IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA)

Ellei IDEXX:n tai Vet Med Laborin ("IDEXX") allekirjoittamassa sopimuksessa ole toisin sovittu, IDEXX:n eläinlääkäreille tai biotutkimusasiakkaille tarjoamiin laboratoriokokeisiin ja konsultointipalveluihin (tietojen keruu, analysointi ja tulkinta sekä vertailulaboratoriopalvelut) sovelletaan yksinomaan näitä ehtoja. Lemmikinomistajat eivät ole asiakassuhteessa IDEXX:n kanssa. Lemmikinomistajia koskee jäljempänä oleva luku "Ilmoitus lemmikinomistajille". Käyttämällä IDEXX:n laboratoriokokeita tai konsultointipalveluja asiakas hyväksyy nämä ehdot. Näitä ehtoja sovelletaan ensisijaisesti, mikäli nämä ehdot ovat ristiriidassa muiden asiakirjojen kanssa.

Näissä ehdoissa "IDEXX" viittaa tiettyyn IDEXX-yksikköön, joka tarjoaa kokeita tai palveluja ostotilausvahvistuksessa ja/tai palveluluettelossa yksilöidylle asiakkaalle.

Salassapito. IDEXX pitää kaikki asiakkaan liikesalaisuuksien piirissä olevat ja ei-julkiset materiaalit, aineistot, raportit, suunnitelmat, rekisterit sekä tekniset ja muut tiedot salassa ja käyttää kyseisiä luottamuksellisia tietoja ainoastaan näytteiden analysointia sekä löydösten raportointia asiakkaalle varten. IDEXX suojaa asiakkaan luottamuksellisia tietoja oikeudettomalta käytöltä, jakelulta ja julkaisulta samassa määrin kuin IDEXX suojaa omat vastaavat luottamukselliset tietonsa ja takaa aina kohtuullisen suojaustason. Mikäli tietoja tulee luovuttaa viranomaisille määräyksen perusteella tai muutoin lain tai asetusten nojalla, IDEXX ilmoittaa siitä välittömästi asiakkaalle. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä IDEXX:n tai Vet Med Laborin nimeä ja/tai tietoja sellaisella tavalla, joka voisi vahingoittaa IDEXX:n mainetta ja/tai liiketoimintaa. IDEXX:n nimeä ei saa koskaan julkaista – yksin tai muun tahon nimen yhteydessä – ilman IDEXX:n kirjallista suostumusta.

Maksuehdot. Eläinlääkäreitä koskeva hinnoittelu on IDEXX:n näytteensaantihetkellä voimassa olevan palveluluettelon mukainen; biotutkimusasiakkaita koskeva hinnoittelu on asiakkaan kanssa solmittujen sopimusten tai palveluluettelon mukainen; lemmikinomistajia koskeva hinnoittelu ilmoitetaan laskussa. IDEXX laskuttaa kaikki maksut suoraan asiakkaalta. Maksuehto asiakkaille, joille on myönnetty luottoa, on 14 päivää netto laskutuspäivästä (10 päivää netto, jos IDEXX laskuttaa suoraan lemmikinomistajaa). Erääntyneisiin maksuihin sovelletaan 1 % kuukausittaista korkoa tai lain sallimaa enimmäiskorkoa, kumpi edellä mainituista on alhaisempi. IDEXX voi muuttaa maksuehtoja koska tahansa tai peruuttaa aiemmin myönnetyn luoton. IDEXX:n tulee hyväksyä mahdolliset maksuehdoista poikkeamiset kirjallisesti. IDEXX varaa oikeuden lopettaa kaikki työt, mikäli asiakas ei maksa laskuaan/laskujaan. Mikäli asiakas laiminlyö tarjottujen palvelujen maksamisen, asiakas vastaa kohtuullisista perintäkuluista ja/tai oikeudellisista kuluista.

Tulosten toimitus. Kun näytteet on toimitettu, IDEXX pyrkii kaupallisesti kohtuullisin keinoin suoriutumaan työstä normaalissa läpimenoajassa. IDEXX ilmoittaa asiakkaalle, mikäli tämä ei kykene suorittamaan koetta sen vuoksi, että näyte on saapunut vahingoittuneena, saastuneena tai väärin säilytettynä taikka näyte ei ole riittävän kokoinen. IDEXX on vastuussa näytteen katoamisesta tai vahingoittumisesta, sen jälkeen kun näyte on toimitettu IDEXX:n työntekijän haltuun.

