Shortcuts


STANDARDOWE WARUNKI WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH — IDEXX / VET MED LABOR W EUROPIE, AFRYCE I NA BLISKIM WSCHODZIE
WERSJA 2018

STANDARDOWE WARUNKI WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH — IDEXX / VET MED LABOR W EUROPIE, AFRYCE I NA BLISKIM WSCHODZIE
WERSJA 2018

O ile nie postanowiono inaczej w niniejszej umowie podpisanej przez IDEXX B.V. lub podmiot stowarzyszony lub Vet Med Labor GmbH lub dowolny inny podmiot należący do IDEXX (dalej łącznie „IDEXX”, „my”, „nas” lub „nasze”), wykonywanie badań lub świadczenie usług zgodnie z treścią potwierdzenia zamówienia i/lub katalogu usług, usługi w zakresie badań laboratoryjnych i doradztwa (gromadzenie, analiza i interpretacja danych oraz usługi świadczone przez laboratoria referencyjne), które świadczymy dla Państwa, klienta z branży weterynaryjnej lub klienta Bioresearch, podlegają wyłącznie warunkom określonym w niniejszych warunkach.
 
Poufność. IDEXX zachowuje poufność wszystkich należących do Państwa i niejawnych materiałów, danych, sprawozdań, planów, dokumentacji, informacji technicznych i innych oraz wykorzystuje te informacje poufne wyłącznie w celu przeprowadzania analiz próbek oraz przedstawiania Państwu sprawozdań z naszymi wnioskami. Aby zapobiec nieuprawnionemu wykorzystywaniu, rozpowszechnianiu lub ujawnieniu informacji poufnych, zapewniamy ochronę Państwa informacji poufnych, stosując ten sam — a w każdym razie nie niższy niż uzasadniony — stopień staranności, który stosujemy w celu zapewnienia ochrony naszych własnych informacji poufnych o podobnym charakterze. W przypadku, gdy o udostępnienie informacji zwraca się organ państwa i istnieje konieczność przekazania mu ww. informacji poufnych lub gdy udostępnienie informacji jest wymagane przepisami prawa, zostaną Państwo o tym niezwłocznie powiadomieni. Zobowiązują się Państwo nie wykorzystywać nazwy ani danych IDEXX lub Vet Med Labor w sposób mogący zaszkodzić naszej reputacji lub naszej działalności. Pod żadnym pozorem nasza nazwa nie może być upubliczniana — ani osobno ani w związku z innymi podmiotami — bez naszej pisemnej zgody.

IDEXX należy do międzynarodowej grupy podmiotów gospodarczych. Zdarza się, że udostępniamy poufne dane Klienta, takie jak należące do niego, niepubliczne materiały, dane, raporty, plany, dokumenty, informacje techniczne i inne, innym podmiotom w ramach grupy IDEXX. Podmioty należące do grupy IDEXX wymienione są tutaj: https://www.idexx.com/en/about-idexx/locations/. Nie udostępniamy poufnych danych Klienta trzeciej stronie spoza grupy IDEXX, chyba że zobowiązuje nas do tego prawo.

Zwracamy uwagę, że wyniki badań jednostek mogą zostać opublikowane w postaci zanonimizowanej do celów naukowych / badawczych. 

