Shortcuts


Wereldwijd beleid inzake omkopings- en corruptiebestrijding

Met ingang van 1 januari 2016
Bijgewerkt per 16 november 2020

IDEXX Laboratories Inc. (“IDEXX”) zet zich in om een goed bedrijfsburger te zijn in ieder land waar we zakendoen en zal wettelijk en ethisch handelen en in overeenstemming met onze ethische code, dit wereldwijde beleid inzake omkopings- en corruptiebestrijding (dit "beleid") en onze fundamentele waarden en beginselen.

Naast onze eerdere nalevingsinspanningen heeft IDEXX dit beleid aangenomen, hetgeen een supplement is van de ethische code van IDEXX. Dit beleid heeft tot doel het bewustzijn te verhogen onder onze werknemers en onze wereldwijde zakenpartners over de U.S. Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), de U.K. Bribery Act (“UKBA”) en andere antiomkopings- en anticorruptiewetten teneinde onbedoelde schendingen te voorkomen en potentiële omstandigheden te identificeren en gepast aan te pakken. Iedere schending van antiomkopings- en anticorruptiewetten kan leiden tot ernstige civiele en strafrechtelijke sancties voor u, andere IDEXX werknemers, onze wereldwijde zakenpartners en IDEXX. Om uzelf en IDEXX te beschermen is het cruciaal dat u het belang van dit beleid begrijpt en naleeft.

In het kader van dit beleid zijn wereldwijde zakenpartners derden, waaronder, maar niet beperkt tot, distributeurs, wederverkopers, agenten, makelaars, consultant, vertegenwoordigers, leveranciers en/of andere derden die namens IDEXX optreden en/of IDEXX naar buiten toe vertegenwoordigen (gezamenlijk aangeduid als "Zakenpartners").

Op wie is dit beleid van toepassing?

Dit beleid is van toepassing op IDEXXers, inclusief alle personeelsleden van IDEXX over de hele wereld (werknemers en contractanten van alle bedrijven en dochtermaatschappijen van IDEXX wereldwijd) en onze wereldwijde zakenpartners. Naleving van dit beleid impliceert naleving van de programma's, procedures en richtlijnen die van tijd tot tijd worden opgesteld ter ondersteuning van dit beleid, inclusief het wereldwijde antiomkoping- en anticorruptieprogramma.

Enige achtergrond

De meeste landen waarin IDEXX zakendoet hebben uitvoeringswetten gericht op de bestrijding van omkoping en andere vormen van corruptie. Deze wetten omvatten de FCPA, de UKBA, alsmede een steeds groter wordende lappendeken van plaatselijke wetten ter bestrijding van omkoping en corruptie. Onder deze wetten is het strafbaar iets van waarde te geven, betalen of beloven om ongepast invloed uit te oefenen op een handeling of beslissing teneinde een zaak te verkrijgen, vast te houden en/of te beheren of om een, ongeacht welk, ongepast voordeel te behalen. Van belang is dat een aantal van deze wetten, inclusief de FCPA en de UKBA, wereldwijd van toepassing kunnen zijn. 

Weigering tot naleving van de FCPA, de UKBA of gelijkwaardige antiomkopings- en anticorruptiewetten heeft potentieel ernstige gevolgen. Schending door een IDEXX-werknemer of Zakenpartner kan resulteren in boetes van miljoenen dollars voor IDEXX en kan de schendende persoon onderwerpen aan vervolging, boetes en gevangenisstraf. Verder kunnen daadwerkelijke of vermoede schendingen van anticorruptiewetten de reputatie van IDEXX schaden.

Beleidsverklaringen en implementatie van een wereldwijd antiomkoping- en anticorruptieprogramma

Dit beleid heeft vier hoofdverklaringen:
 1. We doen niet aan omkoping.
 2. Wij staan niet toe dat onze zakenpartners aan omkoping doen.
 3. We leven dit beleid na, en indien plaatselijke wetten strenger zijn, leven we ook die na.
 4. We houden een nauwkeurige boekhouding en administratie bij en we doen mededeling van potentiële beleidsschendingen of "rode vlaggen".

In het licht van de potentiële, betekenisvolle gevolgen indien een IDEXX werknemer of zakenpartner antiomkopings- en anticorruptiewetten zou schenden, onderhouden we risicogerichte programma's, procedures en richtlijnen. Ze zijn ontworpen om schendingen van toepasselijke antiomkopings- en anticorruptiewetten en dit beleid (gezamenlijk het "wereldwijde antiomkoping- en anticorruptieprogramma") op te sporen en te verhelpen. Op deze manier gebruiken we onze hulpmiddelen het meest effectief om omkoping en corruptierisico's aan te pakken en voor naleving van toepasselijke antiomkopings- en anticorruptiewetten en dit beleid te zorgen.

Het wereldwijde antiomkoping- en anticorruptieprogramma zal programma's, procedures en richtlijnen omvatten die onder andere de belangrijkste risicogebieden voor omkoping en corruptie behandelen, waaronder (maar niet beperkt tot): (i) acties door onze zakenpartners, en (ii) het aanbieden en geven van geschenken, vermaak en andere zakelijke gunsten (inclusief maaltijden, accommodatie en/of reizen).

BELEIDSVERKLARING ÉÉN: "WE DOEN NIET AAN OMKOPING"

IDEXX verbiedt ten strengste iets van waarde te geven, aan te bieden, te beloven of te betalen aan wie dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, een overheidsfunctionaris) met het doel of de bedoeling op ongepaste wijze zaken te doen of vast te houden, een ongepast voordeel te verkrijgen of aan te zetten tot een onwettige of onethische handeling (door de ontvanger of wie dan ook). Dit geldt zowel voor personen die in de openbare als in de particuliere sector werkzaam zijn.

IDEXX verbiedt ten zeerste faciliterende betalingen. Een faciliterende betaling is een niet-officiële betaling die rechtstreeks of onrechtstreeks aan een overheidsfunctionaris wordt gedaan om de uitvoering van een routinematige, niet-discretionaire handeling te verzekeren of te bespoedigen.

In uitzonderlijke omstandigheden waarin een IDEXX werknemer of zakenpartner geconfronteerd wordt met een situatie waarin een eis tot betaling gepaard gaat met een daadwerkelijke of impliciete bedreiging van zijn of haar persoonlijke veiligheid of de persoonlijke veiligheid van zijn of haar gezin, kan de gedwongen betaling worden uitgevoerd. De IDEXX werknemer of zakenpartner dient de zaak onmiddellijk aan de Chief Compliance Officer te melden en de onkosten nauwkeurig te verantwoorden in overeenstemming met de van toepassing zijnde onkostenrichtlijnen.

Wat is Iets van Waarde?
De term Iets van Waarde moet zeer ruim worden geïnterpreteerd en omvat, maar is niet beperkt tot, contant geld, equivalenten daarvan (zoals geschenkbonnen, geschenkkaarten, waardebonnen of leningen), geschenken, reizen, maaltijden, vermaak, gebruik van voertuigen, accommodaties of waardevolle gunsten, zoals opleidings- en arbeidskansen voor vrienden en familieleden

Wie is een overheidsfunctionaris?
De term overheidsfunctionaris heeft een brede definitie en omvat:
• Iedere gekozen of aangestelde overheidsfunctionaris;
• Iedere medewerker of andere persoon, die handelt voor of namens een overheidsfunctionaris, bureau, instrumentarium of onderneming die/dat een overheidsfunctie uitvoert;
• Iedere politieke partij, staflid, medewerker of andere persoon die voor of namens een politieke partij handelt, of iedere politieke kandidaat; en
• Iedere medewerker of persoon die handelt voor of namens een openbare internationale organisatie. Hieronder valt ook iedere medewerker of andere persoon die handelt voor of namens iedere entiteit die gedeeltelijk of volledig eigendom is van de regering of door de regering wordt beheerd. Denk eraan dat in sommige landen vele zakendoende bedrijven in het bezit of het beheer zijn van de regering van dat land.

BELEIDSVERKLARING TWEE: “WIJ STAAN NIET TOE DAT ONZE ZAKENPARTNERS AAN OMKOPING DOEN”

Het gebruik van zakenpartners houdt een risico van omkoping en corruptie in. Onder vele antiomkopings- en anticorruptiewetten, inclusief de FCPA en de UKBA, kan IDEXX aansprakelijk worden gesteld voor ongepast handelen door onze zakenpartners, indien IDEXX of een van onze werknemers of vertegenwoordigers:

 • op de hoogte is of er vrijwel zeker van is dat een zakenpartner een ongepaste betaling heet gedaan of gaat doen; of
 • bewust de waarschijnlijkheid van een ongepaste betaling of ongepast aanbod van een zakenpartner negeert.
   
Bijgevolg handelt IDEXX overeenkomstig dit beleid als volgt:
 • IDEXX verbiedt haar zakenpartners zich in te laten met gedrag dat verboden is op grond van antiomkopings- of anticorruptiewetten, dit beleid of de ethische code van IDEXX;
 • IDEXX onderneemt redelijke stappen om onze zakenpartners bewust te maken van onze verwachtingen en van hun verplichtingen om de toepasselijke antiomkopings- of anticorruptiewetten, dit beleid en de ethische code van IDEXX na te leven;
 • IDEXX voert de nodige due diligence uit voordat zij een beroep doet op zakenpartners, op basis van de omstandigheden van de overeenkomst en eventuele toepasselijke risicogebaseerde procedures van IDEXX;
 • IDEXX houdt schriftelijke verslagen bij waarin de voorwaarden van onze afspraken met onze zakenpartners nauwkeurig, duidelijk en transparant worden beschreven;
 • IDEXX eist dat alle betalingen aan zakenpartners, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, commissies, compensatie, vergoedingen, gebruikelijk en redelijk zijn in verhouding tot de geleverde diensten. Deze betalingen mogen niet worden gedaan in contanten of op bankrekeningen die niet op naam van de zakenpartner staan, tenzij dit vooraf schriftelijk is goedgekeurd door Legal & Compliance; en
 • IDEXX ziet erop toe dat de activiteiten en uitgaven van onze zakenpartners in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de overeenkomst, waaronder naleving van de toepasselijke anticorruptiewetten en beleidslijnen van IDEXX.

BELEIDSVERKLARING DRIE: "WE LEVEN DIT BELEID NA, EN INDIEN PLAATSELIJKE WETTEN STRENGER ZIJN, LEVEN WE OOK DIE NA"

Dit beleid zet de wereldwijde minimale normen van IDEXX inzake anticorruptie en verwante kwesties uiteen. Voor iedere IDEXX operatie moet de plaatselijke wet- en regelgeving in acht worden genomen, die extra of andere vereisten kan opleggen aan een zaak. Daar waar plaatselijke wetten of regelgeving een andere norm hanteren dan de norm in dit beleid, moet de strengste norm worden gevolgd.

BELEIDSVERKLARING VIER: "WE HOUDEN EEN NAUWKEURIGE BOEKHOUDING EN ADMINISTRATIE BIJ EN WE DOEN MEDEDELING VAN POTENTIËLE BELEIDSSCHENDINGEN OF "RODE VLAGGEN""

Nauwkeurige boekhouding en administratie

Iedere IDEXX-werknemer en zakenpartner moet een boekhouding, administratie en account bijhouden die nauwkeurig en eerlijk alle transacties en aanwezigheid van IDEXX activa weerspiegelen en conform toepasselijke IDEXX financieel- en boekhoudingsbeleid en -procedures zijn.

Mededeling doen van schendingen en "rode vlaggen"

IDEXX-werknemers die zakenpartners inhuren dienen gedurende de gehele relatie alert te zijn voor ongebruikelijke of verdachte activiteiten die kunnen duiden op een overtreding van dit beleid ("rode vlaggen"). Indien u een gebeurtenis, betalingsintrige, of andere actie ontdekt of anderszins waarneemt, die een "rode vlag" is of kan zijn, dient u onmiddellijk mededeling daarvan te doen aan een van de volgende personen:

 • Uw leidinggevende
 • Uw Regional Compliance Lead of een lid van het Compliance team (compliance@idexx.com)
 • Een lid van de "Trusted Advisor"-gemeenschap van IDEXX, zoals omschreven in het Wereldwijd Klokkenluiderbeleid van IDEXX 
 • IDEXX Ethics Hotline door:
  • Bellen en praten met een specialist in onze lokale taal
   • Kosteloos bellen in de Verenigde Staten 800-836-2027
   • Bellen buiten de VS, lokale kosteloze telefoonnummers zijn te vinden op www.idexx.com/ethics-hotline
  • Een online rapport indienen via de beveiligde website www.idexx.com/ethics-hotline

Uw zorgen zullen worden onderzocht en indien nodig zal actie worden ondernomen. Denk eraan, krachtens de IDEXX ethische code worden represailles of pesterijen na melding van een zorg in goed vertrouwen niet getolereerd. Als u daarentegen weigert mededeling te doen van een schending van dit beleid, u betrokken bent bij schending van dit beleid, of een onderzoek aangaande mogelijke schendingen van dit beleid hindert, wordt u onderworpen aan disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband.

Wat is een "rode vlag?"
Een ‘rode vlag’ verwijst naar een patroon, praktijk, specifieke activiteit of ander feit dat wijst op de mogelijke aanwezigheid van omkoping of corruptie.

Voorbeelden van ‘rode vlaggen’ zijn onder andere, maar zijn niet beperkt tot:
• de onwilligheid van een zakenpartner om u informatie te verstrekken over zijn of haar bedrijf;
• ongebruikelijke financiële regelingen voor de betaling van diensten;
• afwezigheid van faciliteiten of personeel bij een zakenpartner om diensten onder contract aan IDEXX te leveren;
• weigering van een zakenpartner om akkoord te gaan met anticorruptievoorwaarden in zijn/haar contract met IDEXX;
• een aanbeveling van een buitenlandse overheidsfunctionaris voor het inhuren van een specifieke zakenpartner.

De aanwezigheid van een ‘rode vlag’ hoeft niet te betekenen dat illegale handelingen hebben plaatsgevonden of dat IDEXX aan juridische risico's wordt blootgesteld. "Rode vlaggen" betekenen eerder dat IDEXX de kwestie nader moet bekijken om vast te stellen of er werkelijk iets verdachts is.

De weigering om mededeling te doen van een "rode vlag" kan resulteren in de schending van antiomkopings- en anticorruptiewetten en kan IDEXX miljoenen dollars boete kosten, de reputatie van IDEXX aantasten en u mogelijk onderwerpen aan vervolging, boetes en gevangenisstraf.

BELEIDSVERANTWOORDELIJKHEID EN VRAGEN

Dit beleid wordt onderhouden door het Compliance team en het Juridische team. We herzien dit beleid periodiek en geven updates uit (voor zover nodig). Indien u vragen, zorgen of suggesties heeft, neem dan contact op met het Compliance team per e-mail op: compliance@idexx.com. Elke uitzondering of afwijking van dit beleid vereist de schriftelijke goedkeuring van het Compliance team.

Global Anti-Bribery and Corruption Policy

Effective as of January 1, 2016
Updated as of November 16, 2020

IDEXX Laboratories, Inc. ("IDEXX") is committed to being a good corporate citizen in every country in which we do business, and will act legally, ethically and in accordance with our Code of Ethics, this Global Anti-Bribery and Corruption Policy (this "Policy") and our fundamental values and principles.

In addition to our previous compliance efforts, IDEXX has adopted this Policy, which supplements IDEXX’s Code of Ethics. This Policy aims to increase awareness among our employees and our global business partners about the U.S. Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), the U.K. Bribery Act ("UKBA") and other anti-bribery and corruption laws to enable avoidance of unintended violations and identify potential issues so they may be addressed appropriately. Any violation of anti-bribery and corruption laws can lead to severe civil and criminal penalties for you, other IDEXX employees, our global business partners and IDEXX. To protect you and IDEXX, it is vital that you understand and appreciate the importance of this Policy and comply with it.

For the purposes of this Policy, global business partners are third parties, including, but not limited to, distributors, resellers, agents, brokers, consultant, representatives, suppliers and/or other third parties who act on behalf of IDEXX and/or represent IDEXX to the outside world (collectively referred to as "Business Partners." 

Who does this policy apply to?

This Policy applies to IDEXXers, including all members of the IDEXX workforce around the world (employees and contractors of all IDEXX businesses and subsidiaries worldwide) and our Global Business Partners.  Compliance with this Policy includes compliance with the programs, procedures and guidelines that are established from time to time in support of this Policy, including the Global Anti-Bribery and Corruption Program.

Some background

The majority of countries in which IDEXX does business have enacted laws aimed at combating bribery and other forms of corruption. These laws include the FCPA, the UKBA, as well as an ever-growing patchwork of localized anti-bribery and corruption laws.  Under these laws, it is a crime to give, pay, or promise anything of value in order to improperly influence an act or decision to obtain, retain and/or direct business or to secure an improper advantage of any kind.  Importantly, a number of these laws, including the FCPA and the UKBA, may apply to corruption anywhere in the world.

The consequences of failing to comply with the FCPA, the UKBA or similar anti-bribery and corruption laws are potentially severe. Violations by any IDEXX employee or Business Partner may result in millions of dollars in fines against IDEXX and may subject the violating individual to prosecution, criminal fines and imprisonment.  In addition, actual or perceived violations of anti-corruption laws can tarnish IDEXX’s reputation.

Policy statements and implementation of a global anti-bribery and corruption program

This Policy has four key statements:
 1. We do not bribe.
 2. We do not permit our Business Partners to bribe. 
 3. We comply with this Policy, and if local laws are more restrictive, we comply with local laws too.
 4. We keep accurate books and records, and we communicate up any potential Policy violations or "red flags."
   

In light of the potential significant consequences if any IDEXX employee or Business Partner were to violate any anti-bribery and corruption law, we maintain risk-based programs, procedures and guidelines that are designed to prevent, detect and remediate violations of applicable anti-bribery and corruption laws and this Policy (collectively, the “Global Anti-Bribery and Corruption Program”). In this way, we will use our resources in the most effective way to address bribery and corruption risks at IDEXX and ensure compliance with applicable anti-bribery and corruption laws and this Policy.

The Global Anti-Bribery and Corruption Program will include programs, procedures and guidelines that address, among other things, key bribery and corruption risk areas, including (but not limited to): (i) actions by our Business Partners, and (ii) offering and giving of gifts, entertainment and other business courtesies (including meals, accommodations and/or travel).

