Shortcuts


IDEXX / VET MED LABOR STANDAARDVOORWAAARDEN VOOR LABORATORIUMTESTEN (EMEA)
UITGAVE 2018

Tenzij anders overeengekomen in een overeenkomst die is ondertekend door IDEXX EUROPE B.V. of een gelieerd bedrijf of Vet Med Labor GmbH of enige andere IDEXX-entiteit die de tests of services aan u levert zoals geïdentificeerd op de bevestiging van de bestelling en/of de servicelijst  (“IDEXX,” “wij,” “ons” of “onze”), zijn op de laboratoriumtest- en adviesdiensten (gegevensverzameling, analyse en interpretatie en aanverwante laboratoriumdiensten) die wij aan u, de dierenarts of de Bioresearch-cliënt verstrekken uitsluitend de hierin vermelde voorwaarden van toepassing. Wij hebben geen cliëntrelatie met de eigenaar van het huisdier. Indien u de eigenaar van een huisdier bent, lees dan het onderstaande artikel “Kennisgeving aan eigenaren van huisdieren” door. Indien u van onze laboratoriumtest- of adviesdiensten gebruikmaakt dan gaat u akkoord met deze voorwaarden. Deze voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid met een ander document.

Geheimhouding. IDEXX zal geheimhouding betrachten aangaande al uw eigendomsrechtelijk beschermde en niet-openbare materialen, data, rapporten, plannen, gegevens, technische en overige informatie en zal dergelijke vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het uitvoeren van analyses van monsters en het opstellen van rapporten aan u over onze bevindingen. Wij beschermen uw vertrouwelijke informatie door dezelfde mate van zorg te betrachten die wij toepassen om onze eigen vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard te beschermen, maar ten minste een redelijke mate van zorg, om ongeoorloofd gebruik, verspreiding of publicatie van de vertrouwelijke informatie te voorkomen. In elk geval waarin informatie door middel van een dagvaarding geëist wordt door en vrijgegeven dient te worden aan een overheidsinstantie, of wanneer informatie anderszins bekendgemaakt dient te worden op grond van de wet of regelgeving, zullen wij u onmiddellijk op de hoogte stellen. U gaat ermee akkoord om de naam en/of data van IDEXX of Vet Med Labor op geen enkele wijze te gebruiken die schade kan toebrengen aan onze reputatie en/of ons bedrijf. In geen geval wordt onze naam gepubliceerd - op zichzelf of tezamen met die van een andere partij - zonder onze schriftelijke toestemming.

IDEXX maakt deel uit van een multinationaal concern. Wij kunnen uw vertrouwelijke informatie en niet-publieke materialen, gegevens, rapporten, plannen, dossiers, technische en andere informatie delen met andere bedrijven van de IDEXX-groep. De bedrijven van de IDEXX-groep zijn te vinden op https://www.idexx.com/en/about-idexx/locations/. Wij delen uw vertrouwelijke informatie niet met derden buiten de IDEXX-groep, tenzij dit wettelijk vereist is.

Wij wijzen erop dat individuele testresultaten in geanonimiseerde vorm kunnen worden gepubliceerd voor wetenschappelijke of onderzoeksdoeleinden.

Betalingstermijn. De prijzen voor dierenartsen zijn opgenomen in onze Dienstengids die van kracht is op het moment dat IDEXX het monster ontvangt; de prijzen voor Bioresearch-cliënten staan vermeld in onze overeenkomsten die met u zijn aangegaan of zoals vermeld in onze Dienstengids; de prijzen voor eigenaren van huisdieren staan vermeld op onze factuur aan u. Wij brengen alle honoraria rechtstreeks aan u in rekening. Voor cliënten met een goedgekeurd krediet geldt onze standaardtermijn van 14 dagen na factuurdatum (10 dagen indien wij rechtstreeks aan de eigenaar van het huisdier factureren). Voor achterstallige betalingen worden financieringskosten van 1% per maand of de maximale rente die wettelijk is toegestaan in rekening gebracht, indien die lager is. Wij kunnen onze betalingstermijnen te allen tijde wijzigen of eerder verleende kredieten intrekken. Wij dienen schriftelijk akkoord te gaan met een eventuele afwijking van de betalingstermijn. Wij behouden ons het recht voor om alle werkzaamheden te staken indien u uw factuur/facturen niet betaalt. Indien u niet betaalt voor geleverde diensten, komen de redelijkerwijs gemaakte incassokosten en/of juridische kosten voor uw rekening.

Levering van resultaten. Indien de monsters tijdig aangeleverd worden, zal IDEXX commercieel redelijke inspanningen betrachten om te voldoen aan de standaard doorlooptijden. Wij zullen u op de hoogte stellen indien wij een test niet kunnen uitvoeren omdat wij het monster in beschadigde, vervuilde of onjuist bewaarde staat ontvangen of omdat het monster niet voldoet aan de volumevereisten. Wij aanvaarden de verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging van een monster op het moment dat het monster in eigendom is overgedragen aan een werknemer van IDEXX.

