Standardowe warunki wykonywania badań laboratoryjnych — IDEXX / Vet Med Labor (EMEA)

View PDF Version

O ile nie postanowiono inaczej w niniejszej umowie podpisanej przez IDEXX lub Vet Med Labor (dalej łącznie „IDEXX”, „my”, „nas” lub „nasze”), usługi w zakresie badań laboratoryjnych i doradztwa (gromadzenie, analiza i interpretacja danych oraz usługi świadczone przez laboratoria referencyjne), które świadczymy dla Państwa, klienta z branży weterynaryjnej lub klienta Bioresearch, podlegają wyłącznie warunkom określonym w niniejszych warunkach. Nie utrzymujemy relacji biznesowych z właścicielami zwierząt . Jeśli są Państwo właścicielem zwierzęcia, proszę zapoznać się z poniższym rozdziałem zatytułowanym „Informacje dla właścicieli zwierząt”. Korzystając z naszych usług w zakresie badań laboratoryjnych i doradztwa, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze warunki. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszych warunków a innymi dokumentami, postanowienia niniejszych warunków są rozstrzygające.

 

W niniejszych warunkach „IDEXX” oznacza określony podmiot z grupy IDEXX wykonujący na Państwa rzecz badania lub usługi wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub w katalogu usług.

 

Poufność. IDEXX zachowuje poufność wszystkich należących do Państwa i niejawnych materiałów, danych, sprawozdań, planów, dokumentacji, informacji technicznych i innych oraz wykorzystuje te informacje poufne wyłącznie w celu przeprowadzania analiz próbek oraz przedstawiania Państwu sprawozdań z naszymi wnioskami. Aby zapobiec nieuprawnionemu wykorzystywaniu, rozpowszechnianiu lub ujawnieniu informacji poufnych, zapewniamy ochronę Państwa informacji poufnych, stosując ten sam — a w każdym razie nie niższy niż uzasadniony — stopień staranności, który stosujemy w celu zapewnienia ochrony naszych własnych informacji poufnych o podobnym charakterze. W przypadku, gdy o udostępnienie informacji zwraca się organ państwa i istnieje konieczność przekazania mu ww. informacji poufnych lub gdy udostępnienie informacji jest wymagane przepisami prawa, zostaną Państwo o tym niezwłocznie powiadomieni. Zobowiązują się Państwo nie wykorzystywać nazwy ani danych IDEXX lub Vet Med Labor w sposób mogący zaszkodzić naszej reputacji lub naszej działalności. Pod żadnym pozorem nasza nazwa nie może być upubliczniana — ani osobno ani w związku z innymi podmiotami — bez naszej pisemnej zgody.

 

Warunki płatności. Ceny dla weterynarzy są określone w naszym katalogu usług obowiązującym w chwili otrzymania przez IDEXX próbki; ceny dla klientów Bioresearch są określone w naszych umowach zawartych z Państwem, w pozostałych przypadkach obowiązują ceny określone w naszym katalogu usług; ceny dla właścicieli zwierząt są podane na fakturze, którą Państwu wystawiamy. Wszystkie opłaty naliczamy lub fakturujemy bezpośrednio na Państwa. W przypadku klientów posiadających zatwierdzony kredyt nasze standardowe warunki przewidują termin 14 dni od daty wystawienia faktury (10 dni w przypadku gdy wystawiamy fakturę bezpośrednio na właściciela zwierzęcia). Od zaległych płatności są naliczane dodatkowe opłaty w wysokości 1% miesięcznie lub w wysokości maksymalnej stopy procentowej dopuszczonej prawem, w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa. W dowolnym momencie możemy wprowadzić zmiany w warunkach płatności lub odwołać wcześniej rozszerzony kredyt. Wszelkie zmiany warunków płatności musimy uzgadniać na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wszystkich prac w przypadku, gdy nie opłacą Państwo swoich faktur. W razie niedokonania przez Państwa płatności za wykonane usługi odpowiadają Państwo za pokrycie uzasadnionych kosztów windykacji lub kosztów obsługi prawnej.

