ostaja vakuuttaa, ettei sillä ole toimipaikkaa tällaisessa valtiossa, ettei siihen sovelleta tällaisen valtion lainsäädäntöä ja että sitä ei ole rekisteröity tällaisen valtion kansalaiseksi tai vakituiseksi asukkaaksi ja ettei sitä ole mainittu missään tällaisessa luettelossa.

Kohta 15: Ostajan oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Lukuun ottamatta mitä kohdassa 11 on Ohjelmiston osalta määrätty, Ostaja ei saa siirtää mitään näiden Ehtojen mukaisia velvollisuuksia, oikeuksia tai vaatimuksia ilman IDEXXin etukäteen antamaa suostumusta, ja kaikki tällaiset järjestelyt näiden velvollisuuksien, oikeuksien ja vaatimusten siirtämiseksi ovat mitättömiä.

Kohta 16: Viranomaishankintoihin sovellettavat ehdot

Kaikki näiden Ehtojen mukaisesti toimitetut ohjelmistot tai asiakirjat, jotka on hankittu Yhdysvaltain viranomaisten tai muun valtion viranomaisten toimesta tai puolesta, katsotaan ”kaupallisiksi tietokoneohjelmistoiksi” tai ”kaupalliseen tietokoneohjelmistoon liittyviksi asiakirjoiksi”, ja ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, viranomaisten oikeus tällaisten ohjelmistojen tai asiakirjojen osalta rajoittuu FAR-ehdon (Federal Acquisition Regulation) § 12.212(a) nojalla ja/tai DFARS-ehdon (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) § 227.7202-1(a) nojalla tämän asiakirjan ehtoihin.

Kohta 17: Lausekkeiden erillisyys

Mikäli toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jotakin näistä Ehdoista on joiltain osin pidettävä pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, sen ei katsota vaikuttavan muiden ehtojen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Ostaja ja IDEXX sitoutuvat tällaisessa tilanteessa korvaamaan pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana pidetyn sopimuskohdan täytäntöönpanokelpoisella ja pätevällä järjestelyllä, joka on taloudelliselta vaikutukseltaan mahdollisimman lähellä pätemätöntä ja täytäntöönpanokelvotonta ehtoa.

Kohta 18: Sovellettava laki, oikeuspaikka ja välimiesmenettely:

18.1

OSTAJAN JA IDEXXIN OIKEUKSIIN JA VELVOLLISUUKSIIN JA KAIKKIIN NÄISTÄ EHDOISTA JOHTUVIIN TAI NIIHIN LIITTYVIIN ERIMIELISYYKSIIN OSAPUOLTEN VÄLILLÄ, SIITÄ RIIPPUMATTA, PERUSTUUKO VASTUU SOPIMUKSEEN, TUOTTAMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN, SOVELLETAAN ALANKOMAIDEN LAKIA LUKUUN OTTAMATTA SEN LAINVALINTAA KOSKEVIA PERIAATTEITA. IDEXX JA OSTAJA NIMENOMAISESTI VAHVISTAVAT, ETTÄ NÄIHIN EHTOIHIN SOVELLETAAN YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN YLEISSOPIMUSTA KANSAINVÄLISTÄ TAVARAN KAUPPAA KOSKEVISTA SOPIMUKSISTA.

18.2 KAIKKI NÄISTÄ EHDOISTA AIHEUTUVAT RIITAISUUDET TAI KAIKKI TÄSTÄ SOPIMUKSESTA JOHTUVAT MUUT SOPIMUKSET TAI NÄIDEN RIKKOMINEN, IRTISANOMINEN TAI PÄTEMÄTTÖMYYS RATKAISTAAN LOPULLISESTI ALANKOMAIDEN VÄLITYSLAUTAKUNNAN (NEDERLANDS ARBITRAGE INSTITUUT) KULLOINKIN OLEMASSA OLEVIEN SÄÄNTÖJEN MUKAISESTI YHTÄ VÄLIMIESTÄ KÄYTTÄEN. VÄLIMIES NIMITETÄÄN EDELLÄ MAINITTUJEN SÄÄNTÖJEN MUKAISESTI (LUKUUN OTTAMATTA IDEXXIN OIKEUTTA PANNA TURVAAMISTOIMIA TAI VASTAAVIA OIKEUSKEINOJA VIREILLE OSTAJAA VASTAAN MILLÄ TAHANSA SOVELTUVALLA LAINKÄYTTÖALUEELLA). VÄLIMIESMENETTELY PIDETÄÄN ENGLANNIN KIELELLÄ, JA KAIKKI VÄLIMIESTEN TOIMITTAMAT TAI VÄLIMIEHILLE TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT ON TOIMITETTAVA ENGLANNIKSI. VÄLIMIEHEN PÄÄTÖS PERUSTUU VOIMASSA OLEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN. VÄLIMIESMENETTELYN PAIKKA ON AMSTERDAM, ALANKOMAAT.
18.3

Kumpikin osapuoli luopuu oikeudestaan esittää toisilleen useita tai rangaistusluonteisia vaatimuksia kaikissa näihin Ehtoihin liittyvissä oikeustoimissa. Välimiehellä ei missään tapauksessa ole valtuuksia määrätä useita tai rangaistusluonteisia vahingonkorvauksia, riippumatta siitä, antaako lainsäädäntö tähän mahdollisuuden. Määrätessään tällaisista vahingonkorvauksista välimies on ylittänyt toimivaltansa, jolloin määräys on mitätön ja täytäntöönpanokelvoton. Välimiehen antama tuomio on osapuolten ainoa oikeuskeino, ja se voidaan panna täytäntöön kaikissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Tuomio voidaan peruuttaa ainoastaan siinä tapauksessa, että välimies on syyllistynyt petokseen tai toiminut selvästi puolueellisesti. Toisella osapuolella on tällöin oikeus saada korvaus kohtuullisiksi katsottavista oikeudenkäyntikuluistaan. Kumpikin osapuoli luopuu oikeudestaan nyt ja tulevaisuudessa esittää vastaväite tällaisen menettelyn oikeuspaikkaa kohtaan tai sitä kohtaan, että menettely olisi pantu vireille väärässä oikeuspaikassa.

Kohta 19: Määräävä kieli

Näiden Ehtojen käännökset on laadittu ainoastaan paikallisia vaatimuksia varten. Mikäli englanninkielisen version ja muunkielisen version välillä on eroja, näiden Ehtojen tulkintakysymyksissä alkuperäinen englanninkielinen versio on ratkaiseva. Kaikki muut näiden Ehtojen mukaiset asiakirjat ja ilmoitukset voidaan toimittaa tai julkaista englanniksi.

Päivitetty 1.3.2010