Aanleveren van monster. IDEXX behoudt zich het recht voor om te weigeren een monster te aanvaarden of om aanvaarding van een monster terug te draaien indien dit naar ons oordeel wellicht een onredelijk risico vormt bij de verwerking en/of analyse. U verklaart en garandeert dat een monster dat een gevaarlijke stof bevat en dat aan IDEXX geleverd wordt, verpakt, gelabeld, vervoerd en aangeleverd wordt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. Alle specimens worden ons eigendom bij aanlevering aan een IDEXX-faciliteit.

Kwaliteitsborging. IDEXX levert diensten in overeenstemming met haar Standaard Werkprocedures voor de Kwaliteitsborging van het Laboratorium. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om u ervan te verzekeren dat de standaardpraktijken van IDEXX voldoen aan uw behoeften voordat u een opdracht verstrekt.

Bewaren van monsters. IDEXX bewaart standaard alle bloed- en serumspecimens ten minste 48 uur na ontvangst bij het laboratorium, waarna de monsters vernietigd worden. Laboratoria in bepaalde landen kunnen specimens gedurende langere tijd bewaren; vraag rechtstreeks bij het laboratorium waar u een specimen inlevert wat de bewaarperiodes zijn. Ten aanzien van Bioresearch-cliënten bewaren wij specimens gedurende de in de afzonderlijke met u aangegane overeenkomst(en) genoemde periode; bij afwezigheid van een specifieke overeenkomst bewaren wij specimens standaard twee dagen.

Bewaren van rapporten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bewaren wij exemplaren van rapporten gedurende een periode van één (1) jaar, waarna wij de rapporten kunnen vernietigen. Wij verstrekken uitsluitend rapporten aan onze dierenarts- en Bioresearch-cliënten.

Monsterhouders. IDEXX kan op verzoek monsterhouders verschaffen. Wij behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen voor monsterhouders. De cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik van houders bij het versturen van het monster naar een laboratorium van IDEXX indien er geen monsterhouder van IDEXX gebruikt wordt op verzoek van de cliënt.

Beperkte garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen. Bij het aanvaarden van werkzaamheden garandeert IDEXX dat wij op professionele wijze diensten verlenen met behulp van gekwalificeerd personeel en garanderen wij de nauwkeurigheid van testresultaten voor de aangeleverde monsters.
VOORNOEMDE UITDRUKKELIJKE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN IDEXX VERSTREKT GEEN ANDERE GARANTIE, GEEFT GEEN ANDERE VERKLARING EN GEEN ANDERE VOORWAARDE IS INBEGREPEN, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, SCHRIFTELIJK NOCH MONDELING, EN WIJ SLUITEN UITDRUKKELIJK GARANTIES UIT TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID OF VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZORG EN VAKKUNDIGHEID. Wij aanvaarden geen overige aansprakelijkheid in verband met onze diensten, noch staan wij werknemers, vertegenwoordigers of andere personen toe om aansprakelijkheid voor ons te aanvaarden.
Indien u kwalificeert als “consument” op grond van toepasselijk recht dan hebt u recht op alle wettelijk toegestane impliciete garanties die beperkt zijn tot de termijn van de uitdrukkelijke garanties en de in deze beperkte garantie vastgestelde rechtsmiddelen. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen toe voor wat betreft de duur van een impliciete garantie. In dat geval zijn de bovenstaande beperkingen niet voor u van toepassing.
IDEXX IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR NIET-NAKOMING VANWEGE OMSTANDIGHEDEN DIE BUITEN ONZE REDELIJKE INVLOEDSSFEER LIGGEN. BEHALVE EN VOOR ZOVER BEPAALD IN TOEPASSELIJK RECHT TEN AANZIEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN OPZET, GROVE SCHULD OF FRAUDE ONZERZIJDS, OF OVERLIJDEN OF LETSELSCHADE ALS GEVOLG VAN DE NALATIGHEID VAN IDEXX, ZIJN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U OF EEN ANDERE PERSOON VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK OF MOGELIJKHEDEN, OF VANWEGE GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE SCHADE, BIJKOMENDE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, MORELE SCHADE, ALS STRAF OPGELEGDE SCHADE OF MEERVOUDIGE SCHADE, WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GOODWILL, CONTRACTEN, DATA OF APPARATUUR OF VOOR BEDRIJFSONDERBREKING, VOORTVLOEIENDE UIT DE LEVERING VAN DIENSTEN OF EEN VERTRAGING IN DE LEVERING OF HET NALATEN OM DIENSTEN TE LEVEREN, HETZIJ GEBASEERD OP EEN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN WIJ WAREN GEINFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE ZOU KUNNEN OPTREDEN.
BEHALVE EN VOOR ZOVER BEPAALD IN TOEPASSELIJK RECHT TEN AANZIEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN OPZET, GROVE SCHULD OF FRAUDE ONZERZIJDS, OF OVERLIJDEN OF LETSELSCHADE ALS GEVOLG VAN ONZE NALATIGHEID, GAAT ONZE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U IN VERBAND MET DE LEVERING VAN LABORATORIUMTEST- OF ADVIESDIENSTEN, HETZIJ GEBASEERD OP EEN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, HET BEDRAG DAT U BETAALD HEBT VOOR EEN DERGELIJKE LABORATORIUMTEST- OF ADVIESDIENST NIET TE BOVEN. Wij aanvaarden geen juridische verantwoordelijkheid voor de doeleinden waarvoor u onze analyses, rapporten of overige diensten gebruikt.
Sommige rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking toe van gevolgschade, bijzondere schade, bijkomende schade, indirecte schade, morele schade, als straf opgelegde schade of meervoudige schade of de beperking van aansprakelijkheid tot de daadwerkelijk voor de dienstverlening betaalde prijs. In dat geval zijn de bovenstaande beperkingen niet voor u van toepassing. De beperkte garantie van IDEXX verleent u specifieke wettelijke rechten, en op grond van de voor u van toepassing zijnde wetgeving hebt u wellicht ook nog andere rechten.

