Shortcuts


Standardní podmínky a ujednání společnosti IDEXX / Vet Med Labor pro provádění laboratorních testů v regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika)
Vydání z roku 2018

Pokud nebude ve smlouvě podepsané společností IDEXX EUROPE B.V. nebo jakoukoli přidruženou společností nebo společností Vet Med Labor GmbH či jakýmkoliv jiným subjektem IDEXX, který vám poskytuje testování nebo služby uvedené v potvrzení objednávky a/nebo adresáři služeb, sjednáno jinak (dále jen „IDEXX“, „my“, „nás“ nebo „náš“), podléhají laboratorní testy a konzultační služby (tj. shromažďování údajů, analýza a vyhodnocení a referenční laboratorní služby), které vám jako veterinárnímu lékaři či klientovi působícímu v oblasti biologického výzkumu poskytujeme, výhradně podmínkám a ujednáním uvedeným v tomto dokumentu. Mezi námi a majitelem domácího zvířete nevzniká klientský vztah. Pokud jste majitelem domácího zvířete, přečtěte si část nazvanou „Upozornění pro majitele domácích zvířat“, uvedenou níže. Používáním našich laboratorních testů či konzultačních služeb souhlasíte s těmito podmínkami a ujednáními. Tyto podmínky a ujednání jsou rozhodné v případě rozporu s jakýmkoliv jiným dokumentem.
 
Ochrana důvěrných informací. Společnost IDEXX bude se všemi vašimi utajenými a neveřejnými materiály, údaji, zprávami, plány, záznamy, technickými a jinými informacemi nakládat jako s důvěrnými a tyto důvěrné informace použije pouze pro účely provádění analýz vzorků a poskytování zpráv o našich zjištěních vaší osobě. Při ochraně vašich důvěrných informací vynakládáme stejnou míru péče (minimálně však přiměřenou míru péče), jakou vynakládáme, abychom chránili naše důvěrné informace podobného charakteru, s cílem zabránit jejich neoprávněnému používání, rozšiřování nebo uveřejnění. V každém případě tam, kde si informace vyžádá státní orgán a musejí mu být zpřístupněny nebo kde je jejich zveřejnění jinak vyžadováno podle právního řádu či právních předpisů, vás o tom budeme neprodleně informovat. Zavazujete se, že nebudete používat obchodní firmu či údaje IDEXX nebo Vet Med Labor způsobem, který by mohl poškodit naši pověst a/nebo obchodní činnost. Za žádných okolností nemá být bez našeho písemného souhlasu zveřejňována naše obchodní firma, ať již samostatně nebo ve spojení s obchodní firmou jiné osoby.

IDEXX je součástí nadnárodní skupiny společností. Vaše důvěrné informace, jako jsou chráněné a neveřejné materiály, data, zprávy, plány, záznamy, technické a další informace, můžeme sdílet s dalšími společnostmi skupiny IDEXX. Společnosti skupiny IDEXX jsou uvedeny na adrese https://www.idexx.com/en/about-idexx/locations/. Vaše důvěrné informace budeme sdílet se třetími stranami mimo skupinu IDEXX, pouze pokud to bude vyžadovat zákon.

Upozorňujeme, že jednotlivé výsledky testů mohou být v anonymní podobě publikovány pro vědecké/výzkumné účely.
 