POLICY STATEMENT ONE: "WE DO NOT BRIBE"

IDEXX strictly prohibits giving, offering, promising or paying Anything of Value to anyone (including, but not limited to Government Officials and/or private sector individuals) with the purpose or intent of improperly obtaining or retaining business, securing an improper advantage or inducing an illegal or unethical action (whether from the recipient or anyone else). 

IDEXX strictly prohibits facilitation payments. A facilitation payment is any unofficial payment made directly or indirectly to a government official to secure or expedite the performance of a routine, non-discretionary action. 

In an exceptional circumstance where an IDEXX employee or Business Partner faces a situation where a demand for payment is accompanied by an actual or implied threat to his or her personal safety or the personal safety of his or her family, the coerced payment may be made. The IDEXX employee or Business Partner must promptly report the matter to the Chief Compliance Officer and accurately account for the expense in compliance with the applicable Expense Policies.

What is Anything of Value
The term Anything of Value must be interpreted very broadly and includes, but is not limited to, cash, cash equivalents (such as gift certificates, gift cards, vouchers or loans), gifts, travel, meals, entertainment, use of vehicles, accommodations or valuable favors, such as educational and employment opportunities for friends and relatives.

Who is a Government Official? 
The term Government Official is broadly construed to include:
• any elected or appointed government official; 
• any employee or other person acting for, or on behalf of, a government official, agency, instrumentality or enterprise that performs any government function; 
• any political party, officer, employee or other person acting for or on behalf of a political party, or any candidate for public office; and
• any employee or person acting for or on behalf of a public international organization. This also includes any employee or other person acting for or on behalf of any entity that is wholly or partially government owned or controlled. Remember in some countries, the government will have ownership or control over many of the companies doing business in that country.

POLICY STATEMENT TWO: "WE DO NOT PERMIT OUR BUSINESS PARTNERS TO BRIBE"

The use of  Business Partners presents an area of bribery and corruption risk. Under many anti-bribery and corruption laws, including the FCPA and the UKBA, IDEXX can be held liable for improper actions taken by our Business Partners, if IDEXX or any of our employees or representatives:

 • Is aware or substantially certain that a Business Partner has or will make an improper payment; or 
 • Consciously disregards the probability that an improper payment or offer has or will be made by a Business Partner.
   
Accordingly, under this Policy, IDEXX:
 • Prohibits its Business Partners from engaging in conduct prohibited by any anti-bribery or corruption law, this Policy or IDEXX’s Code of Ethics;
 • Takes reasonable steps to make our Business Partners aware of our expectations and their obligations to comply with applicable anti-bribery or corruption laws, this Policy and IDEXX’s Code of Ethics; 
 • Runs appropriate due diligence before engaging Business Partners, based on the circumstances of the arrangement and any applicable IDEXX risk-based procedures;
 • Maintains written records that accurately, clearly and transparently describe the terms of our arrangements with our Business Partners; 
 • Requires all payments made to Business Partners, including, but not limited to, commissions, compensation, reimbursements, to be customary and reasonable in relation to the services provided.  These payments must not be made in cash or to bank accounts that are not in the Business Partner’s name, unless otherwise preapproved in writing by Legal & Compliance; and
 • Monitors our Business Partners’ activities and expenses for consistency with the terms of the arrangement, including compliance with the applicable anti-corruption laws and IDEXX policies.

POLICY STATEMENT THREE: "WE COMPLY WITH THIS POLICY, AND IF LOCAL LAWS ARE MORE RESTRICTIVE, WE COMPLY WITH LOCAL LAWS TOO"

This Policy sets forth IDEXX’s global minimum standards regarding anti-corruption and related issues.  Each IDEXX operation must take into consideration any local laws and regulations that may impose additional or different requirements on a business.  To the extent local laws or regulations establish a different standard than the standard contained in this Policy, the business must adhere to the more stringent standard.

POLICY STATEMENT FOUR: "WE KEEP ACCURATE BOOKS AND RECORDS, AND WE COMMUNICATE UP ANY POTENTIAL POLICY VIOLATIONS OR 'RED FLAGS'"

Accurate Books and Records

Every IDEXX employee and Business Partner must keep books, records and accounts that accurately and fairly reflect all transactions and any disposition of IDEXX assets, including in accordance with applicable IDEXX finance and accounting policies and procedures.

Communicating Violations and "Red Flags"

IDEXXers who engage Business Partners must be on the lookout for unusual or suspicious activities that may indicate a violation of this Policy ("red flags") throughout the relationship. If you discover or otherwise learn of any event, payment scheme, or other action which you believe is (or may be) a "red flag," immediately communicate the discovery to one of the following:

 • Your manager
 • Your Regional Compliance Lead or any member of the Compliance team (compliance@idexx.com)
 • Any member of the IDEXX Trusted Advisor community as defined in IDEXX’s Global Whistleblower Policy 
 • IDEXX Ethics Hotline by:
  • Calling and speaking to a specialist in our local language  
   • Telephone in the United States toll-free 800-836-2027  
   • Outside the U.S., local toll-free telephone numbers may be found here 
  • Submitting an online report via the secure website

Your concerns will be investigated, and -if necessary- action will be taken. Remember, pursuant to IDEXX’s Code of Ethics, retaliation or harassment will not be tolerated in any instance where a concern was raised in good faith. If on the other hand you fail to communicate a violation of this Policy, engage in the violation of this Policy, or hinder an investigation into potential violations of this Policy, you are subject to disciplinary action up to and including termination of employment.

What is a red flag
A "red flag" refers to a pattern, practice, specific activity or other fact that indicates the possible existence of bribery or corruption.

Examples of "red flags" include, but are not limited to: 
• a Business Partner’s unwillingness to disclose information to you about his or her business;
• unusual financial arrangements for the payment of services;
• a Business Partner’s lack of facilities or staff to provide contracted services to IDEXX;
• refusal by a Business Partner to agree to anti-corruption provisions in its contract with IDEXX; 
• a recommendation by a foreign Government Official to hire a particular Business Partner. 

The presence of a "red flag" does not necessarily mean that illegal conduct has occurred or that IDEXX has legal exposure. Rather, "red flags" indicate that IDEXX should take a closer look at the issue to determine whether there is anything truly suspicious. 

Any failure to communicate up a "red flag" could result in the violation of anti-bribery and corruption laws and cost IDEXX millions of dollars in fines, tarnish IDEXX’s reputation and potentially subject you to prosecution, criminal fines and imprisonment. 

POLICY OWNERSHIP AND QUESTIONS

This Policy is maintained by the Compliance and Legal teams. We periodically review this Policy and issue updates (as necessary). If you have questions, concerns, or suggestions, please contact the Compliance team by email.

Politique mondiale de lutte contre les pots-de-vin et la corruption

En vigueur à partir du 1er janvier 2016
Mise à jour le 16 novembre 2020

IDEXX Laboratories, Inc. (« IDEXX ») s’engage à agir en bonne entreprise citoyenne dans tous les pays dans lesquels elle est présente. Nous nous engageons également à agir de façon légale, éthique et conforme à notre Code de déontologie, à la présente Politique mondiale de lutte contre les pots-de-vin et la corruption (la « Politique ») et à nos valeurs et principes fondamentaux.

À l’appui de nos efforts antérieurs de conformité, IDEXX a adopté cette Politique, qui complète le Code de déontologie d’IDEXX. Cette Politique vise à sensibiliser nos employés et nos partenaires commerciaux internationaux à la loi des États-Unis sur les pratiques de corruption à l’étranger (Foreign Corrupt Practices Act, « FCPA »), à la loi anti-corruption du Royaume-Uni (Bribery Act, « UKBA ») et aux autres lois contre les pots-de-vin et la corruption afin qu’ils puissent éviter toute infraction involontaire et identifier les problèmes potentiels pour que ceux-ci soient traités comme il se doit. Toute infraction aux lois contre les pots-de-vin et la corruption peut donner lieu à de lourdes sanctions pénales et civiles pour vous, pour d’autres employés, pour nos partenaires commerciaux, et pour IDEXX. Pour vous protéger, vous-même et IDEXX, il est essentiel que vous compreniez et appréciiez l’importance de cette Politique et que vous vous y conformiez.

Aux fins de la présente Politique, les partenaires commerciaux mondiaux sont des tiers, y compris, mais sans s’y limiter, les distributeurs, revendeurs, agents, courtiers, consultants, représentants, fournisseurs et/ou autres tiers qui agissent pour le compte d’IDEXX et/ou représentent IDEXX dans le monde extérieur (collectivement dénommés les « Partenaires commerciaux »).

À qui s’applique cette politique?

Cette Politique s’applique à l’ensemble des IDEXXers, notamment à l’ensemble des équipes IDEXX du monde entier (les employés et sous-traitants de toutes les filiales IDEXX du monde entier) et à nos Partenaires commerciaux internationaux. La conformité à cette Politique inclut la conformité aux programmes, procédures et directives qui sont établis de temps à autre à l’appui de cette Politique, y compris le Programme mondial de lutte contre les pots-de-vin et la corruption.

Éléments de contexte

La majorité des pays dans lesquels IDEXX travaille ont adopté des lois qui visent à lutter contre les pots-de-vin et autres formes de corruption. Ces lois comprennent la FCPA, l’UKBA, ainsi qu’un patchwork toujours croissant de lois en matière de lutte contre la corruption localisées. Aux termes de ces lois, donner, payer ou promettre quoi que ce soit de valeur pour influencer indûment une action ou une décision afin d’obtenir, de conserver et/ou d’orienter un marché, ou d’obtenir un autre avantage indu, constitue une infraction pénale. Surtout, plusieurs de ces lois, notamment la loi FCPA et la loi UKBA, peuvent s’appliquer à la corruption partout dans le monde.

Les conséquences peuvent être lourdes en cas de non-respect de la loi FCPA, de la loi UKBA ou de toute autre loi similaire contre les pots-de-vin et la corruption. Les infractions commises par tout employé ou Partenaire commercial d’IDEXX quel qu’il soit peuvent amener IDEXX à se voir imposer des amendes de plusieurs millions de dollars et exposent le coupable à des poursuites pénales, des amendes et des peines d’emprisonnement. En outre, les infractions réelles ou perçues aux lois anti-corruption peuvent ternir la réputation d’IDEXX.

Principes de la politique et mise en oeuvre du programme mondial de lutte contre les pots-de-vin et la corruption

Cette Politique repose sur quatre principes essentiels :
 1. Nous ne recourons pas à la corruption.
 2. Nous n’autorisons pas nos Partenaires commerciaux à verser des pots-de-vin.. 
 3. Nous nous conformons à cette Politique et, si la législation locale est plus restrictive, nous nous conformons également aux lois locales..
 4. Nous tenons des livres et registres exacts, et nous communiquons en amont toutes les infractions potentielles à la Politique ou tous les « signaux d’alerte ».

Compte tenu des conséquences potentiellement importantes d’une infraction par tout employé ou Partenaire commercial d’IDEXX à une loi contre les pots-de-vin et la corruption quelle qu’elle soit, nous mettons en place des programmes, procédures et instructions destinés à prévenir et détecter les infractions aux lois contre les pots-de-vin et la corruption en vigueur et à cette Politique (collectivement, le « Programme mondial de lutte contre les pots-de-vin et la corruption ») et à y remédier. Nous utiliserons ainsi nos ressources de la manière la plus efficace possible pour gérer les risques de pots-de-vin et de corruption chez IDEXX et pour garantir la conformité aux lois contre les pots-de-vin et la corruption applicables et à cette Politique.

Le Programme mondial de lutte contre les pots-de-vin et la corruption inclura des programmes, des procédures et des directives qui traitent, entre autres, des principaux domaines de risque de corruption, y compris (mais sans s’y limiter) : (i) les actions de nos Partenaires commerciaux, et (ii) la proposition et l’offre de cadeaux, divertissements et autres courtoisies professionnelles (y compris les repas, hébergements et/ou voyages).

PREMIER PRINCIPE DE LA POLITIQUE : « NOUS NE RECOURONS PAS À LA CORRUPTION »

IDEXX interdit strictement de donner, d’offrir, de promettre ou de payer toute chose de valeur à quiconque (y compris, mais sans s’y limiter, aux Fonctionnaires et/ou aux personnes du secteur privé) dans le but ou l’intention d’obtenir ou de conserver indûment un marché, d’obtenir un avantage indu ou d’induire une action illégale ou contraire à l’éthique (que ce soit de la part du destinataire ou de toute autre personne).

IDEXX interdit strictement les paiements de facilitation. Un paiement de facilitation est un paiement non officiel effectué directement ou indirectement à un fonctionnaire pour obtenir ou accélérer l’exécution d’une action de routine non discrétionnaire.

Dans une circonstance exceptionnelle où un employé ou un Partenaire commercial d’IDEXX est confronté à une situation où une demande de paiement est accompagnée d’une menace réelle ou implicite à sa sécurité personnelle ou à la sécurité personnelle de sa famille, le paiement forcé peut être effectué. L’employé ou le Partenaire commercial d’IDEXX doit rapidement signaler le problème au Responsable de la conformité et rendre compte avec exactitude des dépenses conformément aux Politiques applicables en matière de dépenses.

Qu’est-ce qu’une chose de valeur ?Le terme chose de valeur doit être interprété dans un sens très large et comprend, mais sans s’y limiter, les espèces, équivalents en espèces (tels que les chèques-cadeaux, les cartes-cadeaux, les bons d’achat ou les prêts), les cadeaux, les déplacements, les repas, les divertissements, l’utilisation de véhicules, les hébergements ou faveurs onéreuses, telles que les idexx.com En vigueur à partir de : 1er janvier 2016 Date de révision : 16 novembre 2020 Page 3 sur 5 possibilités de poursuite d’études ou d’obtention d’un emploi pour des amis ou membres de la famille.

Qui fait partie des Fonctionnaires ?
Le terme Fonctionnaire est un terme général qui inclut :
• tout fonctionnaire élu ou nommé ;
• tout employé ou autre personne agissant à la place ou au nom d’un fonctionnaire, ou d’un organisme ou une agence gouvernemental(e), ou d’une entreprise exerçant des fonctions gouvernementales ;
• tout parti politique, dirigeant, employé ou autre personne agissant à la place ou au nom d’un parti politique, ou tout candidat à des fonctions publiques ; et
• tout employé ou personne agissant à la place ou au nom d’un organisme public international. Cela comprend également tout employé ou autre personne agissant à la place ou au nom d’une entité détenue ou contrôlée par le gouvernement, en tout ou en partie. N’oubliez pas que dans certains pays, l’État détient ou contrôle de nombreuses entreprises qui exercent leurs activités dans ces pays.

DEUXIÈME PRINCIPE DE LA POLITIQUE : « NOUS N’AUTORISONS PAS NOS PARTENAIRES COMMERCIAUX À VERSER DES POTS-DE-VIN. »

Le recours à des Partenaires commerciaux présente un risque de corruption. En vertu des nombreuses lois contre les pots-de-vin et la corruption, y compris la loi FCPA et la loi UKBA, IDEXX peut être tenue responsable des actions inappropriées effectuées par nos Partenaires commerciaux si IDEXX ou l’un de nos employés ou représentants :

 • Sait ou est pratiquement certain que le Partenaire commercial effectuera un paiement inapproprié, ou
 • Ignore volontairement la probabilité que le Partenaire commercial effectue un paiement ou une offre inapproprié(e).
   
En conséquence, en vertu de la présente Politique, IDEXX :
 • interdit à ses Partenaires commerciaux de se livrer à une conduite interdite par toute loi anti-corruption, la présente Politique ou le Code de déontologie d’IDEXX ;
 • prend des mesures raisonnables pour informer nos Partenaires commerciaux de nos attentes et de leurs obligations de se conformer aux lois anti-corruption applicables, à la présente Politique et au Code de déontologie d’IDEXX ;
 • fait preuve d’une diligence raisonnable appropriée avant d’engager des Partenaires commerciaux, en fonction des circonstances de l’accord et de toute procédure applicable basée sur les risques d’IDEXX ;
 • tient à jour des registres écrits qui décrivent de manière précise, claire et transparente les conditions de nos accords avec nos Partenaires commerciaux ;
 • exige que tous les paiements versés aux Partenaires commerciaux, y compris, mais sans s’y limiter, idexx.com En vigueur à partir de : 1er janvier 2016 Date de révision : 16 novembre 2020 Page 4 sur 5 les commissions, la rémunération, les remboursements, soient habituels et raisonnables par rapport aux services fournis. Ces paiements ne doivent pas être effectués en espèces ou sur des comptes bancaires qui ne sont pas au nom du Partenaire commercial, sauf autorisation écrite préalable du Service juridique et conformité ; et
 • surveille les activités et les dépenses de nos Partenaires commerciaux pour assurer la cohérence avec les conditions de l’accord, y compris la conformité aux lois anti-corruption applicables et aux politiques d’IDEXX.

TROISIÈME PRINCIPE DE LA POLITIQUE : « NOUS NOUS CONFORMONS À CETTE POLITIQUE ET, SI LA LÉGISLATION LOCALE EST PLUS RESTRICTIVE, NOUS NOUS CONFORMONS ÉGALEMENT AUX LOIS LOCALES »

Cette Politique détermine les normes mondiales minimales d’IDEXX concernant la lutte contre la corruption et les questions associées. Chaque opération d’IDEXX doit prendre en compte toute législation et réglementation locale susceptible d’imposer des conditions supplémentaires ou différentes à une entreprise. Dans la mesure où la législation ou la réglementation locale établit des normes différentes des normes contenues dans cette Politique, l’entreprise doit respecter les normes les plus contraignantes.

QUATRIÈME PRINCIPE DE LA POLITIQUE : « NOUS TENONS DES LIVRES ET REGISTRES EXACTS, ET NOUS COMMUNIQUONS EN AMONT TOUTE VIOLATION POTENTIELLE DE LA POLITIQUE OU TOUT “ SIGNAL D’ALERTE ” »

Livres et registres exacts

Chaque employé et Partenaire commercial d’IDEXX doit tenir des livres, registres et comptes exacts qui reflètent précisément et équitablement toutes les transactions et cessions d’actifs d’IDEXX, y compris conformément aux politiques et procédures comptables et financières d’IDEXX en vigueur.

