Shortcuts


VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI IDEXX PRE EURÓPU, STREDNÝ VÝCHOD A AFRIKU (ďalej len „Podmienky“)
Verzia z roka 2018

 

AK poverený zástupca SPOLOČNOSTI IDEXX nedojedná VÝSLOVNE a písomne INAK, riadi sa všetOk PREDAJ VÝROBKOV SPOLOČNOSŤOU IDEXX EUROPE B. V. Alebo ktoroukoľvek EURÓPSKU spriaznenou spoločnosťou uvedenou vo faktúre ALEBO v objednávkovom formulári (ďalej len „IDEXX“ alebo „my“ alebo „nás“) TÝMITO PODMIENKAMI. Na účely týchto Podmienok znamená „kupujúci“ kupujúceho výrobkov alebo nadobúdateľa licencie na tieto výrobky od spoločnosti IDEXX.

Ak spoločnosť IDEXX poskytne kupujúcemu podmienky (najmä záruku alebo licenciu na softvér) v súvislosti s konkrétnym výrobkom alebo službou v rámci prvého nákupu výrobku (alebo licencie, ak ide o softvér) v objednávkovom formulári či doklade o predaji alebo v inom užívateľskom manuáli, pokynoch či v inej podobnej dokumentácii pripojenej k výrobku, alebo v akomkoľvek prehľade služieb či podobnom dokumente, potom sú tieto podmienky (najmä záruka alebo prípadne licencia na softvér), ktoré spoločnosť IDEXX poskytuje v súvislosti s konkrétnym výrobkom alebo službou, riadiace, a vo vzťahu k takémuto výrobku či službe nahrádzajú tieto Podmienky; v ostatných prípadoch platia tieto Podmienky (najmä záruka a prípadne podmienky licencie na softvér, uvedené nižšie) pre výrobky a služby, ktoré sa predali podľa týchto Podmienok alebo na ktoré bola poskytnutá licencia.

Ak kupujúci nebude s týmito Podmienkami súhlasiť, musí výrobky vrátiť v balení, v ktorom ich prijal, do piatich (5) pracovných dní od prijatia takýchto výrobkov. Ak sa výrobky okamžite nevrátia alebo ak sa bude ktorýkoľvek z výrobkov používať, predstavuje to súhlas s týmito Podmienkami.

Článok 1: Úplná dohoda
Tieto Podmienky, spolu s akýmikoľvek dokumentmi uvedenými v týchto Podmienkach, predstavujú úplnú dohodu medzi spoločnosťou IDEXX a kupujúcim vo vzťahu k danému predmetu a nahrádzajú všetky predchádzajúce ústne vyhlásenia alebo predchádzajúce písomné podmienky a dojednania spoločnosti IDEXX. Ak kúpna objednávka kupujúceho alebo iný dokument obsahuje podmienku, ktorá akýmkoľvek spôsobom nezodpovedá týmto Podmienkam alebo ich dopĺňa, nestáva sa takáto podmienka súčasťou zmluvy medzi spoločnosťou IDEXX a kupujúcim alebo týchto Podmienok a spoločnosť IDEXX týmto takéto podmienky výslovne odmieta. Žiadnu z týchto Podmienok nie je možné meniť, dopĺňať ani nahrádzať, ak to nebude výslovne písomne odsúhlasené a podpísané povereným zástupcom spoločnosti IDEXX. Kupujúci potvrdzuje, že pri kúpe výrobkov alebo služieb spoločnosti IDEXX vychádzal len z vyhlásení a záruk uvedených v týchto Podmienkach, a súhlasí s tým, že v súvislosti s akýmkoľvek takýmto vyhlásením či zárukou neuplatní opravný prostriedok, okrem prípadov podvodného konania.

Článok 2: Cenová ponuka
Žiadna cenová ponuka spoločnosti IDEXX nenadobudne účinnosť, ak nebude v písomnej podobe. Cenové ponuky platia šesťdesiat (60) dní od dátumu ich vydania, ak ich spoločnosť IDEXX neukončí skôr na základe oznámenia kupujúcemu alebo ak nebudú podmienené inak.

Článok 3: Objednávky
3.1       Kupujúci môže zadať objednávky u zástupcu predaja spoločnosti IDEXX alebo v oddelení služieb zákazníkom spoločnosti IDEXX telefonicky, faxom, poštou alebo ak je to možné, e-mailom. Všetky objednávky musí spoločnosť IDEXX akceptovať.

3.2       Prípadné požiadavky na minimálny objem objednávky sú uvedené vo formulári predajnej objednávky spoločnosti IDEXX alebo sa príležitostne oznámia iným spôsobom. V prípade objednávok sa účtujú poplatky za dopravu a prípadne za manipuláciu a započítajú sa pri vystavení faktúry.

3.3       Storná objednávok bude spoločnosť IDEXX akceptovať podľa svojho uváženia; za žiadnych okolností však spoločnosť IDEXX nebude akceptovať storno po vystavení expedičného príkazu. Ďalšie poplatky sú vyhradené. Keď vystavíme expedičný príkaz, akákoľvek zmena objednávky predstavuje novú objednávku, ktorá môže podliehať samostatným prepravným a manipulačným poplatkom.

Článok 4: Cenová politika
4.1       Ceny sú uvedené vo formulári objednávky spoločnosti IDEXX alebo sa príležitostne oznámenia iným spôsobom. Informácie o aktuálnych cenách možno získať od oddelenia zákazníckej podpory spoločnosti IDEXX na bezplatnej telefónnej linke 00800-1234-3399. Ceny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia v prípade objednávok, ktoré neboli v čase navýšenia dosiaľ akceptované. Ceny ďalej podliehajú všetkým platným daniam (napr. DPH), dovoznému clu, odvodom, poplatkom alebo iným platbám akéhokoľvek druhu. V prípade transakcií v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa kupujúci zaväzuje poskytnúť spoločnosti IDEXX všetky informácie a dokumenty požadované na účely DPH, najmä identifikačné číslo DPH a dokumenty týkajúce sa oslobodenia od DPH.