Warunki płatności. Ceny dla weterynarzy są określone w naszym katalogu usług obowiązującym w chwili otrzymania przez IDEXX próbki; ceny dla klientów Bioresearch są określone w naszych umowach zawartych z Państwem, w pozostałych przypadkach obowiązują ceny określone w naszym katalogu usług; ceny dla właścicieli zwierząt są podane na fakturze, którą Państwu wystawiamy. Wszystkie opłaty naliczamy lub fakturujemy bezpośrednio na Państwa. W przypadku klientów posiadających zatwierdzony kredyt nasze standardowe warunki przewidują termin 14 dni od daty wystawienia faktury (10 dni w przypadku gdy wystawiamy fakturę bezpośrednio na właściciela zwierzęcia). Od zaległych płatności są naliczane dodatkowe opłaty w wysokości 1% miesięcznie lub w wysokości maksymalnej stopy procentowej dopuszczonej prawem, w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa. W dowolnym momencie możemy wprowadzić zmiany w warunkach płatności lub odwołać wcześniej rozszerzony kredyt. Wszelkie zmiany warunków płatności musimy uzgadniać na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wszystkich prac w przypadku, gdy nie opłacą Państwo swoich faktur. W razie niedokonania przez Państwa płatności za wykonane usługi odpowiadają Państwo za pokrycie uzasadnionych kosztów windykacji lub kosztów obsługi prawnej.
 
Dostawa wyników badań. Po terminowym dostarczeniu próbek IDEXX dołoży uzasadnionych względami handlowymistarań, aby dotrzymać standardowych terminów realizacji. Powiadomimy Państwa, jeśli nie będziemy w stanie przeprowadzić danego badania z uwagi na otrzymanie uszkodzonej, zanieczyszczonej lub niewłaściwie zabezpieczonej próbki lub jeśli próbka nie spełnia wymagań co do wielkości. Przyjmujemy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie próbki od momentu przekazania próbki w posiadanie pracownika IDEXX.
 
Przekazanie próbek. IDEXX zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub odwołania decyzji o przyjęciu próbki, która w naszej ocenie może stwarzać nieuzasadnione ryzyko w czasie jej przenoszenia lub analizy. Oświadczają Państwo i zapewniają, że wszystkie próbki zawierająca substancje niebezpieczne, które mają zostać dostarczone do IDEXX, zostaną zapakowane, oznakowane, przetransportowane oraz dostarczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie próbki stają się naszą własnością w chwili dostarczenia ich do obiektu IDEXX.
 
Gwarancja jakości. IDEXX świadczy usługi zgodnie ze swoimi standardowymi procedurami operacyjnymi w zakresie zapewniania jakości badań laboratoryjnych. Przed złożeniem zlecenia mają Państwo obowiązek potwierdzić, że standardowe praktyki IDEXX spełnią Państwa wymagania.
 
Przechowywanie próbek. Standardowo IDEXX przechowuje próbki krwi i surowicy przez minimalny okres 48 godzin od dostarczenia ich do laboratorium; po upływie tego okresu próbki zostaną zniszczone. Poszczególne laboratoria krajowe mogą przechowywać próbki dłużej; proszę potwierdzić okresy przechowywania próbek bezpośrednio w laboratorium, do którego przekazują Państwu próbkę. W przypadku klientów Bioresearch próbki zachowujemy na okres określony w naszych indywidualnych umowach zawartych z Państwem; w razie braku konkretnej umowy standardowo zachowujemy próbki przez dwa dni.
 
Okres przechowywania sprawozdań. O ile na piśmie nie postanowiono inaczej, kopie sprawozdań przechowujemy przez okres jednego (1) roku i po upływie tego okresu mamy prawo je zniszczyć. Sprawozdania przekazujemy wyłącznie naszym weterynarzom oraz klientom Bioresearch.
 
Pojemniki na próbki. Na Państwa prośbę IDEXX może dostarczyć pojemniki na próbki. Zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat za pojemniki na próbki. Jeżeli Klient nie korzysta z pojemników na próbki dostarczonych przez IDEXX na prośbę Klienta, to i tak Klient ma obowiązek użyć pojemników w celu przesłania próbki do Laboratorium IDEXX.
 
Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności. Przyjmując zlecenie, IDEXX gwarantuje, że nasze usługi świadczymy w sposób profesjonalny, korzystając z wykwalifikowanych pracowników; ponadto zapewniamy dokładność wyników badań nad dostarczoną próbką.
 