 

Dostawa wyników badań. Po terminowym dostarczeniu próbek IDEXX dołoży uzasadnionych względami handlowymistarań, aby dotrzymać standardowych terminów realizacji. Powiadomimy Państwa, jeśli nie będziemy w stanie przeprowadzić danego badania z uwagi na otrzymanie uszkodzonej, zanieczyszczonej lub niewłaściwie zabezpieczonej próbki lub jeśli próbka nie spełnia wymagań co do wielkości. Przyjmujemy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie próbki od momentu przekazania próbki w posiadanie pracownika IDEXX.

 

Przekazanie próbek. IDEXX zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub odwołania decyzji o przyjęciu próbki, która w naszej ocenie może stwarzać nieuzasadnione ryzyko w czasie jej przenoszenia lub analizy. Oświadczają Państwo i zapewniają, że wszystkie próbki zawierająca substancje niebezpieczne, które mają zostać dostarczone do IDEXX, zostaną zapakowane, oznakowane, przetransportowane oraz dostarczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie próbki stają się naszą własnością w chwili dostarczenia ich do obiektu IDEXX.

 

Gwarancja jakości. IDEXX świadczy usługi zgodnie ze swoimi standardowymi procedurami operacyjnymi w zakresie zapewniania jakości badań laboratoryjnych. Przed złożeniem zlecenia mają Państwo obowiązek potwierdzić, że standardowe praktyki IDEXX spełnią Państwa wymagania.

 

Przechowywanie próbek. Standardowo IDEXX przechowuje próbki krwi i surowicy przez minimalny okres 48 godzin od dostarczenia ich do laboratorium; po upływie tego okresu próbki zostaną zniszczone. Poszczególne laboratoria krajowe mogą przechowywać próbki dłużej; proszę potwierdzić okresy przechowywania próbek bezpośrednio w laboratorium, do którego przekazują Państwu próbkę. W przypadku klientów Bioresearch próbki zachowujemy na okres określony w naszych indywidualnych umowach zawartych z Państwem; w razie braku konkretnej umowy standardowo zachowujemy próbki przez dwa dni.

 

Okres przechowywania sprawozdań. O ile na piśmie nie postanowiono inaczej, kopie sprawozdań przechowujemy przez okres jednego (1) roku i po upływie tego okresu mamy prawo je zniszczyć. Sprawozdania przekazujemy wyłącznie naszym weterynarzom oraz klientom Bioresearch.

 

Pojemniki na próbki. Na Państwa prośbę IDEXX może dostarczyć pojemniki na próbki. Zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat za pojemniki na próbki. Jeżeli Klient nie korzysta z pojemników na próbki dostarczonych przez IDEXX na prośbę Klienta, to i tak Klient ma obowiązek użyć pojemników w celu przesłania próbki do Laboratorium IDEXX.

 

Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności. Przyjmując zlecenie, IDEXX gwarantuje, że nasze usługi świadczymy w sposób profesjonalny, korzystając z wykwalifikowanych pracowników; ponadto zapewniamy dokładność wyników badań nad dostarczoną próbką.

 

POWYŻSZA JEDNOZNACZNA GWARANCJA MA CHARAKTER WYŁĄCZNY I IDEXX NIE SKŁADA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ ANI NIE WPROWADZA INNYCH WARUNKÓW, JEDNOZNACZNYCH ANI DOROZUMIANYCH, PISEMNYCH ANI USTNYCH, A PONADTO JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZAMY GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJLUB SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, STOPNIA STARANNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI. Nie przyjmujemy — osobiście ani za pośrednictwem pracowników, przedstawicieli lub innych osób — odpowiedzialności w żadnym innym zakresie w związku z naszymi usługami.

 

Jeśli zgodnie z obowiązującym prawem spełniają Państwo kryteria uznania za „konsumenta”, może Państwu przysługiwać rękojmia przewidziana prawem, ograniczona do okresu jednoznacznych gwarancji oraz środków zaradczych określonych w przedmiotowej ograniczonej gwarancji. Niektóre systemy prawne nie dopuszczają ograniczeń okresu rękojmi, więc powyższe ograniczenia mogą Państwa nie dotyczyć.

