Shortcuts


IDEXX / Vet Med Labor Norma pre laboratórne testovanie Termíny a podmienky PRE EURÓPU, STREDNÝ VÝCHOD A AFRIKU
Verzia z roka 2018

Pokiaľ nie je inak uvedené v dohode podpísanej spoločnosťou IDEXX EUROPE B.V. alebo pridruženou spoločnosťou alebo spoločnosťou Vet Med Labor GmbH alebo akýmkoľvek subjektom spoločnosti IDEXX, ktorý vám poskytuje testovanie alebo služby tak, ako je to uvedené na prijatí nákupnej objednávky a/alebo v zozname služieb (ďalej iba “IDEXX,” “my,” “nás/nám” alebo “naše/naši”), služby laboratórneho testovania a konzultácií (zber údajov, analýza a interpretácia, a služby referenčných laboratórií) ktoré vám ako veterinárnemu klientovi alebo klientovi pre biologický výskum poskytujeme, sú výhradne predmetom termínov a podmienok tu uvedených. S majiteľom zvieraťa neudržiavame klientsky vzťah. Ak ste majiteľom zvieraťa, prejdite prosím na časť s názvom „Oznamy pre majiteľov zvierat“ nižšie. Využívaním našich služieb laboratórneho testovania alebo konzultačných služieb vyjadrujete súhlas s týmito termínmi a podmienkami. Tieto termíny a podmienky sa budú uplatňovať aj v prípade konfliktu s inými dokumentom.

Klauzula utajenia. IDEXX bude udržiavať v utajení všetky vaše vlastnícke a neverejné dokumenty, údaje, záznamy, plány, správy, technické a iné informácie a použije také dôverné informácie iba pre účely výkonu analýzy vzoriek a doručenia správ z analýz vám.  Vaše dôverné informácie chránime rovnakou formou zodpovedajúceho rozsahu starostlivosti za účelom zabránenia neoprávneného použitia, rozširovania alebo zverejnenia dôverných informácií, akú venujeme ochrane našich vlastných dôverných informácií podobného charakteru.  V každom prípade súdnej žiadosti o zverejnenie informácií vládnemu úradu alebo na základe zákona či nariadenia vás o tom budeme okamžite informovať. Týmto súhlasíte s tým, že nebudete používať názov a/alebo údaje IDEXX alebo Vet Med Labor žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť naše meno a/alebo podnikanie. Naše meno nesmie byť zverejnené za žiadnych okolností osamote alebo v spojitosti s menom inej strany bez nášho písomného súhlasu.

Spoločnosť IDEXX je súčasťou nadnárodnej skupiny spoločností. Vaše dôverné údaje, ako napríklad patentované alebo neverejné materiály, údaje, správy, plány, záznamy, technické alebo iné informácie, môžete zdieľať s inými spoločnosťami skupiny IDEXX. Spoločnosti skupiny IDEXX nájdete uvedené v zozname na adrese https://www.idexx.com/en/about-idexx/locations/. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám mimo skupiny IDEXX, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

Chceli by sme upozorniť, že jednotlivé výsledky testov sa môžu zverejniť v anonymizovanej forme na vedecké/výskumné účely.

Platobné podmienky. Ceny pre veterinárov sú uvedené v našom Katalógu Služieb a sú platné v čase kedy spoločnosť IDEXX obdrží vzorku pre analýzu; ceny pre klientov biologického výskumu budú stanovené v konkrétnej dohode s klientom, v opačnom prípade budú platné ceny uvedené v Katalógu Služieb. Ceny vzťahujúce sa na majiteľov zvierat budú špecifikované v konkrétnej faktúre. Všetky poplatky budeme účtovať alebo fakturovať priamo vám. Pre klientov so schváleným kreditom bude doba splatnosti podľa štandardných podmienok 14 dní od dátumu vystavenia faktúry (10 dní v prípade priameho fakturovania majiteľovi zvieraťa). Úhrada po dátume splatnosti bude predmetom finančnej sankcie zodpovedajúcej 1% z aktuálne platnej ceny za mesiac alebo maximálnej úrokovej miery povolenej zákonom. Kedykoľvek môžeme pristúpiť k zmene platobných podmienok alebo zrušiť už udelený a rozšírený kredit. Zmena platobných podmienok bude odsúhlasená písomne. Vyhradzujeme si právo na zrušenie všetkých poskytovaných služieb v prípade neuhrádzania faktúr. V prípade, že nebudete platiť za poskytované služby, budete zodpovední za príslušné inkasné /právne poplatky. 