POWYŻSZA JEDNOZNACZNA GWARANCJA MA CHARAKTER WYŁĄCZNY I IDEXX NIE SKŁADA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ ANI NIE WPROWADZA INNYCH WARUNKÓW, JEDNOZNACZNYCH ANI DOROZUMIANYCH, PISEMNYCH ANI USTNYCH, A PONADTO JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZAMY GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJLUB SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, STOPNIA STARANNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI. Nie przyjmujemy — osobiście ani za pośrednictwem pracowników, przedstawicieli lub innych osób — odpowiedzialności w żadnym innym zakresie w związku z naszymi usługami.
 
Jeśli zgodnie z obowiązującym prawem spełniają Państwo kryteria uznania za „konsumenta”, może Państwu przysługiwać rękojmia przewidziana prawem, ograniczona do okresu jednoznacznych gwarancji oraz środków zaradczych określonych w przedmiotowej ograniczonej gwarancji. Niektóre systemy prawne nie dopuszczają ograniczeń okresu rękojmi, więc powyższe ograniczenia mogą Państwa nie dotyczyć.
 
IDEXX nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie świadczenia wskutek okoliczności od nas niezależnych. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH — ORAZ W ZAKRESIE OKREŚLONYM — PRZEPISAMI PRAWA, W RAZIE NASZEGO RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA, NADUŻYCIA FINANSOWEGO LUB WINY UMYŚLNEJ BĄDŹ TEŻ ZGONU LUB USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK ZANIEDBANIA ZE STRONY IDEXX, W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY WZGLĘDEM PAŃSTWA ANI INNYCH OSÓB ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UTRACONEGO ZYSKU, UTRACONYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA LUB SZANS ANI TEŻ SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, UBOCZNYCH, WTÓRNYCH, POŚREDNICH, ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ, ZADOŚĆUCZYNIENIA LUB SZKÓD WIELOKROTNYCH, W TYM M.IN. UTRATY WARTOŚCI FIRMY, UMÓW, DANYCH LUB URZĄDZEŃ, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM, NIEWYKONANIEM LUB OPÓŹNIENIEM W WYKONANIU TYCH USŁUG, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY CHODZI O NARUSZENIE GWARANCJI, UMOWY, CZYN NIEDOZWOLONY LUB INNY PRZYPADEK, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO NAS O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB STRAT.
 
z wyjątkiem przypadków określonych — oraz w zakresie określonym — obowiązującym prawem, w przypadku odpowiedzialności z tytułu NASZEGO rażącego niedbalstwa, nadużycia finansowego lub winy umyślnej, zgonu lub uszczerbku na zdrowiu wskutek NASZEGO zaniedbania, NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM BADAŃ LABORATORYJNYCH LUB USŁUG DORADCZYCH — NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY CHODZI O NARUSZENIE GWARANCJI, UMOWY, CZYN NIEDOZWOLONY LUB INNY PRZYPADEK — NIE PRZEKROCZY KWOTY, KTÓRĄ ZAPŁACILI PAŃSTWO ZA TO BADANIE LABORATORYJNE LUB USŁUGĘ DORADZTWA. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności prawnej za cele, do których wykorzystują Państwo nasze analizy, sprawozdania lub inne usługi.
 
Niektóre systemy prawne nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia zakresu odszkodowania szczególnego, z tytułu wypadku, szkód wtórnych, pośrednich, odszkodowania z nawiązką, zadośćuczynienia lub szkód wielokrotnych ani też ograniczenia odpowiedzialności do kwoty faktycznie zapłaconej za usługę, więc powyższe ograniczenia mogą Państwa nie dotyczyć. Ograniczona gwarancja IDEXX przyznaje Państwu określone prawa, lecz mogą też Państwu przysługiwać inne prawa na mocy przepisów prawa mających do Państwa zastosowanie.
 