4.2       Ak sú v objednávke uvedené budúce požadované dodacie termíny, neznamená dodanie časti objednávky v požadovanom termíne akceptáciu cien pre budúce požadované dodacie termíny a spoločnosť IDEXX môže tieto ceny adekvátne upraviť.

Článok 5: Dodacie a skladovacie podmienky
5.1       Ak sa spoločnosť IDEXX a kupujúci nedohodnú inak, budú sa výrobky dodávať Ex Works (zo závodu) (podľa medzinárodnej dodacej doložky Incoterms 2000) zo zariadenia spoločnosti IDEXX. Titul a riziko straty výrobkov (okrem softvéru) prechádza na kupujúceho, len čo spoločnosť IDEXX dodá objednané výrobky prepravcovi v zariadení spoločnosti IDEXX. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam a bez toho, aby sa obmedzila všeobecná platnosť dojednaní dodacej doložky Ex Works, ak nevydá kupujúci vo svojej objednávke iné pokyny, spoločnosť IDEXX vyberie a dohodne prepravcu na riziko a náklady kupujúceho. Spoločnosť IDEXX nemá dohodnuté dodatočné poistné krytie nad rámec štandardných podmienok prepravcu, v dôsledku čoho môže prípadné odškodnenie predstavovať nižšiu hodnotu, než je hodnota nákladu pre kupujúceho. Ak si kupujúci želá v súvislosti s dodávkou uzavrieť dodatočné poistenie prepravy, môže spoločnosť IDEXX podľa pokynov kupujúceho a na jeho náklady dojednať poistenie na limity uvedené kupujúcim, ak takéto poistenie prepravca poskytuje.

5.2       Navrhnuté termíny alebo časy dodania predstavujú len odhad a nepredstavujú dohodu medzi spoločnosťou IDEXX a kupujúcim. Výrobky so špecifickými nárokmi na teplotu sa prepravujú podľa príslušných podmienok. Keď budú výrobky prijaté, musia sa skladovať za podmienok uvedených v sprievodnej dokumentácii.

Článok 6: Akceptácia, reklamácie
Kupujúci je povinný výrobky okamžite po prijatí skontrolovať a zaväzuje sa, že do desiatich (10) dní od ich prijatia bude telefonicky a následne tiež písomne informovať oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti IDEXX o prípadnej reklamácii nedostatkov, nezrovnalostí či vád. Kupujúci je povinný skladovať výrobky určeným spôsobom, s výhradou písomných pokynov spoločnosti IDEXX ohľadom nakladania. Ak kupujúci nepodá spoločnosti IDEXX oznámenie do desiatich (10) dní od prijatia výrobkov, bude sa predpokladať že výrobky s konečnou platnosťou vyhovujú týmto Podmienkam a že kupujúci tieto výrobky neodvolateľne akceptoval.

Článok 7: Vrátenie výrobkov a systém poskytovania kreditov
7.1       Všetok predaj výrobkov je konečný. Okrem prípadov riadneho odmietnutia zo strany kupujúceho podľa článku 6 alebo v prípade, že výrobok nezodpovedá záruke spoločnosti IDEXX podľa článku 9, môže spoločnosť IDEXX podľa svojho uváženia odmietnuť prípadné vrátenie výrobku. Okrem prípadu, kedy dôjde k stiahnutiu výrobku na popud spoločnosti IDEXX, musí spoločnosť IDEXX schváliť akékoľvek vrátenie na základe vystavenia dokumentu Schválenie vrátenia tovaru (Return Goods Authorization - RGA).

7.2       Kupujúci musí každú žiadosť o vrátenie výrobku predložiť oddeleniu služieb zákazníkom spoločnosti IDEXX. Akákoľvek žiadosť o RGA musí obsahovať informácie o príslušnom výrobku (napr. katalógové číslo, identifikačné číslo materiálu/číslo šarže a dátum exspirácie) a údaje o nákupe a/alebo číslo faktúry, ako aj dôvod vrátenia výrobku.

7.3       RGA nebude udelené v nasledujúcich prípadoch (okrem prípadov riadneho odmietnutia zo strany kupujúceho podľa článku 6 alebo prípadu, keď výrobok nevyhovuje záruke spoločnosti IDEXX podľa článku 9):

  • výrobky citlivé na teplotu, chladené nebo mrazené výrobky;
  • výrobky upravené podľa priania zákazníka alebo výrobky na zákazku;
  • zastarané výrobky nebo výrobky, ktoré sa už nevyrábajú;
  • výrobky s uplynulým dátumom spotreby alebo výrobky nezodpovedajúce požiadavkám spoločnosti IDEXX na minimálnu dobu skladovania (tieto požiadavky spoločnosti IDEXX na minimálnu dobu skladovania oznámi kupujúcemu oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti IDEXX).

7.4       Kredity sa nebudú poskytovať v nasledujúcich prípadoch (okrem prípadov, ak bude uvedené inak v záruke spoločnosti IDEXX v prospech kupujúceho podľa článku 9):

  • výrobky vrátené bez priloženého formulára RGA alebo bez jasne vyznačeného čísla RGA na vonkajšej strane vracaného balíka;
  • výrobky vrátené viac ako štrnásť (14) dní od vystavenia RGA;
  • výrobky vrátené v stave, ktorý bráni ich ďalšiemu predaju. Príkladom sú, okrem iného, otvorené alebo znehodnotené výrobky, výrobky s ušpineným pôvodným obalom, výrobky, ktoré nie sú v pôvodnom balení alebo nie sú celé v prepravnom obale;
  • výrobky poškodené počas vracania. Kupujúci nesie zodpovednosť za to, že vrátené výrobky budú v zodpovedajúcom ochrannom obale, aby ich bolo možné ponúknuť k ďalšiemu predaju.