Communication des infractions et des « signaux d’alerte »

Les IDEXXers qui engagent des Partenaires commerciaux doivent être à l’affût d’activités inhabituelles ou suspectes pouvant indiquer une violation de la présente Politique (« Signaux d’alerte ») tout au long de la relation. Si vous découvrez ou apprenez autrement l’existence d’événements, de dispositions de paiement ou d’autres actions que vous considérez constituer un « Signal d’alerte », communiquez immédiatement cette découverte à l’une des ressources suivantes :

 • Votre responsable
 • Votre Responsable régional de la conformité ou à tout membre de l’équipe de conformité (compliance@idexx.com)
 • Tout membre de la communauté des conseillers de confiance d’IDEXX telle que définie dans la Politique mondiale d’IDEXX relative aux lanceurs d’alerte 
 • Assistance déontologie IDEXX en utilisant l’une des modalités suivantes :
  • Téléphoner et parler à un spécialiste dans notre langue locale
   • Numéro gratuit aux États-Unis 800-836-2027
   • À l’extérieur des États-Unis, vous pouvez trouver les numéros de téléphone locaux gratuits sur la page www.idexx.com/ethics- hotline
  • Envoyer un rapport en ligne sur le site Internet sécurisé www.idexx.com/ethics-hotline

Vos préoccupations donneront lieu à une enquête et des mesures seront prises, le cas échéant. N’oubliez pas que, conformément au Code de déontologie d’IDEXX, les représailles ou le harcèlement ne seront jamais tolérés lorsqu’une préoccupation a été signalée de bonne foi. Par contre, si vous ne communiquez pas une infraction à cette Politique, si vous participez à une telle infraction ou si vous entravez une enquête sur une infraction potentielle à cette Politique, vous vous exposez à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

Qu’est-ce qu’un “ signal d’alerte ” ? »
L’expression « signal d’alerte » fait référence à une tendance, une pratique, une activité ou un autre fait particulier qui indique la pratique possible de pots-de-vin ou de corruption.

Les « signaux d’alerte » peuvent prendre les formes suivantes, sans s’y limiter :
• la réticence d’un Partenaire commercial à vous révéler des informations sur son entreprise ;
• des modalités financières inhabituelles pour le paiement de services ;
• le manque d’installations ou de personnel d’un Partenaire commercial pour fournir les services prévus dans le contrat avec IDEXX ;
• le refus d’un Partenaire commercial d’accepter les clauses anti-corruption dans le contrat qui le lie à IDEXX ;
• la recommandation par un Fonctionnaire de gouvernement étranger d’avoir recours aux services d’un Partenaire commercial spécifique.

La présence d’un « signal d’alerte » ne signifie pas nécessairement qu’une conduite illégale a eu lieu ou qu’IDEXX s’expose à des poursuites. Par contre, les « signaux d’alerte » signifient qu’IDEXX doit examiner de plus près la question pour déterminer si quelque chose est vraiment suspect.

Tout défaut de communication en amont d’un « signal d’alerte » peut entraîner une infraction aux lois contre les pots-de-vin et la corruption, coûter des millions de dollars d’amendes à IDEXX, porter atteinte à sa réputation et vous exposer personnellement à des poursuites et amendes pénales et à une peine d’emprisonnement.

PROPRIÉTÉ DE LA POLITIQUE ET QUESTIONS

Cette Politique est gérée par l’équipe juridique et l’équipe responsable de la conformité. Nous examinons périodiquement cette Politique et émettons des mises à jour (le cas échéant). Si vous avez des questions, des préoccupations ou des suggestions, veuillez contacter l’Équipe responsable de la conformité par e-mail à l’adresse : compliance@idexx.com.

Globale Richtlinie zur Verhinderung von Bestechung und Korruption (Antikorruptionsrichtlinie)

Gültig ab 1. Januar 2016
Aktualisiert am 16. November 2020

Das Unternehmen IDEXX Laboratories, Inc. hat sich dazu verpflichtet, in jedem Land, in dem das Unternehmen geschäftlich tätig ist, als gesellschaftlich engagiertes Unternehmen zu handeln („Corporate Citizenship“) und wird stets rechtskonform, ethisch und im Einklang mit unserem Ethikkodex, der vorliegenden Richtlinie gegen Bestechung und Korruption (diese „Richtlinie“) und unseren grundlegenden Werten und Grundsätzen handeln.

Neben bisherigen Maßnahmen hinsichtlich der Erfüllung von Gesetzen und Verordnungen hat IDEXX die vorliegende Richtlinie eingeführt, die den Ethikkodex von IDEXX ergänzt. Diese Richtlinien sollen zur Stärkung des Bewusstseins unserer Mitarbeiter und unserer globalen Geschäftspartner in Bezug auf den U.S. Foreign Corrupt Practices Act („FCPA“), den U.K. Bribery Act (UKBA) und andere Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption beitragen, damit unbeabsichtigte Verstöße gegen die relevanten Gesetze und Verordnungen vermieden und potenzielle Probleme festgestellt werden können, um diese angemessen auszuräumen. Verstöße gegen die Antikorruptionsgesetze können zu schweren zivil- und strafrechtlichen Strafen für Sie, andere IDEXX-Mitarbeiter, unsere globalen Geschäftspartner und das Unternehmen IDEXX selbst führen. Damit Sie selbst und IDEXX geschützt werden, ist es von wesentlicher Bedeutung, dass Sie sich ein Verständnis von der vorliegenden Richtlinie verschaffen, die Bedeutung dieser Richtlinie erkennen und sich stets an diese halten.

Für die Zwecke dieser Richtlinie sind globale Geschäftspartner Dritte, zu denen unter anderem Vertriebspartner, Weiterverkäufer, Bevollmächtigte, Makler, Berater, Vertreter, Lieferanten und/oder andere Dritte gehören, die im Namen von IDEXX handeln und/oder IDEXX nach außen hin vertreten (zusammen als „Geschäftspartner“ bezeichnet).

Für wen gilt diese richtlinie?

Unser Verhaltenskodex gilt für alle IDEXXer. Dazu gehören alle Mitglieder der IDEXX-Belegschaft weltweit (interne und externe Mitarbeiter aller IDEXX-Unternehmen und Zweigniederlassungen weltweit) und unsere globalen Geschäftspartner. Zur Einhaltung dieser Richtlinie gehört auch, dass Sie sich an bestimmte Programme, Verfahren und Leitlinien halten, die gelegentlich zur Unterstützung dieser Richtlinie eingeführt werden, unter anderem auch an das Globale Antibestechungs- und Antikorruptionsprogramm.

Hintergrundinformationen

Die meisten Länder, in denen das Unternehmen IDEXX geschäftlich tätig ist, haben Gesetze in Kraft gesetzt, die zum Ziel haben, Bestechung und andere Formen der Korruption zu bekämpfen. Diese Gesetze schließen den FCPA, den UKBA sowie einen ständig wachsenden Flickenteppich aus lokalisierten Gesetzen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption ein. Nach diesen Gesetzen stellt es ein strafbares Vergehen dar jemandem etwas von Wert zu geben, zu bezahlen oder zu versprechen, um eine Handlung oder Entscheidung mit dem Ziel unangemessen zu beeinflussen, Geschäfte abzuschließen, beizubehalten und/oder jemandem zuzuleiten oder sich sonst irgendeinen unzulässigen Vorteil zu verschaffen. Es ist wichtig anzumerken, dass eine Reihe dieser Gesetze, unter anderem auch der FCPA und der UKBA, eventuell auf Fälle von Korruption in der ganzen Welt Anwendung finden können.

Verstöße gegen die Bestimmungen des FCPA, des UKBA oder ähnlicher Antibestechungs- und Antikorruptionsgesetze können sehr ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Verstöße durch IDEXX-Mitarbeiter oder Geschäftspartner von IDEXX können zu Strafen in Höhe von mehreren Millionen Dollar für IDEXX führen und die Personen, die diese Verstöße begehen, können strafrechtlich verfolgt oder mit einer Geld- oder Haftstrafe belegt werden. Darüber hinaus können tatsächliche oder vermeintliche Verstöße gegen die Antikorruptionsgesetze den guten Ruf des Unternehmens IDEXX schädigen.

Grundsatzerklärungen und implementierung eines globalen antibestechungs- und antikorruptionsprogramms

Die vorliegende Richtlinie umfasst die vier grundlegenden Erklärungen:
 1. Wir bestechen nicht.
 2. Wir gestatten unseren Geschäftspartnern keinesfalls zu bestechen.
 3. Wir halten uns an die vorliegende Richtlinie und, wenn die örtlichen Gesetze restriktiver sind, auch an die örtlichen Gesetze.
 4. Wir führen korrekte Bücher und Unterlagen und wir melden sämtliche potenzielle Verstöße gegen diese Richtlinie sowie alle Warnsignale.

Angesichts der möglicherweise schwerwiegenden Konsequenzen, die sich ergeben könnten, wenn Mitarbeiter oder Geschäftspartner von IDEXX Verstöße unterhalten wir risikobasierte Programme, Verfahren und Leitlinien, mit denen Verstöße gegen die Antikorruptionsgesetze und diese Richtlinie verhindert, aufgedeckt und korrigiert werden sollen (gemeinsam das „Globale Antibestechungs- und Antikorruptionsprogramm“). Auf diese Weise werden wir unsere Ressourcen auf die effektivste Weise nutzen, um Bestechung und Korruption im Unternehmen IDEXX zu verhindern und um dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen der geltenden Antikorruptionsgesetze und diese Richtlinie eingehalten werden.

Die Globale Antibestechungs- und Antikorruptionsprogramme umfassen Programme, Verfahren und Leitlinien, die auf die wichtigsten Risikobereiche in Bezug auf Bestechung und Korruption abzielen, wie (unter anderem): (i) Handlungen unserer Geschäftspartner und (ii) das Anbieten und das Gewähren von Geschenken und anderen geschäftlichen Gefälligkeiten (einschließlich Essenseinladungen, Übernachtungen und/oder Reisen).

GRUNDSATZERKLÄRUNG EINS: „WIR BESTECHEN NICHT“

IDEXX verbietet strikt, jemandem (unter anderem auch Regierungsbeamten) etwas von Wert mit dem Zweck oder der Absicht zu geben, anzubieten, zu versprechen oder zu zahlen, auf unlautere Weise Aufträge zu erhalten oder zu behalten oder sich einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen oder eine widerrechtliche oder unethische Handlung (ob vom Empfänger oder von sonst jemandem) herbeizuführen. Das gilt sowohl für Personen, die im öffentlichen Dienst als auch für jene, die in der Privatwirtschaft tätig sind.

IDEXX verbietet strikt alle Beschleunigungszahlungen. Eine Beschleunigungszahlung ist eine nicht offizielle Zahlung, die direkt oder indirekt an einen Regierungsbeamten mit dem Ziel geleistet wird, die Durchführung einer routinemäßigen, ermessensfreien Handlung zu gewährleisten oder zu beschleunigen.

Unter außergewöhnlichen Umständen darf, wenn ein Mitarbeiter oder Geschäftspartner von IDEXX mit einer Situation konfrontiert ist, in der die Forderung nach einer Zahlung von einer tatsächlichen oder angedeuteten Drohung gegen seine persönliche Sicherheit oder die persönliche Sicherheit seiner Familie begleitet wird, die erzwungene Zahlung geleistet werden. Der Mitarbeiter oder Geschäftspartner von IDEXX muss die Angelegenheit umgehend dem Chief Compliance Officer melden und die Aufwendung ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den geltenden Spesenrichtlinien abrechnen.

Was ist unter Dinge von Wert zu verstehen? 
Der Begriff Dinge von Wert ist sehr breit auszulegen und umfasst insbesondere Bargeld, Bargeldäquivalente (zum Beispiel Geschenkgutscheine, Geschenkkarten, Voucher oder Darlehen), Geschenke, Reisen, Mahlzeiten, Bewirtungsleistungen, Fahrzeugnutzung, Unterkünfte oder wertvolle Gefälligkeiten, wie Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Freunde und Verwandte.“

Wer gilt als Regierungsbeamter?
Der Begriff Regierungsbeamter wird breit ausgelegt und umfasst u. a.:
• gewählte oder ernannte Regierungsbeamte;
• Mitarbeiter oder andere Personen, die für bzw. im Namen von Regierungsbeamten, Agenturen, Stellen oder Unternehmen, die Regierungsfunktionen ausüben, handeln;
• politische Parteien, Funktionäre, Mitarbeiter oder andere Personen, die für bzw. im Namen einer politischen Partei handeln, oder Kandidaten für ein politisches Amt und
• Mitarbeiter oder andere Personen, die für bzw. im Namen einer öffentlichen, internationalen Organisation handeln. Dazu gehören auch Mitarbeiter oder andere Personen, die für bzw. im Namen einer Einrichtung handeln, die sich ganz oder teilweise in staatlichem Eigentum befindet oder unter staatlicher Kontrolle steht. Bitte denken Sie daran, dass die Regierungen einiger Länder Eigentümer oder Kontrollinstanz der in dem jeweiligen Land tätigen Unternehmen sind.

GRUNDSATZERKLÄRUNG ZWEI: „WIR GESTATTEN UNSEREN GESCHÄFTSPARTNERN KEINESFALLS ZU BESTECHEN.“

Der Einsatz von Geschäftspartnern bedeutet einen Risikobereich in Bezug auf Bestechung und Korruption. Unter vielen Gesetzen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption, wie unter dem FCPA und dem UKBA, kann IDEXX für unzulässige Handlungen haftbar gemacht werden, die durch unsere Geschäftspartner begangen wurden, wenn IDEXX oder einer seiner Mitarbeiter oder Beauftragten:

 • Kenntnis davon hat oder sich im Wesentlichen sicher ist, dass ein Geschäftspartner eine unzulässige Zahlung vorgenommen hat oder vornehmen wird, oder
 • Bewusst ignoriert, dass die Möglichkeit besteht, dass ein Geschäftspartner eine unzulässige Zahlung oder ein unzulässiges Angebot vorgenommen hat oder vornehmen wird.
   
Dementsprechend gilt gemäß dieser Richtlinie, dass IDEXX:
 • Seinen Geschäftspartnern die Durchführung von Handlungen untersagt, die gemäß den Gesetzen gegen Bestechung und Korruption, dieser Richtlinie bzw. dem Ethikkodex von IDEXX verboten sind;
 • Angemessene Maßnahmen ergreift, um unseren Geschäftspartnern unsere Erwartungen und ihre Obliegenheiten hinsichtlich der Einhaltung der Gesetze gegen Bestechung und Korruption, dieser Richtlinie bzw. des Ethikkodex von IDEXX zur Kenntnis zu bringen;
 • Geeignete Due-Diligence-Prüfungen vor der Beauftragung von Geschäftspartnern durchführt, die auf den Umständen der Vereinbarung und den jeweils anzuwendenden risikobasierten Verfahren von IDEXX beruhen;
 • Schriftliche Aufzeichnungen anfertigt, die die Bedingungen unserer Vereinbarungen mit unseren Geschäftspartnern sachlich zutreffend, eindeutig und transparent beschreiben;
 • Verlangt, dass sämtliche an Geschäftspartner zu leistende Zahlungen, einschließlich unter anderem Provisionen, Vergütung, Erstattung, geschäftsüblich und im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen Gültig ab: 1. Januar 2016 Seite 4 von 5 Änderungsdatum: 16. November 2020 angemessen sind. Diese Zahlungen dürfen nicht in bar oder an Bankkonten erfolgen, die nicht auf den Namen des Geschäftspartners lauten, sofern dies nicht jeweils vorab schriftlich durch die Rechts- und Compliance-Abteilung genehmigt worden ist, und
 • Die Aktivitäten und Aufwendungen unserer Geschäftspartner in Hinblick auf Vereinbarkeit mit den Bedingungen der Vereinbarung, einschließlich der Compliance mit den geltenden Gesetzen gegen Korruption und den IDEXX-Richtlinien, überwacht.

GRUNDSATZERKLÄRUNG DREI: „WIR HALTEN UNS AN DIE VORLIEGENDE RICHTLINIE UND, WENN DIE ÖRTLICHEN GESETZE RESTRIKTIVER SIND, AUCH AN DIE ÖRTLICHEN GESETZE.“

Die vorliegende Richtlinie enthält die globalen Mindeststandards von IDEXX hinsichtlich Fragen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Bestechung und Korruption. Jeder Betriebsstandort von IDEXX muss die örtlichen Gesetze und Verordnungen in Betracht ziehen, die einem Unternehmen eventuell zusätzliche oder verschiedene Anforderungen auferlegen können. Wenn die örtlichen Gesetze oder Verordnungen einen anderen Standard als den in diesen Richtlinien beschriebenen Standard festlegen, muss die betreffende Geschäftseinheit sich jeweils an den stringenteren Standard halten.

GRUNDSATZERKLÄRUNG VIER: „WIR FÜHREN KORREKTE BÜCHER UND UNTERLAGEN UND WIR MELDEN SÄMTLICHE POTENZIELLEN VERSTÖSSE GEGEN DIESE RICHTLINIE UND ALLE WARNSIGNALE.

Korrekte Bücher und Unterlagen

Jeder Mitarbeiter und Geschäftspartner von IDEXX muss Bücher, Unterlagen und Buchhaltungsunterlagen führen, die korrekt und fair alle Transaktionen und Entäußerungen von Vermögenswerten von IDEXX belegen, unter anderem auch in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und Verfahrensvorschriften von IDEXX zu Finanzen und Buchhaltung.

Meldung von Verstößen und Warnsignalen

IDEXXer, die im Rahmen ihrer Arbeit mit Geschäftspartnern in Kontakt kommen, müssen auf ungewöhnliche oder verdächtigte Vorgänge achten, die auf eine Verletzung dieser Richtlinie (Warnsignale) in Verbindung mit der Beziehung hindeuten. Falls Sie einen Vorfall, einen Zahlungsvorgang oder eine andere Handlung, der/die Ihrer Ansicht nach (eventuell) ein Warnsignal darstellt, entdecken oder davon anderweitig Kenntnis erhalten, müssen Sie diese Entdeckung umgehend einer der folgenden Instanzen melden:

 • Ihrem Vorgesetzten
 • Ihrem regionalen Compliance-Leiter oder einem Mitglied des Compliance-Teams (compliance@idexx.com)
 • Jedem Mitglied der Gruppe zuverlässiger Berater von IDEXX, wie in der Globalen Whistleblower-Richtlinie von IDEXX definiert
 • Der IDEXX-Ethik-Hotline:
  • Sprechen Sie mit einem Spezialisten in Ihrer Landessprache
   • Ein Anruf innerhalb der USA ist kostenfrei 800-836-2027
   • Lokale kostenfreie Nummern außerhalb der USA finden Sie unter www.idexx.com/ethics-hotline
  • Unter www.idexx.com/ethics-hotline können Sie auch eine Online-Meldung über die sichere Website machen

Ihre Bedenken werden untersucht und ggf. werden entsprechende Maßnahmen ergriffen. Denken Sie daran: Gemäß dem Ethikkodex von IDEXX werden in Fällen, in denen Bedenken in gutem Glauben gemeldet wurden, Vergeltungshandlungen oder Schikanen nicht geduldet. Falls Sie es andererseits versäumen, einen Verstoß gegen die vorliegende Richtlinie zu melden, sich an einem Verstoß gegen diese Richtlinie beteiligen oder eine Untersuchung von potenziellen Verstößen gegen diese Richtlinie behindern, werden gegen Sie Disziplinarmaßnahmen eingeleitet, die bis zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnis reichen können.