Informacje dla weterynarzy. IDEXX przyjmuje zlecenia usług od weterynarzy oraz świadczy na ich rzecz usługi z zakresu doradztwa i interpretacji wyłącznie na zasadzie współpracy między specjalistami. Jeśli weterynarze IDEXX nie przeprowadzili fizycznego badania pacjenta oraz nie poddali go wszystkim badaniom osobiście, wówczas świadcząc usługi doradztwa i interpretując wyniki badań, polegają się oni na danych przekazanych przez Państwa, weterynarza odpowiedzialnego za opiekę podstawową. Świadcząc nasze usługi doradztwa, nie diagnozujemy ani nie leczymy pacjentów. Przekazywane przez nas protokoły i interpretacje wyników badań opierają się na zaleceniach zaczerpniętych z aktualnej literatury z dziedziny weterynarii i są one przekazywane wyłącznie jako ogólne wytyczne. Podobnie jak w przypadku każdej diagnozy lub leczenia, powinni Państwo kierować się oceną kliniczną każdego pacjenta opartą na kompleksowym badaniu pacjenta obejmującym wywiad chorobowy, badanie fizyczne oraz kompletne dane laboratoryjne. W odniesieniu do terapii farmakologicznej lub programu monitorowania powinni Państwo zapoznać się z ulotkami produktów zawierającymi pełny opis dawkowania, wskazania, interakcje oraz środki ostrożności Diagnozy oraz decyzje w sprawie leczenia pozostają w wyłącznej kompetencji weterynarza odpowiedzialnego za opiekę podstawową.
 
Informacje dla właścicieli zwierząt. W niektórych przypadkach, jak np. zakwaterowanie dla klienta-weterynarza, na prośbę weterynarza IDEXX wystawi fakturę za nasze usługi bezpośrednio na właściciela zwierzęcia. W TAKICH PRZYPADKACH ROZDZIAŁY ZATYTUŁOWANE „POUFNOŚĆ” ORAZ „WARUNKI PŁATNOŚCI” MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WŁAŚCICIELA ZWIERZĘCIA; NIEMNIEJ W ŻADNYM WYPADKU IDEXX NIE UTRZYMUJE RELACJI BIZNESOWYCH Z WŁAŚCICIELEM ZWIERZĘCIA. NIE SKŁADAMY WŁAŚCICIELOWI ZWIERZĘCIA ŻADNYCH GWARANCJI I DO WŁAŚCICIELA ZWIERZĄT MAJĄ ZASTOSOWANIE, W MOŻLIWIE NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE OKREŚLONYM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEWIDZIANE W ROZDZIALE ZATYTUŁOWANYM „OGRANICZENIA GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI”.
 
Ochrona danych osobowych. Zdaniem firma IDEXX właściwe przetwarzanie Danych osobowych (tj. wszelkich danych dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) ma ogromne znaczenie i dlatego przyjęła niniejszą politykę prywatności dostępną w witrynie www.idexx.com
 
Zakaz stosowania odmiennych warunków. IDEXX nie przyjmuje zamówień ani zleceń zawierających warunki odbiegające od niniejszych Standardowych warunków i sprzeciwiamy się wszelkim sprzecznym warunkom zawartym w jakimkolwiek otrzymanym od Państwa potwierdzeniu lub zamówieniu.
 
Prawo właściwe i właściwość sądu. Niniejsze Standardowe warunki oraz transakcje, o których w nich mowa, a także wszystkie późniejsze umowy podlegają przepisom prawa Holandii, bez możliwości powoływania się na przewidziane w tych przepisach normy kolizyjne. Podpisana w 1980 r. w Wiedniu Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang.Convention on Contracts for the International Sale of Goods — CISG) nie ma zastosowania. Wszelkie spory między stronami w przedmiocie niniejszych Standardowych warunków, opisanych w nich transakcji oraz wszystkich późniejszych umów, wynikające z niedotrzymania umowy, czynu niedozwolonego lub z innych powodów będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Amsterdamie (Holandia).

Wersja z 25 maja 2018 r.