7.5       Poplatok za vrátenie do skladu činí v prípade vrátenia výrobku 25 % z fakturovanej ceny alebo 35,- EUR, 28,- GBP či 56,- CHF, podľa toho, ktorá suma je vyššia. Kupujúci tiež znáša všetky prepravné náklady do a zo zariadenia kupujúceho. Ak dôjde na strane spoločnosti IDEXX k chybe pri preprave alebo ak kupujúci tovar riadne odmietne podľa článku 6, prípadne ak výrobok nevyhovuje záruke spoločnosti IDEXX podľa článku 9, môže kupujúci výrobok vrátiť (len čo takéto vrátenie schváli spoločnosť IDEXX) na náklady spoločnosti IDEXX prostredníctvom určeného prepravcu a nebude sa mu účtovať žiadny poplatok za vrátenie do skladu.

Článok 8: Lehota splatnosti
8.1       Lehota splatnosti je 30 dní od dátumu vystavenia faktúry, ak nebude písomne dohodnuté inak. Spoločnosť IDEXX môže lehotu splatnosti kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť akýkoľvek predtým poskytnutý kredit. Ak kupujúci nezaplatil všetky splatné sumy, okrem tých, ktoré sú v dobrej viere spochybnené, alebo ak kupujúci inak poruší akékoľvek dojednania týchto Podmienok, potom bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva, môže spoločnosť IDEXX zastaviť plnenie podľa týchto Podmienok, vrátane záručného servisu, a vyhlásiť akékoľvek doteraz dlžné čiastky zo strany kupujúceho za okamžite splatné.

8.2       Ak kupujúci nezaplatí faktúru k dátumu jej splatnosti, môže mu spoločnosť IDEXX účtovať mesačne poplatky z omeškania, vypočítané ako dvanásť percent (12 %) za rok alebo za maximálnu možnú sadzbu povolenú zákonom vo vzťahu k neuhradeným sumám, a to podľa toho, ktorá z takýchto súm je nižšia. Ak banka naúčtuje spoločnosti IDEXX poplatky za odmietnutie platieb iniciované kupujúcim, môže spoločnosť IDEXX preúčtovať tieto manipulačné poplatky kupujúcemu.

8.3       Všetky platby, pri ktorých sa vyžaduje dokumentárny akreditív, sa musia vykonať na základe neodvolateľného dokumentárneho akreditívu v celkovej výške objednávky/zákazky, ktorý bude zdarma otvorený v prospech spoločnosti IDEXX do dvadsiatich (20) dní od prijatia objednávky spoločnosťou IDEXX a bude potvrdený medzinárodnou bankou schválenou spoločnosťou IDEXX. Tento dokumentárny akreditív bude splatný na videnie u potvrdzujúcej banky vo výške jednej tretiny (1/3) takejto sumy ako záloha po prijatí objednávky a dvoch tretín (2/3) takejto sumy, keď spoločnosť IDEXX odovzdá tovar prepravcovi v zariadení IDEXX.

Článok 9: Všeobecné záruky
9.1       Na koho sa záruka vzťahuje: Výhody zo záruky spoločnosti IDEXX sa poskytujú výhradne pôvodnému kupujúcemu a konečnému používateľovi nových výrobkov priamo zakúpených alebo licencovaných kupujúcim od spoločnosti IDEXX či jej autorizovaných distribútorov alebo predajcov. Výrobky a služby spoločnosti IDEXX sú určené len na odborné používanie vyškoleným personálom. Záruka spoločnosti IDEXX sa nevzťahuje na inú osobu alebo subjekt než na takéhoto kupujúceho a konečného používateľa.

9.2       Záruka na súpravy spoločnosti IDEXX: Spoločnosť IDEXX zaručuje, že jej testy používané na prístrojoch IDEXX, reagenty IDEXX ako aj súprava výrobkov spoločnosti IDEXX (ďalej spoločne len „súpravy“) budú vyhovovať zverejnenej špecifikácii spoločnosti IDEXX, ak sa používajú a skladujú za podmienok určených spoločnosťou IDEXX a za predpokladu bežného riadneho a stanoveného používania, po celú dobu skladovateľnosti, alebo ak takáto doba nie je stanovená, po dobu jedného roka od dodania kupujúcemu. Kupujúci chápe, že pre žiadny diagnostický výrobok nemôže byť zaručená 100 % presnosť. Spoločnosť IDEXX neručí za neprerušovanú alebo bezchybnú prevádzku súprav. Počas platnej záručnej lehoty vymení spoločnosť IDEXX bez ďalších poplatkov nevyhovujúcu súpravu za nový výrobok a vráti na svoje náklady takýto výrobok kupujúcemu.

9.3       Záruka spoločnosti IDEXX na zariadenia: Spoločnosť IDEXX zaručuje, že nástroje spoločnosti IDEXX, analyzátory a náhradné diely (ďalej len „zariadenia“) budú vyhovovať zverejnenej špecifikácii spoločnosti IDEXX, ak sa používajú a skladujú za podmienok určených spoločnosťou IDEXX a za predpokladu bežného riadneho a stanoveného používania, po dobu jedného roka od dodania kupujúcemu alebo prípadne od dokončenia inštalácie, podľa toho, čo bude dlhšie, alebo ako bude stanovené v objednávkovom formulári spoločnosti IDEXX/doklade o predaji. Kupujúci chápe, že pre žiadny diagnostický výrobok nemôže byť zaručená 100 % presnosť. Spoločnosť IDEXX neručí za neprerušovanú alebo bezchybnú prevádzku zariadenia. Spoločnosť IDEXX neposkytuje záruku na vymeniteľné alebo súvisiace súčasti, ako sú sviečky, batérie, žiarovky, káble, elektrické šnúry, adaptéry, pipetory, kalibrátory, tlačové hlavy, klávesnice, myši, pásy, pásky, CD alebo iný spotrebný materiál či média alebo výrobky tretích strán, ako sú tlačiarne či softvér, ktorý nepatrí spoločnosti IDEXX; všetky vyššie uvedené súčasti poskytuje spoločnosť IDEXX „tak, ako sú“ („AS IS“), ak spoločnosť IDEXX výslovne nedojedná písomne inak. Počas platnej záručnej lehoty spoločnosť IDEXX bez ďalších poplatkov podľa svojho uváženia nevyhovujúce zariadenie buď opraví použitím nových súčastí alebo prevádzkyschopných použitých súčastí, ktoré sa vyhotovením vyrovnajú alebo sú lepšie ako nové súčasti, alebo nevyhovujúce zariadenie nahradí novým výrobkom či prevádzkyschopným použitým výrobkom, ktorý je vyhotovením funkčne rovnaký alebo lepší ako nový výrobok, a spoločnosť IDEXX na svoje náklady dodá takýto výrobok späť kupujúcemu. Záruka spoločnosti IDEXX na vymenené súčasti a opravené výrobky platí aj po zostávajúcu platnú záručnú lehotu.