Näytteen toimitus. IDEXX pidättää oikeuden olla vastaanottamatta sellaista näytettä tai peruuttaa sellaisen näytteen hyväksymisen, jonka käsittely ja/tai analysointi on IDEXX:n mukaan omiaan aiheuttamaan kohtuuttoman riskin. Asiakas vakuuttaa, että IDEXX:lle toimitettavat vaarallisia aineita sisältävät näytteet pakataan, merkitään, kuljetetaan ja toimitetaan soveltuvien lakien mukaisesti. Kaikkien näytteiden omistus siirtyy IDEXX:lle, kun ne on toimitettu IDEXX:n tiloihin.

Laadunvarmistus. IDEXX suorittaa palvelut laboratorioiden laadunvarmistusstandardin toimintaohjeiden mukaisesti. Asiakkaan yksinomaisella vastuulla on varmistaa ennen tilauksen tekoa, että IDEXX:n toimintaohjeet vastaavat asiakkaan tarpeita.

Näytteiden säilyttäminen. IDEXX säilyttää veri- ja seeruminäytteitä vähintään 48 tuntia niiden toimittamisesta laboratorioon, minkä jälkeen näytteet tuhotaan. Yksittäiset paikalliset laboratoriot voivat säilyttää näytteitä kauemmin; asiakkaiden suositellaan varmistavan säilytysajat suoraan siltä laboratoriolta, jonne näytteet toimitetaan. Biotutkimusasiakkaiden näytteet säilytetään yksilöllisessä sopimuksessa/sopimuksissa määritellyn ajan; mikäli tällaista sopimusta ei ole solmittu, IDEXX säilyttää näytteitä kaksi päivää.

Raporttien säilyttäminen. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, IDEXX säilyttää raporttien kopioita yhden (1) vuoden, minkä jälkeen raportit tuhotaan. IDEXX tarjoaa raportteja ainoastaan eläinlääkäreille ja biotutkimusasiakkaille.

Näytteenottoastiat. IDEXX voi tarjota pyynnöstä näytteenottoastioita. IDEXX pidättää oikeuden veloittaa näytteenottoastioista. Asiakas on vastuussa astioiden käytöstä näytteen lähettämisessä IDEXX:n laboratorioon, jos IDEXX:n näytteenottoastiaa ei ole käytetty asiakkaan pyynnöstä.

Rajoitettu takuu ja vastuuvapaus. Ottaessaan työn vastaan IDEXX takaa, että se tarjoaa palvelut ammattimaisesti käyttäen pätevää henkilökuntaa, ja IDEXX takaa toimitetun näytteen koetulosten virheettömyyden.

EDELLÄ ESITETTY SUORA TAKUU ON RAJOITETTU EIKÄ IDEXX ANNA MITÄÄN MUITA VAKUUTUKSIA, TAKUITA TAI EHTOJA EIKÄ SIIHEN SISÄLLY MITÄÄN MUITA EHTOJA, SUORIA TAI VÄLILLISIÄ EIKÄ KIRJALLISIA TAI SUULLISIA, JA IDEXX NIMENOMAISESTI SULKEE POIS TAKUUT KAUPATTAVUUDESTA TAI TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI AMMATTIMAISUUDESTA. IDEXX ei ota eikä valtuuta työntekijöitä, edustajia tai muita henkilöitä ottamaan IDEXX:n puolesta mitään muuta vastuuta palveluista.

Mikäli asiakas on "kuluttaja" soveltuvien lakien puitteissa, asiakkaalla voi olla oikeus lain nojalla välillisiin takuisiin, jotka rajoittuvat tässä takuulausekkeessa esitettyjen suorien takuiden ja korvausten voimassaoloaikaan. Joillain lainkäyttöalueilla välillisten takuiden voimassaoloaikaa ei voi rajoittaa, joten edellä mainittu rajoitus ei välttämättä koske kaikkia asiakkaita.