 

IDEXX nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie świadczenia wskutek okoliczności od nas niezależnych. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH — ORAZ W ZAKRESIE OKREŚLONYM — PRZEPISAMI PRAWA, W RAZIE NASZEGO RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA, NADUŻYCIA FINANSOWEGO LUB WINY UMYŚLNEJ BĄDŹ TEŻ ZGONU LUB USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK ZANIEDBANIA ZE STRONY IDEXX, W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY WZGLĘDEM PAŃSTWA ANI INNYCH OSÓB ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UTRACONEGO ZYSKU, UTRACONYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA LUB SZANS ANI TEŻ SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, UBOCZNYCH, WTÓRNYCH, POŚREDNICH, ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ, ZADOŚĆUCZYNIENIA LUB SZKÓD WIELOKROTNYCH, W TYM M.IN. UTRATY WARTOŚCI FIRMY, UMÓW, DANYCH LUB URZĄDZEŃ, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM, NIEWYKONANIEM LUB OPÓŹNIENIEM W WYKONANIU TYCH USŁUG, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY CHODZI O NARUSZENIE GWARANCJI, UMOWY, CZYN NIEDOZWOLONY LUB INNY PRZYPADEK, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO NAS O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB STRAT.

 

z wyjątkiem przypadków określonych — oraz w zakresie określonym — obowiązującym prawem, w przypadku odpowiedzialności z tytułu NASZEGO rażącego niedbalstwa, nadużycia finansowego lub winy umyślnej, zgonu lub uszczerbku na zdrowiu wskutek NASZEGO zaniedbania, NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM BADAŃ LABORATORYJNYCH LUB USŁUG DORADCZYCH — NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY CHODZI O NARUSZENIE GWARANCJI, UMOWY, CZYN NIEDOZWOLONY LUB INNY PRZYPADEK — NIE PRZEKROCZY KWOTY, KTÓRĄ ZAPŁACILI PAŃSTWO ZA TO BADANIE LABORATORYJNE LUB USŁUGĘ DORADZTWA. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności prawnej za cele, do których wykorzystują Państwo nasze analizy, sprawozdania lub inne usługi.

 

Niektóre systemy prawne nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia zakresu odszkodowania szczególnego, z tytułu wypadku, szkód wtórnych, pośrednich, odszkodowania z nawiązką, zadośćuczynienia lub szkód wielokrotnych ani też ograniczenia odpowiedzialności do kwoty faktycznie zapłaconej za usługę, więc powyższe ograniczenia mogą Państwa nie dotyczyć. Ograniczona gwarancja IDEXX przyznaje Państwu określone prawa, lecz mogą też Państwu przysługiwać inne prawa na mocy przepisów prawa mających do Państwa zastosowanie.

 

Informacje dla weterynarzy. IDEXX przyjmuje zlecenia usług od weterynarzy oraz świadczy na ich rzecz usługi z zakresu doradztwa i interpretacji wyłącznie na zasadzie współpracy między specjalistami. Jeśli weterynarze IDEXX nie przeprowadzili fizycznego badania pacjenta oraz nie poddali go wszystkim badaniom osobiście, wówczas świadcząc usługi doradztwa i interpretując wyniki badań, polegają się oni na danych przekazanych przez Państwa, weterynarza odpowiedzialnego za opiekę podstawową. Świadcząc nasze usługi doradztwa, nie diagnozujemy ani nie leczymy pacjentów. Przekazywane przez nas protokoły i interpretacje wyników badań opierają się na zaleceniach zaczerpniętych z aktualnej literatury z dziedziny weterynarii i są one przekazywane wyłącznie jako ogólne wytyczne. Podobnie jak w przypadku każdej diagnozy lub leczenia, powinni Państwo kierować się oceną kliniczną każdego pacjenta opartą na kompleksowym badaniu pacjenta obejmującym wywiad chorobowy, badanie fizyczne oraz kompletne dane laboratoryjne. W odniesieniu do terapii farmakologicznej lub programu monitorowania powinni Państwo zapoznać się z ulotkami produktów zawierającymi pełny opis dawkowania, wskazania, interakcje oraz środki ostrożności Diagnozy oraz decyzje w sprawie leczenia pozostają w wyłącznej kompetencji weterynarza odpowiedzialnego za opiekę podstawową.