9.4       Záruka spoločnosti IDEXX na softvér: Spoločnosť IDEXX zaručuje, že dve najaktuálnejšie verzie softvéru IDEXX, na ktoré bola kupujúcemu poskytnutá licencia (spolu s akoukoľvek súvisiacou dokumentáciou ďalej len „softvér“), budú fungovať v podstatných ohľadoch v súlade s našimi zverejnenými špecifikáciami 90 dní od dodania kupujúcemu. Kupujúci chápe, že pre žiadny diagnostický výrobok nemôže byť zaručená 100 % presnosť. Spoločnosť IDEXX neručí za neprerušovanú alebo bezchybnú prevádzku svojho softvéru. Spoločnosť IDEXX neručí za výrobky tretích strán, ako je softvér, ktorý nepatrí spoločnosti IDEXX; všetky takéto výrobky poskytujeme „tak, ako sú“ („AS IS“), ak spoločnosť IDEXX výslovne nedojedná písomne inak. Spoločnosť IDEXX neručí za softvérové opravné kódy (tzv. software patch), aktualizácie, vyššie verzie, modifikácie alebo iné vylepšenia poskytnuté spoločnosťou IDEXX vo vzťahu k softvéru nad rámec pôvodnej záručnej lehoty, ktorá začína prvotnou licenciou kupujúceho od spoločnosti IDEXX. Spoločnosť IDEXX neručí za to, že zariadenie alebo softvér spoločnosti IDEXX bude možné prepojiť s inými systémami vedenia praxe, než sú systémy spoločnosti IDEXX, alebo za funkčnosť zdieľania údajov o diagnostických výsledkoch s inými systémami vedenia praxe, než sú systémy spoločnosti IDEXX. Počas platnej záručnej lehoty vynaloží spoločnosť IDEXX bez ďalších poplatkov primerané úsilie, aby (i) upravila akýkoľvek nevyhovujúci softvér tak, aby sa stal vyhovujúcim, v lehote, ktorá podľa nášho názoru zodpovedá závažnosti problému, a (ii) vykonala pravidelné úpravy, ktoré spoločnosť IDEXX inak poskytuje aj ďalším podporovaným zákazníkom zadarmo. Spoločnosť IDEXX túto podporu poskytne len vo vzťahu k dvom najaktuálnejším verziám softvéru. Ak má kupujúci sieť a dôjde k poruche systému, je kupujúci povinný skôr, než sa obráti na spoločnosť IDEXX s cieľom podpory softvéru, obrátiť sa najskôr na svojho poskytovateľa sieťovej podpory, aby určil, či problém nevznikol v dôsledku problémov so sieťou. Záruka spoločnosti IDEXX na softvér, ktorý spoločnosť IDEXX upraví tak, aby bol vyhovujúci, platí aj po zostávajúcu záručnú lehotu na pôvodný softvér.

„Softvér s otvoreným zdrojovým kódom“ (open source code) alebo „slobodný softvér“ (free software) akejkoľvek tretej strany, ktorý je začlenený do softvéru spoločnosti IDEXX, je chránený autorskými právami poskytovateľov licencie takej tretej strany; spoločnosť IDEXX neposkytuje v mene takýchto poskytovateľov licencie žiadne záruky a vylučuje akúkoľvek zodpovednosť vo vzťahu k takémuto softvéru.

9.5       Ako získať záručnú podporu: Záručná podpora sa poskytuje v rámci bežnej pracovnej doby v servisných miestach spoločnosti IDEXX, okrem sviatkov v krajine, z ktorej spoločnosť IDEXX túto podporu poskytuje. Akúkoľvek reklamáciu musí kupujúci uplatniť počas platnej záručnej lehoty. V prípade poruchy výrobku sa musí kupujúci najprv telefonicky obrátiť na zákaznícku podporu spoločnosti IDEXX na telefónnom čísle uvedenom v dokumentácii k výrobku spoločnosti IDEXX. Servisní pracovníci spoločnosti IDEXX budú kupujúcemu dávať pokyny, pomocou ktorých sa môže pokúsiť nahlásený problém opraviť sám. Ak si bude kupujúci pre zariadenie alebo softvér, pre ktoré spoločnosť túto možnosť ponúka, priať elektronickú podporu, musí mať so spoločnosťou IDEXX nastavené elektronické spojenie (link-up) podľa pokynov vydaných z času na čas spoločnosťou IDEXX. Spoločnosť IDEXX nie je povinná poskytovať servisné služby na mieste. Ak bude potrebné vrátiť výrobok na preskúmanie, musí ho kupujúci vrátiť do zariadenia určeného spoločnosťou IDEXX, a to na náklady spoločnosti IDEXX. Skôr, než kupujúci akékoľvek príslušné zariadenie alebo softvér vráti, musí vykonať v plnom rozsahu systémové zálohovanie svojich dát. Predtým, než dôjde k vráteniu výrobku, musí spoločnosť IDEXX kupujúcemu vystaviť číslo schválenia vrátenia tovaru v súlade s článkom 7. Ak bude výrobok nevyhovujúci, vráti spoločnosť IDEXX kupujúcemu opravený/vymenený výrobok, a to na svoje náklady v súlade so zárukou spoločnosti IDEXX, ako je popísané vyššie. Ak spoločnosť IDEXX rozhodne, že sa na nahlásený problém nevzťahuje záruka spoločnosti IDEXX ani žiadne záručné práva udelené kupujúcemu zo zákona, musí kupujúci uhradiť spoločnosti IDEXX náklady na vrátenie výrobku kupujúcemu a spoločnosť IDEXX sa pokúsi daný výrobok na náklady kupujúceho opraviť/nahradiť za aktuálne platné ceny za takúto prácu alebo výrobok na základe pokynu kupujúceho a na jeho náklady vrátiť. Všetky vymenené súčasti a výrobky sa stávajú majetkom spoločnosti IDEXX.

