Shortcuts


Štít EU–USA a Švýcarsko–USA na ochranu soukromí – Oznámení

Datum účinnosti: 19. listopadu 2020 

Toto oznámení Štítu EU–USA na ochranu soukromí (dále jen „oznámení“) vysvětluje, jak společnost IDEXX Laboratories, Inc., její dceřiné společnosti a přičleněné organizace ve Spojených státech amerických (dále jen „společnost IDEXX“) shromažďují, využívají a odhalují určité osobní informace, které v USA obdrží ze Spojeného království, Švýcarska, Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (dále jen „osobní údaje“).

Oznámení je doplňkem k prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti IDEXX (dále jen „ochrana soukromí“), které naleznete na adrese https://www.idexx.com/corporate/common/privacy-policy.html, zprávě o zpracovávání osobních údajů zaměstnanců (dále jen „zpráva o soukromí zaměstnanců“) a zprávě o zpracovávání informací o uchazečích (dále jen „zpráva o soukromí uchazečů“).

Vezměte prosím na vědomí, že se rámce štítu EU-USA a Švýcarsko-USA na ochranu soukromí nadále nepovažují za vhodné mechanismy pro předávání osobních údajů ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (EHP), Spojeného království a Švýcarska. Zneplatnění těchto rámců nezbavuje společnost IDEXX jejích závazků podle štítu EU-USA a Švýcarsko-USA na ochranu soukromí, protože tyto rámce nadále uplatňuje. Společnost IDEXX bude nadále dodržovat požadavky těchto štítů na ochranu soukromí v souladu s níže uvedenými prohlášeními. Doplňkově ke štítům na ochranu soukromí přijímáme dodatečná opatření na ochranu osobních údajů. Více informací o mezinárodním předávání osobních údajů společností IDEXX a dodatečných opatřeních, která jsme přijali, najdete v zásadách ochrany osobních údajů, oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců a oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů zmiňovaných výše.

Společnost IDEXX si je vědoma přísné ochrany při zpracovávání osobních údajů, kterou zavedly Spojené království, Švýcarsko a EU pro nakládání s osobními údaji, včetně požadavku na poskytnutí dostatečné ochrany osobních údajů přenášených mimo Spojené království, Švýcarsko a Evropskou unii (a Evropský hospodářský prostor – EHP). Za účelem zajištění dostatečné ochrany konkrétních osobních údajů o našich zákaznících, zákaznících zákazníků, zaměstnancích, uchazečích o zaměstnání a návštěvnících našich webových stránek, které jsou přijaty v rámci USA, jsme se rozhodli vydat v rámci Štítu EU–USA Swiss-USA na ochranu soukromí spravovaného Ministerstvem obchodu USA (dále jen „štít na ochranu soukromí“) své vlastní osvědčení s ohledem na shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů předávaných ze Spojeného království, Švýcarska, Evropské unie (a EHP) do USA podle štítu na ochranu soukromí. Společnost IDEXX se řídí principy štítu na ochranu soukromí v oblastech oznámení, volby, odpovědnosti za přenos dále, bezpečnosti, neporušenosti údajů, omezení účelu, přístupu, postihu, vymáhání a ručení. V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami tohoto oznámení a principy štítu na ochranu soukromí jsou rozhodující principy štítu na ochranu soukromí. Více o štítu na ochranu soukromí a našem osvědčení naleznete na stránce  https://www.privacyshield.gov.

 

Shromažďování a použití osobních údajů

Kategorie osobních údajů, které v USA můžeme obdržet, a také účely, pro jaké tyto osobní údaje používáme, jsou popsány v našem prohlášení o ochraně soukromí, zprávě o soukromí zaměstnanců a zprávě o soukromí uchazečů. Osobní údaje budeme zpracovávat pouze způsobem, který odpovídá účelům, pro které jsme je shromáždili, popř. účelům, které jsou následně schváleny jednotlivci. Před použitím osobních údajů za účelem, který se výrazně liší od účelu, pro který byly údaje shromážděny nebo který jednotlivec následně schválil, vám poskytneme možnost rozhodnout se pro neúčast. Společnost IDEXX dodržuje přiměřené postupy, aby zabezpečila spolehlivé zpracování údajů pro jejich účel použití a dále přesnost, úplnost a aktuálnost daných údajů.

 

Přenos údajů třetím stranám

Zástupci třetích stran či poskytovatelé služeb

Osobní údaje jsme oprávněni převádět zástupcům třetích stran či poskytovatelům služeb, kteří naším jménem vykonávají funkce popsané v našem prohlášení o ochraně soukromí, zprávě o soukromí zaměstnanců a zprávě o soukromí uchazečů. V případech vyžadovaných štítem na ochranu soukromí uzavíráme se zástupci třetích stran a poskytovali služeb písemné dohody, které od nich vyžadují uplatnění stejné úrovně ochrany, kterou požaduje štít na ochranu soukromí, a dále omezuje použití údajů pouze na vymezené služby poskytované naším jménem. Abychom se ujistili, že zástupci třetích stran a poskytovatelé služeb osobní údaje zpracovávají v souladu s povinnostmi uvedenými ve štítu na ochranu soukromí a abychom zabránili a napravili jakékoli neoprávněné zpracování, podnikáme přiměřené a náležité kroky. 