Kennisgeving voor dierenartsen. IDEXX aanvaardt verzoeken om dienstverlening van en verleent advies- en interpretatiediensten uitsluitend aan dierenartsen op basis van professionals onder elkaar. Zonder dat zij persoonlijk een lichamelijk onderzoek en alle testen hebben uitgevoerd bij een patiënt, vertrouwen dierenartsen van IDEXX bij hun consulten en de interpretatie van testresultaten op de data die door u, de eerstelijns dierenarts, gecommuniceerd is. Onze consulten zijn niet bedoeld om uw patiënt te diagnosticeren of te behandelen. De testprotocollen en interpretaties die wij bieden, zijn gebaseerd op aanbevelingen van hedendaagse veterinaire literatuur en dienen uitsluitend als algemene leidraad. Voor elke diagnose of behandeling geldt dat u discretie dient te betrachten ten aanzien van elke patiënt op basis van een volledige evaluatie van de patiënt, waaronder begrepen achtergrond, fysiek voorkomen en volledige laboratoriumgegevens. Ten aanzien van een behandeling met medicijnen of een toezichtprogramma dient u te verwijzen naar productbijsluiters voor een volledige beschrijving van doses, indicaties, wisselwerkingen en waarschuwingen. Diagnoses en behandelingsbeslissingen zijn de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de eerstelijns dierenarts.

Kennisgeving aan eigenaren van huisdieren. In sommige gevallen, als tegemoetkoming voor een cliënt van een dierenarts, kan IDEXX op verzoek van de dierenarts onze diensten rechtstreeks factureren aan de eigenaar van het huisdier. IN DERGELIJKE GEVALLEN ZIJN DE ARTIKELEN “GEHEIMHOUDING” EN “BETALINGSTERMIJN” VAN TOEPASSING VOOR DE EIGENAAR VAN HET HUISDIER. IN GEEN GEVAL HEEFT IDEXX ECHTER EEN CLIËNTRELATIE MET DE EIGENAAR VAN HET HUISDIER. WIJ VERSTREKKEN GEEN GARANTIES AAN DE EIGENAAR VAN HET HUISDIER EN DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN HET ARTIKEL “BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN” ZIJN VAN TOEPASSING VOOR DE EIGENAAR VAN HET HUISDIER VOOR ZOVER BEPAALD OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens. IDEXX hecht veel belang aan een correcte verwerking van Persoonsgegevens (d.w.z. alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon) en heeft het privacybeleid overgenomen dat te vinden is op www.idexx.com

Geen strijdige voorwaarden. IDEXX aanvaardt geen inkooporder of andere opdracht voor werkzaamheden die voorwaarden omvat die afwijken van deze Standaardvoorwaarden en wij maken bezwaar tegen strijdige voorwaarden die zijn opgenomen in een aanvaarding of door u verstrekte opdracht.

Toepasselijk recht; forum. Op deze Standaardvoorwaarden en de daarin beoogde transacties en alle nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing zonder verwijzing naar de beginselen van het conflictenrecht. Het Weens Verdrag uit 1980 betreffende de internationale verkoop van goederen (CISG) is niet van toepassing. Alle geschillen tussen partijen met betrekking tot deze Standaardvoorwaarden, de daarin beoogde transacties en alle nadere overeenkomsten, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad of anderszins, worden exclusief berecht door de bevoegde rechtbank in Amsterdam (Nederland).

Herziening 25 mei 2018