IDEXX / Vet Med Labor Standaardvoorwaarden voor laboratoriumtesten (EMEA)

 

View PDF Version

Tenzij anders overeengekomen in een overeenkomst die is ondertekend door IDEXX of Vet Med Labor (“IDEXX,” “wij,” “ons” of “onze”), zijn op de laboratoriumtest- en adviesdiensten (gegevensverzameling, analyse en interpretatie en aanverwante laboratoriumdiensten) die wij aan u, de dierenarts of de Bioresearch-cliënt verstrekken uitsluitend de hierin vermelde voorwaarden van toepassing. Wij hebben geen cliëntrelatie met de eigenaar van het huisdier. Indien u de eigenaar van een huisdier bent, lees dan het onderstaande artikel “Kennisgeving aan eigenaren van huisdieren” door. Indien u van onze laboratoriumtest- of adviesdiensten gebruikmaakt dan gaat u akkoord met deze voorwaarden. Deze voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid met een ander document.

In deze voorwaarden verwijzen wij met “IDEXX” naar de specifieke IDEXX-entiteit die u de testen levert of diensten verleent zoals vermeld op de aankoopbevestiging en/of in de dienstengids.

Geheimhouding. IDEXX zal geheimhouding betrachten aangaande al uw eigendomsrechtelijk beschermde en niet-openbare materialen, data, rapporten, plannen, gegevens, technische en overige informatie en zal dergelijke vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het uitvoeren van analyses van monsters en het opstellen van rapporten aan u over onze bevindingen. Wij beschermen uw vertrouwelijke informatie door dezelfde mate van zorg te betrachten die wij toepassen om onze eigen vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard te beschermen, maar ten minste een redelijke mate van zorg, om ongeoorloofd gebruik, verspreiding of publicatie van de vertrouwelijke informatie te voorkomen. In elk geval waarin informatie door middel van een dagvaarding geëist wordt door en vrijgegeven dient te worden aan een overheidsinstantie, of wanneer informatie anderszins bekendgemaakt dient te worden op grond van de wet of regelgeving, zullen wij u onmiddellijk op de hoogte stellen. U gaat ermee akkoord om de naam en/of data van IDEXX of Vet Med Labor op geen enkele wijze te gebruiken die schade kan toebrengen aan onze reputatie en/of ons bedrijf. In geen geval wordt onze naam gepubliceerd - op zichzelf of tezamen met die van een andere partij - zonder onze schriftelijke toestemming.

Betalingstermijn. De prijzen voor dierenartsen zijn opgenomen in onze Dienstengids die van kracht is op het moment dat IDEXX het monster ontvangt; de prijzen voor Bioresearch-cliënten staan vermeld in onze overeenkomsten die met u zijn aangegaan of zoals vermeld in onze Dienstengids; de prijzen voor eigenaren van huisdieren staan vermeld op onze factuur aan u. Wij brengen alle honoraria rechtstreeks aan u in rekening. Voor cliënten met een goedgekeurd krediet geldt onze standaardtermijn van 14 dagen na factuurdatum (10 dagen indien wij rechtstreeks aan de eigenaar van het huisdier factureren). Voor achterstallige betalingen worden financieringskosten van 1% per maand of de maximale rente die wettelijk is toegestaan in rekening gebracht, indien die lager is. Wij kunnen onze betalingstermijnen te allen tijde wijzigen of eerder verleende kredieten intrekken. Wij dienen schriftelijk akkoord te gaan met een eventuele afwijking van de betalingstermijn. Wij behouden ons het recht voor om alle werkzaamheden te staken indien u uw factuur/facturen niet betaalt. Indien u niet betaalt voor geleverde diensten, komen de redelijkerwijs gemaakte incassokosten en/of juridische kosten voor uw rekening.

Levering van resultaten. Indien de monsters tijdig aangeleverd worden, zal IDEXX commercieel redelijke inspanningen betrachten om te voldoen aan de standaard doorlooptijden. Wij zullen u op de hoogte stellen indien wij een test niet kunnen uitvoeren omdat wij het monster in beschadigde, vervuilde of onjuist bewaarde staat ontvangen of omdat het monster niet voldoet aan de volumevereisten. Wij aanvaarden de verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging van een monster op het moment dat het monster in eigendom is overgedragen aan een werknemer van IDEXX.

Aanleveren van monster. IDEXX behoudt zich het recht voor om te weigeren een monster te aanvaarden of om aanvaarding van een monster terug te draaien indien dit naar ons oordeel wellicht een onredelijk risico vormt bij de verwerking en/of analyse. U verklaart en garandeert dat een monster dat een gevaarlijke stof bevat en dat aan IDEXX geleverd wordt, verpakt, gelabeld, vervoerd en aangeleverd wordt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. Alle specimens worden ons eigendom bij aanlevering aan een IDEXX-faciliteit.