Was ist ein Warnsignal?
Warnsignal ist ein Muster, eine Praktik, eine spezifische Aktivität oder eine andere Tatsache, die auf das Bestehen von Bestechung oder Korruption hinweist.

Beispiele für Warnsignale sind u. a.:
• die fehlende Bereitschaft eines Geschäftspartners, Ihnen Informationen zu seinem oder ihrem Geschäft zu geben;
• ungewöhnliche finanzielle Vereinbarungen für die Bezahlung von Dienstleistungen;
• der Mangel an Einrichtungen oder Personal eines Geschäftspartners zur Erbringung vertraglich vereinbarter Dienstleistungen für IDEXX;
• Verweigerung der Zustimmung zu den im Vertrag mit IDEXX enthaltenen Antikorruptionsbestimmungen seitens eines Geschäftspartners;
• die Empfehlung eines ausländischen Regierungsbeamten, einen bestimmten Geschäftspartner zu beauftragen.

Das Bestehen eines Warnsignals heißt nicht gleich, dass es zu einem unzulässigen Verhalten gekommen ist oder dass IDEXX rechtlichen Risiken ausgesetzt ist. Warnsignale sind eher ein Hinweis darauf, dass IDEXX die betreffende Sache näher untersuchen sollte, um festzustellen, ob es etwas wirklich Verdächtiges gibt.

Ein Versäumnis, ein Warnsignal zu melden, könnte zu einem Verstoß gegen die Antikorruptionsgesetze führen und für das Unternehmen IDEXX zu Geldstrafen in Höhe von Millionen Dollar führen, den guten Ruf des Unternehmens schädigen und für Sie persönlich eventuell zu Strafverfolgung, einer Geldstrafe oder einer Haftstrafe führen.

ZUSTÄNDIGKEIT FÜR DIE RICHTLINIEN UND FRAGEN

Diese Richtlinie wird von der Compliance-Abteilung und der Rechtsabteilung gepflegt. Wir überarbeiten diese Richtlinie in periodischen Zeitabständen und veröffentlichen (nach Bedarf) Aktualisierungen zu dieser. Falls Sie etwaige Fragen, Besorgnisse oder Vorschläge haben, richten Sie diese bitte per E-Mail an das Compliance-Team unter der Adresse compliance@idexx.com. Jede Ausnahme oder Abweichung von dieser Richtlinie erfordert eine schriftliche Genehmigung durch das Compliance-Team.

Politica globale anti-corruzione e anti-concussione

Efficace a decorrere dal 1° gennaio 2016
Aggiornata il 16 novembre 2020

IDEXX Laboratories, Inc. (“IDEXX”) si impegna a essere un buon cittadino d’impresa in ogni Paese in cui opera, e agiremo in modo legale, etico e conforme al nostro Codice etico, alla presente Politica globale anti-concussione e anti-corruzione (la “Politica”) e ai nostri valori e principi fondamentali.

n aggiunta ai nostri precedenti sforzi di conformità, IDEXX ha adottato la presente Politica che va a integrare il Codice etico di IDEXX. Lo scopo della presente Politica è aumentare la consapevolezza tra i nostri dipendenti e i nostri partner aziendali globali sul Foreign Corrupt Practices Act statunitense (“FCPA”), sul Bribery Act del Regno Unito (“UKBA”) e sulle altre leggi anti-concussione e anti-corruzione, in modo da evitare violazioni involontarie e individuare e risolvere eventuali problemi in modo appropriato. Ogni violazione delle leggi anti-concussione e anti-corruzione può causare severe sanzioni civili e penali per voi, per altri dipendenti di IDEXX, per i nostri partner aziendali globali e per IDEXX stessa. Per proteggere voi e IDEXX, è fondamentale che comprendiate e apprezziate l’importanza della presente Politica e del suo rispetto.

Ai fini della presente Politica, i partner aziendali globali sono terze parti, inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, distributori, rivenditori, agenti, broker, consulenti, rappresentanti, fornitori e/o altre terze parti che agiscono per conto di IDEXX e/o rappresentano IDEXX esternamente (collettivamente denominati “Partner aziendali”).

A chi è applicabile la presente politica?

La nostra Politica si applica a tutti i dipendenti IDEXX, compresi tutti i membri della forza lavoro di IDEXX nel mondo (dipendenti ed appaltatori di tutte le attività e filiali IDEXX nel mondo) e i nostri Partner aziendali globali. La conformità alla presente Politica comprende il rispetto di programmi, procedure e linee guida periodicamente definiti al fine di supportare la presente Politica, ivi incluso il Programma anti-concussione e anti-corruzione globale.

Alcune informazioni di base

La maggioranza dei Paesi in cui opera IDEXX ha implementato leggi il cui scopo è combattere la concussione e le altre forme di corruzione. Queste leggi includono l’FCPA, l’UKBA, nonché un mosaico in continuo sviluppo di leggi localizzate contro la concussione e la corruzione. Secondo queste leggi, è considerato reato concedere, pagare o promettere qualsiasi cosa di valore al fine di influenzare in maniera impropria un atto o una decisione per ottenere, conservare e/o pilotare affari, oppure per assicurarsi un vantaggio improprio di qualsiasi tipo. È importante ricordare che molte di queste leggi, tra cui FCPA e UKBA, possono essere applicate a casi di corruzione in qualsiasi parte del mondo.

Il mancato rispetto di FCPA, UKBA o altre leggi anti-concussione e anti-corruzione simili può avere conseguenze potenzialmente gravi. Eventuali violazioni da parte di dipendenti o partner aziendali di IDEXX possono causare multe per milioni di dollari ai danni di IDEXX e sottoporre gli autori di tali violazioni a procedimenti legali, sanzioni penali e reclusione. Inoltre, eventuali violazioni effettive o percepite delle leggi anti-corruzione possono danneggiare il buon nome di IDEXX.

Dichiarazioni della politica e implementazione di un programma anti-concussione e anti-corruzione globale

La presente Politica prevede quattro dichiarazioni fondamentali:
 1. Noi non corrompiamo nessuno.
 2. Non permettiamo ai nostri Partner aziendali di corrompere. 
 3. Rispettiamo la presente Politica e se le leggi locali sono più restrittive, osserviamo anche le leggi locali.
 4. Teniamo libri e scritture contabili accurati e segnaliamo qualsiasi potenziale violazione della Politica o campanelli d’allarme (“red flag”)

Alla luce delle potenziali gravi conseguenze in cui possiamo incorrere qualora un dipendente o un Partner aziendale di IDEXX violi una legge anti-concussione e anti-corruzione, manteniamo programmi, procedure e linee guida basati sul rischio concepiti per prevenire, rilevare e risolvere eventuali violazioni delle leggi anti-concussione e anti-corruzione applicabili e della presente Politica (collettivamente il “Programma anti-concussione e anti-corruzione globale”). In questo modo utilizzeremo le nostre risorse nel modo più efficace per risolvere i rischi di concussione e corruzione presso IDEXX e garantire la conformità alle leggi anti-concussione e anti-corruzione applicabili e alla presente Politica.

Il Programma anti-concussione e anti-corruzione globale includerà programmi, procedure e linee guida che affrontano, tra le altre cose, le principali aree di rischio di tangenti e corruzione, inclusi (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo): (i) le azioni dei nostri Partner aziendali e (ii) l’offerta e la dazione di doni, intrattenimento e altre cortesie aziendali (inclusi pasti, alloggio e/o viaggi).

PRIMA DICHIARAZIONE DELLA POLITICA: “NOI NON CORROMPIAMO NESSUNO”

IDEXX proibisce rigorosamente di dare, offrire, promettere o pagare qualsiasi cosa di valore a chiunque (compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi funzionario governativo) con lo scopo o l’intento di ottenere o conservare incarichi di lavoro in maniera impropria, o assicurarsi un vantaggio improprio o indurre a eseguire un’azione illegale o immorale (a opera del beneficiario o di chiunque altro). Questo vale per le persone operanti sia nel settore pubblico sia in quello privato.

IDEXX proibisce rigorosamente i pagamenti di facilitazione. Un pagamento di facilitazione è qualsiasi pagamento non ufficiale effettuato direttamente o indirettamente a un funzionario governativo per garantire o accelerare l’esecuzione di un’azione ordinaria e non discrezionale.

In una circostanza eccezionale in cui un dipendente IDEXX o un Partner aziendale si trovi ad affrontare una situazione in cui una richiesta di pagamento è accompagnata da una minaccia reale o implicita alla sua sicurezza personale o alla sicurezza personale della sua famiglia, il pagamento forzato può essere effettuato. Il dipendente IDEXX o il Partner aziendale deve segnalare tempestivamente la questione al Responsabile della conformità e contabilizzare accuratamente la spesa in conformità alle Politiche di spesa applicabili.

Cosa s’intende per qualsiasi cosa di valore?
L’espressione qualsiasi cosa di valore deve essere interpretata in modo molto ampio e comprende, in via meramente esemplificativa, contanti, equivalenti dei contanti (come buoni regalo, carte regalo, voucher o prestiti), doni, viaggi, pasti, intrattenimento, uso di veicoli, sistemazioni o favori di valore, come ad esempio opportunità d’istruzione e di lavoro per amici e parenti.

Chi è un funzionario pubblico?
Il termine funzionario pubblico viene interpretato ampiamente e include:
• qualsiasi funzionario pubblico eletto o nominato;
• qualsiasi dipendente o altra persona che agisce in nome o per conto di un funzionario pubblico, agenzia, ente strumentale o impresa che svolge funzioni governative;
• qualsiasi partito politico, funzionario, dipendente o altra persona che agisce in nome o per conto di un partito politico o di un candidato a una carica pubblica; e
• qualsiasi dipendente o persona che agisce in nome o per conto di un’organizzazione pubblica internazionale. Ciò include dipendenti o altre persone che agiscono in nome o per conto di entità controllate o di proprietà totale o parziale del governo. Tenere presente che in alcuni Paesi il governo è proprietario o controlla molte delle aziende che svolgono attività nel Paese stesso.

SECONDA DICHIARAZIONE DELLA POLITICA: “NON PERMETTIAMO AI NOSTRI PARTNER AZIENDALI DI CORROMPERE”

L’utilizzo di Partner aziendali presenta un’area di rischio in materia di concussione e corruzione. Secondo molte leggi in materia di anti-concussione e anti-corruzione, tra cui FCPA e UKBA, IDEXX può essere ritenuta responsabile per azioni improprie poste in essere dai nostri Partner aziendali, qualora IDEXX o uno dei suoi dipendenti o rappresentanti:

 • siano a conoscenza o sostanzialmente certi che un Partner aziendale abbia fatto o stia per fare un pagamento improprio, o
 • ignorino volontariamente la probabilità che il Partner aziendale abbia fatto o faccia un pagamento o un’offerta impropri.
   
Di conseguenza, ai sensi della presente Politica, IDEXX:
 • vieta ai suoi Partner aziendali di porre in essere comportamenti vietati da eventuali leggi in materia di anti-concussione e anti-corruzione, dalla presente Politica o dal Codice etico di IDEXX;
 • adotta misure ragionevoli per rendere i nostri Partner aziendali consapevoli delle nostre aspettative e dei loro obblighi di rispettare le leggi anti-concussione e anti-corruzione applicabili, la presente Politica e il Codice etico di IDEXX;
 • esegue un’adeguata due diligence prima di incaricare Partner aziendali, sulla base delle circostanze dell’accordo e di eventuali procedure sul rischio applicabili di IDEXX;
 • conserva documenti scritti che descrivono in modo accurato, chiaro e trasparente i termini dei nostri accordi con i nostri Partner aziendali;
 • richiede che tutti i pagamenti effettuati ai Partner aziendali, inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, commissioni, compensi, rimborsi, siano consueti e ragionevoli in relazione ai servizi forniti. Questi pagamenti non devono essere effettuati in contanti o su conti bancari non intestati al Partner aziendale, salvo previa approvazione scritta da parte dell’Ufficio legale e conformità; e
 • monitora le attività e le spese dei nostri Partner aziendali per coerenza con i termini dell’accordo, inclusa la conformità alle leggi anti-corruzione applicabili e alle politiche IDEXX.

TERZA DICHIARAZIONE DELLA POLITICA: “RISPETTIAMO LA PRESENTE POLITICA E, SE LE LEGGI LOCALI SONO PIÙ RESTRITTIVE, OSSERVIAMO ANCHE LE LEGGI LOCALI”

La presente Politica definisce gli standard minimi a livello globale di IDEXX in materia di anti-corruzione e problemi correlati. Ogni operazione di IDEXX deve considerare eventuali leggi e regolamenti locali che possono imporre a un’azienda requisiti aggiuntivi o differenti. Nella misura in cui le leggi o i regolamenti locali definiscono uno standard differente da quelli contenuti nella presente Politica, l’azienda deve rispettare lo standard più stringente.

QUARTA DICHIARAZIONE DELLA POLITICA: “TENIAMO LIBRI E SCRITTURE CONTABILI ACCURATI E SEGNALIAMO QUALSIASI POTENZIALE VIOLAZIONE DELLA POLITICA O CAMPANELLI D’ALLARME (”RED FLAG”).

Accurate Books and Records

Ogni dipendente e Partner aziendale di IDEXX deve conservare libri, registrazioni e conti con indicazioni precise e corrette di tutte le transazioni e le cessioni di beni di IDEXX, altresì in conformità alle politiche e alle procedure finanziarie e contabili di IDEXX.

Segnalazione di violazioni e “red flag”

Gli agenti di IDEXX che ingaggiano i Partner aziendali devono prestare attenzione alla presenza di attività insolite o sospette che potrebbero indicare una violazione della presente Politica (“Red Flag”) durante il rapporto. Qualora scopriate o veniate altrimenti a conoscenza di un evento, uno schema di pagamento o altre azioni che ritenete siano (o possano essere) una “Red Flag”, dovete segnalare immediatamente quanto avete scoperto a una delle seguenti figure:

 • il vostro manager
 • il vostro Responsabile regionale per la conformità o qualsiasi membro del team di Conformità (compliance@idexx.com)
 • qualsiasi membro della comunità di consulenti fiduciari (Trusted Advisor) IDEXX come definito nella Politica globale di segnalazione di IDEXX 
 • l’Hotline per l’Etica IDEXX:
  • chiamando e parlando con uno specialista nella nostra lingua locale
   • numero verde negli Stati Uniti 800-836-2027
   • al di fuori degli Stati Uniti, i numeri verdi locali sono reperibili all’indirizzo www.idexx.com/ethics-hotline
  • inoltrando un modulo mediante il sito web sicuro www.idexx.com/ethics-hotline

Le vostre preoccupazioni saranno esaminate e, se necessario, saranno intraprese azioni opportune. Vi preghiamo di ricordare che, secondo il Codice etico di IDEXX, non sarà tollerata alcuna forma di rappresaglia o molestia in relazione a qualsiasi segnalazione effettuata in buona fede. Qualora invece omettiate di segnalare una violazione della presente Politica, partecipiate a una violazione della presente Politica o ostacoliate un’indagine su una potenziale violazione della presente Politica, sarete soggetti a provvedimenti disciplinari che potranno comprendere il licenziamento.

Cos’è una “red flag?”
Una “red flag” è uno schema, una pratica, un’attività specifica o altro fatto che indica la possibile esistenza di concussione o corruzione.

Esempi di “red flag” comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• la riluttanza dei Partner aziendali di fornirvi informazioni sulla propria attività;
• accordi finanziari insoliti per il pagamento dei servizi:
• la mancanza di strutture o di personale di un partner aziendale per fornire a IDEXX i servizi concordati;
• il rifiuto da parte di un Partner aziendale di accettare le disposizioni anti-corruzione nel suo contratto con IDEXX;
• una raccomandazione da parte di un funzionario governativo straniero di ingaggiare un particolare Partner aziendale.

La presenza di una “red flag” non significa necessariamente che si sia verificato un comportamento illegale o che IDEXX sia a rischio di esposizione legale. Le “red flag” indicano invece che IDEXX deve esaminare la questione con più attenzione per stabilire se vi sia qualcosa di realmente sospetto.

La mancata segnalazione di una “red flag” può comportare la violazione delle leggi anti-concussione e anti-corruzione e costare a IDEXX milioni di dollari in multe, danneggiare la reputazione di IDEXX e rendervi potenzialmente soggetti a procedimenti legali, sanzioni penali e reclusione.

PROPRIETÀ E DOMANDE SULLA POLITICA

Questa Politica è gestita dai Team di conformità e legale. La presente Politica è rivista e aggiornata periodicamente (quando necessario). Per eventuali domande, preoccupazioni o suggerimenti, vi preghiamo di contattare il Team di conformità all’indirizzo e-mail: compliance@idexx.com. Qualsiasi eccezione o deviazione dalla presente Politica richiede l’approvazione scritta del Team di conformità.

Política global antissuborno e anticorrupção

Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016
Atualizada em 16 de novembro de 2020

A IDEXX Laboratories, Inc. (“IDEXX”) está empenhada em ser uma empresa responsável em todos os países nos quais faz negócios, e atuará dentro da lei, de forma ética e de acordo com o nosso Código de Ética, esta Política global antissuborno e anticorrupção (“Política”), bem como nossos valores e princípios fundamentais.

Além dos esforços de conformidade anteriores, a IDEXX adotou esta Política, que complementa o Código de Ética da IDEXX. Esta Política tem como objetivo aumentar a conscientização entre nossos funcionários e parceiros de negócios globais sobre a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (“FCPA”) dos EUA, a Lei antissuborno do Reino Unido (“UKBA”) e outras leis antissuborno e anticorrupção para evitar violações não intencionais e identificar possíveis problemas, para que possam ser abordados de forma adequada. Qualquer violação das leis antissuborno e anticorrupção podem resultar em penalidades civis e penais graves para você, outros funcionários da IDEXX, nossos parceiros de negócios globais e a própria IDEXX. Para proteger você e a IDEXX, é vital que você entenda e aprecie a importância desta Política, e que a cumpra.

