Shortcuts


Servicevoorwaarden van IDEXX SmartService

(buiten Noord-Amerika)

(Herziening 18 mei 2023)


1. Aanvaarding van de Servicevoorwaarden

Behalve indien specifiek gewijzigd door deze Algemene voorwaarden en zoals hieronder bepaald met betrekking tot Noord-Amerika, zijn de standaard verkoopvoorwaarden ("Verkoopvoorwaarden") van IDEXX, zoals van tijd tot tijd van kracht, van toepassing op het gebruik van de Dienst (zoals gedefinieerd in artikel 2 hieronder). U kunt hier de verkoopvoorwaarden vinden die op uw regio van toepassing zijn. Bij gebruik van of registratie bij deze Dienst stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden, door en tussen u en de IDEXX entiteit die u factureert ("IDEXX"). De woorden "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar IDEXX en aan IDEXX gelieerde entiteiten. Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door IDEXX bijgewerkt worden zonder kennisgeving aan u. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaardem op elk moment inzien, zoals hier vermeld op de pagina Algemene voorwaarden van IDEXX.

Indien u bent gevestigd in Noord-Amerika, valt uw gebruik van VetConnect PLUS onder de SmartService de One IDEXX Master Terms hier en de daarin opgenomen SmartService Specific Terms.


2. Omvang van de service

IDEXX SmartService is een intelligente apparaatbeheerdienst (de "Dienst") voor bepaalde apparatuur (zoals diagnostische instrumenten, laboratoriuminformatie- en praktijkbeheersystemen, digitale cytologie- en röntgenproducten en aanverwante computers) geleverd door de IDEXX entiteit die aan u, aan haar gelieerde bedrijven of aan onze geautoriseerde distributeurs ("IDEXX Apparatuur") factureert. Bij uw aanvaarding van deze Servicevoorwaarden zal de Device Relationship Management ("DRM") Software, die reeds op uw IDEXX Apparatuur geïnstalleerd is, geactiveerd worden om ons op afstand toegang te verlenen tot de IDEXX Apparatuur met als doel het leveren van de Dienst. De Dienst zal IDEXX in staat stellen uw IDEXX Apparatuur en de daarop aangesloten apparaten op afstand te bewaken, problemen op te lossen, diagnoses te stellen en te onderhouden vanaf uw praktijklocatie. De Dienst omvat ook upgrades op afstand van de software van uw IDEXX Apparatuur en de software op aangesloten apparaten. Om de Dienst te kunnen verlenen zullen wij op afstand toegang krijgen tot specifieke gegevens die ons zullen helpen bij het diagnosticeren en oplossen van problemen met de apparatuur, evenals de naam, leeftijd en ras van de patiënt (huisdier), de naam van de cliënt (eigenaar huisdier) en testinformatie en analyses per testrun. Indien u een uitgebreide onderhoudsovereenkomst heeft voor uw IDEXX apparatuur (zoals IDEXXCare Plus), wordt de hierin beschreven Dienst verleend zonder extra kosten. Eventuele uitgebreide functies die wij in de toekomst kunnen aanbieden, waaronder back-ups en herstel van databases, gebruiksrapporten en patiëntenrapporten, kunnen tegen betaling worden aangeboden. De Dienst is mogelijk niet beschikbaar voor alle IDEXX-producten die u bezit of gebruikt. Voor producten waarvoor service op afstand niet beschikbaar is, zal service verleend worden zoals bepaald in de betreffende uitgebreide onderhoudsovereenkomst. Indien uw uitgebreide onderhoudsovereenkomst met ons beëindigd wordt, kunnen wij naar ons eigen goeddunken stoppen met het verlenen van technische ondersteuning op afstand, maar u wel software-upgrades op afstand of andere onderdelen van de Dienst blijven verlenen met behulp van de DRM software, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. Als we ervoor kiezen om door te gaan met het leveren van diensten via de DRM-software, blijft deze Overeenkomst (inclusief onze mogelijkheid om uw gegevens te gebruiken zoals beschreven in dit Artikel en in Artikel 4 hieronder) van kracht. Als u de DRM-software wilt deactiveren en ons mogelijkheid tot toegang op afstand tot de IDEXX Apparatuur wilt beëindigen, dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar smartservice@idexx.com.


3. Technische omgeving

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient u te beschikken over een snelle internetverbinding. U dient te zorgen voor en de kosten te dragen van de IDEXX Apparatuur en de snelle internetverbinding zoals door ons gespecificeerd. U dient te zorgen voor de juiste netwerkverbinding om de Dienst goed te laten functioneren. De DRM-software die bij de Dienst gebruikt wordt bevat beveiligingsfuncties om alleen geautoriseerd personeel toegang te verlenen tot de IDEXX Apparatuur. 


4. Gebruik van gegevens en gegevensbescherming

U zult, bij het gebruik van de Dienst Persoonsgegevens (alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon) verwerken in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. IDEXX zet zich in voor de juiste verwerking van persoonsgegevens en heeft een Privacybeleid vastgesteld waarin de verwerking van persoonsgegevens is opgenomen, waarvoor IDEXX optreedt als een gegevensbeheerder. Het Privacybeleid is hier te vinden. Daarnaast treedt IDEXX op als gegevensverwerker voor de verwerkingsactiviteiten die zij via de Dienst uitvoert namens en in opdracht van de gebruikers. Indien u gebonden bent aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU, of een van de andere wetten inzake gegevensbescherming die hier genoemd worden (tezamen "wetten inzake gegevensbescherming"), dan worden onze verwerkingsactiviteiten beschreven in en zijn deze onderworpen aan de IDEXX Customer Data Processing Agreement en de DPA Schedule for SmartService (tezamen de "DPA"), die beide hier te vinden zijn. De DPA maakt integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij delen uw Persoonsgegevens niet met derden, behalve in een geaggregeerd en geanonimiseerd formaat en behalve zoals bepaald in ons Privacybeleid, of anderszins met uw uitdrukkelijke toestemming. IDEXX zal geaggregeerde geanonimiseerde persoonsgegevens die via de Dienst worden verstrekt, gebruiken om marktanalyses uit te voeren teneinde te anticiperen op de behoeften van onze klanten, kennis te vergaren waarvan veterinaire praktijken in het algemeen zullen profiteren en professionele diensten en medische voorlichting te bieden aan de veterinaire sector. U stemt ermee in dat dergelijke geaggregeerde geanonimiseerde persoonsgegevens en eventuele niet-persoonsgegevens die door IDEXX via de Dienst worden opgeslagen, uitgewisseld of verwerkt, aan derden verstrekt kunnen worden zonder uw voorafgaande toestemming. U stemt er tevens mee in dat IDEXX geaggregeerde geanonimiseerde persoonsgegevens kan blijven gebruiken nadat uw gebruik van de dienst is beëindigd.