Kwaliteitsborging. IDEXX levert diensten in overeenstemming met haar Standaard Werkprocedures voor de Kwaliteitsborging van het Laboratorium. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om u ervan te verzekeren dat de standaardpraktijken van IDEXX voldoen aan uw behoeften voordat u een opdracht verstrekt.

Bewaren van monsters. IDEXX bewaart standaard alle bloed- en serumspecimens ten minste 48 uur na ontvangst bij het laboratorium, waarna de monsters vernietigd worden. Laboratoria in bepaalde landen kunnen specimens gedurende langere tijd bewaren; vraag rechtstreeks bij het laboratorium waar u een specimen inlevert wat de bewaarperiodes zijn. Ten aanzien van Bioresearch-cliënten bewaren wij specimens gedurende de in de afzonderlijke met u aangegane overeenkomst(en) genoemde periode; bij afwezigheid van een specifieke overeenkomst bewaren wij specimens standaard twee dagen.

Bewaren van rapporten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bewaren wij exemplaren van rapporten gedurende een periode van één (1) jaar, waarna wij de rapporten kunnen vernietigen. Wij verstrekken uitsluitend rapporten aan onze dierenarts- en Bioresearch-cliënten.

Monsterhouders. IDEXX kan op verzoek monsterhouders verschaffen. Wij behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen voor monsterhouders. De cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik van houders bij het versturen van het monster naar een laboratorium van IDEXX indien er geen monsterhouder van IDEXX gebruikt wordt op verzoek van de cliënt.

Beperkte garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen. Bij het aanvaarden van werkzaamheden garandeert IDEXX dat wij op professionele wijze diensten verlenen met behulp van gekwalificeerd personeel en garanderen wij de nauwkeurigheid van testresultaten voor de aangeleverde monsters.

VOORNOEMDE UITDRUKKELIJKE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN IDEXX VERSTREKT GEEN ANDERE GARANTIE, GEEFT GEEN ANDERE VERKLARING EN GEEN ANDERE VOORWAARDE IS INBEGREPEN, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, SCHRIFTELIJK NOCH MONDELING, EN WIJ SLUITEN UITDRUKKELIJK GARANTIES UIT TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID OF VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZORG EN VAKKUNDIGHEID. Wij aanvaarden geen overige aansprakelijkheid in verband met onze diensten, noch staan wij werknemers, vertegenwoordigers of andere personen toe om aansprakelijkheid voor ons te aanvaarden.

Indien u kwalificeert als “consument” op grond van toepasselijk recht dan hebt u recht op alle wettelijk toegestane impliciete garanties die beperkt zijn tot de termijn van de uitdrukkelijke garanties en de in deze beperkte garantie vastgestelde rechtsmiddelen. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen toe voor wat betreft de duur van een impliciete garantie. In dat geval zijn de bovenstaande beperkingen niet voor u van toepassing.

IDEXX IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR NIET-NAKOMING VANWEGE OMSTANDIGHEDEN DIE BUITEN ONZE REDELIJKE INVLOEDSSFEER LIGGEN. BEHALVE EN VOOR ZOVER BEPAALD IN TOEPASSELIJK RECHT TEN AANZIEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN OPZET, GROVE SCHULD OF FRAUDE ONZERZIJDS, OF OVERLIJDEN OF LETSELSCHADE ALS GEVOLG VAN DE NALATIGHEID VAN IDEXX, ZIJN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U OF EEN ANDERE PERSOON VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK OF MOGELIJKHEDEN, OF VANWEGE GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE SCHADE, BIJKOMENDE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, MORELE SCHADE, ALS STRAF OPGELEGDE SCHADE OF MEERVOUDIGE SCHADE, WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GOODWILL, CONTRACTEN, DATA OF APPARATUUR OF VOOR BEDRIJFSONDERBREKING, VOORTVLOEIENDE UIT DE LEVERING VAN DIENSTEN OF EEN VERTRAGING IN DE LEVERING OF HET NALATEN OM DIENSTEN TE LEVEREN, HETZIJ GEBASEERD OP EEN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN WIJ WAREN GEINFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE ZOU KUNNEN OPTREDEN.