Para os fins desta Política, os parceiros de negócios globais são terceiros, inclusive, entre outros, distribuidores, revendedores, agentes, corretores, consultores, representantes, fornecedores e/ou outros terceiros que atuam em nome da IDEXX e/ou representam a IDEXX para o mundo externo (coletivamente referidos como “Parceiros de negócios”).

A quem esta política diz respeito?

Esta Política é aplicável a todos os IDEXXers, inclusive todos os colaboradores da IDEXX ao redor do mundo (funcionários e prestadores de serviços de todas as empresas e subsidiárias da IDEXX mundialmente) e membros do Conselho de Administração da IDEXX. A conformidade com esta Política inclui o cumprimento dos programas, procedimentos e diretrizes que são estabelecidos ao longo do tempo para dar apoio a esta Política, inclusive o Programa global antissuborno e anticorrupção.

Algumas informações básicas

A maioria dos países nos quais a IDEXX faz negócios promulgou leis destinadas a combater o suborno e outras formas de corrupção. Essas leis incluem a FCPA [Foreign Corrupt Practices Act (Lei de Práticas de Corrupção no Exterior)], a UKBA [UK Bribery Act (Lei antissuborno do Reino Unido)], bem como um crescente desenvolvimento de leis antissuborno e anticorrupção específicas. Nos termos dessas leis, é crime dar, pagar ou prometer qualquer coisa de valor no intuito de influenciar inadequadamente uma ação ou decisão para obter, manter e/ou direcionar negócios ou para garantir uma vantagem imprópria de qualquer tipo. É importante ressaltar que a maioria dessas leis, inclusive a FCPA e a UKBA, pode aplicar-se à corrupção em qualquer lugar do mundo.

As consequências de não cumprir a FCPA, a UKBA ou leis antissuborno e anticorrupção semelhantes são potencialmente graves. As violações cometidas por qualquer funcionário ou parceiro de negócios podem resultar em milhões de dólares em multas contra a IDEXX e podem sujeitar o indivíduo infrator a ações penais, multas e prisão. Além disso, as violações reais ou percepções das leis anticorrupção podem manchar a reputação da empresa.

Declarações da política e implementação do programa global antissuborno e anticorrupção

Esta Política tem quatro declarações fundamentais:
 1. Não subornamos.
 2. Não permitimos que nossos parceiros de negócios subornem. 
 3. Cumprimos esta Política e, se a legislação local for mais restritiva, a cumpriremos também.
 4. Mantemos livros e registros precisos, e comunicamos aos nossos superiores qualquer possível violação da Política ou “sinais de alerta”

Em vista das potenciais consequências significativas se algum funcionário ou Parceiro de negócios da IDEXX violar alguma lei antissuborno e anticorrupção, mantemos programas, procedimentos e diretrizes baseados em riscos, criados para prevenir, detectar e corrigir violações das leis antissuborno e anticorrupção em vigor e desta Política (coletivamente, “Programa global antissuborno e anticorrupção”). Desta forma, usaremos nossos recursos da maneira mais eficaz para abordar os riscos de suborno e corrupção na IDEXX e assegurar a conformidade com as leis antissuborno e anticorrupção em vigor e com esta Política.

O Programa global antissuborno e anticorrupção incluirá programas, procedimentos e diretrizes que abordam, entre outras coisas, as principais áreas de risco de suborno e corrupção, inclusive (entre outras): (i) ações dos nossos Parceiros de negócios e (ii) oferecer e dar presentes, entretenimento e outras cortesias comerciais (inclusive refeições, acomodações e/ou viagens).

PRIMEIRA DECLARAÇÃO DA POLÍTICA: “NÃO SUBORNAMOS”

A IDEXX proíbe estritamente dar, oferecer, prometer ou pagar algo de valor a qualquer pessoa (inclusive, entre outras, funcionários públicos e/ou indivíduos do setor privado) com o objetivo ou intenção de obter ou manter negócios indevidamente, garantir uma vantagem indevida ou induzir uma ação ilegal ou antiética (seja da parte destinatário ou de qualquer outra pessoa).IDEXX strictly prohibits facilitation payments. A facilitation payment is any unofficial payment made directly or indirectly to a government official to secure or expedite the performance of a routine, non-discretionary action. 

A IDEXX proíbe estritamente os pagamentos de facilitação. Pagamento de facilitação é qualquer pagamento não oficial feito direta ou indiretamente a funcionários públicos para garantir ou acelerar o desempenho de ações rotineiras e não discricionárias.

Em circunstâncias excepcionais, nas quais o funcionário ou Parceiro de negócios da IDEXX estiver em uma situação na qual a demanda de pagamento é acompanhada por ameaça real ou implícita à sua respectiva segurança pessoal ou à segurança pessoal da sua família, o pagamento coagido poderá ser feito. O funcionário ou Parceiro de negócios da IDEXX precisa relatar imediatamente a questão ao diretor de Conformidade e contabilizar com precisão a despesa, em conformidade com as Políticas de despesas aplicáveis.

O que é algo de valor?
O termo algo de valor precisa ser interpretado de forma muito ampla e inclui, por exemplo, dinheiro, equivalentes a dinheiro (como vale-presentes, cartões-presente, vales ou empréstimos), presentes, viagens, refeições, entretenimento, uso de veículos, acomodações ou favores valiosos, como oportunidades educacionais e de emprego para amigos e familiares.

Quem é considerado funcionário público?
O termo funcionário público é amplamente interpretado para incluir:
• qualquer funcionário público eleito ou nomeado;
• qualquer funcionário ou outra pessoa agindo por ou em nome do funcionário público, órgão, instituição ou empresa pública ou governamental que execute qualquer função governamental;
• qualquer partido político, dirigente, funcionário ou outra pessoa agindo por ou em nome de partidos políticos ou de qualquer candidato a cargos públicos; e
• qualquer funcionário ou pessoa agindo por ou em nome de organizações públicas internacionais. Isso também inclui qualquer funcionário ou outra pessoa agindo por ou em nome de qualquer entidade que seja total ou parcialmente pertencente ou controlada pelo governo. Lembre-se que, em alguns países, o governo terá a posse ou controle sobre muitas empresas que fazem negócio nesse país.

SEGUNDA DECLARAÇÃO DA POLÍTICA: “NÃO PERMITIMOS QUE NOSSOS PARCEIROS DE NEGÓCIOS SUBORNEM”

O emprego de Parceiros de negócios constitui uma área de risco de suborno e corrupção. De acordo com muitas leis antissuborno e anticorrupção, inclusive a FCPA e a UKBA, a IDEXX pode ser responsabilizada por ações inadequadas tomadas por nossos Parceiros de negócios, se a IDEXX ou qualquer funcionário ou representante:

 • estiver ciente ou totalmente certo de que o Parceiro de negócios fará um pagamento indevido; ou
 • conscientemente ignorar a probabilidade de que uma oferta ou pagamento indevido tenha sido ou será feito pelo Parceiro de negócios.
   
Da mesma forma, nos termos desta Política, a IDEXX:
 • proíbe seus Parceiros de negócios de se envolverem em conduta proibida por qualquer lei antissuborno ou anticorrupção, por esta Política ou pelo Código de Ética da IDEXX;
 • toma as medidas cabíveis para conscientizar nossos Parceiros de negócios sobre nossas expectativas e suas respectivas obrigações de cumprir as leis antissuborno ou anticorrupção aplicáveis, esta Política e o Código de Ética da IDEXX;
 • realiza uma investigação antes de contratar os Parceiros de negócios, com base nas circunstâncias do acordo e em qualquer procedimento baseado em risco aplicável da IDEXX;
 • mantém registros escritos que descrevam de forma precisa, clara e transparente os termos dos nossos acordos com nossos os Parceiros de negócios;
 • exige que todos os pagamentos feitos aos Parceiros de negócios, inclusive, entre outros, comissões, remuneração e reembolsos, sejam habituais e cabíveis em relação aos serviços prestados. Esses pagamentos não podem ser feitos em dinheiro ou em contas bancárias que não estejam no nome do Parceiro de negócios, salvo se pré-aprovado por escrito pelo departamento Jurídico e de Conformidade; e
 • monitora as atividades e despesas dos nossos Parceiros de negócios conforme os termos do acordo, inclusive a conformidade com as leis anticorrupção aplicáveis e as políticas da IDEXX.

TERCEIRA DECLARAÇÃO DA POLÍTICA: “CUMPRIMOS ESTA POLÍTICA E, SE A LEGISLAÇÃO LOCAL FOR MAIS RESTRITIVA, A CUMPRIREMOS TAMBÉM”

Esta Política estabelece os padrões globais mínimos da IDEXX sobre anticorrupção e assuntos relacionados. Toda operação da IDEXX precisa considerar as leis e regulamentos locais que podem impor requisitos adicionais ou diferentes ao negócio. No caso de o escopo das leis ou regulamentos locais estabelecer padrões diferentes dos contidos nesta Política, a empresa precisa aderir às normas mais rigorosas.

QUARTA DECLARAÇÃO DA POLÍTICA: “MATEMOS LIVROS E REGISTROS PRECISOS, E COMUNICAMOS AOS NOSSOS SUPERIORES QUALQUER POSSÍVEL VIOLAÇÃO DA POLÍTICA OU ‘SINAL DE ALERTA’”

Livros e registros precisos

Todos os funcionários e parceiros de negócios da IDEXX precisam manter livros, registros e contas que reflitam, precisa e adequadamente, todas as operações e descarte dos ativos da IDEXX, inclusive em conformidade com as políticas e procedimentos contábeis e financeiros da IDEXX em vigor.

Comunicações de violações e “sinais de alerta”

Os IDEXXers que contratarem Parceiros de negócios precisam estar atentos a atividades incomuns ou suspeitas que possam indicar violações desta Política (“sinais de alerta”) durante toda a relação comercial. Se descobrir ou, de outra forma, tomar conhecimento de qualquer evento, esquema de pagamento ou outra ação que você acreditar que seja (ou poderia ser) um “sinal de alerta”, comunique imediatamente a descoberta a um dos seguintes canais:

 • Seu gerente
 • Seu líder regional de Conformidade ou qualquer integrante da equipe de Conformidade (compliance@idexx.com)
 • Qualquer membro da comunidade de consultores confiáveis da IDEXX, conforme definido na Política global de denúncia da IDEXX 
 • Linha direta de Ética da IDEXX:
  • Para ligar e falar com algum especialista em nosso idioma local
   • Telefone de chamada gratuita nos Estados Unidos: 800-836-2027
   • Fora dos EUA, os telefones de chamada gratuita estão disponíveis no site www.idexx.com/ethics- hotline 
  • Para enviar um formulário por meio do site seguro www.idexx.com/ethics- hotline

Suas preocupações serão investigadas e, se necessário, serão tomadas as devidas medidas. Lembre-se que, de acordo com o Código de Ética da IDEXX, não será tolerada retaliação ou perseguição em qualquer caso em que uma preocupação for levantada de boa-fé. Se, por outro lado, você deixar de comunicar uma violação desta Política, envolver-se em uma violação desta Política ou prejudicar uma investigação sobre possíveis violações desta Política, você estará sujeito a medidas disciplinares, inclusive demissão.

O que é “sinal de alerta?”
Sinal de alerta” refere-se a algum padrão, prática, atividade específica ou outro fato que indique a possível existência de suborno ou corrupção.

Exemplos de “sinais de alerta” incluem, entre outros:
• a relutância do Parceiro de negócios em divulgar informações a você sobre seus respectivos negócios;
• arranjos financeiros pouco usuais para o pagamento de serviços;
• a ausência de instalações ou de pessoal do Parceiro de negócios para a prestação de serviços contratados pela IDEXX;
• a recusa, pelo Parceiro de negócios, em concordar com as cláusulas anticorrupção deste contrato com a IDEXX;
• uma recomendação, por algum funcionário público estrangeiro, para contratar determinado Parceiro de negócios.

A presença de um “sinal de alerta” não significa, necessariamente, que alguma conduta ilícita tenha ocorrido ou que a IDEXX esteja sujeita à exposição judicial. Pelo contrário, “sinais de alerta” indicam que a IDEXX deve manter a atenção sobre a questão, para determinar se existe algo realmente suspeito.

Qualquer falha em comunicar aos superiores qualquer “sinal de alerta” pode resultar na violação das leis antissuborno e anticorrupção, e custar milhões de dólares em multas para a IDEXX, manchar a reputação da empresa e, possivelmente, sujeitar você a processos, multas e prisão.

RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA E DÚVIDAS

Esta Política é mantida pelos setores Jurídico e de Conformidade. A Política é revisada periodicamente e, quando necessário, são divulgadas atualizações. Caso tenha alguma dúvida, preocupação ou sugestão, entre em contato com a equipe de Conformidade, pelo e-mail: compliance@idexx.com.

Глобальная политика противодействия взяточничеству и коррупции

Вступило в силу 1 января 2016 г.
Последнее обновление 16 ноября 2020 г.

IDEXX Laboratories, Inc. («IDEXX») стремится быть социально-ответственной компанией в странах, где ведет свою деятельность, она действует законно, этично и в соответствии с нашим Кодексом этики, настоящей Глобальной политикой противодействия взяточничеству и коррупции («Политика»), а также нашими фундаментальными ценностями и принципами.

В продолжение усилий по обеспечению нормативно-правового соответствия компания IDEXX приняла настоящую Политику, дополняющую Кодекс этики IDEXX. Настоящая Политика направлена на повышение информированности наших сотрудников, а также деловых партнеров во всем мире о Законе США о коррупции за рубежом («FCPA»), Законе Великобритании о взяточничестве («UKBA») и других законах по борьбе со взяточничеством и коррупцией, как во избежание непреднамеренного нарушения, так и с целью выявления потенциальных проблем для их должного рассмотрения. Любое нарушение законов по борьбе со взяточничеством и коррупцией может привести к серьезному гражданскому и уголовному преследованию вас, других сотрудников компании IDEXX, наших деловых партнеров во всем мире и самой компании IDEXX. В целях защиты вас и компании IDEXX необходимо понять и оценить важность данной Политики и необходимость ее соблюдения.

В свете настоящей Политики деловые партнеры во всем мире являются третьими лицами, включая, помимо прочего, дистрибьюторов, реселлеров, агентов, брокеров, консультантов, представителей, поставщиков и/или других третьих лиц, действующих от имени компании IDEXX и/или представляющих IDEXX внешнему миру (вместе – «Деловые партнеры»).

НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ДАННОЙ ПОЛИТИКИ?

Действие этой Политики распространяется на всех сотрудников компании IDEXX, включая членов трудового коллектива IDEXX по всему миру (сотрудников и подрядчиков всех компаний и дочерних организаций IDEXX во всем мире), а также на наших Деловых партнеров во всем мире. Соблюдение данной политики подразумевает выполнение программ, процедур и руководящих принципов, которые периодически выпускаются в поддержку этой Политики, включая Глобальную программу противодействия взяточничеству и коррупции.

Справочная информация

В большинстве стран, где компания IDEXX ведет свою деятельность, были приняты законы, направленные на борьбу со взяточничеством и другими формами коррупции. Эти законы включают FCPA, UKBA, а также постоянно расширяющийся диапазон прочих местных законов по борьбе со взяточничеством и коррупцией. Согласно этим законам, преступлением является предоставление или обещание предоставить что-нибудь ценное для того, чтобы оказать неправомерное влияние на действие или решение, на получение или сохранение бизнеса или получение неправомерного преимущества какого-либо рода. Важно, что некоторые из этих законов, включая FCPA и UKBA, могут применяться в борьбе с коррупцией в любой точке мира.

Несоблюдение FCPA, UKBA или аналогичных законов по борьбе со взяточничеством и коррупцией подразумевает суровые наказания. Нарушения со стороны любого сотрудника компании IDEXX или ее Деловых партнеров может привести к многомиллионным штрафам для компании IDEXX и повлечь уголовное преследование, наложение штрафа и лишение свободы для нарушившего лица. Кроме того, фактические или предполагаемые нарушения законов по борьбе со взяточничеством и коррупцией наносят урон репутации компании IDEXX.

ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ И КОРРУПЦИЕЙ

Четыре ключевых положения Политики: 
 1. Мы не занимаемся подкупом.
 2. Мы не разрешаем нашим Деловым партнерам заниматься подкупом. 
 3. Мы соблюдаем эту Политику и, если местные законы более строгие, мы также соблюдаем и их.
 4. Мы точно ведем бухгалтерские книги и регистры учета, мы сообщаем руководителям о потенциальных нарушениях Политики и об «индикаторах риска»

В свете значительности потенциальных последствий, во избежание нарушения любым сотрудником или Деловым партнером компании IDEXX любого закона по борьбе со взяточничеством и коррупцией мы внедрили риск-ориентированные программы, процедуры и руководящие принципы, направленные на предотвращение, выявление и устранение нарушений применимого законодательства в области противодействия взяточничеству и коррупции и настоящей Политики (вместе — «Глобальная программа противодействия взяточничеству и коррупции»). Таким образом, мы будем наиболее эффективным способом использовать наши ресурсы для устранения рисков взяточничества и коррупции в компании IDEXX и обеспечения нормативно-правового соответствия действующим законам по борьбе со взяточничеством и коррупцией и данной Политике.

Глобальная программа противодействия взяточничеству и коррупции включает программы, процедуры и руководящие принципы, которые касаются, помимо прочего, ключевых рисков в сфере взяточничества и коррупции, включая (в частности): (i) действия наших Деловых партнеров; и (ii) предложение и предоставление подарков, развлечений и других деловых знаков внимания (включая питание, проживание и/или поездки).

ПЕРВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ: «МЫ НЕ ЗАНИМАЕМСЯ ПОДКУПОМ»

Компания IDEXX строго запрещает давать, предлагать, обещать Что-либо ценное или производить платежи кому бы то ни было (в том числе, помимо прочего, Государственным должностным лицам и/или лицам в частном секторе) с целью или намерением незаконным образом получить или сохранить бизнес или иным образом получить неправомерное преимущество либо с целью побудить незаконное или неэтичное действие (со стороны этого или со стороны кого-либо еще лица). 