Platební podmínky. Ceny pro veterinární lékaře platné v době, kdy společnost IDEXX obdrží vzorek, jsou uvedeny v našem Přehledu služeb; ceny pro klienty v oblasti biologického výzkumu jsou uvedeny ve smlouvách, které jste s námi uzavřeli, nebo případně v našem Přehledu služeb; ceny pro majitele domácích zvířat jsou uvedeny ve faktuře, kterou jsme vám vystavili. Všechny poplatky účtujeme nebo fakturujeme přímo vám. U klientů se schváleným kreditem je standardní doba splatnosti 14 kalendářních dnů od data vystavení faktury (10 kalendářních dnů v případě, že fakturu vystavujeme přímo majiteli domácího zvířete). Na platby po splatnosti se vztahuje finanční pokuta ve výši 1 % měsíčně nebo maximální měsíční úroková sazba povolená příslušnými právními předpisy, podle toho, která z těchto částek je nižší. Platební podmínky můžeme kdykoliv změnit nebo můžeme kdykoliv odvolat jakýkoliv dříve poskytnutý kredit. K jakékoliv odchylce od platebních podmínek je zapotřebí náš písemný souhlas. Vyhrazujeme si právo ukončit všechny práce, pokud řádně neuhradíte fakturu (faktury). Pokud z vaší strany dojde k prodlení v platbě za poskytnuté služby, nesete odpovědnost za odůvodněné inkasní a/nebo právní poplatky.
 
Předání výsledků. Po včasném dodání vzorků vynaloží společnost IDEXX obchodně přiměřené úsilí, aby splnila standardní lhůty k provedení svého úkolu. Budeme vás informovat, pokud bychom nebyli schopni provést testy z důvodu poškození, kontaminace nebo nevhodného uskladnění vzorku či z důvodu skutečnosti, že vzorek nesplňuje požadavky na množství. Přebíráme odpovědnost za ztrátu či poškození vzorku počínaje okamžikem, kdy je vzorek předán zaměstnanci společnosti IDEXX.
 
Předložení vzorku. SpolečnostIDEXX si vyhrazuje právo odmítnout přijmout jakýkoliv vzorek nebo právo odstoupit od přijetí jakéhokoliv vzorku, který může dle našeho názoru představovat jakékoliv nepřiměřené riziko při zpracování a/nebo analýze. Prohlašujete a zaručujete, že případný vzorek obsahující jakoukoliv nebezpečnou látku, který má být dodán společnosti IDEXX, bude zabalen, označen, přepraven a doručen v souladu s  příslušnými platnými právními předpisy. Veškeré vzorky se po doručení do zařízení společnosti IDEXX stávají naším majetkem.
 
Zajištění jakosti. SpolečnostIDEXX bude poskytovat služby v souladu se svými Standardními provozními postupy pro zajištění laboratorní kvality (Laboratory Quality Assurance Standard Operating Procedures). Je výhradně na vaší odpovědnosti, abyste před zadáním jakékoliv objednávky na provedení práce potvrdili, že standardní praxe společnosti IDEXX splňuje vaše potřeby.
 
Držení vzorků. SpolečnostIDEXX si krevní a sérové vzorky běžně ponechává po dobu 48 hodin od jejich obdržení v laboratoři a poté tyto vzorky zničí. Laboratoře jednotlivých zemí mohou vzorky držet po delší dobu; dobu uchování vzorků vám potvrdí přímo laboratoř, které vzorek předkládáte. U klientů v oblasti biologického výzkumu uchováváme vzorky po dobu stanovenou v jednotlivých smlouvách, které jsme s vámi uzavřeli. V případě absence konkrétní smlouvy vzorky běžně uchováváme po dobu dvou dnů.
 
Uchovávání zpráv. Pokud nebude sjednáno písemně jinak, uchováváme kopie zpráv po dobu jednoho (1) roku a po uplynutí této doby zprávy zničíme. Zprávy poskytujeme pouze našim klientům z řad veterinárních lékařů a klientům z oblasti biologického výzkumu.
 
Přepravky na vzorky. Společnost IDEXX může na požádání poskytnout přepravky na vzorky. Vyhrazujeme si právo si za přepravky účtovat poplatek. Klient odpovídá za použití přepravek pro účely zaslání vzorku do laboratoře IDEXX v případě, že na jeho žádost není pro tyto účely použita přepravka společnosti IDEXX.
 