BEHALVE EN VOOR ZOVER BEPAALD IN TOEPASSELIJK RECHT TEN AANZIEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN OPZET, GROVE SCHULD OF FRAUDE ONZERZIJDS, OF OVERLIJDEN OF LETSELSCHADE ALS GEVOLG VAN ONZE NALATIGHEID, GAAT ONZE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U IN VERBAND MET DE LEVERING VAN LABORATORIUMTEST- OF ADVIESDIENSTEN, HETZIJ GEBASEERD OP EEN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, HET BEDRAG DAT U BETAALD HEBT VOOR EEN DERGELIJKE LABORATORIUMTEST- OF ADVIESDIENST NIET TE BOVEN. Wij aanvaarden geen juridische verantwoordelijkheid voor de doeleinden waarvoor u onze analyses, rapporten of overige diensten gebruikt.

Sommige rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking toe van gevolgschade, bijzondere schade, bijkomende schade, indirecte schade, morele schade, als straf opgelegde schade of meervoudige schade of de beperking van aansprakelijkheid tot de daadwerkelijk voor de dienstverlening betaalde prijs. In dat geval zijn de bovenstaande beperkingen niet voor u van toepassing. De beperkte garantie van IDEXX verleent u specifieke wettelijke rechten, en op grond van de voor u van toepassing zijnde wetgeving hebt u wellicht ook nog andere rechten.

Kennisgeving voor dierenartsen. IDEXX aanvaardt verzoeken om dienstverlening van en verleent advies- en interpretatiediensten uitsluitend aan dierenartsen op basis van professionals onder elkaar. Zonder dat zij persoonlijk een lichamelijk onderzoek en alle testen hebben uitgevoerd bij een patiënt, vertrouwen dierenartsen van IDEXX bij hun consulten en de interpretatie van testresultaten op de data die door u, de eerstelijns dierenarts, gecommuniceerd is. Onze consulten zijn niet bedoeld om uw patiënt te diagnosticeren of te behandelen. De testprotocollen en interpretaties die wij bieden, zijn gebaseerd op aanbevelingen van hedendaagse veterinaire literatuur en dienen uitsluitend als algemene leidraad. Voor elke diagnose of behandeling geldt dat u discretie dient te betrachten ten aanzien van elke patiënt op basis van een volledige evaluatie van de patiënt, waaronder begrepen achtergrond, fysiek voorkomen en volledige laboratoriumgegevens. Ten aanzien van een behandeling met medicijnen of een toezichtprogramma dient u te verwijzen naar productbijsluiters voor een volledige beschrijving van doses, indicaties, wisselwerkingen en waarschuwingen. Diagnoses en behandelingsbeslissingen zijn de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de eerstelijns dierenarts.

Kennisgeving aan eigenaren van huisdieren. In sommige gevallen, als tegemoetkoming voor een cliënt van een dierenarts, kan IDEXX op verzoek van de dierenarts onze diensten rechtstreeks factureren aan de eigenaar van het huisdier. IN DERGELIJKE GEVALLEN ZIJN DE ARTIKELEN “GEHEIMHOUDING” EN “BETALINGSTERMIJN” VAN TOEPASSING VOOR DE EIGENAAR VAN HET HUISDIER. IN GEEN GEVAL HEEFT IDEXX ECHTER EEN CLIËNTRELATIE MET DE EIGENAAR VAN HET HUISDIER. WIJ VERSTREKKEN GEEN GARANTIES AAN DE EIGENAAR VAN HET HUISDIER EN DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN HET ARTIKEL “BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN” ZIJN VAN TOEPASSING VOOR DE EIGENAAR VAN HET HUISDIER VOOR ZOVER BEPAALD OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT.

Gegevensbescherming. IDEXX verzamelt uw persoonsgegevens om alle werkzaamheden uit te voeren in verband met de levering van diensten en producten (bijv. beheer van contracten, opdrachten, leveringen, facturering); om kredietwaardigheid te verifiëren; om onze zakelijke relatie met u op te bouwen en te onderhouden; om marketingcommunicaties aan u te versturen (zie hieronder); om statistieken/analyses uit te voeren; om naleving van wettelijke voorschriften te garanderen; om (wettelijke) vorderingen geldend te maken; om audits uit te voeren; om toepasselijke wet- en regelgeving uit te voeren en/of toe te passen. De persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken, behelzen de volgende gegevenscategorieën:

  • Contactgegevens: bijv. achternaam, voornaam, aanschrijftitel, (e-mail-)adres, telefoonnummer;
  • Betalingsgegevens: bijv. bankgegevens of postadres, transactienummer, chequenummer, gegevens met betrekking tot boekhouding, administratie en facturen.
  • Gegevens omtrent onze zakelijke relatie met u: bijvoorbeeld verzoeken om documentatie, gekochte goederen, diensten of aangeschafte abonnementen, aankoopgeschiedenis, commerciële activiteiten, klachten, prijzen en documentatie m.b.t de goedkeuring van korting.
  • Gegevens omtrent de betaling van facturen.