Компания IDEXX категорически запрещает стимулирующие платежи. Стимулирующий платеж — это какой-либо неофициальный платеж, произведенный, будь то прямо или косвенно, любому государственному должностному лицу для выполнения или ускорения выполнения обычного, недискреционного действия.

В исключительных обстоятельствах, когда сотрудник IDEXX или Деловой партнер сталкивается с ситуацией, когда требование оплаты сопровождается фактической или подразумеваемой угрозой для его личной безопасности или личной безопасности его семьи, может быть произведен вынужденный платеж. Сотрудник IDEXX или Деловой партнер должен незамедлительно сообщить об этом происшествии руководителю Отдела нормативно-правового соответствия и точно учесть расходы в соответствии с применимыми Политиками в отношении расходов.

Что такое Что-либо ценное?
Термин Что-либо ценное должен трактоваться весьма широко и включать, помимо прочего, денежные средства и их эквиваленты (например, подарочные сертификаты, подарочные карты, ваучеры или кредиты), подарки, оплату проезда и питания, представительские мероприятия, пользование транспортными средствами, ценные сувениры или особые условия, например в области образования и трудоустройства для друзей и родственников.

Кто является Государственным должностным лицом?
Термин Государственное должностное лицо следует понимать широко, под него подпадают:
• любые избранные или назначенные государственные должностные лица;
• любые сотрудники или иные лица, действующие в интересах или от имени государственного должностного лица, учреждения, ведомства или предприятия, выполняющего государственные функции;
• любые политические партии, должностные лица, сотрудники или другие лица, действующие в интересах или от имени политической партии или кандидата на государственную должность;
• любой сотрудник или лицо, действующее в интересах или от имени межгосударственной международной организации. Это также включает любых сотрудников и иных лиц, действующих от имени или по поручению юридического лица, полностью или частично принадлежащего государству или контролируемого им. Помните, в некоторых странах государство имеет долю собственности во многих компаниях, ведущих деятельность в этой стране, или контролирует их.

ВТОРОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ: «МЫ НЕ РАЗРЕШАЕМ НАШИМ ДЕЛОВЫМ ПАРТНЕРАМ ЗАНИМАТЬСЯ ПОДКУПОМ»

Использование Деловых партнеров представляет собой риск в сфере взяточничества и коррупции. Согласно многим законам в области борьбы со взяточничеством и коррупцией, включая FCPA и UKBA, компания IDEXX может нести ответственность за неправомерные действия, предпринимаемые нашими Деловыми партнерами, если компания IDEXX или какой-либо из ее сотрудников или представителей:

 • окажется в курсе или будет в значительной степени уверен в том, что Деловой партнер осуществляет неправомерный платеж; или
 • сознательно игнорирует вероятность того, что Деловым партнером будет сделан ненадлежащий платеж или предложение.
   
Соответственно, согласно настоящей Политике, компания IDEXX:
 • запрещает Деловым партнерам участвовать в деятельности, запрещенной любым законом о борьбе со взяточничеством или коррупцией, данной Политикой или Кодексом этики IDEXX;
 • предпринимает обоснованно необходимые шаги для того, чтобы наши Деловые партнеры знали о наших ожиданиях и своих обязанностях по соблюдению применимых законов о борьбе со взяточничеством и коррупцией, настоящей Политики и Кодекса этики IDEXX;
 • проводит соответствующую комплексную проверку перед привлечением Деловых партнеров, исходя из обстоятельств договоренностей и любых применимых в IDEXX процедур, основанных на оценке риска;
 • ведет письменные записи, которые точно, четко и прозрачно описывают условия наших договоренностей с нашими Деловыми партнерами;
 • требует, чтобы все платежи, произведенные в адрес Деловых партнеров, включая, помимо прочего, комиссионные платежи, компенсации, возмещения, были общепринятыми и обоснованными с точки зрения предоставленных услуг. Эти платежи не должны производиться наличными или переводом на банковские счета, открытые не на имя Делового партнера, за исключением случаев, когда иное предварительно одобрено Юридическим отделом и Отделом нормативно-правового соответствия; и
 • отслеживает деятельность и расходы наших Деловых партнеров в соответствии с условиями соглашения, включая соблюдение применимого законодательства о противодействии коррупции и политик IDEXX.

ТРЕТЬЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ: «МЫ СОБЛЮДАЕМ ЭТУ ПОЛИТИКУ, И ЕСЛИ МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ БОЛЕЕ СТРОГИЕ, МЫ ТАКЖЕ СОБЛЮДАЕМ И ИХ»

Данная Политика определяет единые минимальные стандарты компании IDEXX по борьбе с коррупцией и связанными с этим вопросами. При проведении операций компании IDEXX необходимо учитывать местные законы и правила, которые могут устанавливать дополнительные или иные требования к ведению дел. Если местные законы или нормативные акты устанавливают стандарты, отличные от предусмотренных в этой Политике, подразделение должно придерживаться более строгих стандартов.

ЧЕТВЕРТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ: «МЫ ТОЧНО ВЕДЕМ БУХГАЛТЕРСКИЕ КНИГИ И РЕГИСТРЫ УЧЕТА, МЫ СООБЩАЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПОЛИТИКИ И ОБ „ИНДИКАТОРАХ РИСКА“»

Точность ведения бухгалтерских книг и регистров учета

Все сотрудники и Деловые партнеры компании IDEXX должны вести бухгалтерские книги, документацию и счета, которые точно и объективно отражают все операции и любые случаи отчуждения активов компании IDEXX, в том числе в соответствии с применимыми финансовыми и бухгалтерскими правилами и процедурами компании IDEXX.

Информирование в случае нарушений и «индикаторов риска»

Сотрудники компании IDEXX, привлекающие Деловых партнеров, должны проявлять бдительность в отношении необычных или подозрительных действий, которые могут указывать на нарушение настоящей Политики («индикаторы риска») на протяжении всего периода отношений. При обнаружении или получении информации о любом случае, схеме оплаты или другом действии, которое, по вашему мнению, является (или может являться) «индикатором риска», немедленно сообщите об этом, используя один из предложенных ниже контактов:

 • своему руководителю;
 • своему Региональному руководителю Отдела нормативно-правового соответствия или любому сотруднику Отдела нормативно-правового соответствия (compliance@idexx.com);
 • любому члену сообщества Доверенных советников IDEXX, как определено в Глобальной политике информирования о нарушениях IDEXX;
 • на Горячую линию IDEXX по вопросам этики:
  • позвонив и поговорив со специалистом на своем родном языке;
   • Бесплатный номер в США: 800-836- 2027.
   • Список бесплатных номеров за пределами США см. на странице www.idexx.com/ethics-hotline 
  • заполнив форму на защищенном веб-сайте www.idexx.com/ethics-hotline

Ваша информация будет расследована и (в случае необходимости) будут приняты необходимые меры. Помните, согласно Кодексу этики IDEXX, ответные репрессивные меры или притеснения всегда будут пресекаться во всех случаях добросовестного выражения озабоченности. С другой стороны, если вы не сообщаете о нарушении данной Политики, нарушаете данную Политику или препятствуете расследованию возможных нарушений Политики, к вам будут применены дисциплинарные меры, вплоть до увольнения.

Что такое «индикатор риска»?
«Индикатор риска» — это закономерность, схема, определенная деятельность или другой факт, указывающий на возможное существование взяточничества или коррупции.

Примеры «индикаторов риска» включают, помимо прочего:
• нежелание Делового партнера раскрывать информацию о своем бизнесе;
• необычные финансовые механизмы оплаты услуг;
• отсутствие у Делового партнера возможностей или персонала для оказания компании IDEXX услуг по контракту;
• отказ Делового партнера от подписания антикоррупционных положений, предусмотренных в контракте с компанией IDEXX;
• рекомендации иностранного Государственного должностного лица нанять конкретного Делового партнера.

Наличие «индикаторов риска» не обязательно означает, что имело место незаконное поведение или что у компании IDEXX существует риск привлечения к юридической ответственности. Скорее, «индикаторы риска» указывают на то, что компании IDEXX следует обратить внимание на ситуацию, чтобы определить наличие в ней чего-либо действительно подозрительного.

Любое игнорирование «индикаторов риска» может привести к нарушению законов по борьбе со взяточничеством и коррупцией, стоить компании IDEXX миллионы долларов в виде штрафов, нанести урон репутации, а также повлечь за собой уголовное преследование, уголовные штрафы и тюремное заключение.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОЛИТИКУ И ВОПРОСЫ

Выполнение данной Политики обеспечивается Юридическим отделом и Отделом нормативно-правового соответствия. Мы периодически пересматриваем данную Политику и выпускаем обновления (по мере необходимости). При возникновении вопросов, проблем или предложений обращайтесь в Отдел нормативно-правового соответствия по адресу электронной почты: compliance@idexx.com.

Política global contra el soborno y la corrupción

En vigor a 1 de enero de 2016
Actualizada el 16 de noviembre de 2020

IDEXX Laboratories, Inc. (“IDEXX“) se compromete a ser una empresa socialmente responsable en todos los países en los que hace negocios, y actuará de forma legal, ética y de acuerdo con nuestro Código Ético, la presente Política global contra el soborno y la corrupción (la “Política”) y nuestros valores y principios fundamentales.

Además de los anteriores esfuerzos de cumplimiento, IDEXX ha adoptado la presente Política, que complementa el Código Ético de IDEXX. El objetivo de esta Política es aumentar la concienciación de nuestros empleados y socios comerciales a nivel global respecto de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, “FCPA”) de EE. UU., la Ley Contra el Soborno del Reino Unido (U.K. Bribery Act, “UKBA”) y otras leyes antisoborno y anticorrupción para prevenir el incumplimiento no intencionado e identificar posibles problemas para que se puedan abordar adecuadamente. Todo incumplimiento de las leyes antisoborno y anticorrupción puede conllevar graves sanciones civiles y penales para usted, otros empleados de IDEXX, nuestros socios comerciales a nivel global e IDEXX. Para protegerle a usted y a IDEXX, es esencial que usted comprenda y aprecie la importancia de esta Política y que cumpla con ella.

Para los fines de esta Política, los socios comerciales a nivel global son terceros, incluidos, entre otros, distribuidores, revendedores, agentes, intermediarios, consultores, representantes, proveedores y/u otros terceros que actúan en nombre de IDEXX y/o que representan a IDEXX ante el mundo exterior (denominados conjuntamente “Socios Comerciales”).

¿A quién se aplica la presente política?

La presente Política se aplica a IDEXXers, incluidos todos los miembros de la plantilla de IDEXX en todo el mundo (empleados y contratistas de todos los negocios y filiales de IDEXX en todo el mundo) y a nuestros Socios Comerciales a nivel global. El cumplimiento de esta Política incluye el cumplimiento de los programas, procedimientos y directrices dispuestas oportunamente en apoyo de esta Política, incluido el Programa global antisoborno y anticorrupción.

Algunos antecedentes

La mayoría de los países en los que IDEXX hace negocios han promulgado leyes destinadas a combatir el soborno y otras formas de corrupción. Entre estas leyes se incluyen la FCPA, la UKBA, así como un mosaico cada vez mayor de leyes contra el soborno y la corrupción localizadas. Según estas leyes, es un delito dar, pagar o prometer algo de valor para influir indebidamente en un acto o decisión con el fin de obtener, conservar y/o dirigir negocios, o bien para conseguir una ventaja indebida de cualquier tipo. Es importante destacar que algunas de estas leyes, incluida la FCPA y la UKBA, pueden aplicarse a la corrupción en cualquier parte del mundo.

Las consecuencias de no cumplir con la FCPA, la UKBA o leyes similares contra el soborno y la corrupción son potencialmente graves. El incumplimiento por parte de cualquier empleado o Socio Comercial de IDEXX puede dar lugar a multas de millones de dólares contra IDEXX y puede suponer enjuiciamiento, multas penales y prisión para la persona que incumple. Asimismo, el incumplimiento real o presunto de las leyes anticorrupción puede perjudicar la reputación de IDEXX.

Declaraciones de política e implementación de un programa global antisoborno y anticorrupción

La presente Política contiene cuatro declaraciones clave:
 1. No sobornamos.
 2. No permitimos que nuestros Socios Comerciales sobornen.
 3. Cumplimos con la presente Política, y si la legislación local es más restrictiva, también cumplimos con la legislación local.
 4. Mantenemos libros y registros exactos y comunicamos cualesquiera incumplimientos potenciales de la Política o “señales de alerta”.

Debido a las posibles consecuencias significativas, si cualquier empleado de IDEXX o Socio Comercial incumpliera cualquier ley antisoborno y anticorrupción, mantenemos programas, procedimientos y directrices basados en el riesgo que diseñados para prevenir, detectar y resolver el incumplimiento de las leyes antisoborno y anticorrupción aplicables y la presente Política (conjuntamente, el “Programa global antisoborno y anticorrupción”). De esta forma, utilizaremos nuestros recursos de la forma más eficaz para abordar los riesgos de soborno y corrupción en IDEXX y garantizar el cumplimiento de las leyes antisoborno y anticorrupción aplicables y de la presente Política.

El Programa global antisoborno y anticorrupción incluirá programas, procedimientos y directrices que aborden, entre otros, áreas clave de riesgo de soborno y corrupción, incluidas (entre otras): (i) acciones por parte de nuestros Socios Comerciales, y (ii) ofrecer y dar regalos, entretenimiento y otras cortesías comerciales (incluidas comidas, alojamientos y/o viajes).

PRIMERA DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA: “NO SOBORNAMOS”

IDEXX prohíbe estrictamente dar, ofrecer, prometer o pagar Cualquier cosa de valor a cualquier persona (incluidos, entre otros, Funcionarios Públicos o personas del sector privado) con el propósito o la intención de obtener o conservar indebidamente un negocio, conseguir una ventaja indebida o inducir a realizar una acción ilegal o poco ética (ya sea del destinatario o de cualquier otra persona).

IDEXX prohíbe estrictamente los pagos de facilitación. Un pago de facilitación es cualquier pago extraoficial realizado directa o indirectamente a un funcionario público para conseguir o acelerar la realización de una acción rutinaria no discrecional.

En circunstancias excepcionales en las que un empleado de IDEXX o un Socio Comercial se enfrente a una situación en la que una solicitud de pago se acompañe de una amenaza real o implícita para su seguridad personal o la seguridad personal de su familia, se podrá realizar el pago bajo coacción. El empleado o Socio Comercial de IDEXX deberá informar inmediatamente de lo anterior al Director de Cumplimiento y se deberá contabilizar con exactitud el gasto de conformidad con las Políticas de Gastos aplicables.

¿Qué se entiende por Cualquier cosa de valor?
El término Cualquier cosa de valor debe interpretarse de forma muy amplia e incluye, sin carácter limitativo, dinero en efectivo, equivalentes de dinero en efectivo (como certificados de regalo, tarjetas de regalo, vales o préstamos), regalos, viajes, comidas, entretenimiento, uso de vehículos, alojamientos o favores valiosos, como oportunidades educativas y de empleo para amigos y familiares.

¿Quién es un Funcionario Público?
El término Funcionario Público se debe interpretar de forma amplia para incluir:
• cualquier funcionario público elegido o nombrado;
• cualquier empleado u otra persona que actúe en representación o en nombre de un funcionario público, agencia, organismo o empresa que desempeñe cualquier función gubernamental;
• cualquier partido político, director, empleado u otra persona que actúe en representación o en nombre de un partido político, o cualquier candidato a un cargo público; y
• cualquier empleado o persona que actúe en representación o en nombre de una organización pública internacional. Lo anterior también incluye a cualquier empleado u otra persona que actúe en representación o en nombre de cualquier entidad de propiedad o sometida al control total o parcial del Gobierno. Recuerde que, en algunos países, corresponderá al Gobierno la propiedad o el control sobre muchas de las empresas que operan en ese país.

SEGUNDA DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA: “NO PERMITIMOS QUE NUESTROS SOCIOS COMERCIALES SOBORNEN”

El uso de Socios Comerciales es un área de riesgo de soborno y corrupción. Según muchas leyes antisoborno y anticorrupción, incluida la FCPA y la UKBA, IDEXX puede ser considerada responsable de las acciones indebidas realizadas por nuestros Socios Comerciales, si IDEXX o cualquiera de nuestros empleados o representantes:

 • tienen conocimiento o bastante seguridad de que un Socio Comercial ha realizado o realizará un pago indebido; o bien
 • ignoran conscientemente la probabilidad de que un Socio Comercial haya realizado o vaya a realizar un pago u oferta indebidos.
   
En consecuencia, en virtud de esta Política, IDEXX:
 • Prohíbe a sus Socios Comerciales participar en conductas prohibidas por cualquier ley antisoborno o anticorrupción, esta Política o el Código Ético de IDEXX.
 • Adopta medidas razonables para que nuestros Socios Comerciales tengan conocimiento de nuestras expectativas y sus obligaciones de cumplir con las leyes antisoborno o anticorrupción aplicables, esta Política y el Código Ético de IDEXX.
 • Somete a los Socios Comerciales a un procedimiento adecuado de diligencia debida antes de contratarlos, basándose en las circunstancias del acuerdo y en cualquier procedimiento aplicable basado en el riesgo de IDEXX.
 • Mantiene registros escritos que describen de forma precisa, clara y transparente los términos de nuestros acuerdos con nuestros Socios Comerciales.
 • Requiere que todos los pagos realizados a los Socios Comerciales, incluidos, entre otros, comisiones, compensaciones y reembolsos, sean habituales y razonables en relación con los servicios prestados. Estos pagos no deben realizarse en efectivo ni a cuentas bancarias que no estén a nombre del Socio Comercial, excepto si el Departamento Jurídico y de Cumplimiento lo aprueba previamente por escrito.
 • Supervisa las actividades y los gastos de nuestros Socios Comerciales para mantener la coherencia con los términos del acuerdo, incluido el cumplimiento de las leyes anticorrupción aplicables y las políticas de IDEXX.

TERCERA DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA: “CUMPLIMOS CON LA PRESENTE POLÍTICA, Y SI LA LEGISLACIÓN LOCAL ES MÁS RESTRICTIVA, TAMBIÉN CUMPLIMOS CON LA LEGISLACIÓN LOCAL”

La presente Política establece las normas mínimas globales de IDEXX relativas a cuestiones de anticorrupción y relacionadas. Cada operación de IDEXX debe tener en cuenta cualquier ley y normativa local que pueda imponer requisitos adicionales o diferentes a una operación comercial. En la medida en que la legislación o la normativa local dispongan normas diferentes a la contenidas en esta Política, la operación comercial deberá cumplir con la norma más estricta.