Omezená záruka a limity odpovědnosti. Při přijetí práce společnost IDEXX zaručuje, že služby poskytujeme profesionálním způsobem za využití kvalifikovaných pracovníků, a ručí za přesnost výsledků testů předloženého vzorku.
 
VÝŠE UVEDENÁ VÝSLOVNÁ ZÁRUKA JE VÝHRADNÍ A SPOLEČNOST IDEXX NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU DALŠÍ ZÁRUKU, NEČINÍ PROHLÁŠENÍ A NESTANOVÍ ŽÁDNOU DALŠÍ PODMÍNKU, ANI ZDE NEJSOU ZAHRNUTY ŽÁDNÉ DALŠÍ PODMÍNKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, PÍSEMNÉ ČI ÚSTNÍ, A VÝSLOVNĚ VYLUČUJEME ZÁRUKY VE VZTAHU K OBCHODOVATELNOSTI NEBO USPOKOJIVÉ KVALITĚ, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PÉČI A DOVEDNOSTI. V souvislosti s našimi službami nepřebíráme žádnou další odpovědnost ani nepověřujeme žádného zaměstnance, zprostředkovatele či jinou osobu, aby tak učinila za nás.
 
Pokud podle příslušného právního předpisu splňujete definici „spotřebitele“, můžete mít právo na jakékoliv implikované záruky povolené zákonem, omezené na dobu trvání výslovných záruk a opravných prostředků uvedených v této omezené záruce. Některé jurisdikce nepovolují omezení doby trvání mlčky předpokládané záruky, takže se na vás výše uvedená omezení nemusejí vztahovat.
 
společnost IDEXX nenese odpovědnost za neplnění v důsledku okolností mimo naši přiměřenou kontrolu. VYJMA PŘÍPADŮ STANOVENÝCH PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY VE VZTAHU K ODPOVĚDNOSTI VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NAŠÍ HRUBÉ NEDBALOSTI, PODVODU ČI ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ NEBO V PŘÍPADĚ SMRTI ČI ÚRAZU V DŮSLEDKU NEDBALOSTI SPOLEČNOSTI IDEXX NENESEME ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ NEBO PŘÍLEŽITOSTI ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ A NEPŘÍMÉ ŠKODY, ZVÝŠENOU NÁHRADU ŠKODY, NÁHRADU ŠKODY SE SANKČNÍ FUNKCÍ ČI VÍCENÁSOBNOU NÁHRADU ŠKODY, ZEJMÉNA ZA ZTRÁTU OBCHODNÍ HODNOTY, ZAKÁZEK, ÚDAJŮ NEBO ZAŘÍZENÍ ČI ZA PŘERUŠENÍ PROVOZU VYPLÝVAJÍCÍ Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NEBO NEDODÁNÍ ČI PRODLENÍ V DODÁNÍ TAKOVÝCH SLUŽEB, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU ČI JINAK, A TO ANI TEHDY, POKUD JSME BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD ČI ZTRÁT UPOZORNĚNI.
 
VYJMA PŘÍPADŮ STANOVENÝCH PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY VE VZTAHU K ODPOVĚDNOSTI VZNIKLÉ Z NAŠÍ HRUBÉ NEDBALOSTI, PODVODU ČI ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ NEBO V PŘÍPADĚ SMRTI ČI ÚRAZU V DŮSLEDKU NAŠÍ NEDBALOSTI NEPŘESÁHNE CELKOVÝ LIMIT NAŠÍ ODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI S PROVÁDĚNÍM LABORATORNÍHO TESTOVÁNÍ NEBO POSKYTOVÁNÍM KONZULTAČNÍCH SLUŽEB, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU ČI JINAK, ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA TAKOVÉ LABORATORNÍ TESTY ČI KONZULTAČNÍ SLUŽBY. Nepřebíráme žádnou právní odpovědnost za to, k jakým účelům použijete naše analýzy, zprávy nebo jiné služby.
 