Doručenie výsledkov analýz. Po včasnom doručení vzoriek vynaloží spoločnosť IDEXX komerčne opodstatnené úsilie na dodržanie štandardných časov pre odoslanie výsledkov analýzy. V prípade, že obdržíme poškodené, kontaminované alebo nedostatočne zabalené vzorky, alebo ak tieto nebudú spĺňať objemové požiadavky, budeme vás informovať o tom, že test nie je možné vykonať. Zodpovednosť za stratu alebo poškodenie vzorky preberáme v momente doručenia vzorky zamestnancovi IDEXX.

Doručenie vzoriek. IDEXX si vyhradzuje právo na odmietnutie alebo prijatie, alebo na zrušenie prijatia akejkoľvek vzorky, ktorá môže na základe nášho posúdenia predstavovať nerozumné riziko pre manipuláciu a/alebo analýzu takejto vzorky. Týmto vyhlasujete a zaručujete sa, že akákoľvek vzorka obsahujúca určité nebezpečné látky, ktorá má byť doručená spoločnosti IDEXX, bude zabalená, označená, prepravená a doručená v súlade s príslušnými zákonmi. Všetky vzorky sa po doručení do zariadenia IDEXX stávajú našim vlastníctvom.

Zabezpečenie kvality. IDEXX bude vykonávať svoje služby v súlade so štandardnými laboratórnymi prevádzkovými postupmi zabezpečenia kvality. Vo vašej výhradnej zodpovednosti bude potvrdenie, že štandardné postupy IDEXX spĺňajú vaše požiadavky, odoslané ešte pred vystavením objednávky.

Zadržanie vzoriek. Po príjme do laboratória spoločnosť IDEXX rutinne zadržiava vzorky krvi a séra na dobu min. 48 hodín. Po tejto dobe budú vzorky zneškodnené. Jednotlivé laboratóriá v iných krajinách môžu zadržiavať vzorky aj dlhšiu dobu; overte si to priamo v príslušnom laboratóriu do ktorého ste odoslali vzorku. V prípade klientov pre biologický výskum zadržiavame vzorky po dobu uvedenú v konkrétnych objednávkach; pokiaľ takéto neexistujú, vzorky sa zadržiavajú rutinne po dobu 2 dní.

Úschova záznamov. Pokiaľ nebude inak písomne odsúhlasené, kópie správ o analýzach uschovávame po dobu jedného (1) roka a po tejto dobe môžu byť správy zničené . Správy poskytujeme iba našim veterinárnym klientom a klientom biologického výskumu.

Nádoby na vzorky. Na požiadanie vám môže IDEXX poskytnúť nádoby na vzorky. Vyhradzujeme si právo na účtovanie 
poplatku za takéto nádoby. Klient bude zodpovedný za použitie nádoby na odoslanie vzorky do laboratória IDEXX v prípade nezabezpečenia takej nádoby na vzorky na požiadanie klienta.