CUARTA DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA: “MANTENEMOS LIBROS Y REGISTROS EXACTOS, Y COMUNICAMOS CUALESQUIERA INCUMPLIMIENTOS POTENCIALES DE LA POLÍTICA O «SEÑALES DE ALERTA»”

Libros y registros exactos

Todos los empleados y Socios Comerciales de IDEXX deben mantener libros, registros y cuentas que reflejen de forma precisa y objetiva todas las operaciones y cualquier enajenación de los activos de IDEXX, incluido de conformidad con las políticas y procedimientos financieros y contables aplicables de IDEXX.

Comunicación de incumplimientos y “señales de alerta”

Los IDEXXers que contraten a Socios Comerciales deberán estar atentos a las actividades inusuales o sospechosas que puedan indicar un incumplimiento de la presente Política (“señales de alerta”) durante toda la relación. Si usted descubre o tiene conocimiento de algún evento, plan de pago u otra acción que usted crea que es (o puede ser) una “señal de alerta”, lo deberá comunicar inmediatamente a una de las siguientes personas:

 • Su gerente
 • Su Director Regional de Cumplimiento o cualquier miembro del equipo de Cumplimiento (compliance@idexx.com)
 • Cualquier miembro de la comunidad de asesores de confianza de IDEXX según se define en la Política global de denunciantes de IDEXX 
 • Línea directa sobre ética de IDEXX:
  • Llame y hable con un especialista en nuestro idioma local:
   • Teléfono gratuito en Estados Unidos: 800-836-2027
   • Fuera de EE. UU., puede consultar los números de teléfono gratuitos locales en www.idexx.com/ethics-hotline 
  • Envíe un informe en línea a través del sitio web seguro www.idexx.com/ethics-hotline

Sus inquietudes serán investigadas y, si fuera necesario, se tomarán medidas. Recuerde que, de conformidad con el Código Ético de IDEXX, no se tolerarán represalias ni acoso en cualquier supuesto en que se plantee una inquietud de buena fe. Si, por otro lado, usted no comunica un incumplimiento de la presente Política, o participa en el incumplimiento de la presente Política, o bien dificulta una investigación sobre posibles incumplimientos de la presente Política, usted estará sujeto a medidas disciplinarias que podrían incluir incluso el despido.

¿Qué es una “señal de alerta”?
Una “señal de alerta” se refiere a un patrón, práctica, actividad específica u otro hecho que indica la posible existencia de un soborno o corrupción.

Algunos ejemplos de “señales de alerta” incluyen, entre otros:
• la falta de disposición de un Socio Comercial para revelarle información sobre su negocio;
• acuerdos financieros inusuales para el pago de servicios;
• la falta de instalaciones o de personal de un Socio Comercial para prestar los servicios contratados a IDEXX;
• la negativa por parte de un Socio Comercial a aceptar las disposiciones anticorrupción en su contrato con IDEXX;
• la recomendación por parte de un Funcionario Público extranjero de contratar a un Socio Comercial concreto.

La presencia de una “señal de alerta” no significa necesariamente que se haya producido una conducta ilegal o que IDEXX esté expuesta a un riesgo jurídico. Por el contrario, las “señales de alerta” indican que IDEXX debe examinar más detenidamente el asunto para determinar si existe algo realmente sospechoso.

La falta de comunicación de una “señal de alerta” podría dar lugar al incumplimiento de las leyes antisoborno y anticorrupción y suponer para IDEXX millones de dólares en multas, perjudicar la reputación de IDEXX y la posibilidad de someterle a usted a enjuiciamiento, multas penales y prisión.

TITULARIDAD DE LA POLÍTICA Y PREGUNTAS

Los encargados de la presente Política son los equipos de Cumplimiento y Jurídico. Revisamos esta Política periódicamente y publicamos actualizaciones (según sea necesario). Si tiene preguntas, inquietudes o sugerencias, rogamos se ponga en contacto con el equipo de Cumplimiento por correo electrónico en: compliance@idexx.com.

グローバル贈収賄および腐敗行為防止方針

発効日:2016年1月1日
2020年11月16日更新

IDEXX Laboratories, Inc.(「IDEXX」)は、IDEXXが事業を営むあらゆる国において、良き企業市民になることに努めており、また、合法的、倫理的、および当社の企業倫理規範、このグローバル贈収賄および腐敗行為防止方針(本「方針」)および当社の基本的な価値観と原則に従い行動します。

当社の従前のコンプライアンス上の取り組みに加えて、IDEXXは本方針を採択し、IDEXXの企業倫理規範を補完しました。本方針は、当社の社員および当社のグローバルビジネスパートナーの間に、米国海外腐敗行為防止法(「FCPA」)、英国贈収賄禁止法(「KUBA」)、およびその他の贈収賄禁止法と腐敗行為防止法に対する意識を向上させることで、意図せぬ違反を防ぎ、潜在的な問題を明らかにして、それらに対して適切に対処することを目指しています。贈収賄禁止と腐敗行為防止法に何らかの違反を犯した場合には、皆さん、その他のIDEXXの社員、当社のグローバルビジネスパートナーおよびDEXXに対して、重大な民事罰および刑事罰が科せられる可能性があります。皆さんとIDEXXを保護するために、本方針の重要性を理解、認識し、それに従うことが必要不可欠です。

本方針の目的においては、グローバルビジネスパートナーは第三者であり、これには、IDEXXのために行動するおよび/または外部に対してIDEXXを代表する、販売業者、再販売業者、代理店、ブローカー、コンサルタント、代表者、サプライヤーおよび/またはその他の第三者が含まれますが、これらには限定されません(総称して「ビジネスパートナー」と言います)。

本方針は誰に適用されるのでしょうか?

本方針は、IDEXXerに適用されますが、これには、世界中のすべてのIDEXX社員(世界中のIDEXX事業および子会社の社員および請負業者)、および当社のグローバルビジネスパートナーが含まれます。本方針を遵守することには、本方針に加えて適宜確立されるグローバル贈収賄および腐敗行為防止プログラムなどの各種プログラム、手順およびガイドラインを遵守することも含まれます。

背景

IDEXXが事業を展開している大半の国では、贈収賄とその他の腐敗行為を防止することを目的とした法律を制定しています。これらの法律には、FCPA、UKBAが含まれていますが、また、断片化され現地化された贈収賄禁止法および腐敗行為防止法も増えています。これらの法律の下では、取引を獲得、保持および/または誘導すること、もしくは何らかの不正な利益を確保することを意図して、行動または意思決定に不適切な影響を与えるために、有価物を提供する、支払う、または約束することは犯罪とみなされます。FCPAやUKBAを含むこれらの法律の多くは、世界中のいたる所で腐敗行為に適用される可能性があります。

FCPA、UKBA、または同様の贈収賄禁止法と腐敗行為防止法に違反した場合には、重大な結果がもたらされます。IDEXXの社員またはビジネスパートナーが違反した場合には、IDEXXは何百万ドルもの罰金を科せられる結果となる可能性があり、また違反を犯した個人も刑事訴追、罰金および懲役を科せられることがあります。さらに、腐敗行為防止法への実際の違反または違反の疑いによって、IDEXXの名声が傷つけられる可能性があります。

方針のステートメントとグローバル贈収賄および腐敗行為防止プログラムの導入

本ポリシーには、以下の4つの重要なステートメントが含まれています:
 1. 私たちは、贈収賄を行いません。
 2. 私たちは、ビジネスパートナーが増収賄を行うのを許しません。
 3. 私たちは、本方針を遵守し、また、もし現地法がより規制の厳しいものである場合には、現地法を遵守します。
 4. 私たちは、正確な帳簿と記録を維持し、本方針へのあらゆる潜在的な 違反を通報し、または「レッドフラグ」を立てます。

IDEXXの社員またはビジネスパートナーが、贈収賄禁止法または腐敗行為防止法に違反した場合に潜在的な重大な結果に照らして、当社は、適用される贈収賄禁止法、腐敗行為防止法および本方針(総称して「グローバル贈収賄および腐敗行為防止プログラム」)の違反を予防、探知および是正することを目指した、リスクベースのプログラム、手続およびガイドラインを維持しています。それにより、私たちはIDEXXでの贈収賄と腐敗行為のリスクに対応するために社内のリソースを最も効果的な方法で使用し、適用される贈収賄禁止法、腐敗行為防止法および本方針への遵守を保証することができます。

グローバル贈収賄および腐敗行為防止プログラムは、(i) 当社のビジネスパートナーの行動、および (ii) 贈答品、接待およびその他の業務上のもてなし(食事、宿泊、および/または旅行を含む)を含む(これらに限られません)、殊に、贈収賄と腐敗行為の主なリスク領域に対処するためのプログラム、手順およびガイドラインを規定しています。

方針宣言第一:「私たちは、贈収賄を行いません」

IDEXXは、不適切に事業の獲得しもしくは維持し、または不正な優位を確保し、または違法または非倫理的な行為を働きかける(受取人からまたはその他の人から行われるとを問いません)を目的または意図として、いずれかの人(公務員を含むが、それに限定されない)に、有価物の提供、申し出、約束または支払いをすることを厳禁しています。これは、公的および/また民間部門に関わる両方の個人に適用されます。

IDEXXは、円滑化のための支払いを厳禁しています。円滑化のための支払いとは、日常的な非裁量的行為の遂行を確保し、または促進するために、直接的または間接的に公務員に対して行われる非公式な支払いです。

金銭の支払い要求が、IDEXXの社員自身の身の安全、またはその家族の身の安全に対する現実のまたは暗黙の脅迫を伴っている場合のような、例外的な環境では、脅迫された支払いを行うこともあり得ます。IDEXXの社員またはビジネスパートナーは、最高コンプライアンス責任者へその事態を速やかに報告し、また該当する経費方針を遵守して費用を正確に会計処理しなければなりません。

有価物」とは何でしょうか?
有価物」という用語は、非常に広く解釈されなければならず、またこれには、 次のものに限りませんが、現金、現金同等物(商品券、ギ トカード、クーポン、ローンなどのような)、贈物、 旅行、食事、接待、車両の使用、宿泊、または友人または親戚への教育や雇用の機会のような価値のあ る好意が含まれます。

公務員とは誰ですか?
公務員という用語は、広義に解釈され、以下の人々を含みます:
• 公選された、または任命された政府官僚
• 公務員、または政府機能を果たす部局、機関、および企業のために、またはその代わりに行動する職員やその他の人
• あらゆる政党あるいは、政党または公職の候補者のために、またはその代わりに行動する役員、職員やその他の人
• 公的な国際組織のために、またはその代わりに行動する職員や人。これには、政府が全部または一部所有/管理する事業体のために、またはその代わりに行動する社員およびその他の人を含みます。国によっては、政府が、その国内で事業を行っている多くの会社を所有していたり、またはそれらを支配していることにご注意ください。

方針宣言第二:「私たちは、ビジネスパートナーが増収賄を行うのを許しません。」

ビジネスパートナーを利用することは、贈収賄と腐敗行為のリスクをもたらします。多くの贈収賄禁止法と腐敗行為防止法の下では、FCPAとUKBAを含め、IDEXXは、当社のビジネスパートナーが不適切な行動をとった場合において、IDEXXまたは当社の社員もしくは代表者が、以下に該当する場合には、責任を負わされる可能性があります:

 • ビジネスパートナーが不正な支払いを行った、または行うことを認識しているか、またはほぼ確信している場合、または
 • ビジネスパートナーが、不正な支払いまたは申し出を行ったか、または行うであろう可能性を、意図的に無視した場合。
   
従って、本方針に基づき、 IDEXXは、
 • そのビジネスパートナーが、贈収賄禁止法、腐敗行為防止法、本方針またはIDEXXの企業倫理規範で禁止されている行為に携わることを禁止し、
 • 適用のある贈収賄禁止法、腐敗行為防止法、本方針またはIDEXXの企業倫理規範を遵守するという、当社の期待およびその義務を、当社のビジネスパートナーに認識させるための合理的な措置を取り、
 • 採用に至る状況および該当するリスクベースの手続に基づいて、ビジネスパートナーを採用する前に、デューデリジェンスを実施し、
 • 当社のビジネスパートナーとの採用取決めの条件を、正確に、明瞭かつ透明性をもって記載する書面による記録を維持し、
 • ビジネスパートナーに対して行われるすべての支払い全てを、手数料、報酬、払戻を含むがこれには限定せず、提供されるサービスに対して慣行的な、また合理的なものであるよう義務付けます。これらの支払いは、現金で、またはビジネスパートナー名義でない銀行口座に対して行なってはならないものとしますが、ただし法務およびコンプライアンス部が書面で、別途の事前承認を行った場合はこの限りではなく、および
 • 当社のビジネスパートナーの活動および費用の、採用取り決めの条件との整合性を、適用のある贈収賄禁止法及びのIDEXXポリシーの順守を含め監視します。

方針宣言第三:「私たちは、本方針を遵守し、また、もし現地法がより規制の厳しいものである場合には、現地法を遵守します」

本方針は、腐敗行為防止とそれに関する問題に対するIDEXXのグローバルな最低基準を設けています。IDEXXの各事業は、事業ごとに適用される追加または異なる要件について、現地の法規制を考慮しなければなりません。現地の法規制で本方針における基準とは別の基準が設けられている場合、各事業はより厳しい基準を遵守する必要があります。

方針宣言第四:私たちは、正確な帳簿と記録を維持し、本方針へのあらゆる潜在的な違反を通報し、または「レッドフラグ」を立てます。

正確な帳簿と記録

IDEXXのすべての社員およびビジネスパートナーは、適用されるIDEXXの財務および会計方針と手続に従って、全ての取引およびIDEXXの資産の処分すべてについて正確かつ公正に反映させた帳簿、記録および勘定を維持しなければなりません。

違反の通報と「レッドフラグ」を立てる

IDEXXersが、ビジネスパートナーを採用する際には、それらと関係のある間は、つねに、本ポリシーの違反(「レッドフラグ」)の徴候をしめす異常または不審な行動がないか、つねに注視していなければなりません。皆さんが、「レッドフラグ」を発見し、または皆さんが「レッドフラグ」であると信ずる(またはそうでないかと思う)何らかの出来事、支払いの仕組み、その他の行為にその他の形で気づいた場合には、直ちに以下の連絡先まで通報してください。

 • 皆さんの上司
 • 皆さんの所属する地域のコンプライアンスリードまたはコンプライアンスチームのメンバー (compliance@idexx.com)
 • IDEXXのグローバル内部告発ポリシー に定義するIDEXXの信頼できるアドバイザーのコミュニティーの何れかのメンバー
 • 以下の方法で、IDEXX倫理ホットラインに:
  • 当社の現地語を話す専門のスタッフに電話して話す  
   • 米国の場合、通話料無料の電話800-836-2027に電話する  
   • 米国以外の場合は、それぞれの地域の無料通話番号がwww.idexx.com/ethics-hotlineで見つけられます
  • セキュアなウェブサイトwww.idexx.com/ethics-hotline経由で、オンライン報告を提出する

皆さんの懸念事項は調査され、- 必要な場合は - 措置が講じられます。懸念が善意で提起した場合には、いかなる場合にも、報復または嫌がらせは、IDEXXの企業倫理規範に従い、絶対に容認されないことを覚えておいてください。他方で、皆さんが、本方針に対する違反を通報するのを怠り、本方針に対する違反行為に携わった場合、または本方針への潜在的な違反に対する調査を妨害した場合には、皆さんは、最高で解雇を含む懲戒処分の対象となります。

レッドフラグ」とは何でしょうか?
レッドフラグ」とは、贈収賄または汚職の潜在的な存在を示すパターン、慣行、特定の行動またはその他の事実をいいます。

レッドフラグ」の例には、以下の例が含まれますが、これらに限定されません。
• ビジネスパートナーが、その事業について、皆さんに情報を開示するのを渋る、
• サービスの支払いに通常ではない金銭的な取り決めがある、
• ビジネスパートナーには、請け負ったサービスをIDEXXに提供するための施設またはスタッフを欠いている、
• IDEXXとの契約中に、腐敗行為防止条項を設けることをビジネスパートナーが拒絶する、
• 外国政府の公務員が、特定のビジネスパートナーを採用するよう勧める。

レッドフラグ」が存在することは、必ずしも、違法な行為が行われたこと、またはIDEXXに法的リスクに曝されていることを意味しません。むしろ、「レッドフラグ」は、IDEXXに対して、問題をより精査し、本当に疑わしい行為が存在しないかを判断するべきであることを示唆します。

レッドフラグ」の報告を怠った場合には、贈収賄禁止法と腐敗行為防止法に違反する結果となる可能性があり、IDEXXが何百万ドルもの罰金を科せられたり、IDEXXの名声が傷つけられたり、潜在的には、皆さんが刑事訴追、罰金および懲役の対象となることがあります。

方針のオーナーおよび質問

本方針はコンプライアンスチームと法務チームによって維持されています。当社は本ポリシーを定期的に見直し、必要に応じて最新情報を発表します。質問、懸念、提言などがあれば、コンプライアンスチームまでメール(compliance@idexx.com)でお問い合わせください。本ポリシーの例外取扱いまたは適用免除には、コンプライアンスチームからの書面による承認を必要とします。

全球反賄賂及反貪汙政策

自 2016 年 1 月 1 日生效
於 2020 年 11 月 16 日更新

IDEXX Laboratories, Inc. (「IDEXX」)致力於在我們經營業務的每一個國家成為良好企業公民,將按照我們的《道德準則》、本全球反賄賂及反貪汙政策(本「政策」)及我們的基本價值觀和原則,以合法、合乎道德的方式行事。

除我們之前已做的合規工作外,IDEXX 已採納本政策,作為《 IDEXX 道德準則》的補充。本政策致力於提升我們的員工及我們全球事業夥伴對美國《反海外腐敗法》 (FCPA)、英國《反賄賂法》(UKBA)以及其他反賄賂及反貪汙法律的意識,以避免無意違規,並識別出潛在問題,從而予以適當解決。任何違反反賄賂及反貪汙法律的行為可能給您、其他 IDEXX 員工、我們全球事業夥伴以及 IDEXX 帶來嚴重的民事和刑事處罰。為保護您和愛德士,瞭解及領會本政策的重要性並遵守本政策至關重要。

就本政策而言,全球事業夥伴為第三方,包括但不限於經銷商、轉售商、代理商、經紀人、顧問、代表、供應商及/或其他代 IDEXX 行為及/或代表 IDEXX 面向外界者(合稱「事業夥伴」)。

本政策適用於哪些人?