IDEXX EI OLE VASTUUSSA SELLAISESTA, MIKÄ JOHTUU SEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN ULKOPUOLELLA OLEVASTA SYYSTÄ. LUKUUN OTTAMATTA MITÄ JA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELTUVASSA LAISSA MÄÄRÄTÄÄN VASTUUSTA, JOKA AIHEUTUU IDEXXIN TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA, PETOKSESTA TAI TAHALLISESTA RIKKOMUKSESTA TAIKKA IDEXXIN HUOLIMATTOMUUDESTA AIHEUTUVASTA KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA, IDEXX EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA ASIAKKAALLE TAI MUULLE HENKILÖLLE LIIKEVOITON, KÄYTÖN TAI MAHDOLLISUUKSIEN MENETYKSESTÄ EIKÄ ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, EPÄSUORISTA, ESIMERKINOMAISISTA, RANGAISTUKSENLUONTOISISTA TAI MONINKERTAISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, GOODWILL-ARVON, SOPIMUSTEN, , TIETOJEN TAI LAITTEIDEN MENETYS TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, JOTKA AIHEUTUVAT PALVELUJEN TARJOAMISESTA TAI PALVELUJEN TOIMITTAMISEN LAIMINLYÖNNISTÄ TAI VIIVÄSTYMISESTÄ, PERUSTUVATPA NE TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN TAI SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN, VAIKKA IDEXXI:Ä OLISI INFORMOITU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN TAI MENETYSTEN MAHDOLLISUUDESTA.

LUKUUN OTTAMATTA MITÄ JA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVASSA LAISSA MÄÄRÄTÄÄN VASTUUSTA, JOKA AIHEUTUU IDEXXIN TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA, PETOKSESTA TAI TAHALLISESTA RIKKOMUKSESTA TAIKKA IDEXXIN HUOLIMATTOMUUDESTA AIHEUTUVASTA KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA, IDEXXIN KOKONAISVASTUU ASIAKASTA KOHTAAN LABORATORIOKOKEIDEN JA KONSULTOINTIPALVELUJEN TARJOAMISEN OSALTA, PERUSTUUPA SE TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN TAI SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN, EI YLITÄ ASIAKKAAN IDEXX:LLE LABORATORIOTESTEISTÄ TAI KONSULTOINTIPALVELUISTA MAKSAMAA SUMMAA. IDEXX ei ota laillista vastuuta tarkoituksista, joihin asiakas käyttää IDEXX:n analyyseja, raportteja tai muita palveluita.

Joillain lainkäyttöalueilla ei ole sallittua sulkea pois tai rajoittaa erityisiä, satunnaisia, välillisiä, epäsuoria, esimerkinomaisia, rangaistuksenluontoisia tai moninkertaisia vahinkoja tai rajoittaa vastuuta palvelusta maksettuun summaan, joten edellä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske kaikkia asiakkaita. IDEXX:n rajoitettu takuu antaa asiakkaalle tiettyjä laillisia oikeuksia ja asiakkaalla voi olla myös muita oikeuksia soveltuvien lakien mukaisesti.

Ilmoitus eläinlääkäreille. IDEXX hyväksyy palvelupyyntöjä ainoastaan eläinlääkäreiltä ja toimittaa konsultaatio- ja tulkintapalveluita ainoastaan eläinlääkäreille ammattilaiselta ammattilaiselle -periaatteella. Koska IDEXX:n eläinlääkärit eivät ole itse suorittaneet potilaan lääkärintarkastusta ja kaikkia potilaalle tehtyjä kokeita, he ovat riippuvaisia pääasiallisen hoitavan eläinlääkärin ilmoittamista tiedoista tarjotessaan konsultaatioita ja tulkitessaan koetuloksia. IDEXX:n konsultaation tarkoituksena ei ole diagnosoida tai hoitaa asiakkaan potilasta. IDEXXin tarjoamat koekäytännöt ja kokeiden tulkinnat perustuvat tämänhetkisen eläinlääketieteen kirjallisuuden suosituksiin ja ne on tarkoitettu ainoastaan yleisohjeeksi. Kuten kaikkien diagnoosien ja hoitojen kohdalla, asiakkaan tulee käyttää jokaisen potilaan osalta potilaan perusteelliseen arviointiin perustuvaa kliinistä harkintaa, mukaan lukien historia, fyysinen olemus ja täydelliset laboratoriotiedot. Asiakkaan tulee kaikkien lääkehoitojen ja seurantaohjelmien osalta tarkistaa pakkausselosteesta tuotteiden täydelliset annostelukuvaukset, indikaatiot, keskinäiset vaikutukset ja varoitukset. Diagnoosin ja hoitopäätösten tekeminen on aina pääasiallisen hoitavan eläinlääkärin vastuulla.