Limitovaná záruka, obmedzenie zodpovednosti za škody. Pri prijatí objednávky sa IDEXX  zaručuje, že poskytne profesionálne služby prostredníctvom kvalifikovaného personálu. Takisto ručíme za presnosť výsledkov testu vzorky v stave v akom bola doručená.
PREDOŠLÁ VÝSLOVNÁ ZÁRUKA JE UDELENÁ EXKLUZÍVNE A SPOLOČNOSŤ IDEXX NEPOSKYTUJE ŽIADNU ĎALŠIU ZÁRUKU, PREHLÁSENIE ALEBO PODMIENKY; ZÁRUKA NEZAHŔŇA ŽIADNE INÉ PODMIENKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, PÍSOMNÉ ALEBO ÚSTNE A VÝSLOVNE VYLUČUJEME AKÉKOĽVEK ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO USPOKOJUJÚCEJ KVALITY, VHODNOSTI PRE DANÝ ÚČEL, ZAOBCHÁDZANIE A ZRUČNOSTI. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť a neudeľujeme oprávnenie žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo inej osobe na prevzatie žiadnej inej zodpovednosti súvisiacej s našimi službami.
A ste sa kvalifikovali ako „zákazník“ v súlade s príslušným zákonom, môžete získať nárok na implikované záruky umožnené podľa zákona a časovo obmedzené v zmysle poskytnutia výslovných záruk a nápravných opatrení stanovených v danej obmedzenej záruke. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia v trvaní implikovanej záruky takže horeuvedené obmedzenia sa nemusia na vás vzťahovať.
IDEXX NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA NEPLNENIE SPOSOBENÉ OKOLNOSŤAMI MIMO NAŠEJ OPODSTATNENEJ KONTROLY. OKREM A V ROZSAHU ZODPOVEDNOSTI POSKYTNUTEJ V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM ZA ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z NAŠEJ HRUBEJ NEDBALOSTI, PODVODU ALEBO ZÁMERNÉHO ZNEUŽITIA, ALEBO ZA ÚMRTIE ALEBO ZRANENIE OSOBY VYPLYNÚCE Z NEDBALOSTI SPOLOČNOSTI IDEXX, NEBUDE NAŠA SPOLOČNOSŤ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNÁ VÁM ALEBO NEJAKEJ INEJ OSOBE ZA STRATU NA ZISKU, VYUŽITIE ALEBO PRÍLEŽITOSŤ, ALEBO ZA ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPRIAME, EXEMPLÁRNE, SANKČNÉ ALEBO VIACNÁSOBNÉ ŠKODY, VRÁTANE OKREM INÉHO ZA STRATU BONITY, ZMLÚV, ÚDAJOV ALEBO ZARIADENÍ, ALEBO ZA PRERUŠENIE PREVÁDZKY VYPLYNÚCE Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB ALEBO ZLYHANIA ČI OMEŠKANIA V POSKYTNUTÍ TAKÝCHTO SLUŽIEB ČI UŽ NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ZMLUVY, DELIKTU A POD., DOKONCA AJ KEĎ NÁM BOLA TAKÁTO MOŽNOSŤ POŠKODENIA ALEBO STRÁT OZNÁMENÁ.  
OKREM A V ROZSAHU ZODPOVEDNOSTI POSKYTNUTEJ V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM ZA ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z NAŠEJ HRUBEJ NEDBALOSTI, PODVODU ALEBO ZÁMERNÉHO ZNEUŽITIA, ALEBO ZA ÚMRTIE ALEBO ZRANENIE OSOBY VYPLYNÚCE Z NEDBALOSTI, NAŠA CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY VOČI VÁM V ZMYSLE POSKYTOVANIA SLUŽIEB LABORATÓRNEHO TESTOVANIA ALEBO KONZULTÁCIÍ NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ZMLUVY, DELIKTU A POD., NEPRESIAHNE SUMU KTORÚ STE ZAPLATILI ZA DANÉ SLUŽBY LABORATÓRNEHO TESTOVANIA ALEBO KONZIULTÁCIÍ. Neakceptujeme žiadnu právnu zodpovednosť za účely na ktoré ste využili naše analýzy, správy alebo iné služby.
Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenia zodpovednosti za špeciálne, náhodné, následné, nepriame, exemplárne, sankčné alebo viacnásobné škody, alebo obmedzenia zodpovednosti na skutočnú cenu zaplatenú za službu, takže horeuvedené obmedzenia sa nemusia na vás vzťahovať. Obmedzená záruka spoločnosti IDEXX vám poskytuje konkrétne práva a na základe zákonov ktoré sa na vás vzťahujú môžete mať nárok aj na ďalšie práva.  
Poznámka pre veterinárov. IDEXX akceptuje žiadosti o služby od veterinárov a poskytuje služby konzultácií a interpretovania výsledkov iba pre veterinárov a to na obojstranne profesionálnom základe. Bez osobného fyzického vyšetrenia a výkonu všetkých testov na pacientovi sa budú veterinári poskytujúci konzultácie a interpretovanie výsledkov testu spoliehať na údaje, ktoré ste im poskytli vy, veterinár prvého kontaktu. Poskytnutím konzultačných služieb sa nezaväzujeme k diagnostikovaniu alebo liečbe vášho pacienta. Nami poskytované testovacie protokoly a vysvetlenia sa zakladajú na odporúčaniach súčasnej veterinárnej literatúry a majú slúžiť iba ako všeobecné usmernenie. Tak ako pri mnohých diagnózach a terapiách, pri každom pacientovi by ste sa mali rozhodovať individuálne na základe komplexného vyhodnotenia vrátane jeho histórie, fyzického stavu a úplných laboratórnych výsledkoch. Čo sa týka prípadnej medikamentóznej liečby alebo monitorovacieho programu, preštudujte si príbalový leták k lieku v zmysle popisu dávkovania, indikácií, interakcií a upozornení. Stanovenie diagnózy a rozhodovanie o terapeutickom postupe je v plnej zodpovednosti veterinára primárnej starostlivosti.