Odpovědnost

Jestliže zástupce třetí strany či poskytovatel služeb, jež poskytuje služby jménem společnosti IDEXX, zpracovává osobní údaje způsobem, který je v rozporu s principy štítu na ochranu soukromí, nese zodpovědnost společnost IDEXX, pokud společnost IDEXX nedokáže, že za události, které způsobily příslušnou škodu, není zodpovědná. 

 

Bezpečnost

Společnost IDEXX za účelem ochrany osobních údajů EU před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, vyzrazením, úpravou či zničením zachovává přiměřená a náležitá opatření a je si plně vědoma povahy údajů a rizik spojeným s jejich zpracováním.

 

Přístupová práva

Do osobních údajů o vaší osobě, které máme k dispozici, máte právo nahlížet a vyžádat si jejich opravu, úpravu či smazání v případě, že nejsou přesná nebo byla zpracována v rozporu s principy štítu na ochranu soukromí s výjimkou případu, kdy by břemeno či výdaje na poskytnutí přístupu k údajům byly v daném případě nepřiměřené riziku ohrožení vašeho soukromí, nebo kdyby došlo k porušení osobních práv ostatních osob.

Přejete-li si požádat o přístup k vašim osobním údajům za účelem opravy, úpravy či smazání, více informací naleznete v části „Kontakty“ níže. Na vaši žádost odpovíme v přiměřené lhůtě. Můžeme od vás požadovat informace pro potvrzení vaší identity.

 

Otázky či stížnosti

Nacházíte-li se v Evropském hospodářském prostoru, Spojeném království nebo Švýcarsku, vaše otázky či stížnosti ohledně použití či odhalení vašich osobních údajů prosím směřujte na naši emailovou adresu  chiefprivacyofficer@idexx.com nebo využijte kontaktních údajů uvedených níže v části „Kontakty“. Odpovíme vám do 45 dnů od obdržení vašich dotazů či stížností.

V případě stížností z EHP a Spojeného království, které společnost IDEXX není schopna přímo vyřešit sama, jsme se dohodli na spolupráci s úřady Evropské unie zabývajícími se ochranou údajů (dále jen „DPA“). DPA zřídí skupinu pro vyšetření a vyřízení stížností podaných v rámci štítu na ochranu soukromí a společnost IDEXX s touto skupinou bude spolupracovat. Společnost IDEXX se bude rovněž řídit pokyny DPA a za účelem nápravy jakéhokoli nevyhovění principům štítu na ochranu soukromí podnikne nezbytné kroky. 

V případě stížností ze Švýcarska, které společnost IDEXX není schopna přímo vyřešit sama, jsme se dohodli na spolupráci se švýcarským federálním úřadem pro ochranu dat a informačním komisařem („Komisař“). Společnost IDEXX bude s komisařem spolupracovat a za účelem nápravy jakéhokoli nevyhovění principům štítu na ochranu soukromí podnikne nezbytné kroky. 

 

Vyšetřovací a donucovací pravomoci FTC

Společnost IDEXX podléhá vyšetřovacím a donucovacím pravomocem Federální obchodní komise USA (dále jen „FTC“).

 

Závazná arbitráž

Nacházíte-li se v Evropském hospodářském prostoru, Spojeném království nebo Švýcarsku a vyčerpali jste všechny možné prostředky pro vyřešení vašeho znepokojení ohledně možného porušení povinností společnosti IDEXX vyplývajících z principů štítu na ochranu soukromí, může pro vás být řešením závazná arbitráž. Více informací o procesu arbitráže naleznete na webu štítu na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov.

 

Odhalení osobních údajů v zájmu národní bezpečnosti či prosazení práva

Za určitých podmínek od nás může být požadováno osobní údaje EU odhalit v odpovědi na oprávněné žádosti úřadů, mezi které spadají také zájmy národní bezpečnosti či prosazení práva.

 

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto oznámení nebo pokud máte zájem o zpřístupnění vašich osobních údajů EU, obraťte se prosím na následující kontakty:

  • Email: chiefprivacyofficer@idexx.com
  • Telefon: 00 1 888 557 6518
  • FAX: 00 1 888 557 6518 (Pozor: vedoucí Úřadu pro ochranu soukromí)
  • Poštovní adresa: IDEXX Laboratories, Inc., Pozor: vedoucí Úřadu pro ochranu soukromí, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, USA

 

Změny těchto zásad

Vyhrazujeme si právo tyto zásady čas od času změnit v souladu s požadavky štítu na ochranu soukromí