Ilmoitus lemmikinomistajille. Joissakin tapauksissa eläinlääkärin pyynnöstä IDEXX laskuttaa palveluistaan suoraan lemmikinomistajia lisäpalveluna eläinlääkäriasiakkaalle. TÄLLÄISISSA TAPAUKSISSA LEMMIKIN OMISTAJIIN SOVELLETAAN KOHTIA "SALASSAPITO" JA "MAKSUEHDOT". IDEXX EI KUITENKAAN MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE ASIAKASSUHTEESSA LEMMIKINOMISTAJIEN KANSSA. IDEXX EI MYÖNNÄ TAKUUTA LEMMIKINOMISTAJILLE. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA LEMMIKINOMISTAJIIN SOVELLETAAN KOHDAN "RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUNRAJOITUKSET" MUKAISIA VASTUUNRAJOITUKSIA.

Tietosuoja. IDEXX kerää asiakkaan henkilötietoja kaikkien palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen liittyvien toimenpiteiden (esim. sopimusten, tilausten, toimitusten ja laskutuksen hallinnointi) suorittamiseksi; luottokelpoisuuden varmistamiseksi; yhtiön ja asiakkaan välisen liikesuhteen luomiseksi ja sen ylläpitämiseksi; markkinointiviestinnän lähettämistä varten (ks. alla); tilastointi- ja analysointitarkoituksia varten; toimenpiteiden laillisuuden varmistamiseksi; (laillisten) vaatimusten täytäntöönpanoa varten; tarkastuksia varten; sovellettavien lakien ja säädösten toimeenpanemiseksi ja/tai soveltamiseksi. Näitä tarkoituksia varten IDEXX käsittelee seuraavia henkilötietoluokkia:

  • Yhteystiedot: esim. nimi, etunimi, titteli, sähköpostiosoite ja postiosoite, puhelinnumero;
  • Maksutiedot; esim. pankki- ja postitiedot, tapahtuman numero, sekkinumero, sekä tilitykseen, arkistointiin ja laskutukseen liittyvät tiedot;
  • Asiakkaan ja IDEXX:n välistä liikesuhdetta koskevat tiedot: esim. asiakirjapyynnöt, ostetut tavarat, tilatut palvelut tai ennakkotilaukset, ostohistoria, kaupalliset toimet, valitukset, hinta- ja ostohyvityssuostumukset;
  • Laskujen maksuun liittyvät tiedot.

IDEXX on osa kansainvälistä konsernia. IDEXX voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja yllä olevia tarkoituksia varten muille IDEXX-konsernin yhtiöille. Lista IDEXX-konserniin kuuluvista yhtiöistä löytyy osoitteesta https://www.idexx.com/corporate/about/locations.html. IDEXX ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja IDEXX-konsernin ulkopuolisille tahoille, ellei laki tähän velvoita. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa, mikäli sen avulla pystytään toteuttamaan IDEXX:n ja asiakkaan välinen liikesuhde, hallinnoimaan sitä tai auttamaan sen ylläpitämisessä.

Tietojen vastaanottajat voivat sijaita Euroopan talousalueella (”ETA”) tai sen ulkopuolella, myös sellaisissa maissa, joissa tietoturvataso henkilötietojen osalta ei vastaa ETA-maiden tasoa. IDEXX huolehtii aina tarvittavista tietoturvatoimenpiteistä asiakkaan tietojen suojaamiseksi sekä noudattaa toimintaansa soveltuvia tietosuojalakeja. Tarvittaessa ja sovellettavien tietosuojalakien niin edellyttäessä, turvatoimet voidaan hoitaa myös sopimusteitse.

IDEXX tai sen konserniyhtiöt voivat asiakkaan luvalla tai lain sallimalla tavalla hyödyntää asiakkaan henkilötietoja ja lähettää asiakkailleen tietoa koulutukseen, tuleviin seminaareihin, uusiin saatavilla oleviin kokeisiin sekä asiakkaille kohdennettujen tuotteiden ja palveluiden markkinointiin liittyvistä aiheista. Mikäli asiakas ei halua vastaanottaa pyytämättä lähetettyjä kaupallisia tiedotteita, tulee tämän olla yhteydessä IDEXX:iin sähköpostitse osoitteella chiefprivacyofficer@idexx.com. IDEXX tarjoaa asiakkailleen myös mahdollisuuden maksutta peruuttaa uutiskirjeen tilaus klikkaamalla IDEXX:n lähettämän markkinointiaiheisen sähköpostiviestin alareunasta löytyvää "peruuta tilaus" -linkkiä.