V některých jurisdikcích není povoleno vyloučení nebo omezení zvláštních, nahodilých, následných či nepřímých škod, zvýšené náhrady škody, sankční nebo vícenásobné náhrady škody či omezení odpovědnosti na výši ceny skutečně zaplacené za danou službu, takže výše uvedená omezení se na vás nemusejí vztahovat. Omezená záruka společnosti IDEXX vám dává určitá zákonná práva a můžete mít ještě další práva podle právního řádu, který se na vás vztahuje.
 
Upozornění pro veterinární lékaře. Společnost IDEXX přijímá žádosti o služby a poskytuje konzultační a analytické služby pouze odborníkům z řad veterinárních lékařů. Bez možnosti pacienta fyzicky vyšetřit a provést všechny testy vycházejí veterinární lékaři společnosti IDEXX při poskytování konzultací a analyzování výsledků testů z údajů, které jim poskytnete vy jakožto veterinární lékaři poskytující primární péči. Poskytnutím konzultace nestanovujeme diagnózu vašeho pacienta ani jej neléčíme. Protokoly a analýzy testů, které poskytujeme, vycházejí z doporučení aktuální odborné veterinární literatury a jsou pouze obecným vodítkem. Stejně jako u jakékoliv jiné diagnózy nebo léčby byste měli u každého pacienta používat vlastní klinický úsudek vycházející z komplexního posouzení daného pacienta, včetně anamnézy, fyzického stavu a úplných laboratorních údajů. Při nasazení určitého léku nebo pozorování byste se měli řídit informacemi obsaženými v příbalovém letáku, ve kterém je uveden úplný popis dávkování, indikace, vzájemné působení s jinými léčivými přípravky a důležitá upozornění. Konečnou odpovědnost za rozhodnutí týkající se diagnózy a léčby nese veterinární lékař poskytující primární péči.
 
Upozornění pro majitele zvířat. V některých případech může společnost IDEXX vyhovět klientovi-veterináři a na jeho žádost fakturovat za naše služby přímo majiteli zvířete. V TAKOVÝCH PŘÍPADECH SE ČÁSTI NAZVANÉ „OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ“ A „PLATEBNÍ PODMÍNKY“ VZTAHUJÍ NA MAJITELE ZVÍŘETE, AVŠAK TATO SKUTEČNOST V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZAKLÁDÁ MEZI SPOLEČNOSTÍ IDEXX A MAJITELEM ZVÍŘETE KLIENTSKÝ VZTAH. MAJITELI ZVÍŘETE NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY A V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SE NA TAKOVÉHO MAJITELE VZTAHUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÁ V ČÁSTI NAZVANÉ „OMEZENÁ ZÁRUKA A LIMITY ODPOVĚDNOSTI“.
 
Ochrana osobních údajů. Společnost IDEXX považuje řádné zpracování osobních údajů (což znamená jakékoli údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné žijící fyzické osoby) za velmi důležité a přijala zásady ochrany osobních údajů, které lze nalézt na adrese www.idexx.com
 
Zákaz odchýlení se od podmínek. Společnost IDEXX nepřijme žádnou kupní objednávku nebo jinou objednávku na práce, která zahrnuje jakékoliv podmínky odchylné od těchto Standardních podmínek a ujednání, a uplatní námitky proti jakýmkoliv odchylným podmínkám obsaženým v jakékoliv akceptaci nebo vámi předložené objednávce.
 
Rozhodné právo; soudní příslušnost. Tyto Standardní podmínky a ujednání a transakce jimi zamýšlené i veškeré následné smlouvy se řídí právním řádem Nizozemska bez ohledu na jeho zásady kolizních norem. Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 (CISG) se neuplatní. Veškeré spory mezi stranami týkající se těchto Standardních podmínek a ujednání, transakcí jim zamýšlených a veškerých následných smluv, ať již vyplývají ze smlouvy, občanskoprávního deliktu nebo jinak, budou výhradně rozhodnuty příslušným soudem v Amsterdamu (Nizozemsko).

25. května 2018