 

Informacje dla właścicieli zwierząt. W niektórych przypadkach, jak np. zakwaterowanie dla klienta-weterynarza, na prośbę weterynarza IDEXX wystawi fakturę za nasze usługi bezpośrednio na właściciela zwierzęcia. W TAKICH PRZYPADKACH ROZDZIAŁY ZATYTUŁOWANE „POUFNOŚĆ” ORAZ „WARUNKI PŁATNOŚCI” MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WŁAŚCICIELA ZWIERZĘCIA; NIEMNIEJ W ŻADNYM WYPADKU IDEXX NIE UTRZYMUJE RELACJI BIZNESOWYCH Z WŁAŚCICIELEM ZWIERZĘCIA. NIE SKŁADAMY WŁAŚCICIELOWI ZWIERZĘCIA ŻADNYCH GWARANCJI I DO WŁAŚCICIELA ZWIERZĄT MAJĄ ZASTOSOWANIE, W MOŻLIWIE NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE OKREŚLONYM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEWIDZIANE W ROZDZIALE ZATYTUŁOWANYM „OGRANICZENIA GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI”.

 

Ochrona danych. IDEXX gromadzi Państwa dane osobowe w celu realizowania wszystkich działań związanych z dostawą usług i produktów (np. zarządzaniem umowami, zamówieniami, dostawami, fakturowaniem); w celu dokonania weryfikacji zdolności kredytowej; w celu nawiązania i utrzymywania z Państwem relacji biznesowych; na potrzeby wysyłania informacji handlowych (zob. dalej); w celu wykonywania obliczeń statystycznych i analiz; w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa; w celu dochodzenia roszczeń (prawnych); w celu przeprowadzania audytów; w celu wykonywania lub stosowania obowiązujących przepisów i regulacji. Dane osobowe, które przetwarzamy w tym zakresie, obejmują następujące kategorie danych:

 

  • dane kontaktowe: np. imię, nazwisko, tytuł, adres (e-mail), numer telefonu;
  • dane dotyczące płatności: np. dane bankowe lub pocztowe, numer transakcji, numer czeku, wszelkiego rodzaju dane dotyczące rachunkowości, dokumentacji i faktur;
  • dane dotyczące naszych wzajemnych relacji biznesowych z Państwem (np. prośby o przekazanie dokumentacji, zakupione towary, usługi lub dokonane subskrypcje, historia zakupów, operacje handlowe, reklamacje, cena i dokumentacja dotycząca zatwierdzonych rabatów);
  • dane dotyczące rozliczenia faktur.

 

IDEXX wchodzi w skład międzynarodowej grupy przedsiębiorstw. Mamy prawo udostępniać Państwa dane osobowe spółkom z grupy IDEXX do wyżej określonych celów. Wykaz spółek należących do grupy IDEXX znajdą Państwo na stronie https://www.idexx.com/corporate/about/locations.html. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim spoza grupy IDEXX, chyba że jest to wymagane prawem lub niezbędne do spełnienia określonych warunków łączących nas z Państwem relacji biznesowych, zarządzania tymi relacjami lub w celu ułatwienia nam utrzymania tych relacji.

 

Odbiorcy Państwa danych osobowych mogą znajdować się na obszarze lub poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), m.in. w krajach, które nie stosują tego samego poziomu ochrony danych osobowych, który stosuje się na obszarze EOG. Mimo to zawsze podejmujemy słuszne środki ostrożności, aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych i należycie przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa dotyczących poufności danych. W stosownych przypadkach oraz gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi poufności danych, zapewniamy ochronę danych poprzez stosowanie środków umownych.