IDEXX saattaa seurata laboratorioon, asiakastukeen ja muihin palvelupisteisiin tulevia puheluita koulutustarkoituksessa.

Asiakas voi käyttää soveltuvien tietosuojalakien mukaisia oikeuksiaan (esim. asiakkaalla on oikeus saada tieto siitä, käsitteleekö IDEXX tämän henkilötietoja sekä pyytää, että asiakkaan henkilötietoja korjataan, täydennetään, jäädytetään tai poistetaan, mikäli tiedot eivät pidä paikkaansa, ne ovat puutteellisia tai epäolennaisia). Mikäli asiakas haluaa käyttää kyseisiä oikeuksiaan tai tällä on asiaan liittyviä kysymyksiä, asiakas voi olla yhteydessä IDEXX:iin sähköpostitse osoitteella chiefprivacyofficer@idexx.com.

Rekisteröityjen (esim. asiakkaan työntekijät ja asiakkaat) tietosuoja. Mikäli asiakas hyödyntää IDEXX:n palveluita, joiden osana yhtiö joutuu käsittelemään asiakkaan työntekijöiden ja/tai asiakkaiden tietoja (esim. laboratoriokokeita tarvitaan asiakkaan konsultoidessa lemmikin omistajaa), asiakas on edelleen vastuussa siitä, mihin tarkoitukseen ja miten kyseisiä tietoja käsitellään. Toimimme tietojenkäsittelyssä asiakkaan palveluntarjoajana ja käsittelemme tietoja asiakkaan puolesta ja lukuun ja tämän ohjeiden mukaisesti suorittaaksemme asiakkaan pyytämät palvelut (esim. laboratoriokokeet). Vastuullisena osapuolena asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia soveltuvia tietosuojalakeja (esim. asiakas on velvollinen ilmoittamaan rekisteröidyille, että heidän tietojaan käsitellään). IDEXX tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö ei vastaa vahingoista, kuluista, sopimussakoista ja/tai muista rahamääristä, jotka aiheutuvat siitä, että soveltuvia tietosuojalakeja on rikottu tai niitä ei ole noudatettu tältä osin, ellei kyseinen teko tai tekemättä jättäminen ole asiakkaan kanssa erikseen ennalta kirjallisesti sovittu sopimusrikkomustilanne. Asiakas vapauttaa IDEXX:n ja sen konserniyhtiöt vastuusta mahdollisten tähän liittyvien kolmansien osapuolten esittämien vaatimusten osalta.

IDEXX voi jatkokäsitellä asiakkaan lähettämiä tietoja rekisteröityjen osalta (esim. asiakkaan työntekijät ja asiakkaat) ainoastaan historiallisia, tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia varten. Asiakas vakuuttaa, että se ilmoittaa rekisteröidyille ennen henkilötietojen lähettämistä IDEXX:lle sen, että näiden henkilötietoja tullaan käsittelemään yllä kerrotun mukaisesti.

Yleisistä sopimusehdoista poikkeavia ehtoja ei hyväksytä. IDEXX ei hyväksy ostotilauksia tai muita työtilauksia, joihin sisältyy näistä yleisistä ehdoista poikkeavia sopimusehtoja. IDEXX ei myöskään sitoudu noudattamaan asiakkaan toimittamaan vahvistukseen tai tilaukseen sisältyviä ehtoja, jotka ovat ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa.

Sovellettava laki; Toimivaltainen tuomioistuin. Näihin yleisiin ehtoihin, näiden mukaisesti tehtyihin liiketoimiin ja kaikkiin myöhempiin sopimuksiin sovelletaan Alankomaiden lakia (pois lukien lainvalintaa koskevat periaatteet). Wienissä 1980 tehtyä yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG) ei sovelleta näihin ehtoihin. Kaikki näiden yleisten ehtojen, näiden mukaisesti tehtyjen liiketoimien, ja kaikkien myöhempien sopimus-, vahingonkorvaus-, tai muussa oikeudellisessa tilanteessa tehtyjen sopimusten osapuolten väliset erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Amsterdamissa (Alankomaissa).