Poznámka pre majiteľov zvierat. IDEXX fakturuje za svoje služby priamo majiteľovi zvierat a to na požiadanie veterinára po dohode s klientom. V TAKÝCH PRÍPADOCH SA ČASTI „DOVERNOSŤ“ A „PLATOBNÉ PODMIENKY“ BUDÚ VZŤAHOVAŤ NA MAJITEĽA ZVIERAT; AVŠAK  IDEXX NENADVIAŽE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ OBCHODNÝ VZŤAH S MAJITEĽOM ZVIERAT, ANI MU NEPOSKYTNE ŽIADNE ZÁRUKY A NA MAJITEĽA ZVIERAT SA V PLNOM ROZSAHU V SÚLADE SO ZÁKONOM BUDÚ VZŤAHOVAŤ OBMEDZENIA V ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY UVEDENÉ V ČASTI „LIMITOVANÁ ZÁRUKA, OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY“.

Ochrana osobných údajov. Spoločnosť IDEXX považuje riadne spracovávanie osobných údajov (to znamená akékoľvek údaje týkajúce sa indentifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osoby) za mimoriadne dôležité a prijala politiku ochrany súkromia, ktorú nájdete na stránke www.idexx.com

Podmienky nekonfliktnosti. IDEXX nebude akceptovať žiadnu kúpnu objednávku alebo inú objednávku prác, ktorá by zahŕňala podmienky odkláňajúce sa od týchto Štandardných Termínov a Podmienok a budeme vznášať námietky voči akýmkoľvek konfliktným termínom uvedeným v objednávke alebo potvrdení predloženom vami. 

Rozhodujúce právo; fórum. Tieto Štandardné Termíny a Podmienky a plánované transakcie ako aj všetky následné dohody sa budú riadiť zákonmi Holandska bez ohľadu na princípy konfliktu zákonov a nebude sa na ne uplatňovať Viedenský dohovor o medzinárodnom predaji tovaru z roku 1980 (CISG). Akékoľvek a všetky spory medzi zmluvnými stranami, týkajúce sa týchto Štandardných Termínov a Podmienok, plánovaných transakcií ako aj všetkých následných dohôd na základe zmluvy, deliktu alebo iného právneho dôvodu, budú výhradne riešené kompetentným súdnym dvorom v Amsterdame (Holandsko).

Revidované 25. máj 2018