 

Za Państwa zgodą oraz w granicach obowiązującego prawa my oraz inne spółki z grupy IDEXX możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu przesyłania Państwu informacji edukacyjnych, informacji o przyszłych seminariach, informacji o nowych dostępnych badaniach oraz informacji handlowych o oferowanych przez nas produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać nieinteresujących Państwa informacji handlowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com. Proszę pamiętać, że w każdej chwili i bez żadnych opłat mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, klikając na link podany w dolnej części każdej wiadomości elektronicznej, którą do Państwa wysyłamy.

 

Możemy monitorować przychodzące połączenia telefoniczne do laboratorium, działu obsługi klienta oraz innych miejsc, wyłącznie do celów szkoleniowych.

 

Mogą Państwo wykonywać prawa wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących poufności danych (np. prawa do informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz prawa do zażądania korekty, uzupełnienia, zablokowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, w przypadku gdy są one faktycznie niezgodne z prawdą, niekompletne lub nieistotne). Aby móc wykonać wyżej wymienione prawa lub w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na adres e-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com.

 

Ochrona danych w odniesieniu do Państwa podmiotów danych (np. Państwa pracowników i klientów).Jeśli korzystają Państwo z usług IDEXX, które wymagają od nas przetwarzania danych Państwa pracowników lub klientów (np. usług z zakresu badań laboratoryjnych potrzebnych Państwu do udzielenia konsultacji Państwa klientowi będącego właścicielem zwierzęcia), cały czas pozostają Państwo stroną odpowiedzialną za cele oraz sposoby przetwarzania stosownych danych. Będziemy służyć jako Państwa usługodawca działający w charakterze administratora danych, przetwarzającego dane w Państwa imieniu i zgodnie z Państwa instrukcjami, w celu wykonania usług, które Państwo zlecili (np. badania laboratoryjne). Jako strona odpowiedzialna gwarantują Państwo i zobowiązują się do tego, że zostaną spełnione wszystkie warunki określone w obowiązujących przepisach prawa dotyczących poufności danych (np. zobowiązanie do poinformowania podmiotów danych o tym, iż ich dane są przetwarzane). My oraz inne spółki z grupy IDEXX nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu szkód, kosztów, kar ani innych kwot pieniężnych wynikających z naruszenia lub nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących poufności danych w tym zakresie, chyba że takie działanie lub zaniechanie kwalifikuje się jako naruszenie postanowień umownych wcześniej jasno uzgodnionych z Państwem na piśmie. Zabezpieczą Państwo nas oraz pozostałe spółki z grupy IDEXX przed wszelkimi ewentualnymi roszczeniami stron trzecich w tym zakresie.

 

Ponadto możemy przetwarzać otrzymane od Państwa dane osobowe dotyczące Państwa podmiotów danych (np. pracowników i klientów) wyłącznie do celów ewidencyjnych, statystycznych lub naukowych. Zapewniają Państwo, że w związku z tym uprzedzą Państwo swoich podmiotów danych, zanim przekażą nam Państwu ich dane osobowe.

 

Zakaz stosowania odmiennych warunków. IDEXX nie przyjmuje zamówień ani zleceń zawierających warunki odbiegające od niniejszych Standardowych warunków i sprzeciwiamy się wszelkim sprzecznym warunkom zawartym w jakimkolwiek otrzymanym od Państwa potwierdzeniu lub zamówieniu.

 

Prawo właściwe i właściwość sądu. Niniejsze Standardowe warunki oraz transakcje, o których w nich mowa, a także wszystkie późniejsze umowy podlegają przepisom prawa Holandii, bez możliwości powoływania się na przewidziane w tych przepisach normy kolizyjne. Podpisana w 1980 r. w Wiedniu Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang.Convention on Contracts for the International Sale of Goods — CISG) nie ma zastosowania. Wszelkie spory między stronami w przedmiocie niniejszych Standardowych warunków, opisanych w nich transakcji oraz wszystkich późniejszych umów, wynikające z niedotrzymania umowy, czynu niedozwolonego lub z innych powodów będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Amsterdamie (Holandia).