本政策適用於所有 IDEXX 同仁,包括世界各地所有 IDEXX 工作團隊的成員(全球所有 IDEXX 業務及子公司的受僱人及承攬人),以及我們的全球事業夥伴。遵守本政策包括遵守為支援本政策而不時制定的計畫、程序及指引,其中包括全球反賄賂及腐敗計畫。

部份背景

IDEXX 營業所在的多數國家已頒旨在打擊賄賂及其他形式腐敗的法律。該等法律包括 FCPA 、UKBA ,以及不斷擴大的各式反賄賂和反貪汙法規。根據這些法律,提供、支付或許諾任何有價物品以不正當地影響某一行為或決定,從而獲得、保留和/或轉介業務或獲得任何類型的不當優勢,均屬犯罪。重要的是,這些法律中有許多(包括 FCPA 和 UKBA)可適用於世界任何地方的腐敗行為。

未能遵守 FCPA、英國《反賄賂法案》或類似的反賄賂和反貪汙法律,後果可能很嚴重。任何 IDEXX 員工或業務夥伴或其他關聯成員違反規定者,可能導致 IDEXX 遭受數百萬美元罰款以及可能使違規的個人遭受起訴、刑事罰金和監禁。此外,實際或被人認為違反反貪汙法律也會敗壞 IDEXX 的聲譽。

政策聲明及全球反賄賂及腐敗計畫的實施

本政策有四項關鍵聲明:
 1. 我們不會行賄。
 2. 我們不允許我們的事業夥伴行賄。
 3. 我們遵守本政策,且若當地法律有更強的約束,我們亦遵守當地法律。
 4. 我們保留準確的帳目及紀錄,我們 上報任何潛在政策違規或「警示訊息」。

鑒於任何 IDEXX 員工或事業夥伴違反任何反賄賂及反貪汙法律會有潛在的嚴重後果,我們保管基於風險的計畫、程序及指引(統稱「全球反賄賂及腐敗計畫」),致力於預防、偵測及補救違反適用反賄賂及反貪汙法律及本政策的行為。為此,我們將以最有效的方式利用我們的資源,以應對 IDEXX 的賄賂及腐敗風險,及確保遵守適用的反賄賂及反貪汙法律以及本政策。

全球反賄賂及反貪汙計劃包括針對關鍵賄賂及貪汙風險領域的計劃、程序與準則,其中包括但不限於:(i)我們事業夥伴採取的行動,以及(ii)出示及提供禮品、娛樂和其他商務禮數(包括餐飲、住宿及/或旅行)。

政策聲明一:「我們不會行賄」

IDEXX 嚴禁向任何人士(包括但不限於任何政府官員)提供、提議、承諾或支付任何有價物品,以求或意圖獲取或留住業務、獲取不當優勢或誘導非法或不道德行為(不論由受禮者或任何其他人士作出)。這均適用於參與公共及/或私營部門之個人。

IDEXX 嚴禁疏通費。疏通費係指直接或間接向政府官員支付,以確保或加快例行性、非酌情採取之行動的任何非官方款項。

在特殊情況下,IDEXX 員工或事業夥伴面臨之付款要求,其同時伴隨對其人身安全或家人人身安全構成實際或暗示威脅者,可以進行付款。IDEXX 員工或事業夥伴必須立即將此事報告給首席合規官,並按適用的開銷政策準確地核算開銷。

什麼是「有價物品」?
有價物品」一詞應作廣義解釋,包括但不限於現金、約當現金(例如:禮券、禮品 卡、現金抵用券或貸款)、禮品、旅遊、餐飲、娛樂招待  輛使用、住宿或有價值的恩惠,例如為親朋好友提 供教育和就業機會。

誰是政府官員
政府官員一詞含義廣泛,包括:
• 任何當選或受委任的政府官員;
• 為或代表履行任何政府職能的政府官員、代理、機構或企業行事的任何員工或其他人士;
• 為或代表政黨或任何公職候選人行事的任何政黨、高級職員、員工或其他人士;及
• 為或代表公共國際組織行事的任何員工或人士。這還包括為或代表完全或部分由政府所有或控制的任何實體行事的任何員工或其他人士。請注意,在某些國家,政府對在該國開展業務的諸多公司均擁有所有權或控制權

政策聲明二:「我們不允許我們的事業夥伴行賄。」

採用事業夥伴會帶來賄賂及貪汙風險。根據許多反賄賂及反貪汙法律(包括 FCPA 及 UKBA),若 IDEXX 或我們的任何員工或代表有以下行為,IDEXX 可能要對我們事業夥伴的不當行為負責:

 • 發現或基本確定事業夥伴將作出不當付款;或
 • 故意忽略事業夥伴已然或將作出不當付款或要約的可能性。
   
故,根據本政策,IDEXX 據此:
 • 採取合理步驟使我們的事業夥伴了解我們的期望以及其遵守適用的反賄賂或貪汙法律、本政策及 IDEXX 《道德準則》的義務;
 • 根據情況及任何適用的基於風險的 IDEXX 程序,在聘請事業夥伴前進行適當的盡職審查;
 • 保管書面紀錄,以準確、清晰、透明地描述我們與事業夥伴之委派條款;
 • 要求向事業夥伴支付的所有款項,包括但不限於佣金、薪酬、報銷款,均為所提供服務相關之例行且合理款項。除非得到法律與合規部的書面批准,否則這些款項不得以現金或向非該事業夥伴名下的銀行帳戶支付;且
 • 觀察我們事業夥伴的活動和支出,以確保其與委派條款的一致性,包括遵守適用的反貪汙法及 IDEXX 政策。

政策聲明三:「我們遵守本政策,且若當地法律有更強的約束,我們亦遵守當地法律」

本政策列明 IDEXX 有關反貪汙及相關事宜的全球最低標準。IDEXX 各項運營必須考量可能對企業施行額外或不同要求的任何當地法律及法規。若當地法律或法規制定了不同於本政策所載標準的標準,企業必須遵守較嚴格的標準。

政策聲明四:「我們保留準確的帳目及紀錄,我們上報任何潛在政策違規或『警示訊息』」

準確帳目及紀錄

每一位 IDEXX 高級職員、員工、代理人及聯屬成員必須保管準確、公允反映愛德士資產所有交易及任何處置的帳冊、紀錄及帳目,包括遵循適用的 IDEXX 財務及會計政策及程序。

傳達違規及「警示訊息」

生效日期:2016 年 1 月 1 日 第4頁,共4頁 修訂日期:2020 年 11 月 16 日 與事業夥伴接觸的 IDEXX 員工必須對異常或可疑的活動保有警惕,這些活動可能意味行爲者在整個關係中都違反了本政策(「警示訊息」)。如果您發現或以其他方式得知您認為會(或疑似)違反本政策中任何部分的任何事件、付款方案或其他行為或任何「警示訊息」,應立即向以下其中一位人士上報有關發現:

 • 您的經理
 • 您所在區域的合規負責人或合規團隊的任何成員(compliance@idexx.com)
 • IDEXX 全球密報政策 中所定義的 INDEXX 受信賴諮詢者(Trusted Advisor)社群之任何成員。
 • IDEXX 《道德準則》熱線

我們將調查您的疑慮,並在必要時採取行動。請記住,根據 IDEXX 的《道德準則》,只要是真誠地提出疑慮,我們都不會容忍報復或騷擾。另一方面,如果您未報告違反本政策的行為、參與違反本政策或阻礙對潛在違反本政策行為的調查,您將受到紀律處分,嚴重者將予解除聘僱。

什麼是「警示訊息」?
警示訊息」係指一種能透露出可能發生賄賂或貪汙行為的慣常模式、執業方法、特定活動或其他事實。

警示訊息」的例子包括但不限於:
• 事業夥伴不願意向您披露有關其業務的資訊;
• 針對服務付款的不尋常財務安排;
• 事業夥伴缺乏向 IDEXX 提供合約服務的場所或人員;
• 事業夥伴拒絕同意其與 IDEXX 的合約中的反貪汙條文;
• 外國政府官員建議聘僱某一特定事業夥伴。

出現「警示訊息」,並不代表一定發生了什麼非法行為,也不一定代表 IDEXX 承擔了法律風險。相反,「警示訊息」表明 IDEXX 應密切關注該事宜,以確定是否存在任何真正可疑事件。

任何未能上報「警示訊息」的情況可能導致違反反賄賂及反貪汙法律,造成 IDEXX 數百萬美元罰款、損害 IDEXX 聲譽並可能讓您面臨檢控、刑事罰款及監禁。

政策所有權及疑問

本政策由合規及法律團隊保管。我們會定期審查本政策及發佈更新(按需要)。若您有疑問、顧慮或建議,請發送電郵至:compliance@idexx.com 聯絡合規團隊。對本政策之任何例外或偏差均需經合規團隊書面批准。

全球反贿赂和反腐败政策

自 2016 年 1 月 1 日生效
于 2020 年 11 月 16 日更新

IDEXX Laboratories, Inc.(“IDEXX”)致力于在我们开展业务的每个国家成为良好的企业公民,我们将根据公司的《道德准则》、本全球反贿赂和反腐败政策(本“政策”),及我们的基本价值观和原则,以合法、合乎道德的方式行事。

除了本公司以往的合规工作外,IDEXX 已采纳本政策,作为 IDEXX 《道德准则》的补充规定。本政策旨在提高本公司员工和全球业务合作伙伴对美国《海外反贿赂法》(“FCPA”)、英国《反贿赂法》(“UKBA”)及其它反贿赂和反腐败法律的意识,避免无意违规,发现潜在问题,从而妥善解决问题。如果您、其他 IDEXX 员工、本公司的全球业务合作伙伴和 IDEXX 有任何违反反贿赂和反腐败法律的行为,均会受到严厉的民事和刑事处罚。为保护您和 IDEXX,您必须了解、重视并遵守本政策。

在本政策项下,全球业务合作伙伴是第三方,包括但不限于代表 IDEXX 行事及代表 IDEXX 面向外界的分销商、转售商、代理商、经纪人、顾问、代表、供应商和/或其他第三方(统称为“业务合作伙伴”)。

本政策有哪些适用对象?

本政策适用于 IDEXX 员工,包括世界各地的 IDEXX 全体员工(世界各地所有 IDEXX 企业及子公司的员工和承包商)及本公司的全球业务合作伙伴。遵守本政策包括遵守为支持本政策而不时确立的计划、程序和指南,包括全球反贿赂和反腐败计划。

部分背景

IDEXX 开展业务的多数国家已颁布旨在打击贿赂及其它形式腐败的法律。这些法律包括《海外反贿赂法》(FCPA)、英国《反贿赂法》(UKBA)和日益完备的地方性反贿赂和反腐败法律。根据这些法律,为了不正当地影响某一行为或决定而提供、支付或许诺任何有价物品,从而获得、保留和/或转介业务或获得任何类型的不当优势,均属犯罪。重要的是,这些法律中(包括 FCPA 和 UKBA)有许多可适用于世界任何地方的腐败行为。

未遵守 FCPA、UKBA 或类似的反贿赂和反腐败法律,可能导致严重后果。任何 IDEXX 员工或业务合作伙伴违反规定,可能导致 IDEXX 遭受数百万美元罚款,还可能对违规个人提起诉讼、处以刑事罚金和监禁。此外,实际或被视为违反了反腐败法也会败坏 IDEXX 的声誉。

全球反贿赂和反腐败计划的政策声明和实施

本政策有四项主要声明:
 1. 我们不行贿。
 2. 我们不允许我们的业务合作伙伴行贿。
 3. 我们遵守本政策,而且,如果地方法律更为严格,我们会遵守地方法律。
 4. 我们保存准确的账簿和记录,并上报任何违反政策的潜在行为或“危险信号”。

鉴于任何 IDEXX 员工或业务合作伙伴违反任何反贿赂和反腐败法律可能产生的潜在严重后果,我们制定并维护基于风险的计划、程序和指南(统称为“全球反贿赂和反腐败计划”),旨在预防、发现和补救违反适用反贿赂和反腐败法律及本政策的行为。唯有如此,我们将以最有效的方式调用资源,解决 IDEXX 的贿赂和腐败风险并确保遵守适用的反贿赂和反腐败法律及本政策。

全球反贿赂和反腐败计划将包括针对主要贿赂和腐败风险领域的计划、程序和指南,该风险领域包括(但不限于):(i) 本公司业务合作伙伴的行为,和 (ii) 提供和给予礼物、款待和其它商务礼遇(包括餐饮、住宿和/或旅行)。

政策声明一: “我们不行贿”

IDEXX 严禁为了或意图通过不正当方式获得或保留业务、取得不当优势,或诱发非法或不道德的行为(无论是来自该收受者或任何其他人士),向任何人(包括但不限于任何政府官员及/或私营部门人士)给予、提供、承诺或支付任何有价物

IDEXX 严禁疏通费。疏通费指为获得或加快履行常规、非酌情行为而向公职人员直接或间接支付的非正规付款。

如果 IDEXX 员工或业务合作伙伴面临付款要求,同时其个人安全或其家人的个人安全受到实际或隐含威胁,可以在此种特殊情况下被迫付款。IDEXX 员工或业务合作伙伴必须立即向首席合规官报告该事件,并根据适用的费用政策,准确地在适用费用报告中说明该费用。

什么是有价物?
术语有价物必须作广义解释,包括但不限于现金、现金等价物(如礼券、礼品卡、代金券或贷款)、礼品、旅游、餐饮、款待、车辆使用、住宿或具有经济价值的帮助,如为亲友提供教育和就业机会。

哪些人是政府官员
政府官员一词广义上包括:
• 任何当选或受委任的政府官员;
• 为了或代表履行任何政府职能的政府官员、代理、机构或企业行事的任何员工或其他人士;
• 为了或代表政党或任何公职候选人行事的任何政党、高级职员、员工或其他人士;和
• 为了或代表公共国际组织行事的任何员工或人士。这还包括为了或代表完全或部分由政府所有或控制的任何实体行事的任何员工或其他人士。请注意,在某些国家,政府对在该国开展业务的诸多公司均拥有所有权或控制权

政策声明二: “我们不允许我们的业务合作伙伴行贿”

利用业务合作伙伴存在贿赂和腐败风险。很多反贿赂和反腐败法律(包括 FCPA 和 UKBA)规定,如果 IDEXX 或其任何员工或代表有以下行为,则 IDEXX 可能须对业务合作伙伴采取的不当行为承担法律责任:

 • 得知或充分确定业务合作伙伴已经或将会不当付款;或
 • 有意识地忽视业务合作伙伴已经或将会不当付款或提出不当要约的可能性。
   
因此,IDEXX会根据本政策:
 • 禁止业务合作伙伴从事任何反贿赂或反腐败法律、本政策或 IDEXX 《道德准则》禁止的行为;
 • 采取合理措施,确保业务合作伙伴了解我们公司的期望且其有义务遵守适用反贿赂或反腐败法律、本政策或 IDEXX 《道德准则》;
 • 在聘请业务合作伙伴之前,根据协议的情况和任何以风险为导向的适用 IDEXX 的程序开展适当的尽职调查;
 • 保持书面记录准确、清晰、透明地描述本公司与业务合作伙伴的安排条款;
 • 要求向业务合作伙伴支付的所有款项(包括但不限于佣金、补偿、报销)必须相对于所供服务合理且合乎惯例。不得通过现金或非业务合作伙伴名下银行账户支付这些付款,但经过法律与合规部的书面批准的除外;和
 • 监督本公司业务合作伙伴的活动和费用,确保与安排条款保持一致,包括遵守适用的反腐败法律和 IDEXX 政策。

政策声明三: 我们遵守本政策,而且,如果地方法律更为严格,我们会遵守地方法律。

本政策载列 IDEXX 对反腐败和相关问题的全球最低标准。IDEXX 的各项经营必须考虑到可能对企业施加额外或不同要求的任何地方法律和法规。如果地方法律法规设立的标准与本政策所载的标准不同,则企业必须遵守较严格的标准。

政策声明四: 我们保存准确的账簿和记录,并上报任何违反政策的潜在行为或“危险信号”

每位 IDEXX 员工和业务合作伙伴必须保存能准确、公平地反映 IDEXX 资产的所有交易和任何处置的账簿、记录和账目,包括根据适用的 IDEXX 财务和会计政策和规程,保存账簿、记录和账目。

上报违规行为和“危险信号”

与业务合作伙伴有业务往来的 IDEXX 员工必须警惕在整个合作关系中可能违反本政策的异常或可疑活动(“危险信号”)。如果您发现或以其它方式得知您认为会(或可能会)属于“危险信号”的任何事件、付款方案或其它行为,应立即向以下其中一位人士上报有关发现:

 • 您的经理
 • 您的区域合规主管或合规团队的任何成员 (compliance@idexx.com)
 • IDEXX 全球举报政策 中规定的 IDEXX 受信赖顾问团 队的任何成员
 • IDEXX 道德热线:

我们将调查您的疑问,并在必要时采取行动。请记住,IDEXX 的《道德准则》规定,我们不会容忍报复或骚扰真诚地提出疑问的人员。另一方面,如果您未报告违反本政策的行为、参与违反本政策或阻碍对潜在违反本政策行为的调查,您将受到纪律处分,甚至解雇。

什么是“危险信号”?
危险信号”指能够表明贿赂或腐败存在情况的模式、实践、特定活动或其它事实。


危险信号”的示例包括但不限于:
• 业务合作伙伴不愿意向您披露其业务相关信息;
• 就服务付款制定的不寻常的财务安排;
• 业务合作伙伴因缺乏设施或员工而难以向 IDEXX 提供约定服务的信息;
• 业务合作伙伴拒绝接受其与 IDEXX 签订的合同中规定的反腐败条款;
• 外国政府官员推荐雇用特定业务合作伙伴。

出现“危险信号”并不一定意味着非法行为已发生,或 IDEXX 已触及法律责任。“危险信号”表示 IDEXX 应更加密切地观察问题,以确定是否存在任何真正可疑的事情。

未上报“危险信号”可能导致违反反贿赂和反腐败法律、导致 IDEXX 遭受数百万美元罚款、败坏 IDEXX 的声誉,还可能对您提起诉讼、处以刑事罚金和监禁。

政策负责机构和问题

本政策由合规和法务团队维护。我们会定期审核本政策并发布更新(按需)。如有疑问、顾虑或建议,请发送电子邮件到 compliance@idexx.com 联系合规团队。