IDEXX maakt deel uit van een multinationaal concern. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven van het IDEXX-concern voor de hierboven vermelde doeleinden. Een lijst van de bedrijven van het IDEXX-concern kunt u vinden op https://www.idexx.com/corporate/about/locations.html. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden buiten het IDEXX-concern tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien dit nodig is in verband met onze zakelijke relatie met u.

Ontvangers van gegevens kunnen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") gevestigd zijn, waaronder begrepen in landen waar niet hetzelfde beschermingsniveau voor persoonsgegevens gehanteerd wordt als in de EER. Wij nemen echter altijd redelijke voorzorgsmaatregelen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Indien van toepassing en indien vereist op grond van toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens doen wij dit door middel van contractuele maatregelen.

Met uw toestemming, of indien dit is toegestaan op grond van toepasselijk recht kunnen wij - en andere bedrijven van het IDEXX-concern - uw persoonsgegevens gebruiken om u educatieve informatie, informatie over aankomende seminars, informatie over nieuwe testen die beschikbaar worden en marketinginformatie te sturen over door ons aangeboden producten en diensten waarvan wij denken dat deze interessant voor u zijn. Indien u geen ongevraagde commerciële informatie wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen op chiefprivacyofficer@idexx.com. N.B.: wij bieden u ook de mogelijkheid om zich te allen tijde gratis af te melden door te klikken op de afmeldlink onderaan elke marketingmail die wij u sturen.

Uitsluitend voor trainingsdoeleinden kunnen wij binnenkomende telefoongesprekken naar een laboratorium, Klantenservice en andere locaties opnemen.

U kunt rechten uitoefenen op grond van toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (bijv. het recht om op de hoogte gesteld te worden omtrent onze verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens gecorrigeerd, aangevuld, geblokkeerd of verwijderd worden indien deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn). Om dergelijke rechten uit te oefenen of indien u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen op chiefprivacyofficer@idexx.com.

Gegevensbescherming voor wat betreft degenen op wie de gegevens betrekking hebben (bijv. uw werknemers en cliënten). Indien u gebruikmaakt van de diensten van IDEXX waarvoor wij gegevens van uw werknemers en/of cliënten moeten verwerken (bijv. laboratoriumtesten die u nodig hebt voor de bespreking met uw cliënt die eigenaar van een huisdier is), blijft u de verantwoordelijke partij voor de middelen en de doeleinden van de aanverwante gegevensverwerking. Wij fungeren als uw dienstverlener handelende in de hoedanigheid van gegevensbewerker en verwerken de gegevens namens u en volgens uw instructies om zo de door u gevraagde diensten te leveren (bijv. de laboratoriumtesten). Als verantwoordelijke partij garandeert en zegt u toe dat aan alle voorwaarden op grond van de toepasselijke wetgeving omtrent gegevensbescherming voldaan wordt (bijv. de verplichting om betrokkenen op de hoogte te stellen van de verwerking van hun gegevens). Wij en andere bedrijven van het IDEXX-concern zijn niet aansprakelijk voor schade, kosten, boetes en/of overige geldboetes als gevolg van een inbreuk op en/of overtreding of niet-naleving van de toepasselijke wetgeving omtrent gegevensbescherming in dit opzicht, tenzij een dergelijk handelen of nalaten op basis van een uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke overeenstemming met u beschouwd kan worden als contractbreuk. U stelt ons en andere bedrijven van het IDEXX-concern schadeloos tegen alle mogelijke vorderingen van derden in dit opzicht.

Wij kunnen gegevens die u ons doet toekomen ten aanzien van degenen op wie de gegevens betrekking hebben (bijv. werknemers en cliënten) verder verwerken voor uitsluitend historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. U garandeert dat u degenen op wie de gegevens betrekking hebben dienovereenkomstig op de hoogte stelt voordat u hun persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Geen strijdige voorwaarden. IDEXX aanvaardt geen inkooporder of andere opdracht voor werkzaamheden die voorwaarden omvat die afwijken van deze Standaardvoorwaarden en wij maken bezwaar tegen strijdige voorwaarden die zijn opgenomen in een aanvaarding of door u verstrekte opdracht.

Toepasselijk recht; forum. Op deze Standaardvoorwaarden en de daarin beoogde transacties en alle nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing zonder verwijzing naar de beginselen van het conflictenrecht. Het Weens Verdrag uit 1980 betreffende de internationale verkoop van goederen (CISG) is niet van toepassing. Alle geschillen tussen partijen met betrekking tot deze Standaardvoorwaarden, de daarin beoogde transacties en alle nadere overeenkomsten, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad of anderszins, worden exclusief berecht door de bevoegde rechtbank in Amsterdam (Nederland).