9.6       Opravné prostriedky kupujúceho: V maximálnej miere povolenej príslušnými zákonmi bude výlučnou zodpovednosťou spoločnosti IDEXX a jediným opravným prostriedkom kupujúceho v prípade nevyhovujúceho výrobku alebo porušenia akejkoľvek záruky nahradenie nevyhovujúcej súpravy, oprava alebo náhrada nevyhovujúceho zariadenia alebo vykonanie úpravy nevyhovujúceho softvéru, ktorý nespĺňa podmienky záruky spoločnosti IDEXX. V maximálnej miere povolenej príslušnými zákonmi platí, že ak spoločnosť IDEXX nebude ani s vynaložením primeraného úsilia schopná nevyhovujúci výrobok opraviť alebo vymeniť (alebo upraviť softvér tak, aby sa stal vyhovujúcim), je jediným opravným prostriedkom kupujúceho a výlučnou zodpovednosťou spoločnosti IDEXX buď zníženie kúpnej ceny či licenčného poplatku hradeného spoločnosti IDEXX za výrobok, alebo vrátenie takejto kúpnej ceny či licenčného poplatku (s odpočítaním odpisov za používanie na základe priamych odpisov za tri roky) potom, keď kupujúci (na náklady spoločnosti IDEXX) príslušný výrobok alebo výrobky vráti. Ďalšie informácie o záruke môže kupujúci získať telefonicky na linke služieb zákazníkom spoločnosti IDEXX na čísle uvedenom vo faktúre spoločnosti IDEXX alebo v pokynoch priložených k výrobku.

9.7       Záväzky kupujúceho: Kupujúci je povinný venovať výrobkom primeranú starostlivosť, udržiavať ich v čistom a vhodnom prostredí a v prípade zariadení vykonávať bežnú údržbu odporúčanú spoločnosťou IDEXX v príslušnej užívateľskej príručke, pokynoch alebo inej dokumentácii, poprípade príležitostne oznámenú kupujúcemu iným spôsobom. Aby bolo možné správne identifikovať nahlásené problémy, je nutné, aby kupujúci poskytol príslušné podkladové údaje. Kupujúci je povinný bezodkladne nainštalovať novo vydané verzie softvéru, ktoré mu môže spoločnosť IDEXX priebežne zasielať, a vyššie verzie softvéru svojho operačného systému na základe priebežných odporúčaní spoločnosti IDEXX. Spoločnosť IDEXX nenesie zodpovednosť za stratu dát kupujúceho; spoločnosť IDEXX kupujúcemu dôrazne odporúča, aby v prípade príslušného zariadenia a softvérových produktov vykonával pravidelné zálohovanie systému a archivoval si dáta tak, aby znížil riziko ich straty na minimum v prípade poruchy.

9.8       Výluky zo záruky v prípade nesprávneho zaobchádzania a pod.: Spoločnosť IDEXX neručí za fungovanie svojich výrobkov, ak ich kupujúci používa inak než v úplnom súlade s pokynmi spoločnosti IDEXX vydanými pre takéto výrobky, ak nie sú používatelia riadne vyškolení, ak kupujúci používa výrobky spolu s výrobkami alebo službami, ktoré neposkytla a nenakonfigurovala spoločnosť IDEXX, alebo ak si kupujúci na svojich výrobkoch nainštaluje akékoľvek iné aplikácie, než tie, ktoré mu poskytne spoločnosť IDEXX. ZÁRUČNÉ ZÁVÄZKY SPOLOČNOSTI IDEXX VOČI KUPUJÚCEMU NEPLATIA, AK SA BUDÚ S VÝROBKAMI SPOLOČNOSTI POUŽÍVAŤ AKÉKOĽVEK INÉ VÝROBKY ALEBO SLUŽBY, ODLIŠNÉ OD VÝROBKOV A SLUŽIEB SCHVÁLENÝCH SPOLOČNOSŤOU IDEXX. Záruka spoločnosti IDEXX sa nevzťahuje na škodu, ktorú nezapríčinili výrobky spoločnosti IDEXX, ako je napríklad škoda, ktorá vznikla v dôsledku nedbanlivosti alebo nesprávneho používania či zaobchádzania, nehody, externej elektrickej vady, nedodržania pokynov pre balenie alebo prepravu, použitia neschválených výrobkov v spojení s výrobkami spoločnosti IDEXX, počítačových vírusov, spyware, malware, tzv. počítačových červov (worms) alebo iných škodlivých programov, prípadne opráv alebo úprav vykonaných kýmkoľvek iným okrem spoločnosti IDEXX alebo jej autorizovaných poskytovateľov služieb. Poškodenie, ktoré vzniklo v rámci bežného opotrebovania zariadenia opraví spoločnosť IDEXX iba v rozsahu potrebnom pre riadne fungovanie zariadenia a za poplatok vo výške podľa aktuálneho sadzobníka spoločnosti IDEXX; záruka sa nevzťahuje na kozmetické vady.

9.9       Vzdanie sa ďalších záruk: S výnimkou prípadov stanovených V TÝCHTO PODMIENKACH NEPOSKYTUJE SPOLOČNOSŤ IDEXX ANI JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIE ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, NEROBÍ ŽIADNE ĎALŠIE VYHLÁSENIA ANI nestanovuje žiadne ĎALŠIE PODMIENKY A VŠETKY ĎALŠIE PODMIENKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, písomné alebo ústne, SÚ TÝMTO VYLÚČENÉ, pričom spoločnosť IDEXX VÝSLOVNE VYLUČUJE ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO USPOKOJIVEJ kVALITY, vhodnosti NA konkrétny účel, ZHODNOSTI s popisom alebo vzorkou,  starostlivosti a spÔsobilosti ALEBO NEPORUŠOVANIA PREDPISOV. Spoločnosť IDEXX nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti so svojimi výrobkami a ani nepoveruje žiadneho svojho zamestnanca, zástupcu, distribútora alebo inú osobu, aby tak konali v jej mene. Ak je kupujúci podľa príslušného právneho poriadku kvalifikovaný ako „zákazník“, môže mať nárok na všetky mlčky predpokladané záruky priznané takýmto právnym poriadkom, a to s obmedzením na obdobie platnosti výslovných záruk a opravných prostriedkov uvedených v tejto záruke. V niektorých jurisdikciách nie je povolené stanovovať obdobie platnosti výslovných záruk alebo obmedzenie opravných prostriedkov, a preto sa môže stať, že vyššie uvedené obmedzenia sa na kupujúceho nevzťahujú.


Článok 10: Obmedzenie zodpovednosti
10.1     SPOLOČNOSŤ IDEXX NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA NESPLNENIE TÝCHTO PODMIENOK V PRÍPADE, ŽE SA TAK STANE V DÔSLEDKU OKOLNOSTÍ MIMO PRIMERANEJ KONTROLY SPOLOČNOSTI IDEXX. OKREM PRÍPADOV UPRAVENÝCH PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI A V NIMI stanovenom rozsahu VO VZŤAHU K ZODPOVEDNOSTI, KTORÁ VZNIKLA V dôsledku hrubej nedbalosti, PODVODU ALEBO ÚMYSELNÉHO PROTIPRÁVNEHO KONANIA SPOLOČNOSTI IDEXX ALEBO VO VZŤAHU K SMRTI ČI ZRANENIAM OSôB, KU KTORÝM DOŠLO V DÔSLEDKU JEJ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ IDEXX ANI JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ VOČI KUPUJÚCEMU alebo akejkoľvek inej osobe za ušlý zisk, STRATU MOŽNOSTI POUŽÍVANIA ALEBO STRATU OBCHODNEJ PRÍLEŽITOSTI ANI ZA MIMORIADNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, ZVÝŠENÚ NÁHRADU ŠKODY, NÁHRADU ŠKODY S TRESTNou FUNKCIOU ALEBO niekoľkonásobNÚ náhradu ŠKODY, NAJMÄ ZA STRATu OBCHODNEJ HODNOTY (GOODWILL), STRATU Zákaziek, DÁT ALEBO ZARIADENÍ ALEBO ZA PRERUŠENIE obchodnej činnosti VYPLÝVAJÚCEJ Z VÝROBY, PREDAJA, DODÁVKY ALEBO POUŽÍVANIA VÝROBKOV A SLUŽIEB SPOLOČNOSTI IDEXX ALEBO nedodaniE ČI OMEŠKANIE V DODÁVKE TAKÝCHTO VÝROBKOV ALEBO SLUŽIEB, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ZMLUVNÉHO DOJEDNANIA, občianskoprávneho DELIKTU ČI INAK, A TO ANI VTEDY, AK BOLA SPOLOČNOSŤ IDEXX NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKEJTO ŠKODY ALEBO STRATY UPOZORNENÁ.

10.2     OKREM PRÍPADOV UPRAVENÝCH PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI A V NIMI Stanovenom rozsahu VO VZŤAHU K ZODPOVEDNOSTI, ktorá VZNIKla V dôsledku hrubej nedbalosti, PODVODU ALEBO ÚMYSELNÉHO protiprávneho konania SPOLOČNOSTI IDEXX ALEBO VO Vzťahu k SMRTI ČI ZRANENIAm, KU KTORÝM DOŠLO V DÔSLEDKU JEJ NEDBALOSTI, NEPRESIAHNE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI IDEXX ZA VÝROBOK ALEBO SLUŽBU, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ZMLUVNÉHO DOJEDNANIA, občianskoprávneho DELIKTU ČI iNAK, sUMU ZAPLATENÚ kUPUJÚCIM ZA TAKÝTO výrobok ALEBO SLUŽBU.

10.3     V niektorých jurisdikciách nie sú povolené výluky aleboobmedzenia stanovené v bodoch 10.1 a 10.2, a preto sa môže stať, že sa vyššie uvedené obmedzenia na kupujúceho nemusia vzťahovať. Záruka spoločnosti IDEXX dáva kupujúcemu zvláštne zákonné práva a kupujúci môže mať aj ďalšie práva podľa právneho poriadku, ktorý sa na neho vzťahuje.

Článok 11: Licencia na softvér
11.1     Ak spoločnosť IDEXX poskytuje kupujúcemu licenciu na softvér a v rámci prvotnej licencie kupujúceho na výrobok alebo v akejkoľvek inej sprievodnej dokumentácii k takémuto výrobku či postupu pri inštalácii takéhoto softvéru figuruje ako poskytovateľ licencie na konkrétny softvér, majú ustanovenia takejto licencie na softvér prednosť a nahrádzajú licencie poskytnuté kupujúcemu podľa tohto článku 11; v ostatných prípadoch sa na softvérové produkty licencované podľa týchto podmienok vzťahuje tento článok 11. Spoločnosť IDEXX poskytuje kupujúcemu softvér iba v podobe cieľového kódu, a to na základe nevýhradnej licencie na nainštalovanie a použitie výhradne s prístrojom na tento účel určeným, a softvér sa preto kupujúcemu nepredáva; výrazy „kúpa“, „predať“ alebo ďalšie obdobné výrazy znamenajú „licenciu“ tak, ako sa tento pojem používa v týchto Podmienkach. Bez toho, že by tým boli ovplyvnené akékoľvek iné práva, môže spoločnosť IDEXX licenciu kupujúceho na softvér ukončiť, ak nebude kupujúci dodržiavať tieto Podmienky. Spoločnosť IDEXX alebo jej poskytovatelia licencie či dodávatelia sú vlastníkmi všetkých titulov a autorských práv na softvér a jeho prípadné kópie. Kupujúci sa zaväzuje, že s akoukoľvek opravou, aktualizáciou, vyššou verziou, rozšírením alebo inou úpravou softvéru, ktorú mu prípadne poskytne spoločnosť IDEXX, bude zaobchádzať ako so „softvérom“ v súlade s týmito Podmienkami a bude ich používať výhradne spôsobom povoleným týmito Podmienkami. Kupujúci môže softvér používať len na jednom počítači. Kupujúci si môže zaobstarať jednu kópiu softvéru výhradne na účely zálohovania. Kupujúci môže svoj softvér trvalo previesť, ak spoločnosti IDEXX bezodkladne oznámi meno a adresu príjemcu, neponechá si žiadnu kópiu a ak bude dotyčný príjemca s takým postúpením a s týmito Podmienkami písomne súhlasiť (však za predpokladu, že výhody zo záruky poskytovanej spoločnosťou IDEXX sa na takéhoto nadobúdateľa nebudú vzťahovať).

11.2     Softvér je určený výhradne pre interné potreby kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje nepoužívať ho v prospech žiadnej inej osoby ani neumožniť inej osobe, aby ho používala (napríklad jeho zdieľaním s ďalšími používateľmi, v rámci poskytovania služieb alebo na inom základe), a nepoužívať ho na vývoj alebo úpravu aplikačných programov, písomných materiálov alebo iných produktov či na prevádzkovanie akýchkoľvek iných aplikácií, okrem softvéru spoločnosti IDEXX. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať úpravy softvéru, nebude ho rozširovať, vykonávať spätnú analýzu alebo dekompiláciu, dezasemblovať ho alebo inak meniť či dopĺňať, s tým, že ak bude potrebná reprodukcia kódu a prevod jeho formy s cieľom získať informácie potrebné na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti (interoperability) softvérových produktov s inými programami v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, bude o tom kupujúci spoločnosť IDEXX písomne informovať a spoločnosť IDEXX potom kupujúceho do dvadsiatich (20) pracovných dní od prijatia žiadosti upovedomí o tom, či: (i) práce nevyhnutné na zabezpečenie takejto interoperability vykoná spoločnosť IDEXX a vyúčtuje za ne kupujúcemu primerané náklady, alebo či (ii) kupujúci sám bude oprávnený vykonať takéto kroky, avšak len v rozsahu potrebnom na zabezpečenie interoperability softvérových produktov s inými programami.

11.3     S výnimkou prípadov uvedených v prvom bode tohto článku 11 sa kupujúci zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti IDEXX čiastočne ani úplne nesprístupní tento softvér tretím stranám, nebude z neho vytvárať kópie, zobrazovať ho, požičiavať, zverejňovať alebo inak šíriť, ani vyššie uvedené nedovolí a obmedzí svoje používanie softvéru a prístup k nemu na tých svojich zamestnancov, ktorí ho priamo používajú. Kupujúci podnikne zodpovedajúce kroky na to, aby softvér zabezpečil a zaistil, že k nemu nebudú mať prístup nepovolané osoby a že žiadne oprávnené osoby, ktoré k nemu majú prístup, nevykonajú nič, čo by bolo v rozpore s týmito Podmienkami, keby to isté spravil kupujúci. Bez ohľadu na vyššie uvedené spoločnosť IDEXX vo vzťahu k akémukoľvek „softvéru s otvoreným zdrojovým kódom“ (open source code) alebo „slobodnému softvéru“ (free software) tvoriacemu súčasť softvéru spoločnosti IDEXX, ktorý spoločnosť IDEXX upravila: (1) v rozsahu výslovne vyžadovanom jej poskytovateľmi licencie povoľuje spätnú analýzu takéhoto kódu na obmedzené účely vyžadované týmito poskytovateľmi licencie a na žiadne iné účely a (2) v rozsahu výslovne povolenom jej poskytovateľmi licencie poskytne kupujúcemu na jeho písomnú žiadosť kópiu zdrojového kódu takýchto softvérových komponentov v strojovo čitateľnej podobe.

11.4     Niektoré zariadenia a softvér spoločnosti IDEXX majú komunikačný protokol, ktorý umožňuje zdieľanie diagnostických dát s mnohými systémami vedenia praxe ponúkanými inými poskytovateľmi. Spoločnosť IDEXX nenesie zodpovednosť za inštaláciu akýchkoľvek rozvodov alebo prepojení medzi zariadením či softvérom a systémom vedenia praxe kupujúceho. Môže sa stať, že kupujúci bude musieť kúpiť ďalší hardvér alebo softvér, aby mohol diagnostické údaje zo zariadenia IDEXX zdieľať so svojím systémom vedenia praxe. Náklady na taký ďalší hardvér alebo softvér nie sú zahrnuté do nákladov na analyzátory spoločnosti IDEXX. Spoločnosť IDEXX nezaručuje prepojiteľnosť s inými systémami vedenia praxe, než sú systémy spoločnosti IDEXX, ani možnosť zdieľania údajov o diagnostických výsledkoch s takýmito systémami.

Článok 12: Zhromažďovanie a používanie osobných údajov
Spoločnosť IDEXX považuje riadne spracovávanie osobných údajov (to znamená akékoľvek údaje týkajúce sa indentifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osoby) za mimoriadne dôležité a prijala politiku ochrany súkromia, ktorú nájdete na stránke www.idexx.com.

Článok 13: Dodržiavanie právnych predpisov; záruky podľa zákonov o vývoze
13.1     Kupujúci sa zaväzuje zaobchádzať s výrobkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskeho hospodárskeho priestoru a jurisdikcií, v ktorých boli výrobky získané, alebo v ktorých sa používajú. Kupujúci je povinný získať všetky povolenia, licencie a iné dokumenty potrebné v súvislosti s kúpou, inštaláciou, predajom, vývozom, prepravou alebo používaním akýchkoľvek výrobkov.

13.2     Kupujúci nesmie odkloniť ani preložiť dodávku výrobkov inam, než v rámci krajiny určenia uvedenej v expedičnom príkaze spoločnosti IDEXX alebo členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, ani nesmie takéto odklonenie alebo preloženie dodávky povoliť komukoľvek inému. Výrobky spoločnosti IDEXX sa nesmú najmä vyviezť alebo spätne vyviezť (a) do žiadnej z krajín, na ktorú je uvalené embargo vlády Spojených štátov, EÚ alebo OSN, sankcie alebo obmedzenia exportu alebo štátnemu príslušníkovi takejto krajiny, rezidentovi či subjektu z takejto krajiny alebo (b) komukoľvek, kto je uvedený na zozname zvlášť určených osôb, vedenom Ministerstvom financií USA, alebo na zozname zakázaných osôb či zozname zakázaných subjektov, vedenom Ministerstvom obchodu USA, alebo komukoľvek, kto je uvedený na zozname reštriktívnych opatrení EÚ alebo sankcií OSN. Používaním výrobkov spoločnosti IDEXX kupujúci vyhlasuje a zaručuje, že sa nenachádza v žiadnej z týchto krajín, nie je pod jej kontrolou, nie je jej občanom ani obyvateľom ani nie je uvedený v žiadnom z týchto zoznamov.

Článok 14: Zákaz postúpenia zo strany kupujúceho
S výnimkou prípadov uvedených v článku 11 vo vzťahu k softvéru nesmie kupujúci postúpiť žiadne svoje povinnosti, práva ani nároky podľa týchto Podmienok bez predošlého súhlasu spoločnosti IDEXX a akýkoľvek pokus o takéto postúpenie bude neplatný.

Článok 15: Ustanovenie o štátnych zákazkách
Akýkoľvek softvér alebo dokumentácia dodaná podľa týchto Podmienok, ktoré získala vláda Spojených štátov amerických alebo iná národná vláda alebo v ich mene, predstavujú „komerčný počítačový softvér“, respektíve „dokumentáciu ku komerčnému počítačovému softvéru", a ak neexistuje písomné dojednanie o opaku, sú práva príslušnej vlády vo vzťahu k takémuto softvéru alebo dokumentácii obmedzené podmienkami tohto dokumentu.

Článok 16: Oddeliteľnosť ustanovenia
Ak akýkoľvek súd príslušnej jurisdikcie zistí, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok v akomkoľvek ohľade je neplatné alebo nevynútiteľné, nebude týmto ovplyvnená ani oslabená platnosť a vynútiteľnosť zostávajúcich ustanovení a kupujúci a spoločnosť IDEXX súhlasia s tým, že takéto neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenie nahradia vynútiteľným a platným ustanovením, ktoré bude svojím ekonomickým účinkom čo najbližšie zodpovedať neplatnému alebo nevynútiteľnému ustanoveniu.

Článok 17: Rozhodné právo, miesto konania rozhodcovského konania, riešenie sporov
17.1     PRÍSLUŠNÉ PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO A SPOLOČNOSTI IDEXX A VŠETKY SÚVISIACE SPORY MEDZI STRANAMI VZNIKNUTÉ Z TÝCHTO PODMIENOK ALEBO V SÚVISLOSTI S NIMI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, OBČIANSKOPRÁVNEHO DELIKTU ALEBO INAK, SA RIADIA A BUDÚ INTERPRETOVAŤ A VYKONÁVAŤ V SÚLADE S PRÁVNYM PORIADKOM HOLANDSKA, BEZ OHĽADU NA ZÁSADY KOLÍZNYCH NORIEM. SPOLOČNOSŤ IDEXX A KUPUJÚCI VÝSLOVNE POTVRDZUJÚ, ŽE DOHOVOR ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV O ZMLUVÁCH O MEDZINÁRODNEJ KÚPEJ TOVARU SA NEVZŤAHUJE NA TIETO PODMIENKY.

17.2     AKÝKOĽVEK SPOR, KTORÝ VZNIKOL V SÚVISLOSTI S TÝMITO PODMIENKAMI ALEBO AKOUKOĽVEK INOU ZMLUVOU Z TÝCHTO PODMIENOK VYPLÝVAJÚCOU ALEBO S PORUŠENÍM, UKONČENÍM ČI PLATNOSŤOU TÝCHTO PODMIENOK ALEBO TAKEJTO ZMLUVY, BUDE S KONEČNOU PLATNOSŤOU RIEŠIŤ KOMPETENTNÝ SÚD V AMSTERDAME, HOLANDSKO.

Článok 18: Rozhodný jazyk

Prípadný preklad týchto Podmienok je vyhotovený výlučne s cieľom splniť požiadavky miestnych právnych predpisov. V prípade rozporu medzi anglickou jazykovou verziou a akýmikoľvek inými jazykovými verziami týchto Podmienok sa budú všetky otázky výkladu týchto Podmienok riadiť ich pôvodným anglickým znením. Akékoľvek iné dokumenty doručované alebo predkladané na základe týchto podmienok, vrátane oznámenia, môžu byť v anglickom jazyku.


Revidované 25. máj 2018